Rákos Vidéke, 1904 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1904-12-11 / 50. szám

RÁKOS VIDÉKE 50. szám. 6 a Magyar Szinház-ban pompásan mulatnak a Mader operettjén, a Király Színház pedig élete legszebb sikerének örömét aratja. A „János vitéz“ olyan darab, a melyet nem lehet meg nem nézni, zenéjét pedig nem lehet meg nem könnyezni. Sikere párját ritkító és megérdemelt. Az előadás — pedig ugyan­csak nélkülözzük a valamire való énekhangot — igen jó, Fedák Sári az első felvonásban egyszerűen mesés. Csak a humorral bántak az ambicziózus szer­zők mostohán s uzsorás módra aknázzák ki a vég­letekig a megteremtett s Petőfitől szerencsés ihlett- séggel átvett hangulat szentimentális hatását és a mesehang jelzésének elmulasztásával a legkitűnőbb első felvonásba oltottak olyan lényeges hibát, mely a darab további folyamán sajnálatosan megbosszu- lódik. „János vitéz“ elsőrangú irodalmi és színmű­vészeti esemény. A szegény Népszínház — a keserű falatot hagytuk a végére — vergődik keservesen. A legtöbb pénzt és a legszebb időt elrabolta a „Lőcsei fehér asszony“ csendes haldoklása, utána már a „Próféta álma“ is örökössé vált. A jó, régi, kipróbált fegy­ver: Pálmai Ilka, csatasorba állítása is alig lendített az ügyön. A zsúfolt házak csak másnap töltötték meg a lapok tudósításait. Pedig valóban érdemes est volt ez az ünnepi. Pálmai igazi fénykorára emlé­keztet a poétikus „Pillangó kisasszony“, a melyet igazán jól is adtak. Szimpatikusán tűnt fel a kitűnő együttesben Zombory Elemér, a társulat legfiatalabb tagja, még tavaly az orsz. sziniakadémia jeles nö­vendéke. Az Uránia tanulságos estéi több közönséget érdemelnének. A „Párisi asszony“ különösen érdekes. Hulló levelek. i. Ősz az idő, hull a levél, köd lepi a tájat, Szívemben is őszi a táj, ellepi a bánat. Vigaszom csak te vagy nekem, lelkem jobbik lénye, Te vagy, te vagy, szőke ifjú, szemem, lelkem fénye. II. Sivár a lét te nélküled, élni sem szeretnék, Karjaidban ölelés közt mindent elfelednék . . . Keservemet, bánatomat örökre feledve, Te vagy mindkét életemnek egyetlen reménye ! III. Ha le hull is a falevél hervatag virága, Jön a tavasz, újra virul mindenik hajtása ! Nem várom én az uj tavaszt — temetőbe vágyom, Ha ez az egy reményem is csak múlandó álom ! IV. Álom, álom a szerelmünk ; édes, fényes álom Álmainkból felébredünk, —én azt nem csodálom: Nincs az ősznek egy virága az elszáradt ágon, — Elveszett a boldogságom, itt s a másvilágon. Biró Etelka. Közgazdaság. Alaptőke felemelés. A Magyar országos Köz­ponti Takarékpénztár igazgatósága csütörtökön tar­tott ülésében elhatározta, hogy üzletkörének min­den irányban való tágításával és a jelzálogüzlet folytatása mellett községi kölcsönüzletekkel is fog­lalkozik és községi kötvényeket bocsát ki. Egy­idejűleg elhatározta azt is, hogy részvénytőkéjét fölemeli s az e czélból a folyó deczember hó 27-ére egybehívandó közgyűlésen azt indítványozza, hogy 3500 darab 600 korona névértékű uj rész­vény 1400 koronás árfolyamon bocsáttassék ki oly módon, hogy minden részvénytulajdonosnak a bir­tokában levő 4 drb részvény után 1 drb uj rész­vény, vagyis minden 1 darab régi részvény után V4 darab uj részvény előviteli joga biztosittassék. Az intézet utoljára 1898-ban emelte fel részvénytőkéjét úgy, hogy most 8.400,000 korona részvénytőke mel­lett 7.000,000 korona különböző tartalék s igy ösz- szesen 15.400.000 korona saját tőke felett rendelke­zik. A most czélba vett kibocsátás folytán a rész­vénytőke 10.500,000 koronára, az összes saját tőke a látható tartalékok hozzászámitásával pedig 20.000.000 koronán felül fog emelkedni. Adományok. a rákosszentmihályi ev. ref. templom alapja javára. 16. sz. gyüjtőiv. Szabó józsef gyűjtése. Zagora Gábor 2, Vörös József 1, Bauer Gyula 1, Appl János 5, Kamarás Mihály 10, Tamási Lajos 1, Katulics Iván 1, Polole Gyula 1, Olvashatlan aláírás 1, Sp. M. 1, Nábrády János 1 korona. Összesen 25 kor. 51. sz. gyüjtőiv. Gyibák Endre gyűjtése. Kardos Ede 10, N. N. 12, Stein Kristóf 20, Tóth Lajos 30, N. N. 30, Turóczy Mariska 41, Turóczy Árpád 50, özv. Szabó Sándorné 40, Deutsch Arnold 40, Czimmerer Narik 60, Mák Róza 30, özv. Kovács Lajosné 20, Kovács Lajos 40 fillér, Gyibák Endre 5 kor. Összesen 9 kor. 22 fillér. 89. sz. gyüjtőiv. Fülöp Etelka gyűjtése. Ozsváth 2, Pouzsiky Lajos 1, Dobozy Imre 2 kor., Szüle István 40 fill., Reviczky Gyula 1 kor., Milus Sándor 40, Csőke Sándor 20 fill., Balogh Lajos 1 kor., Hoffmann Sándor 40 fill., Fülöp Etelka 2 kor., Elek József 60, Dvorszky Alajos 40, Victory István 20, Lőrinczi József 50 fill., Cz. Kiss Márton 1 kor., Szilágyi Antalné 40 fill., Szabó Balázs 1 Dehelán Tamásné 1, Bisanz Frigyes 1 kor. Összesen 16 kor. 50 fill. 92. sz. gyüjtőiv. Szabó József gyűjtése. Páczony János 1, Apai Farkas 1 kor., Hanák Saki 20 fill., Fenyvesi Adolfné 40 fill., Mayer Mór 1 kor., Mayer Markus 40, Blockner Károly 20 fill., Farkas Imre és neje 1 kor., Rosenblut 10, Gánz Lajos 40, Ritter Salamon 20, Grünspan Adolf 20, Weicz Samu 20, Lewi Mór 20, Schwarz Izrael 40, Róth Ignácz 40, Alter József 20, Kohn Samu 20, Grünstein 10, Nehel Mari 30, Langer F. 20, K. L. 20, Brak Mayer 20 fill., összesen 8 kor 70 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom