Rákos Vidéke, 1907 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1907-07-07 / 27. szám

4. RÁKOS VIDÉKE 27. szám. vevők roppant tömegének, valamint a koszorú ado­mányok küldőinek, akik szeretetüknek és keresztényi kegyeletüknek olyan megindító jelét adták. Isten áldása fizessen meg érette. Halálozás. Maders pach Ferencz, rákosfalvi gyógyszerészt súlyos csapás érte. Apósa, D o b y Jenő, az iparművészeti iskola érdemes tanára s hír­neves rézkarczoló-müvész — hirtelen elhunyt Portó- Rében, hol nejével együtt üdülést keresett, A magas kort ért művész hirtelen halálát szivszélhüdés okozta. Megint tyúklopás. Pálfi János rákosszentmihályi udvaráról a héten megint ellopták egyik éjjel az egész baromfi állományt. Itt az ideje, hogy csendőr­ségünk a legerélyesebben gondoskodjék ez állapotok megszüntetéséről, mert már valóban minden határon túl megy, hogy hétről-hétre ismétlődnek a tolvajlá- sok lakott házak udvaráról, nyári estéken is, amikor a község sűrűn lakott és részben késő éjjelig ébren van. Tűz. Kellemetlen tüzeset fordult elő a napokban Rákosszentmih ály határán. Az itt gyakorla­tozó tüzérség vaklövegei felgyújtották a czinkotai határszélen, a kavicsbánya felett levő D i 11 r i c h-féle gazdaság kiszáradt trágyadombját s az irtózatos bűzt terjesztve elégett. Rák osszentmihály közsé­gének elöljárósága telefonon értesitette Czinkotát a balesetről s egyesült erővel vetettek gátat a baj továbbterjedésének. A fertelmes szag azonban napo­kon át betöltötte községünk közelebbi részeit. Magyar lovas sikere. Az alagi lóverseny ritka si­kert hozott egy fiatal magyar professzionátusnak. Berger János, Berger Péter régi szentmihályi pol­gár fia, ki a Hyams trenőr istállójában lovász gyerek, először szállt nyeregbe s vállalkozását siker koronázta. Nagy meglepetésképen versenyt nyert Springer báró Paula nevű lovával, háromlovas mezőnynél hétszeres osztalékkal jutalmazva csekély számú hívét, S p r i nger báró értékes jutalommal örvendeztette meg a szépreményü fiatal lovas ügyességét. Mulatság. A rákosszentmihályi vasár­napi asztaltársaság nyári ünnepélye a társaság buzgó rendezésétől megszokott módon — nagy sikerrel zajlott le Péter és Pál éjszakáján. Ámbár Rákos- szentmihálynak valamennyi nyilvános helyisé­gében mulatságot tartottak : a Hausvater Sebes­tyén vendéglőjének tágas kertje és tánczterme szinül- tig megtelt vidám kedvű, szép közönséggel, kik az asztaltársaság jótékonyczélu törekvéseit méltányolva, szívesen látogatják mindenkor változatos és mulatsá­gos összejöveteleit. A rendezőség most is agyafúrt módon kiaknázott minden pillanatot, hogy a közön­séget szórakoztassa. A nyári mulatságok valamennyi népszerű trükkjét végig próbálták és a siker nem pártolt el tőlük pillanatra sem. A lányok öröme, a világposta, Röhl Ilonkának és M a z á t s Mariskának szerzett dicsőséget, mert ők nyerték el a szép dija­kat. Előbbi a legtöbb levelező-lapot kapta, utóbbi pedig a legtöbbet adta el az est folyamán. A férfiak ked­velt játékában, a dijtekézésben Mázát s Lajos volt a nap hőse, övé lett az első díjul kitűzött malacz, mig Kremsner József, a másik legjobb játékos, a második dijat nyerte el. Igen gazdag műsorral ked­veskedett a rendezőség, amelynek élén Kor n its Károly fáradozott legtöbbet, úgyis mint rendező, úgyis mint ügyes előadó. A műsorban több egyfel- vonásos vígjáték és több ügyes szóló szám szerepelt és sok tapsot szerzett Braun Évike, Hausvater Irmuska, Constantin Miczi, O v e s 1 e Aranka és Wenninger Elza, a férfiak részéről pedig Vigh Ágoston, Borbély Gyula, Wenninger István, ifj. Kremsner József, Nagy Oszkár és Reisz F. József részére. Az estét — mely szép summát jövedelme­zett a társaság jótékony-alapjának — lelkes táncz re­kesztette be kivilágos kivirradtig. Felülfizettek : Hér- mán Ödön 10 kor., Thoma István 10 kor., Meister Endre 5 kor., Mazáts Lajos 5 kor., Kremsner József 5 kor., Neszt János 4 kor,, Schlosser János 4 kor., Röhl Károly 4 kor., Goretzky Ferencz 3 kor., Szabó József 3 kor., Marton Gábor 2 kor., Nagy András 2 kor., Budai Rezső 2 kor., Roslicska Károly 1 kor., özv. Konstantin Antalné 1 kor., Drechsler Ignácz 1 kor. Preisz Rezső az összes színpadi díszítést ajándékozta. A rendezőség úgy ezekért, mint az összes közreműködőknek, adakozóknak hálás kö­szönetét nyilvánítja. Az ünnepély összes bevétele 328 62 kor., kiadás 171T0 kor, volt. Maradt tiszta jö­vedelem 157’52 kor., melyet a rákosszentmihályi sze­gény sorsú gyermekek felruházására és számukra könyvek beszerzésére fordítanak. Borzalmas szerencsétlenség. Borzalmas szerencsét­lenség történt e hét elején a kerepesi helyiérdekű vasút gummigyári feltételes megállóhelye közelében. A pályatesten gyermekek játszadoztak s egy pajkos nyolcz éves fiú közvetlenül a lokomotív elé hempe- redett, A gép összezúzta a szerencsétlent, aki azon­ban nem vesztette el eszméletét, hanem ijedtében még sírni se merve, azt mondotta a segítségére sie- tőknek, hogy nem fáj semmi része sem. De a bol­dogtalan gyermek belső sérüléséi olyan súlyosak voltak, hogy még az nap — meghalt. Tanulmányút. Érdekes tanulmányúton jár e he­tekben egy kiválóan ambicziózus rákosszent­mihályi fiatal ember. Szandovics Rezső böl­csész, gyalogszerrel bejárja a Magas Tátra vidé­két, hogy jövendő tanári pályáján értékesítendő ter­mészettudományi tanulmányokat tegyen. Az út végső czélja a galicziai határon levő Pienini hegyek átkuta­tása s több hétre terjed. Szandovics Rezső,' ki ezúttal minden kiséret nélkül, egyedül vállalkozott a fáradságos és merész útra — a hét elején a Pop- r á d i-tóban gyönyörködött s ennek környékén szer­zett tanulságos tapasztalatokat. Mazzantini táncztanfolyama. A rákosszent­mihályi nyaralóközönségnek annyival is kedve­zőbb a helyzete más helyek nyári lakosságáénál, hogy itt tölti a nyarat körünkben Mazzantini Lajos, a hírneves balletmester, aki mellesleg Rákosszent­mih á 1 y o n nyaralótulajdonos. És mert itt nyaral és mert a nap hosszú, ez a pezsgővérü művész pedig nem ismeri a semmittevést és feltétlen nyugalmat: ennélfogva mit tehetne egyebet, mint hogy folytatja a mesterségét. Táncz az ő élete ; két hónapot pedig elveszíteni nem hajlandó az életéből. így jut közön­ségünk a nyári két hónap folyamára valódi Máz­zá n t i n i-féle táncztanfolyamhoz, mely jövő kedden, julius 9-én nyílik meg egyelőre gyermekek számára, Rákosszentmihályon, a Menártovits-féle nyári színkör­ben, Beírások ugyanott történnek naponta délután 5—7 óra között. A mogyoródi templom pusztulása. A mogyoródi templom a minap a vihar áldozatává lett. A villám belecsapott a tornyába s felgyújtotta. A tűz csak­hamar átcsapott a templom hajójára is s az egész régi épület a lángok martaléka lett, A torony óriási robajjal dőlt be s a harangok lezuhantak s összetör­tek. Az oltás a viharban lehetetlen volt. A kár igen nagy. Villamvilágitás. Gödöllő községnek a Ganz-féle villamossági társasággal kötött szerződése ügyében hozott vármegyei határozat e hó 25-én jogerőre emel­kedett. Az építéshez szükséges 400,000 korona tör- lesztéses községi kölcsön megszerzése iránti lépések is — mint hírlik — eredményre vezettek, amennyiben a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület elfogad­ható, sőt a mai pénzviszonyokhoz mérten elég elő­nyös ajánlatot is tett a községnek, s igy a pénzkérdés

Next

/
Oldalképek
Tartalom