Magyar Székesfőváros, 1898 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1898-11-28 / 6. szám

MAGYAR SZÉKESFŐVÁROS 1898. november 28. 16 Az Anker élet- és járadék biztosító társaság (Magyaror­szági vezérképviselőség: Budapest, VII, Deák-tér „Anker-ud- var“) 1898. október havában benyujtatott a társaságnál 819 aján­lat 2.457.890 biztosított összegre és kiállíttatott 734 kötvény 2,211,136 összegre. — A befolyt dijak összege 427 695 fit, a ki­fizetett károké 86,854 frt. A 10 havi időszak alatt benyujtatott 8938 ajánlat 21,041.013 írtra és kiállíttatott 8241 kötvény 18 991.245 írtról. Dijakért bevétetelt 5.824.767 frt. Károkért ki­fizettetett 851.309 frt. A haláleseti biztosításoknál az osztalékterv szerint a nyeremény-osztalék az elmúlt évben az évi dij 25 szá­zalékát tette ki. A vegyes- és takarékpénztári biztosításnál B. osztalékterv szerint az összes befizetett dijak 3 százaléka fizet­tetett ki nyereményosztalék gyanánt. A társaság vagyona 1897. deczember 31-én 62 millió forint. Biztosítéki állomány 240 mil­lió forint. Eddigi kifizetések összege 101 millió forint. A főváros tisztviselői a királyné szobrára. Halmos János polgármester 1898. évi 35.720 ein. szám alatt kiadott körlevele folytán a székesfő­város törvényhatóságának hivatalaiban, intézeteiben és iskoláiban az Erzsébet királyné szobor költségeire történt gyűjtés eredménye a következő : A gyűjtő hivatal A gyűjtő neve Főpolgármesteri hivatal Márkus József főpolgármester 31,50 Polgármesteri hivatal Halmos János polgármester 75.— Elnöki B. ügyosztály Viola Imre tanácsn. 10.— Tanácsi I. ügyosztály Lung György tanácsn. 10.— „ II. Vosits Károly „ 20.­„ III. Kun Gyula „ 15.— „ IV. Kullmann Lajos „ 60.20 V. Faller Ferencz „ 14.­VI. dr. Vaszilievits J. „ 12.­„ VII. Szabó Károly „ 11.— „ VIII. Hermann Béla „ 16.­„ IX. Horváth János „ 1.— 1. kor. elöljáróság Olhauser Pál elöljáró 81.20 11. „ Kürtös Gyula „ 35.20 III. „ dr. Bencze Benő „ 58.90 ív. „ Pesty Ferencz „ 36.50 v. „ Mezey Lajos „ 25.50 VI. „ Mátray József „ 43.­VII. „ Eszláry Sándor „ 32.50 VIII. , Hanvay Sándor „ 108.20 IX. „ Pohl Ferencz „ 30.90 x. „ Toperczer Péter „ 47.90 I—III. „ anyakönyvi hivatal Márkus Imre tan.-jeg} IV., IX , X. kér. anyaki önyvi hiv. Rakita Dezső tan.-je; V.,VI. „ " „ Kozárv L. VII. „ Molnár Kálm. Vili. „ VIII. k. elölj. ivén ; Székesfővárosi árvaszék dr. Sipőcz László árv ein. „ tiszti ügyészség Toldy József főiigyés 6.­16.— 10.50 20.­31. tiszti főorvosi hiv. dr. Schermann A. t. főorv. 23.— statisztikai hiv. dr. Kőrössy József stat. ig. 10.— Székesfővárosi mérnöki „ Heuffel Adolf közép. igaz. 101.— „ számvevőség Lampel Hugó főszámv. 199.75 „ tan. levéltár dr. Toldy László főlevélt. 14.60 „ tan. igtató László Endre igtató 6.30 „ tan. kiadó Pelle r Ágost kiadó 12.50 „ kézbesítő Ilkey László főnök 9.— „ házi nyomda Jauernik Nándor igazg. 15.60 „ központi pénztár Wimmer Antal igazg. 20.— „ adószámv. Pogány Lajos főnök 84.20 „ adófőpénztár Hoffmann Sándor főpt. 34.50 „ vízvezetéki igazg. Kajlinger M. igazg. 128.55 „ mértékhit. hiv. Rotmayer István igazg. 27.50 „ jobbparti gazd. hiv. Kulcsár Ferencz gazda 33.— „ balpari „ „ Prochnov Ede gazda 20.50 „ erdőmesteri hiv. Guelder Károly erdőm. 31.15 „ köztisztasági „ Tóth Péter főnök 28.30 „ főkertészi „ Ilsemann Kereszt- főkert. 28. — „ vásárcsarn. igazg. Ziegler Nándor igazg. 55.50 „ vásárigazg. Utry József igazg. 17.50 „ közvágóhidi igazg. Preuszner F. igazg. 34.60 „ szőlő és gyümölcs hiv. Deák Tamás intéző 26.05 „ vegyészeti és tápszv. int. dr. Balló M. igazg. 9.— „ Szt-Rókus kórház ig. dr. Müller Kálmán ig. 67.— „ Szt-István „ „ „ „ „46.— „ Szt László „ „ „ „ „ 16.— „ Szt-János „ „ dr. Ludvig Endre „ 53.50 „ Szt-Margit „ „ „ „ „ 12.15 „ köztemető igazg. Meixner F erencz ig. 49.40 „ I. k' Németv. tem. g. Brestyánszky L. g. 11.60 Rudas-fürdő igazg. dr. Sass István igazg. 26.— Artézi „ » Bartzen Lajos „ 20.— Erzsébet szegényház g. Hertelendy Zsigmond. 16.10. Tűzöl'ófőparancsnokság Scserbovszky Szaniszló főp. 58.90 , 40-50 „ „ 2.60 Székes-főv. Bakterológiai int. dr. Nékám Lajos igazg. 14 — „ Himlő nyirterm.’int. dr. Kresz Géza igazg. —.— „ fertőtlenítő int dr. Bukovszky Gy. igazg. 14.— IV. kor. főreál iskola Báthory Nándor igazg. 20,— VIII. » » » Felsmann József „ 25.— II. „ felső keresk. iskola Péter János igazg. 11.— VI. „ Lengyel Sánd. igazg. 45.91 IX. » » V „ Fillinger Károly igazg 43.60 I. „ felsőbb leány „ Pora Ferencz 19.— IV. „ Hahóthy Sándor igazg. 14,— I. „ polgári leány „ Szabó József igazg, 12.— II. „ „ fiú „ Szénássy Mihály ig. 32.— II. „ „ leány „ Kozma Gyula igazg. 16.— ; III. kér. Tunár-u. polg. fiú isk. Halász Gyula ig. 8. III. » Újlak Bécsi­u. polg. leány isk. dr. Göőz J. ig. 20.— IV. „ polg. leány iskola Stojanovics István igazg, 27.40 v. „ Y) „ dr. Gyulay Béla ig. 8.— VI. „ „ fiú „ Roller Mátyás igazg. 31.77 VI. „ „ leány „ Oldal János igazg. 3.50 VII. „ Kazinczy-u. 3. sz. polg. fiú isk. Lád Károly ig. 19.— (Folyt, köv.) S ‘Cd N íi® a mi. 4. k » át > 5T LO cs. és kir. udv. szállító. CM 1 PÁLINKA, LIKŐR, RUM ÉS COG1VAC-GYÍR. o o CD Legfinomabb teák és franczia cognac nagybani raktára. oo cn co o © Depót: az udvarban jobbra. Budapest, Vili kér., KerepeSÍ-Ut 45. szám. (saját házban). 05 EH Fióküzlet: VII. kér., Miksa-utcza 3. szám (saját hazban). p Belvárosi Könyvnyomda“ Varga Endre és Grósz Bertalan, Budapest, Lipót-utcza 43. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom