Fővárosi Hírlap, 1938 (27. évfolyam, 1-50. szám)

1938-06-15 / 24. szám

8 Budapest, 1938 június 15. Eredménytelen az angyalföldi szivattyútelep villamos berendezésére megtartott versenytárgya­lás. Az angyalföldi szivattyútelep résziére szüksé­ges villamos erőátviteli berendezés vállalatbaiadására az út- és csatornaügyi ügyosztály versenytárgyalást tartott, amelyre 10 ajánlat érkezett be. A két leg- olcsóbb ajánlattevő: Barta Károly ci ág (185.891 pen­gős vállalati összeggel) és a Kolbányi és Pákozdy cég (186.3S6 pengős vállalati összeggel) hiányos pá­lyázatot nyújtót be és így ajánlatuk nem volt figye­lembe vehető. A többi pályázó a következő ajánlatok­kal vett részt a versenytárgyaláson: Szálay István rt. 235.458 pengő, Magyar Brown Boveri Művek 267.843 pengő, Szálkái Béla 269.522 pengő, Ervil 270.065 pengő, A. E. G. 263.883 pengő, Szabó és Má- téffy 274.527 pengő, Ganz és Társa rt. 270.834 pengő, Magyar Siemens 280.340 pengő vállalati összeggel. Az ügyosztály, arra való tekintettel, hogy ezek az aján­latok 17—40%-kal haladják túl az ügyosztályi elő­irányzatot, a pályázat eredménytelenségének kimon­dását és új, zártkörű versenytárgyalás tartásának elrendelését hozta javaslatba, amihez az út- és csatornaépítési bizottság hozzájárult. A zuglói főgyűjtőcsatorna vállalatbaadása. A Róbert Károly-körúti főgyűjtőcsatorna építési anya­gának szállítására verseny tárgyalást tartott az út- és csatornaépítési ügyosztály, amely a következő vállalkozók ajánlatát java­solja elfogadásra: Mészszegény pillértég'la szállí­tásra a Nagybátony Újlaki Egyesült Iparművek 125.649 pengős legolcsóbb ajánlatát, saválló klinker­tégla szállítására megosztva a Magyar Kerámiai Gyár 68.704 pengős és a Kőszénbánya s Téglagyár Társulat 70.700 pengős ajánlatát, saválló bitumen- habarcs szállítására a Posnansky és Strelitz 3000 métermázsára tett 30.4)50 pengős ajánlatát, a fenn­maradó 5000 métermázsa bitumenhabarcsra a Ma­gyar Aszfalt 50.450 pengős ajánlatát. Az ügyosztály javaslatát az út- és csatornaépítési bizottság is ma­gáévá tette. Pál Sándor kőfaragómester ■««■■■—■ Budapest, Telep : Látás : ni., Bécst-üt 20.009. III., Tavasz-e. 1. Elvállal kő- és műkőépítkezési munkákat Sriásü OKLEVELES MfBNÖK BUDAPEST, V, SZEMÉLYNÖK- UTCA 19. 1/1. j Teletonszámi 118-068. KqÓS István T»l»fon: 296-831 fómarugyár Sárgaréz és nikkelbronz épülsfvasalá* különlegességek Budapest, XIV., Mexikól-út 14. Uj L4v*rt«ny-Mf mell*« Hrauda Károly és fia oki. gépészmérnök BUDAPEST, VI., Forgácli-u. 20. Telefon • Fűtési, széllGzteté&i es egészségügyi *298-900. berendezési vállalata. PALFy g||í3 IPARMŰVÉSZ a Illa MŰBUTOEÜZEME Muzeális bútorok másolása. Btüus és modern telje* lakásberendezések tervosése é» kivitelezése. Budapest, V., RudoII-tér 6. ez. @ Telefon: Hl—<565. Hares Kálmán arany- és ezüstkoszorús mester kötélgyártó és hálókötö ipartelepe Budapest, XIII. Pctneházy-ulca 56. Telefon: 292-909 fizu. UJáQH ÍDPÁDNÉ BUDAPEST, II., BIMBŐ-ÜT 17. Telefon: 154-426. Acólplombák mindenféle célra, nagyság­ban és színben. Szalagplombák. Ládaplom­bák. ilordólomozek. Plombázó fogók. Jogy- lyukasztó fogók. Konzervbontó kések. €// versenytárgyalási kiírásait A Palatínus-utca csatornázási munkálataira pályázni lehet június 21-én d. e. 10 óráig az út- és csatorna­építési ügyosztályon. A Községi Temetkezési Intézet részére szükséges kü­lönböző takarmányueműek szállítására pályázni lehet június 20-án d. e. 10 óráig a közélelmezési ügyosz­tályon. Az Erzsébet _ szeretetotthonban szükséges melegvíz­berendezés bővítési munkálataira pályázni lehet, június 21-én d. e. 10 óráig a magasépítési ügyosztályon. A hivatalok és üzemek részére szükséges karbid szállítására pályázni lehet június 21-én d. e. 10 óráig a városgazda-sági ügyosztályon. , , A sertés-vásártéri fertőtlenítő telep úthálózatának építésére pályázni lehet június 17-én d. e. 10 óráig az út- és csatorna-építési ügyosztályon. A nagyvásártelep vágány-hálózatának karbantartásá­hoz szükséges talpfák szállítására pályázni lehet június 17-én d. e. 10 óráig az út- és csatornaépítési ügyosz­tályon. Az Egresey-tér-en épülő tik őrségi laktanya kőfaragó és kőburkolási munkálataira pályázni lehet június 21-én d. e. 10 óráig a magasépítési ügyosztályon. A nagyvásártelep kocsiállásainak keramitburkolási és átrendezési munkálataira pályázni lehet június 17-én d. e. 10 óráig az út- és csatornaépítési ügyosztályon. A Gubacsi-úti sertésvágóhíd és sertésvásári utak javítására pályázni lehet június- 17-én d. e. 10 óráig az út- -és csatornaépítési ügyosztályon. A B-SzKRt Száva-utcái forgalmi telepén létesítendő kezelőépület és kapusfülke összes munkálataira pályázni lehet június 20-án d. e. 10 óráig. (Akácfa-u. 15. III. em. •311. sz.) A Pal-atinus-utca József hegyi-utca és Szeréna-út közötti szakaszán végzendő csatornázási munkálatra pályázni lehet június hó 21-én d. e. 10 óráig a Köz­ponti Városházán. (II. em. 284.) beérkezett ajánlatok Az, Egressy-téri tűzőrségi laktanya föld-, kőmüves- és elhelyező munkáira pályáztak Erdélyi Jenő 62.501, Krebs András 67.230, Teleki László 69.109, Bárkányi Jó­zsef 70.068, Belinszky János 70.201, Chabada Frigyes 70.304, Fülöp Dezső 71.734, v. Zihahi Balogh Gyula 74.204, Wihart Ferenc 76.451, Glock Imre 76.759, Unger József 78-221, Bera Károly 87.642 pengővel. A Szinnyei Merse-utcai elemi iskola bádogos mun­káira pályáztak: Petik János 2895, Horváth József 3607, Septey Lajos 3724, Böhm József Géza 3987, Nyikulás Já­nos 4055, Predmerszky Géza 4187, Kallós József 4233, Pa­lásti József 4577 pengővel. A Róbert Károly-körúti főgyüüjtőcsatorna építési munkáira pályáztak az I. szakaszra: Hidas Károly 127.895, Liska Jenő 129.149, Fábián, Somogyi és György 138.926, Handl Gyula 140.745, Építőipar Rt. 158.790, König József 159.427, Unger József 161.564. Hajnal Imre 163.720, ifj. Halász Hubert 169.899, Erdélyi és Vajda 170.104, Schaffer Károly 176.515 pengővel; a II. szakaszra: Wersclietz Márton 194.398, Liska Jenő 197.047, Haj­nal Imre 202.795, Vándor Ferenc 206.676, Fábián, So­mogyi és György 210.352, Hidas Károly 212.473, Hand! Gyula 214.120, Erdélyi és Vajda 224 947, Schaffer Károly 227.459, Bnrta József 239.078. Unger József 255.413 és ifj. Halász Hubert 256.573 pengővel: a III. sza­kaszra: Melczer Károly 174.982, Wersclietz Márton 175.379. Apor József 175.910. Teleki László 180.081, Hajnal Imre 191.629, Liska Jenő 191.768, Schaffer Károly 200.965, Handl Gyula 201.205. Hollós Ferenc 202 783. Fábián. So­mogyi és György 207.141, König József 208.427. Erdélyi és Vajda 208.968, ifj. Halász Hubert 209.897. Hidas Ká­roly 211.911, Unger József 214.033. Vándor Ferenc 217.977 és az Építőipar Rt. 218.335 pengővel. A Sosoksári-úti marhavágóhíd Iparvágányszabályo­zási és kövezés! munkáira pályáztak: Benedikt Marcel 4950 Kiss Jenő 5772, Proczeller Bálint 5912, Szegedy Béla Jenő 6151, Sehäffer Károly 6396, Csiszár Zoltán 6505, Obendorfer Rudolf 6587 pengővel. Versenytárgyalási megbízások A Szent Anna-templom belső_ kupolájának figurális díszfestési munkálataira megbízást kaptak Kontuly Béla és Molnár C. Pál 20.000 pengő értékben. A Lóhúsüzemi bélmosó bontási-, föld-, kőműves- és el­helyező munkálatait Gát Ödön kapta \4650 penge-ért. A Szfőv. Vegyészeti Intézet vízlaboratóriumána-k melegvízfűtés berendezési munkálatait Bátorfi János kapta 2389 pengőért. A Szenti Bókus-kórház sebészeti osztályán burkoló munkát kapott Somogyi Béla 11.397 pengőért. Az új köztemetői határvonalán szükséges sodrony­háló kerítés szállítására megbízást kapott Stadler Mi­hály Rt. 4492 pengő értékben. Az új Szent János-kórház tüdőbeteg pavi Ilonján szükséges szigetelő munkát a dr. Ilelvey Tivadar cég kapta 7990 pengő értékben. A sertésvágóhidi kényszervágó épületen szükséges tetőfedő munkálatokat G aramé zegi Ferenc kapta 2440 pengőért. A Szent Rókus-ikórház sebészeti osztályán szükséges kőműves munkára megbízást kapott Tamássy Emil 4297 pengő értékben. A Házinyomda, részére szükséges- hengeröntési és .szállítási munkákat Godinger _ Béla _ kapta; ugyanott különféle nyomdai anyagok szállítására kaptak meg­bízást: Kallina grafikai szaküzlet kft., Horváth János, özv. Steinleinné és Frank. A Gázművek rá szár el szükséges tüzelőfa szállítást a következők -kapták: Cearanvölgyi Fatermelési Vállalat kft. 78.065, Heroegprímási Uradalom. Esztergom 126.257, Hereog Ede, Salgótarján 56.360, Kondor Sándor 938-0, Kramer Mór 22.500, Magyar Erdőbirtokosok Faértéke­sítő Rt. 489.650, Rosenberg Hugó 113.655, Sohirmann M. Andor 16.309, Stropek Mátyás, Pécs- 90.447, Tűzifater- m-elő és Értékesítő kft. 66.716, Veszprémi Püspöki Ura­dalom, Veszprém 145.335 pengőért. KŐ5ZÉNBRNYR ’S TÉQLRQYRR TRRSULRT PESTEM (DRÄSCHE) BUDAPEST, KLOTÍLD-UTCR 3. Telefon : ‘114-644 I Versenytárgyalási hirdetmény 1. Budapest Székesfőváros Elektromos Művei nyilvá- I nos versenytárgyalást hirdet az I. kér. Attila-utca 61— j 63/a. szám alatti 30 KW-os transzformátorállomás- és bér- j ház építkezés vízvezetéki- és csatornázási, központi me- ! legvízfűtési- és melegvízszolgáltató munkáira. | Amennyiben vállalkozó a fent felsorolt munkacso- ! portokból esetleg mindkét munkacsoportra kívánna pá- I lyazni, úgy minden munkacsoportra külön ajánlat teendő. Az ajánlatok egymástól függetlenül a munka- csoport megjelölésével, külön-külön borítékba helye- ; zendok. ! . Áz Elektromos Művek igazgatósága fenntartja ma­! ganak a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül — te- í lantét nélkül az ajánlott árakra — szabadon választ- ; hasson. Az ajánlatnak a következő mellékleteket kell tartal- i maznia: mindkét azonosan kitöltött költségvetési űrla- j pot, OTI és MABI igazolást, vagy engedményokiratot, j bánatpénz letéti nyugtát, kisiparosoknál kisipari igazol­ványt, bejegyzett cégeknél cégkivonatot és címpéldányt, iparigazolványt egyszerű másolatban, A8 jelű „Megren­delési feltételek“-et aláírva, referencialistát kitöltve cs ! aláírva. | A tervek a pályázati idő alatt a tervező építész- j Györgyi Dénes műépítész-tanár, irodájában (IX., Ki­nizsi-utca 31. II. em. Országos M. Kir. Iparművészeti Is­kola) ^ hétköznapokon d. e. 11—1 és d. u. 5—6 óra között tekinthetők meg, ahol a szükséges műszaki felvilágosí­tások is megadatnak. A megfelelően elkészített ajánlatokat sértetlen bo­rítékban elhelyezve, pecséttel lezárva az Elektromos Művek_ igazgatóságánál (V.,_ Váci-út 74. I. em. 101.J 1938. július hó 1-én d. e. 9 és 19 óra között személyesen vagy megbízott útján kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok ugyanaznap d. e. 11 órakor fognak az Elektro­mos Művek volt étkezdéjének helyiségében (V., Dráva-u- 3. sz.) nyilvánosan felbontatni. Budapest, 1938. június 10. Versenytárgyalási hirdetmény Budapest Székesfőváros Gázmüvei utalással a „Fő­városi Közlöny“ hivatalos hirdetések rovatának élén je­lenleg közölt általános ajánlati feltételekre. 1938. évi augusztus hó 1-től 1939. június hó 30-ig terjedő időben a II., Margit-körút 75—77., az V., Révész-utca 19—21., a IX., Soroksári-út 68. sz. a. koksz- és a X„ Ceglédi-út 1— 3. sz. a tüzelőszertelepén végzendő különféle rakodó munkálatokra nyilvános versenytárgyalást hirdet. Bánatpénzül P 1500.— azaz Egyezerötszáz pengőt kell az ajánlat benyújtásának időpontjáig, 1938. június hó 21-ig készpénzben (bankgarancialevél vagy takarékbetét­könyv alakjában) a Gázművek főpénztáránál (VIII-, Tisza Kálmán-tér 20.) letenni. A szabályszerűen kiállított ajánlatokat sértetlen bo­rítékban elhelyezve, pecséttel lezárva a Gázművek Anyagbeszerző osztályánál (VIII., Tisza Kálmán-tér 20.> 1938. június 21-én délelőtt 10 óráig kell személyesen, megbízott vagy posta útján benyújtani. Az ajánlatok felbontása 1938 június 21-én délelőtt 11 órakor a Gázmű­vek Igazgatóságánál (VIII.. Tisza Kálmán-tér 20.) fog megtörténni, mikor is az ajánlattevők, illetve azok iga­zolt képviselői jelen lehetnek. Budapest, 1938. május 31. Budapest Székesfőváros Gázmüvei. A szerkesztésért és kiadásért felelős: DACSÓ EMIL Kiadja: FŐVÁROSI HÍRLAP Japkiadóvállaíat Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában Felelős vezető: NEDECZKY LÁSZLÓ igazgató „IKARUS“ CörfOggőnySartók Gyár: BUDAPEST, VI., Országbíró-u. 2G b Vágó PáS Hat, eng. villanyszerelési és műszaki vállalat F ő 0 Z L B Ti SL, Horthy fíliklós-út 2í. • Telefoni 268-080. FIÓKOK: XI., Horthy Sllklöa-kHrtér 7. o XI., Horthy M.-út 62« ILYÉS SÁNDOR Teieíon : géperőre Berendezett 155-241. asztalos-munkák üzeme BUDAPEST, XI., Budaörsi-út 17* TÓTH IMRE ÉS TÁRSAI KÖZPONTI FŰTÉS, VÍZVEZETÉK ||| Budapest, Vili., Kender-utca 32. m T E E E F ONli3 8-39 2 ____ ==§ _________== lós zerszámvereték, csat- éa lánc­készítő, épület és műlakatos BIEHN JÁNOS R.-T. BUDAPEST, V.f ALKOTMÁNY-U. 21. nu 1-153-50. ÚTBURKOLATOK: TETŐFEDÉS: Ontott és hengerelt aszfaltból. Kátrányos facement-, préselíkavics-, és bitumonos kezelések. Olajosportalanítás. fedéllemeztetők. SZIGETELÉS: nedvesség és talajvíz ellen, falak, padlók, erkélyek és lapos tetőkön Gyártmányok: Aszfalt és kátrányos fedéllemez, szi­getelőlemezek, bériemel, kátrány, szurok, facement, bitumen, aszfalt ragacs, utópítö-kátrány, porkátrány, kátrányolaj, karbolinenra, gyümölcsfu-karbolineum, kátrány-paraffin, kocsikenöcs gépzsir.

Next

/
Oldalképek
Tartalom