Rákos Vidéke, 1906 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1906-03-11 / 10. szám

10. szám RÁKOS VIDÉKE 5 utazó iskolásgyermekek dolgában hasonló tartalmú fel­szólalást közöltünk egyik olvasónk figyelmeztetése alap­ján, ami azt bizonyítja, hogy a panaszolt rendellenesség csakugyan napirenden van s a lóvasúti ellenőr ké­relme jogosult. A szülőknek saját érdekük, hogy kellő figyelemre méltassák. A rákosszentmihályi kerékpáros-kör estélye. Arákos­szt.-mihályi kerékpáros kör f. hó 17-én szombaton, este saját kör helyiségében, a Bürgermeister-féle ven­déglőben zártkörű társasvacsorával és tánczczal egy­bekötött hazafias ünnepélyt rendez, mely esti 9 órakor kezdődik. Vacsorajegy ára: 1.40 kor., mely egyszer­smind belépőjegyül is szolgál s a melynek ellenében 1 adag paprikás csirkét és 1 adag túrós csuszát szol­gálnak fel. Orgona. A rákosszentmihályi templom pompás uj orgonájának hangja ihlette meg a vasárnapi nagy­misén az ájtatos hívőket. Az uj orgona bonyodalmas szerkezetű, nagyszabású alkotás, mely a várakozás­nak megfelel. Kratochwill József szentszéki ülnök, plé­bános személyesen vizsgálta meg s ifj. Tóth Józseffel, a kitűnő műkedvelő zongora müvészszel együtt pró­bálták ki. Az orgona művészi becse Kratochwill plé­bános érdeme, mert az ő különleges utasításai nyomán építették meg a hatalmas hangszert. Táncztanfolyam. A rákosszentmihályi kerékpáros­kor táncztanfolyama újabb cziklusában rnárcz. 4-én tartotta az első estélyét a körnek, a Bürgermeister ven­déglőben levő helyiségében. Az estély iránt élénk ér­deklődés nyilvánult, a mit a jövőben is remél a kör szorgalmas vezetősége. A rákosszentmihályi kör. A rákosszentmihályi kör múlt szombat esti családi összejövetele intim hangu­latú, kedves estélylyé alakult. A fővárosi hölgyvendé­gek nagy részét azonban nélkülözni kellett a Schwarczl Józsefné betegsége miatt. Schwarczlné állapota azóta örvendetes javulásnak indult s a nagy beteg immár túl van a veszélyen. A hónapok első szombatján a kör­beli családi (hölgy) estélyek állandó intézménynyé ala­kultak s azokat a jövőben is állandóan megtartják. Aczél Lajos, mint színműíró. Aczél Lajos barátunk, a rákosszentmihályiak kedves emlékezetű volt róm. kath. lelkésze s a Rákos Vidékének máig is kiváló munka­társa nagy irodalmi sikert aratott lelkipásztori műkö­désének jelenlegi helyén, Hatvanban. Előkelő műked­velő társaság előadta legújabb háromfelvonásos eredeti színmüvét, a «Delejes álomban» czimüt. A kitűnő elő­adás gyönyörűen kiemelte a mü minden költői szép­ségét, a melyet roppant lelkes hazafias tendencziája fűszerez meg. A hatvaniak rendkívül meleg ovácziók- ban részesítették az irót, ki müvét legközelebb könyv- alakban is közrebocsátja. A lóvasut közgyűlése. A rákosszentmihályi közúti vasút részvénytársaság (lóvasut) rendes évi közgyűlé­sét márczius 25-én tartja meg, a mire vonatkozólag jövő heti számunk bővebb felvilágosításokkal fog szolgálni. A lóvasut fejlesztésének terve a közgyűlés napirend­jén szintén helyet fog találni s úgy lehet, e közgyűlés Rákosszentmihály legközelebbi jövőjének alakulására döntő fontosságúvá lesz. Halálozások. Gardovszky Lipótné szül. Beck Zsófia, márczius 3-án, este fél hét órakor, életének 59-ik, bol­dog házasságának 36-ik évében hirtelen elhunyt Buda­pesten. Az elhunytat Rákosszentmihályon is általáno­san ismerték, több Ízben lévén itt férje kedvelt vendég­lős. Csak az őszszel költöztek be a fővárosba azzal az elhatározással, hogy a tavaszszal újból visszatérnek községünkbe. — A lesújtott család iránt általános rész­vét nyilatkozik meg. Hűséges hitvesén kívül az elhuny­tat öt gyermeke gyászolja, közöttük fia, Gardovszky Róbert ösmert rákosszentmihályi házbirtokos, Irma és férje Kubinyi János, Lipót, Vilmos és Aranka. Dobos József vendéglős, a rákosszentmihályi für­dő-kioszk kávéházbérlője, életének 53-ik évében, hosz- szas szenvedés után elhunyt Rákosszentmihályon. A boldogult régen betegeskedett, halála mégis megdöb­bentett mindenkit, mert nem sejtették, hogy állapota annyira válságos. Dobos József egyik igen érdemes tagja volt a vendéglősök karának, sok szép sikert aratott vi­lágéletében, mégsem boldogult soha. Valami babonás balszerencse üldözte a derék, törekvő és nagyképes- ségü embert s Ahasverusként üldözte végig az orszá­gon. Erdélyi ember volt, hires szakács, ki külön­leges ételeit csudálatos Ízléssel és ügyességgel tudta elkészíteni. A konyhaművészetben holtáig nagy ambi- czióját lelte: vendéglős korában is maga dirigált a főzésben. Volt látogatott erdélyi vendéglője éveken át az Üllői-uton. Szerették, látogatták, mégis egyszer csak tönkrejutott. Újra kezdte Isten tudja, hányszor. Bérelte az akkor nevezetes New-York pinczét, a kávéház ele­gáns vendéglőjét, majd a Muzeum-körutra, Budakeszre, végre a Nádor-utczába került. Törzsvendégei minde­nütt megbecsülték képességét és igyekezetét, — mind­inkább elhatalmasodó szívbaja azonban Rákosszent- mihályra űzte. Itt is nagyszabású tervekkel foglalatos­kodott mindig: képzeletében debreczeni csárda, liget, kioszk, katonazene nyüzsgött; nagyot szeretett volna alkotni mindenképp s minden szép tervével hirtelen beledőlt a megsemmisülés hat láb mély gödrébe. Em­lékét kicsike családja: szeretett hitvestársa és szép kis Ilona leánykája őrzik és gyászolják, de meggyászolja érdemes szaktársának szomorú végzetét a magyar ven­déglősök kara is. Istók János legújabb szobra. A minap állították fel az Uránia tudományos egyesület emeleti előcsar­nokában Wlassics Gyula volt kultuszminiszter márvány- szobrát. A szobrot Istók János jónevü szobrászunk min­tázta. Igen érdemes munkát végzett, amennyiben a szobor nemcsak meglepő portréhasonlatosságot árul el, hanem plasztikai szempontból is értékes munka. Istók János sikere annál közelebbről érdekel, mert a jeles művész Rákosfalva állandó lakosa, ki szeretettel vallja magát a Rákosmező kötelékébe tartozónak. Ünnepelt elnök. A Ferencz József-kaszárnyánál levő Müller-vendéglőben székelő Erzsébet Asztaltársaság igen szép meglepetésben részesítette népszerű elnökét, H é r mán Ödönt. Megfestették arczképét s a művészi kivitelű képet a társaság nagy ünnepélyességgel leplezte le a héten, alkalmat adva ezúttal is tagjainak, hogy az elnök iránt szerető ragaszkodásukat kifejezhessék. — Hérmán Ödön meghatva mondott köszönetét a várat­lan megtiszteltetésért. Miért olyan olcsók az erfurti világhírű magvak? Mert portó és vámmentesen ajánlja beszerzését Rad- vaner magkereskedése. (V., Nádor-utcza 8.) Nagy do­log az, hogy a gazda megbízható helyen vásárolhat s nem kell fáradozásának gyümölcse miatt aggódnia, az az erfurti magvakban nem csalódhatik senki sem. Adakozások az iskolaegyesület czéljaira. A rákos­szentmihályi iskolaegyesület javára eddig az alább kö­vetkező adományok folytak be, melyeket köszönettel nyugtatványoz ez utón az egyesület vezetősége. Egy­úttal azonban ez alkalommal felkéri az elnökség az egye-

Next

/
Oldalképek
Tartalom