Rákos Vidéke, 1901 (1. évfolyam, 1-34. szám)

1901-08-25 / 16. szám

1901. — 16. sz. RÁKOS VIDÉKE 3 Lau ff er Lajos dr. költői lendületű beszédben a valláskülömbség nélküli összetartásra, együttműkö­désre emelte poharát és KratochviU József csömöri plébános éltetésével fejezte be beszédét. Kratochvill József plébános szerényen elháritotta magáról a dicsérő szavakat, melyekkel az előtte föl­szólaló elhalmozta. Poharát Mikso Imrére és Pozsgay Tivadarra emelte, a kik mint a mátyásföldi közön­ség mandatariusai az oltár fölállítása érdekében di­cséretre méltó buzgalommal fáradoztak. Kovács Pál dr. Feuer János drt, mint a búcsút befejező hangverseny rendezőjét köszöntötte föl, a ki viszont a Mátyásföld érdekében kifejtendő önzet­len továbbmüködésre emelte poharát. Takács Gyula a vendégeket köszöntötte föl, kiknek nevében lapunk szerkesztője mondott köszö­netét azért a szives vendéglátásért, melylyel a má­tyásföldiek őket fogadták. Felköszöntöjét Meixner Emilnek, a mátyásföldi nyaraló-telep elnökének él­tetésével végezte. Tomcsányi János Mátyásföld érdekeinek legbuz­góbb harcosára Fehérvári/ Józsefre köszöntötte po­harát és ezzel a lelkes felköszöntök sorozata be is fejeződött, a társaság pedig a legvidámabb hangu­latban maradt együtt délután négy óráig, a mikor asztalt bontottak. Öt órakor vette kezdetét a hölgyek dijkuglizása, melyben nagyon sokan vettek részt. Az első dijat, egy gyönyörű legyezőt, Haidecker Sándorné urnö, a másodikat, egy toilette-tükröt, dr. Lauffer Lajosné urnö, a harmadikat, egy csinos kis táskát, pedig Paulheim Jánosné urnö nyerte meg. Este nyolc órakor kezdődött a hangverseny, melynek első pontja Tapolczai Dezsőnek szavalata volt, a ki a korán elhunyt poétának, Makai Emilnek egy versét szavalta el. Utána Korányi Frida urhölgy a m. kir. operának ujonan szerződött nagy hangterjedelemmel rendel­kező tagja, hegedű- és zongora-kísérettel énekelte el gyönyörűen Braga «Serenata»Ját. Majd újból Tapolczai Dezső lépett a pódiumra és Szomaházi Istvánnak egy humoreszkjét olvasta föl. A negyedik szám Anisz Aladár ur két számból álló művészi hegedüjátéka volt. Goldmark «Air»- jét és Hubay «Csárdajelenet»-ét játszotta el bra­vúrosan. Korányi Frida urhölgy ezután a «Hamlet» ope­rából egy áriát és Bizet pastoralet énekelte el nagy hatással. Csetényi Juliska kisasszony kedvesen adta elő Rákosi Jenő «A gyilkos levél» cimü apróságát. A műsort Korányi Frida urhölgy két énekszáma Rubinstein «Die Thräne»-je és a «Carmen» opera egy részlete fejezte be. Hogy a kiváló művészi erők gyönyörű előadását és játékát a közönség lelkes tapsokkal jutalmazta, azt hisszük, nem kell külön említenünk. Az élvezetes műsor összeállításáért dr. Feuer János érdemel köszönetét. Hangverseny után hajnalig tartó tánc volt. Az egész napon át tartó ünnepségek hosszú sorozata nem fakasztotta ki a nagy vendégsereget s a mátyásföldi jóhirü táncmulatságok hosszú soro­zata ismét egygyel szaporodott a fáradhatlan táncos­párok és rendezőség nem kis dicsőségére. A négyeseket 80—100 pár táncolta. A táncban résztvevő hölgyek sokadalmából a rendezőség a következő névsort állította össze : Benitzkyné Batthyányi Ilona grófné, Aha Bálintné, Augen féld Mártonné, Bátori Sándorné, Bodendorfér Mihály né, Boer Sándorné, dr. Bukovszky Gy aláné, Daubek Jánosné, Erényi Antalné, dr. Farkas Mártonné, Fehérvári/ Józsefné, dr. Fekete Adolfné, dr. Feuer Jánosné, Fuchs Izidoráé, Geäster Istvánné, Gelléri Sománé, dr. Halász Aladárné, Havas Mámé, Huszka Gyuláné, özv. Jurey Mihály né, Kálnoky Gyulám, Karlovszky Gézáné, Kemény ffi Gézáné, Koncsek Ferencné, Kramaszta Bélelné, özv. Lederer Mihályné, Marko Pálné, Melna Gyuláné, Mihályfß Józsefné, dr. Móczár Gyuláné, Palágyi Kálmánné, Pártényi Józsefné, Rauchbauer Antalné, Szél Arpádné, Szendy Jánosné, özv. Szklenszky Ferencné, Schwarcl Józsefné, Schwartz Samuné, Takács Gyuláné, özv. Törzs Ferencné. Yojnarovics Sándorné, Zehntbauer Gyuláné, Zsuffa Zoltánná, Aba Baba, Bátori Olga, Daubek Margitka, Egerzeuger Giziké, Erényi Jolán, Franki Aranka, Fuchs Gizella, Kassai Erzsiké, Korányi Frida, Lederer Lórika, Mihályffi Juliska, Meddler Adika, Neumann Olga, Pakovics Elza, Perjátl Tériké, Reiner Gizella, Stern Pepi, Storch Irén, Schwarcl Tériké, Schwartz Irén, Schwartz Matild, Schwartz Rózsi, Schwartz Teréz, Szeifert Anna, Szeifert Lujza, Trained Gizi, Tusák Angyalka, Yojnarovics Stefánia, Züsz Katica, Zsuffa Olga. A kőbányai csatornahálózat tisztántartása, Kőbánya sik területén, a Jászberény i-ut, Alsóvas- pálya-utca és Ihász-utca által határolt részben a köz­csatorna-hálózat teljesen kiépült. A helyi viszonyok a csatornázás technikai megoldása szempontjából alkalmasaknak bizonyultak arra, hogy a kőbányai sörgyárak nagy tömegű szennyes vizé­nek megfelelő fölhasználásával, ezen városrész min­den egyes utcai közcsatornája állandóan rendszeres öblités utján tartassák tisztán. Ebben az öblitési üzemre berendezett hálózat­ban az utcai közcsatornák nem fognak eliszaposodni, tehát nem fog fölmerülni annak a szüksége, hogy a főváros azok tisztítását vállalatba adja, a mi által

Next

/
Oldalképek
Tartalom