Rákos Vidéke, 1906 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

VI. évfolyam. Rákosszentmihály, 1906. vasárnap január 7. 1. szám. RÁKOS VIDÉKE TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI HETILAP RÁKOSSZENTniMflLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. v\ ( V A MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE, A BUDAPEST X. KERÜLETI RÁKOSI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS JÓTÉKONYSÁGI EGYESÜLET, RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS VIDÉKE ELSŐ TAKA­RÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZETE, A RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORTTELEP, A RÁKOSSZENTMIHÁLYI IPARTÁRSULAT, AZ ANNA-TELEP EGYESÜLET, A POLGÁRI DALKÖR ÉS A RÁKOSSZENTMIHÁLYI KERÉKPÁROS KÖR HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosszentmihály, Remény-utcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASARNAP. EUfiMtWári Egén bn Fél évre Negyed 4 t korona i : Felelés szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Seres szám Ara 20 fillér. Hirdetéseket felvess a kiadóhivatal. Egy egyhazából petltw ára 10 fillér. Rz Rrpád-telep útja. Régebbi megbeszélések nyomán még bizonyára emlékezetes a hosszú közigazgatási harcz, mely az Anna- és Árpád-telep régi útja ügyében évek óta folyik s az Árpád-telep sorsának alakulására olyan végzetes hatással volt. A telepet a kerepesi országuttal emberemléke­zet óta egy közút kötötte össze, amely — mint min­den szállításra egyedül alkalmas — a fejlődésnek eredő telepek forgalmának csaknem egyedüli ten­gelye volt. Az ut a czinkotai gazdák földje mellett vezet keresztül, akik maguk is szívesen használták; hét- nyolcz évvel ezelőtt azonban egy szép napon lezár­ták a sorompót s kitették a táblát, hogy tilos az átjárás. Az Árpád- és Anna-telep lakossága szinte megdöbbenve látta a barátságos szomszédok csiny- tevését, amely őket a kerepesi országúitól s ezzel a külső világtól végleg elrekesztette. Az Árpád-telep akkori elnöke, Lung György osztálytanácsos vezetésével a közigazgatási hatóság elé terelte az ügyet s a szolgabirói hivatalhoz folya­modott, hogy a közutat, mely emberemlékezet óta mint ily'en használatos, s igy magántulajdonnak nem tekinthető, adja vissza rendeltetésének s az erősza­kos zár alól oldja föl. Az elrendelt vizsgálat során egész sereg öreg csömöri polgárt hallgattak ki ta­núként, átvizsgálták a telekkönyveket, amelyben az utterület senki magántulajdonául feltüntetve nincs s mindenféle bizonyítékot felhalmoztak, — azonban az ügyiratok, mielőtt még a határozatot meghozták volna, nyomtalanul eltűntek s a megmaradt részük alapján a kérelmet a hatóság elutasította, azon az alapon, hogy a czinkotai gazdák az utat csak a saját szük­ségletükre, önként hagyták meg utterületnek, s hogy más is használta volna, kellő bizonyíték rendelkezésre nem áll. Az ügy megjárta az illetékes hatóságok va­lamennyi fórumát, anélkül, hogy kedvező eredményt lehetett volna elérni. Az érdekeltek ekkor Csillag Szilárd dr. ügyvéd utján ujrafelvétellel éltek, s a bizonyítékok és okszerű magyarázat egész tárházával támogatták kérelmüket, mely azonban eredményre ezúttal sem vezetett, mert a hatóságok azzal az alaki kifogással utasították visz- sza, hogy jogerősen eldöntött ügyben ujrafelvételnek, uj bizonyíték produkálása nélkül helye nem lehet. Valósággal lesújtó volt ez a határozat a telepek la­kosságára. A befektetett drága pénzüket siratták, amely hogy meghozza a maga jogos és méltányos hasznát, most már kétesnek, vagy legalább is a be­láthatatlan távoli jövő kérdésének látszott. Csillag ügyvéd azonban újabb felebbezésekkel és panaszokkal ostromolta a hatóságokat s a legutóbbi felülvizsgálati kérelem meggyőző okfejtése meghozta végre az óhajtott eredményt. A kereskedelmi minisz­ter kimondotta, hogy az 1901. évi XL. törvényczikk végrehajtása tárgyában kiadott rendelet értelmében nem vitás (contentiosus) közigazgatási ügyekben az ujrafelvételi kérelem tárgyában újabb érdemleges ha­tározathozatalnak van helye, illetve újabb kérelem újabb elbírálás alapjául szolgálhat. Ez a nagy örömhír azt jelenti, hogy megtört a jég; az Árpád-telepiek igazuk bizonyításához újból hozzáláthatnak s megnyílt előttük a tér, hogy régi és jogos kívánságuk teljesítését annyi hányódtatás után végre kivívják. Aki csak némileg is tájékozott a helyi viszonyokkal, át kell látnia, hogy mit jelent a telepeknek, ha a kerepesi országút felé szabad köz­lekedésük megnyílik s elszigeteltségük megszűnik. A szabad közlekedés-fejlődés, de a szállítások tekinte­tében megfizethetetlen eredmény és siker lesz az, ha kivívják. És ki fogják vívni, erről a felhalmozott bi­zonyítékok garmada ad biztosítékot. Igaz, hogy ke­mény és küzdelmes munka áll még előttük, ámde, ha már most a helyes alapot sikerült megszerezni, illetve visszaállítani, bizonyára nem fognak visszariadni a munka betetőzésétől sem, amely a kellő eredményt megszerezheti. Érdeke ez a közvetlenül érintett tele­pek közönségén kívül Rákosszentmihálynak és az egész Rákos vidékének is. Az Árpád-telep uj, érdemes elnöke, Sombory Lajos, bizonyára fog rendelkezni a kellő érzékkel, hogy az ügy fontosságát átlátva, a vezetése alatt álló testületet újabb, lelkes munkára sarkallja, s ha kell, bármily áldozatok árán is, a jövőt jelentő eredményt kivívja. Czinkota község pedig mindezzel szintén nem fog veszteni semmit sem, mert hiszen csak néhány gazda, aránylag csekély anyagi érdekét érintheti^ az óhajtott és szükséges közút visszaállításának kivívása. Mai számunk 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom