Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-09-03 / 36. szám

36. szám. RÁKOS VIDÉKE 5 Szüreti ünnep. Rákosszentmihálvon, Hausvatter Sebestyén vendeglő-helyiségében, f. é. szeptember 10-én (vasárnap), világposta és egyeb mulattató szó­rakozásokkal és játékokkal egybekötött nagy szüre­telő ünnepély lesz. Belépő dij személyenkint 50 fül., család-jegy 1 korona. Kezdete délután pont 4 órakor. Jó czigányzenéről, kitűnő magyar ételekről és ita­lokról gondoskodás történt. Kedvezőtlen időjárás esetén az ünnepélyt fedett helyiségekben tartják meg. Alagi versenyek. A kedves, intimus alagi verseny- pálya vasárnap megnyitja sorompóit, hogy a sport- élvezet nélkül meg nem élhető fővárosi közönséget keblére fogadhassa. Az alagi urlovas pályán a mai nappal négynapos meeting nyílik meg, melynek kere­tében tizenegy sík-, hat gát- és hat akadályverseny kerül eldöntésre. Az érdekesnek Ígérkező meetingre nagy csapatokban rándulnak át a rákosszentmihályi érdeklődők. Mükedvelö-elöadás. Rákosszentmihályon, a Röhl- féle házban (Rákosi-ut) folyó hó d-án vasárnap dél­után 4 órakor műkedvelők szinielőadást rendeznek az uj orgona javára. Belépti dij felnőtteknek 30 fil­lér, gyermekeknek 20 fillér. Felülfizetések köszö­nettel fogadtatnak. Az előadást kedvezőtlen idő esetén másnapra halasztják. Műsor. A lengyel anya. Tóth Kálmántól, előadja : Wenninger Irma. I. A kis zseni. Nagy Endrétől. Személyek : Gusztáv, Wenninger Janka. Ilonka, Bilcsik Ilona. Vilma, Röhl Ilona. Anna szobaleány, Ballon Margit. A honleány. (Rudnyánszky). Előadja Mühlbacher Anna. II. A szobaleány. Vígjáték 1 felvonásban. Barta Iréntől. Személyek : özv. Harasz- tiné Wenninger Irma. Katicza, ieánya Bilcsik Ilona. Terka, szobaleány Ballon Margit. Dárdai, földbirtokos Wenninger Janka. Emil, fia Röhl Iiona. A nővér. Inczédy Lászlótól. Előadja Wenninger Janka. III. A csodabábok. Személyek: Varrónő, Bilcsik Ilona. Varróleányok, Mühlbacher Anna, Bilcsik Mariska. Iza gróf kisasszony, Ballon Margit. Nevelőnő, Wen­ninger Janka. Pista, Hausvater Irma. Béla, Röhl Ilona. Baleset. Csendes István rákosszentmihályi lakost, a Sporttelep pénztárosát súlyos baleset érte. Forgó­pisztolya tisztogatásközben kezében elsült s jobb mutatóujját a golyó ellőtte. A zúzott seb szerencsére nem túlságosan veszedelmes. ' A megbövült „Otthon“. A rákosszentmihályi „Otthon“-kávéházat életrevaló tulajdonosa pompásan megnagyobbította. Menártovits Lajos kávés ugyanis a billiárdos nagyteremhez hozzácsatoltatta a baloldali mellékszobát s a belső helyiségekből egy külön tágas vendégszobát alakíttatott, a volt konyha helyett pedig újat épített. Az „Otthon“-kávéház ez átalakí­tások után rendkívül tágas és kényelmes helyiséggé válik s jó és olcsó ételei-italai révén már is jóhirü és fényesen világított nagyvárosi termei bizonyára csak megnövelik a közönség pártfogásában. A «Bor.» A rákosszentmihályi műkedvelők szom­bat esti előadásának általános erkölcsi sikerével mai számunk vezető czikkelyében foglalkozunk. E helyütt rövidesen be akarunk számolni a külső hatásról s az előadás részletes képéről. A Gárdonyi ismert és nép­szerű darabja roppant feladatokat Yó az előadókra s valóban a csudával határos, hogy műkedvelők ilyen kerekded, összevágó s minden részletében kidolgo­zott előadásban tudhassák bemutatni, a mi első sor­ban feltétlenül a roppant lelkiismeretű és vasszorgalmu főrendező, Lukács István érdeme, a ki mint előadó művész is nagy sikert aratott jellegzetes, az analizálásig pontos és lelkiismeretes játékával. Az együttesből — az igazság nem udvariatlanság — messze kimagaslott a Baracs Imre személyesitője, Kre­nedits Sándor, a ki alakításának tökéletességével előbb szinte megdöbbentette, majd pedig magával ragadta az egyébként kényes és hagyományosan tartózkodó közönséget. Játéka csupa szív s mélyen átérzett dol­gát tökéletes színészi rutinnal látja el; a szerep, mintha reá lenne öntve, minden szava, mozdulata igaz és őszinte. A paraszti nyelv természetesen hangzik ajká­ról, semmi csináltság, semmi látható szinészkedés, rá­adásul kitünően kezelhető hang s roppant drámai erő segíti a kellő pillanatokban. Ezzel az alakításával bár­hová elszerződhetnék hivatásos színésznek. Méltó part­nerei voltak: Koriger Ágostné és Spannraft Elza. Ko- rigerné alakítása szintén egyszerűen tökéletes. Minden pillanatban ura a hangulatnak, kristálytisztán éreztet meg minden legkisebb nüánszot, végtelenül természe­tes, kaczkiás, kedves, ötletes. Teljesen zavartalan mű­vészi élvezetet nyújtott alakítása a Spannraft Elzáéval együtt, a kiről már tavaly túlzás nélkül megállapítot­tuk, hogy a színpadra termett, kész művésznő, az igaz művészet legnemesebb fegyvereivel felvértezve. Mun­kája annál becsesebb, mert mindkét alkalommal egyé­niségétől teljesen eltérő szerepben nyújtott vérbeli mű­vészi alakítást. Tavalyi pompás humorú, kissé karri- kirozott komikája után ez évben a Baraesné igen ne­héz, drámai szerepében hatotta meg a közönséget, mely megindultan hallgatta őszinte kitöréseit s gyönyörkö­dött nemes egyszerűséggel és természetes ízléssel meg­rajzolt alakításában. A tapsok oroszlánrésze e pompás triásnak szólt, a melyhez a Lukács István már mél­tatott alakításával csatlakozott. Nagyon szépen játszotta öreg Szunyognét Babits Sándorné, valóban megnyerő, jellegzetes alak volt, szépen, egyszerűen beszélt. Dely Sári ifjúságának bájával és közvetlenségével aranyozta meg a naiva kedves szerepét. Mondókáját kitűnő hang­súlyozással és melegséggel mondta el s ügyesen, für­gén mozgott. A többi hölgynek kisebb szerep jutott, S feladatát valamennyi pompásan oldta meg. Meltsok Annuska remekül pergő nyelve, eleven temperamen­tuma, mely azonban az ízlés határain túl nem ra­gadta pillanatra sem. Gaál Pálné kedves, élénk paraszt asszonya, Meltsok Blanka és Kirsch Boriska jeles se­gédletével, Otte Miczi derék, magyaros, jól megrajzolt szolgálója, valamennyien megérdemlik a megfelelő részt a siker dicsőségéből. Visszatérve a férfiakra Gaál Pálról kell nagy di­csérettel megemlékeznünk. Jóízű, fortélyos és bőven humoros Kátsa czigánya zajos, élénk derültséget kel­tett. Művészember, a ki otthon van a színpadon s mindent teljes lélekjelenléttel, tudatosan végez s dur­vává nem válik sohasem. Igen jól játszott Lehel Pista nehéz siheder szerepében. Aprólékos gonddal és lel­kiismeretes lélektani következetességgel végezte dol­gát s ha talán a külső hatás nem felelt meg minden részletében érdemének — ezt csak annak lehet tu­lajdonítani, hogy a szerep és millieu nem egészen megfelelő a képessége terének s a deklamácziónak az a hangfogós neme, melyet különösen a harmadik fel­vonásban alkalmazott a parasztházak kiskertjéből a szalon padlatára kívánkozott vissza. Babits Sándor na­gyon jó alak volt, egyszerűen és magyaros Ízzel ját­szotta el a hires bírót. Egy kis humor elkelt volna még; károsan befolyásolta makacs rekedtsége. Wei­land József, Baka Mátyás és ifj. Otte Albert meg­tettek szintén minden tőlük telhetőt. A két első kissé mérsékelten aknázta ki szerepének komikus oldalát, Durbints sógornál pedig elkelt volna egy kis gro­teszkebb maszk is. A két gyermekszereplő Képessy Etus és Janovszky Laczika méltán versenyre kelhe­tett a nagyokkal, igen kedvesen és korrekten végez­ték dolgukat s különösen a kis Etus temperamentu­mos fiuskodása és őszinte beszéde elragadó volt. Nem sajnáljuk a festéket ez aprólékos méltatás rész­leteitől, a vállalkozás értéke méltó érdemet szerzett rá. Valakiről azonban meg kell még külön emlékez-

Next

/
Oldalképek
Tartalom