Rákos Vidéke, 1908 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-05 / 1. szám

Vili. évfolyam. Rákosszentmihály, 1908. vasarnap, január 5. 1. szám. RÁKOS VIDÉKE TflRSflDflLrtl'és KÖZQflZbflSrtGI HETILAP R Cj Új RflKOSSZENTnihfiLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. A MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE, A BUDAPEST X. KÉR. RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS JÓTÉKONYSÁGI EGYESÜLET, RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS VIDÉKE ELSŐ TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZETE, A RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORTTELEP, A RÁKOSSZENT MIHÁLYI IPARTÁRSULAT, AZ ANNA-TELEP EGYESÜLET. A POLGÁRI DALKÖR ÉS A RÁKOSSZENTMIHÁLYI KERÉKPÁROS KÖR HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK 31 IN DEN VASAK NAP. Felelős szerkesztő : BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ár : Egész évre ........................8 kor Fél évre...............................4 « Negyed évre..........................2 « EGY ES SZÁM ARA 20 FILLÉR. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Egy egyhasábos petitsor ára 20 fillér. Na$y-Budapest. Irta: dr. Harrer Ferencz. A «Rákos Vidéke» bőven ismertette annak idején a főváros hatóságának azt a ter­vét, mely a szomszédos községek beolvasztá­sával a N agy-Budapest megalkotását czélozta. Á főváros tanácsa, mint azt annak idején közöltük is, egyik legkiválóbb tisztvise­lőjét, Harrer Ferencz dr. tanácsjegyzőt.bizta meg az előzetes adatok gyűjtésével. Harrer dr. most igazán nagyszabású és pompásan megirt tanulmányban számol be kutatásának eredményéről. A rendkívül érdekes tanulmány a főváros hivatalos kiadványaként megjelenő «Városi S z e m 1 e» czimü folyóirat első szá­mában látott napvilágot. Az alábbiakban a «V á- rosi Szemle» nyomán közöljük Harrer dr. tanulmányát, mely csak úgy hemzseg a bennünket legközelebbről érdeklő fontos ada­toktól s másrészt azért is rendkívüli módon érdekes ránk nézve, mivel adatokkal illusztrálva és tudományos apparátussal bizonyít számtalan olyan tételt, amelyet a «Rákos Vidéke» ezen a helyen évek óta következetesen han­goztat. A nagybecsű munkálat közlésével bi­zonyára kiváló örömet szerzünk t.. olvasó­inknak. A munkálat több közleményre terjedő közlését a következőkben kezdjük meg: I. A nagy városok fejlődésének sajátossága, hogy társadalmi életük átcsap a szomszédos községekre. AAinden város környékén a szerepel, melyet élelmi szükségletei kielégítésében neki juttat és avval, hogy viszont ipari szükségleteit ellátja, már gazdaságilag magához fűzi. A társadalmi összetartozás szorosabb szálai szövődnek azonban a városi lakosságnak a szomszédos községekbe való kitelepülésével és a községeknek ennek nyomában járó városiasulásával. E folyamatot, — mely különösen a nagyvárosok je­lentősége — megindítják egyfelől a nyaralók, más­felől az olcsó telekáraktól kicsábitott gyártelepek; erősbitik a nyaralóhelyeknek a közlekedési eszközök tökéletesedésével állandó lakóhelyekké alkalmassá válása, a városban foglalkozását űző népességnek egyrészt ez okból, másrészt a városi lakás- és élel­miszerdrágaságtól, a nagy közterhektől való szaba­dulás vágyából eredő kitelepedési törekvése, a ki­települt gyáraktól vonzott alkalmazottak, iparosok és kereskedők; betetőzi pedig a községek törzslakossá­gának a betóduló nagyobb életigényü népességhez való átidomulása. És a nagyvárosi lakosságnak a szomszédos községekbe való kivándorlása bekövet­kezik már olyankor, amikor még a terjeszkedésre a város határán belül is áll rendelkezésre terület, ami­nek különösebb okai: a szomszédos községeknek a városi külső területtel szemben rendszerint előnyö­sebb közlekedési és közélelmezési viszonyai, kedve­zőbb parczellázási feltételei, enyhébb építkezési sza­bályai és nemkevésbbé a beépítetlen városi telkekkel való spekuláczió, A nagyvárosok társadalmi életének ez az alaku­lása szükségképen felvet egy közigazgatási problé­mát: a társadalmilag összefüggő községeknek köz- igazgatási összekapcsolását. A környékbeli községek a várossal való közigazgatási összekapcsolásának módjai s egyúttal fejlődési fokozatai a következők : 1. valamely közös érdekű közigazgatási feladat, pl. egy csatorna építés megoldására egyes esetben való együttműködés; 2. valamely közös érdekű közigaz­gatási feladat megoldásának intézményes biztosítása, mint pl. a fővárosi közmunkák tanácsának szabályo­zási hatásköre a szomszédos községekre ; 3. a város­nak és a szomszédos községeknek bizonyos hatás­köri önállósággal egy nagyobb közigazgatási egy­ségbe való összefoglalása, amilyen pl. a London grófság vagy a szomszédos községeknek a város alá rendelése, pl. ha valamely községünk városi törvény- hatóságba kebeleztetnék be; 4. a városnak és a szomszédos községeknek egy községgé összeolva­dása, vagyis a községeknek a városba való teljes be­kebelezése, mint volt pl. Nagy-Bécs alakítása. Hogy e kapcsolási módok közül melyik felel meg, ez a községek városiasságának fokától és a várossal való viszonyuk intenzitásától függ, bár ott, ahol a város­nak a szomszédos községekkel való társadalmi egy­beolvadása már bekövetkezett, a lazább közigazga­tási kapcsolatot a közös érdekek biztosításának csak minimumául lehet tekinteni. Inkább arról lehet szó, hogy egy adott időpontban a közigazgatási kapcso­lás a bekebelező városra, vagy a bekebelezendő községekre nézve előnyösebb-e. Kétségtelen ugyanis, hogy a városnak és a szomszédos községeknek a közigazgatási kapcsolásban fekvő közös érdekük nem jelentkezik egy időben, hanem a következő fejlődést mutatja: A kapcsolás előbb a községek érdekeként jelenik meg, midőn a városiasulásukkal járó köz­egészségi, közbiztonsági és közművelődési szükség­leteik kielégítésére szükséges berendezéseket csekély anyagi erejüknél s nemkevésbbé szükkörü s ellenté­tes társadalmi összetételű köziilettől (a megyétől) függő közigazgatási szervezetüknél fogva kellőleg előállítani nem tudják. Ekkor a város szempontjából a bekapcsolás a beruházási terhek miatt, melyek Mai számunk 14 oldal. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosszentmihály, Rákosi-út 61.

Next

/
Oldalképek
Tartalom