Rákos Vidéke, 1904 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1904-12-25 / 52. szám

6 RÁKOS VIDÉKE 52. szám. sét a pénztár ez idő szerinti állapotáról, az ülés fél 9 órakor berekesztetett. A mátyásföldi templom belső berende­zése. F. hó 18-án esti 6 órakor a mátyásföldi tem- plomépitő bizottság is ülést tartott, a melynek az volt a határozata, hogy az uj templom egész belső berendezését az év folyamán és a következő év ele­jén elkészítik, hogy a nyárra fel legyen szentelhető. A bizottság a Mayböhm czég legolcsóbbnak bizo­nyult ajánlatát fogadta el, mely 6000 kor. költséggel készíti el a teljes belső berendezést, faragott szó­széket, díszes oltárt és minden egyéb a beső be­rendezéshez szükséges részt. Még egy villamos vasút. Csak úgy hemzseg­nek már a villamos vasúti tervek. A főváros taná­csa most ismét egy régebben szóvátett s bennünket is érdeklő villamos vasúti terv ügyét akarja dűlőre juttatni. A városi villamos vasút részvénytársaság kőbányai vonalát akarja kiágaztatni a Ferencz József- kaszárnyáig, a honnan a Hungária-köruton fogják tovább vezetni. A tanács felhívta a társaságot, hogy a részletes terveket záros határidő alatt terjessze be. Egy kis tévedés. A legutóbbi számunkban el­követett egy kis tévedés zajos visszhangot keltett szives olvasóink körében. Az „Arczképed előtt“ czim alatt kiadott költeményt ugyanis dr. Dengi János is­mert költő és pedagógus irta, a hírrovatunkban Rubinyecz Sámuelnek juttatott méltatás pedig azt mutatta, mintha ez a pompás kis poéma is a Kubi- nyecz müve volna, a mit ezennel helyreigazítunk. A Dengi János verse ugyanis csak tévedésből kevere­dett ide, a mit kevésbbé ösmert volta tett lehetővé. Az ez ügyben hozzánk érkezett felszólalások tehát e helyreigazítással tárgytalanná váltak. Iskolák a tüdőbetegekért. A József főher- czeg Szanatórium Egyesületnek az ország hölgyei­hez intézett szózata a nagy czél jelentősége szerint megkapta a sziveket és valóban igaza van bQotild főherczegasszonynak, ki a magyar nők akczióját ne­mesnek, magasztosnak, megindítónak mondja. Újab­ban lelkesedésben friss segitőcsapat jött a kór ellen indított harezba. A magyar ifjúság. Igen sok közép­iskola igazgatósága és tanári kara nevelői szempont­ból is lelkesedéssel ajánlotta föl, hogy a népszana- toriumok emberbaráti czéljának támogatására a ve­zetésükre bízott, nevelésük alatt álló tanulóifjúságot fölhívják. Jó lesz minden diáknak megtudni, hogy a halállal eljegyzett^ tüdőbetegek érdekében segítségét szívesen veszik. És a ki az alapnak gyűjteni akar a jótékonyczélu sorsjáték révén : az kérjen a József főherczeg Szanatórium-Egyesülettől Budapest (Kigyó- tér 1.) gyüjtőivet. Ezek az önkénytes gyűjtők három könyvet kapnak ajándékba. Útjavítás. A helyiérdekű vasút állomásáról Szentmihályra bevezető fővárosi utat a tanács meg- javittatja. Sok panaszt szüntet meg ez a munkálat; a lóvasut és a közönség egyaránt sokat szenvedett ezen a sáros, kátyus utón, mely pedig közlekedé­sünknek egyik főcsatornája. A balszerencse azonban még itt is jelentkezett. Tévedésből finom, apró kavi­csot hordtak az úttestre, a durva kavicsanyag helyett, a miből csak az következnék, hogy ha beborítanák vele az urat, még nagyobb lenne a sár és a por, mint eddig volt. A szentmihályiak felszólalására azon­ban intézkedett a főváros mérnöki hivatala, hogy durva kavicsot is hordjanak az útra s ezzel fogják azt elsősorban bevonni, a finom anyagot pedig erre téritik reá. így hát pompás jó utunk lesz nemsokára­Itt említjük meg, hogy a X. kér. elöljáróság előter­jesztést tett a tanácsnak, hogy a Sárga csikó meg­állóhelynél még mindig meglevő, régi utkanyarodást egyenesittesse végre ki. Az ut ugyanis itt még a haj­dani kanyarodót most is megteszi, holott a helyi­érdekű vasút már évek óta az egyenes pályán halad. Itt lenne az ideje, hogy a tanács ennek a kérelem­nek is eleget tegyen. Uj kávéház. Menartovits Lajos, a kioszk kávé­ház eddigi bérlője, a József-utcza és Miklós-utcza sarkán, a volt kisdedóvó helyiségben január elején uj, kényelmesen berendezett kávéházat nyit. A jó- hirnevü kávés vállalkozása iránt általános érdeklődés nyilvánul. Elveszett. A rákosszentmihályi kioszk kávé­házból elveszett két fehér, elefántcsont billiárd golyó. Menártovits Lajos kávés 30 kor. jutalmat ad a be­csületes megtalálónak, ki golyóit visszaadja. A rákosszentmihályi szegény gyermekek karácsonyfájáról és az erre történt adakozásokról a jövő héten számolunk be. Szerkesztői üzenetek. A. L. Törtei. Hálás köszönet. Levél ment. G. M. Csömör. Elég ügyes dolog, de egy kicsit meg kell fésülni. Ha a jövő héten lehet, levélben is válaszo­lunk. Érdeklődéséért köszönet ; azonban meg kell jegyez­nünk, hogy velünk szemben le kell ám vetni az álarezot, mert ez úgy dukál. A mi titoktartásunkban kérjük, mél- tóztassék megnyugodni, mert ez áttörhetetlenebb, mint a port-arthuri vársáncz. Sz. M. Rákosfalva. Köszönjük. Újévre sorra jön. Várjuk a másikat is. T—a K-ly. Komárom-Aranyos. Meleg soraiért kö­szönet, abban azonban tévedni méltóztatik, mintha már nem lenne szükségürk a kedves mesékre. Ellenkezőleg, fájdalmasan nélkülözzük. A dolog egyébként mai közlé­sünkkel reparáltatott. Lapunk barátja. Köszönjük, de mint láthatja, csak tévedésről van szó. Ez is sajnálatos, de az illető ártatlan. G. J. Rákosszentmihály. Mai hírünk kellőképpen fel­világosítja. K. F. Rákosszentmihály. A kifogyhatatlan rovat kifo­gyott. Tisztelettel jelentjük. Bor. Kor. Dór. Nem közölhető. 4033 IÖÖ4 Hirdetmény. Alulírott községi elüljáróság közhírré teszi, hogy Rákosszentmihály község legtöbb adót fizető községi képviselőinek névjegyzéke az 1886. évi XXII. tcz. 33 §-a értelmében 1904. évi deczember hó 23-ától deczember hó 27-ig bezárólag — 5 napon át — Rákosszentmihály községházánál, a jegyzői irodában közszemlére van kitéve, s a községházánál bárki által megtekinthető. A névjegyzék ellen netán beadandó felebbezé- sek a vármegyei alispán úrhoz czimezve 1905. évi január hó 11-ik napjáig a községi elöljáróságnál nyújtandók be. R.-szt.-mihályon 1904. évi decz. hó 22. A községi elüljáróság nevében: Krenedits Sándor jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom