Fővárosi Hírlap, 1938 (27. évfolyam, 1-50. szám)

1938-06-01 / 22-23. szám

ff Budapest, 1938 június 1. ELŐFIZETÉSI ÁR : Félévre..............................................12 pengő, egész évre .........................................24 pengő, Ti sztelettel felkérjük a hátralékos előfizető­ket, hogy az előfizetés megújításáról mielőbb gondoskodni szíveskedjenek. A Fővárosi Hirlan szerkesztősébe — kiadóhivatala és Bacsó Emil főszerkesztő uj helyiségbe VI.. Andrássy-út 7 7. szám alá költözött. Telefon változatlan: 11—37—15. OLVASÓINKHOZ! A Fővárosi Hírlap legközelebbi száma — tekintettel a pünkösdi nyom­daszünetre és a többi várospolitikai hetilapokkal történt megállapodásra — június 15-én fog megjelenni. — Ezt követőleg lapunk ismét hetenként, minden kedden este a szokott időben jelenik meg. Fővárosi Hírlap szerkesztősége. Farkas Ákos tanácsnok Hajdudorog díszpolgára. Hajdudorog képviselőtestülete dr. dorogi Farkas Ákos tanácsnokot, a főváros elnöki ügyosztályának vezetőjét díszpolgárává választotta. A BSzKRT 116 középiskolás és diplomás altisztje tisztviselő létszámba kerül. A BSzKRT igazgatósága Verebély Jenő elnöblésével tartott igazgatósági ülé­sén Perczel György vezérigazgató több szociális ren­delkezésről tett előterjesztést, melyek Szendy Károly polgármester nemes intencióinak megfelelően kerül­nek megvalósításra. Az egyik fontos intézkedés az A. és B.-kategóriák közötti státusrendezés. A B.- kategóriában, ahova kalauzok és kocsivezetők tar­toznak, sok középiskolás és diplomás alkalmazott van beosztva. Ezeknek nagy részét most tisztvise­lőkké minősítik át, amennyiben a státusrendezés lehetővé teszi, hogy 116 alkalmazott fokozatosan át­kerüljön a tisztviselői létszámba. A másik újítás a családvédelmi rendelkezés, amelynek értelmében az alkalmazottak közül a háromgyermekes családapák havi 5 pengő, a négygyermekesek havi 15, az öt- gyermekesek havi 25 pengő pótlékot kapnak. Mind­ezek az intézkedések az Autóbuszüzemre és a Hév-re is vonatkoznak. A Fényes Nagycirkusz örömmé! Je'enti: Megérkezett a világhírű és utolérhetetlen Aivels-család. POLO, RENEÉ RIVELS a tíz csodagyermek, elefántokkal, lovakkal, maj­mokkal és 120 titokzatos ládával. Fellépnek teljesen új műsorukkal egy pompás pazar cirkusz-revüben. Rivelsék a mafomszígeten Egy bolondos család irga’mas, mn a's^gos, látvá­nyos társasutazása hajón 18 képben. A hajót vezeti: H a c s e k és Sajó cyCet-v SzaUüzlei • Vili., Vas-u. 12. TexBa rélci rónjainZs. elsőrangú cK VI G YÁ Z/l T! _____BIZ A LM I CIKK, Han tos Testvérek rt. Featő, mázoló és tapétázó iparüzem Budapest, VI., Horn Ede-n. 5. Td.: 118-523.119-451. Oyjruitöji. Magyarország aranykoszorós mestere. UTAZÁS! CIKKEK • DIVATOS NÖITÁSKÁK*6ROMÁNYTÁSKÁK Polgár Hugő bőrárugyára Telefon: 128-G60. Fióküzlet: HADBVATRR UTÓDA V., Tisza lstrván-p. 20. Tel.: 180-4G2 LATICEL a kényelem új korszaka GYÁRTJA: A ftlagyac JlufyQyawtaácu$yácjlt. Kiosztották a B. S. E. nagysikerű kiáUításának díjait Az Eucharisztikus Kongresszus mozgalmas nap­jainak egyik vonzó látványossága volt a Budapesti Sport Egyesület fotó-szakosztályának jubiláris fény­képkiállítása, amely állandóan nagy tömegeket csá­bított a Károlyi-palota pompásan átépített termeibe, ahol egyidőben nyílt meg a fővárosi levéltár, könyv­tár és múzeum rendezésében az 1838-as árvíz száza­dik évfordulójának emlékkiállítása is. Unnepies külsőségek között történt a megnyitás, amelyen, az előkelő, nagy közönség élén megjelent dr. Karafiáth Jenő főpolgármester és Szendy Károly polgármester, a B. S. E. elnöke is. A főváros vezetőit és a megjelent előkelőségeket Kovácsházy Vilmos tanácsnok, a B. S. E. ügyvezető elnöke üdvözölte, Szendy Károly polgármester válaszában meleg el­ismeréssel méltatta a kiállítás sikerét, valamint a főváros tisztviselőinek törekvését, amellyel azt doku­mentálják, hogy fárasztó napi munkájuk mellett leleknemesítő, művészi foglalatosságot is űznek. Dicsérettel emlékezett meg a polgármester az 1838-as árvíz emlékkiállításának gazdag anyagáról is. A B. S. E. jubiláris fényképkiállításának sok ér­tékét és látványosságát szaporították a Székesfővá­ros Idegenforgalmi Hivatala fotópályázatán díjazott fényképek és a Segítőalap fényképpályázatán díjat nyert pompás felvételek. Szakemberek, a nagyközönség és az idegenek tö­megei állandóan látogatják a nagyszerű kiállítást, A hősi halottak emlékének ünneplése. Vasárnap j délelőtt a világháborúban elesett hősök emlékének hódolt a székesfőváros törvényhatósága és közön- j sége a rákoskeresztúri temető hősi emlékműve előtt. Megjelent az ünnepségen József kir. herceg, Mikecz igazságügyminiszter, Radvánszky Albert báró, a felsőház, Putnoky Móric, a képviselőház, vitéz nagy- baczoni Nagy Vilmos altábornagy a honvédség, Szendy Károly polgármester és Salamon Géza ta­nácsnok a székesfőváros és vitéz Bárta László ny. tábornok a Vitézi Rend képviseletében. A kormány­zót vitéz Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a hon­védség főparancsnoka képviselte, aki tisztiküldött­ség élén jelent meg. Salamon tanácsnok tette le a főváros koszorúját a hősi emlékműre. Az emlékmű­vet ezután a kormány, az országgyűlés két háza, a honvédség, a HONSz, a Frontharcos Szövetség, a MANSz és a cserkészek nevében is megkoszorúzták. A kegyeletes ünnepély befejezése után a honvéd­zenekar a Hiszekegyet adta elő. A BSE jubiláris nemzetközi tenniszversenye. A Budapest Sport Egyesület fennállásának huszonötö­dik évfordulóját többek között nemzetközi tennisz- verseny rendezésével is megünnepli. Május 30-tól június 6-ig folyik a tennisz sok kiválóságának rész­vételével a jubiláris verseny, amelynek védnökei: dr. Karafiáth Jenő titkos tanácsos, főpolgármester és Szendy Károly polgármester, tiszteletbeli elnökei: dr. Lamotte Károly alpolgármester, a BSE elnöke és dr. Schuler Dezső alpolgármester, a BSE tb. elnöke, Kovácsházy Vilmos, dr. Farkas Ákos, dr. Salamon Géza és dr. Felkay Ferenc tanácsnokok, a BSE társelnökei. A versenybizottság és a rendezés élén dr. Gallner Ferenc főjegyző, a BSE társelnöke, a tennisz-szakosztály elnöko és Leit gib János egyesü­leti főtitkár áll. Tizennégyezer szeretetcsomagot osztottak szét a kerületi elöljárók. Magyarország nagyasszonyának, a kormányzó feleségének kezdeményezésére április 1-én indított gyűjtés során befolyt adományokból a kerületi elöljárók május 20-án és 21-én 14.000 darab élelmiszercsomagot osztottak szét az általuk nyil­vántartott Ínséges családok között. Minden csomag­ban 3 kg liszt, 1 kg cukor, 1 kg rizs és 1 kg zsir volt. 10.000 nagyobb család a csomag mellé még lkg kolbászt is kapott. Június» 1, 9. és 14-én délután fél 3 órakor Ügetöverseny &AÁA JÁildűA ZOMÁNCTÁBLÁI a | • g i i t b b • k Budapest, V„ Gr. Tisza lstván-u. 5. Tel.: 1-824-29 „IKARUS4* Gör függöny ta rtó k Gyár: BUDAPEST, VI., Orszáf/bíró-u. 2(S b sconom mihácy papír-, írószer-, könyv- és iroda felszer déri cikkek szaküzlete KÖNYVNYOMDA KÖNYVKÖTÉSZET Budapest, IX., Moetor-ntca 21. • Telefon: 184-144 amelynek megszervezéséért elismerés illeti meg dr. Haviin Károly főjegyző, ügyvezető alelnököt, a huzgó és eredményes munkát végző Reminiczky La­jos tanácsjegyzőt, a fotó-szakosztály főtitkárát, va­lamint Simonffy János tanárt, Schuszter Ferenc fő­mérnököt, dr. Pénzes József árvaszéki főjegyzőt, Gubay Ferenc számvevőségi tisztet, Dulovich Jenő tanárt és Buicz Béla számtisztet. A fotókiállítás szép és gazdag anyaga nagy munkát adott a zsűrinek, amelynek tagjai voltak: Kovácsházy Vilmos tanácsnok, elnök, dr. Pacher Béla tanácsjegyző és dr. Kunszt János, a Gellért- gyógyfürdő orvosa. Nem kerültek a zsűri elbírálása alá, mint versenyen kívüli kiállítók pompás felvéte­leikkel: Szendy Károly polgármester, dr. dorogi Farkas Ákos, dr. Felkay Ferenc, dr. Goszleth Ernő és Kovácsházy Vilmos tanácsnokok. A zsűri ítélete alapján I. díjat nyertek: Bor Dezső, Buzay Béla, Dulovich Jenő, Gabnay Ferenc, dr. Hahn Sándor, dr. Haviin Ká­roly, dr. Pénzes József, Reminiczky Lajos, Simonffy János, Schuszter Ferenc, dr. Vecseklőy József, dr. Wohl György, Zaitz László, dr. Zubriczky Sándor. II. díjat nyertek: Bartsch Vilmos, Borsos Ferenc, Bressey L. E., dr. Csanády Gusztáv, dr. dorogi Farkas. Ákosné, D. Isoz Emil, dr. Kazinczy Gábor, Kozák Lajos, Liber Endre, Makkos Hettyey Pál, Mihálka Ernő, Ray István, dr. Romszauer Richárd, dr. Seregély Emma, Simonffy Szilárd, Székelyi Ádám dr,. Szentmiklósy Jó­zsef, Zimányi János. III. díjat nyertek: dr. Aimássy Antal, Bajmóezy Kamilló, Bulányi Szilárd, dr. Baresay József né, Dulácska Jenő, Farkas Dénes, Füleki Kovács Gyula, dr. Glötzer Lászlóné, Horváth Béla, Hoszkensz József, Kasztner Jenő, Kurucz_ Vilmosné, dr. Kovács Ákos, Lénárd Ernő, dr. Nyers László, dr. Rosta Jánosné, D’Ouvenou Ló- ránd, dr. Sima István, dr. Szávoszt Tamás, dr. Szent- iványi László, dr. Szentmiklósy József né, dr. Szepes- helyi István, Széli Rózsa, dr. Ukt' Gyula, Wunderlich Antal, Zajtai Ferenc. Idegenforgalmi fényképpályázat. Budapest Szé­kesfőváros polgármestere 1938. évben ismét idegen- forgalmi fényképpályázatot hirdet, amelyen bárki részt vehet. A felvételek tárgya Budapest forgalma, fürdőélete, műemlékei, az Eucharisztikus és Szent István évi ünnepségek és kiállítások, sportesemé­nyek, továbbá vidéki tájak, városok, népélet, nép­szokások, népviseletek stb. Csak teljesen új, még sehol sem közölt, vagy kiállított fényképekkel lehet pályázni. A képeknek kinyomtatásra alkalmasnak kell lenniök. Minden pályázónak legalább öt külön­böző felvételt kell jelige alatt beküldeni. A pályáza­tokat a Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalához (Budapest, V., Deák Fereno-u. 2.) kell 1938. szeptem­ber 30-ig beküldeni. Tíz százpengős és húsz ötven- pengős pályadíj kerül kiosztásra, ezenkívül a Szé­kesfőváros a pályadíjat nem nyert képek közül na- gyobbszámú fényképet egyenként 15 pengős vétel­áron fog megvásárolni. A díjnyertes és megvásárolt képekből a Székesfőváros kiállítást rendez. Halálozás. Halász Sámuel ny. elemi iskolai igaz­gató 79 éves korában Egerben meghalt. Temetése a város polgárságának nagy részvéte mellett ment végbe. Az elkúnytban Halász Ernő, a Magyar Hír­lap politikai rovatvezetője édesapját gyászolja. DEHMALÍ.°KÍ.?.bt Magyarország legnagyobb keresztény szakvállalata­Budapest, VIII., Rákócziját 19 Eladás - Vétel - Javítás - Csere. - 50 éves cég EXPRESS FELVONÓ-GÉPGYÁR Kerekes Glasel és Rózsa Budapest, V., Csáky-utca 45-47. Tel.: 29-25-97. Államférfi\ politikus és katona Koller tanár utóda Szenes udv. fényképészhez jár V., Harmincad-utca 4. AZ 1896 ÓTA FENNÁLLÓ TELEFON: 122—97*. FREISSLER ANTAL felvonó- éj gépgyár r. t BUDAPEST, VI, HORN EDE-UTCA 4. SZ. Késsít legmodernebb sserkezetk és legkényesebb Igényeket kielé­gítő személyfelvonókat, paternoster felvonókat., minden nemé teher­felvonót, emelóberenderóst; vállal ssakszerft Javítást, mósrakl ellenérzést és karbantartást. 12.000 berendelés. YELLOIAT nltanbEliaiatal] — -——= Mii Budapest, VI., ANDAASSY-ÚT 32. T-Il„.33a> Kocsimosó sstvsomok és srarvasbBrök, továbbá mlndenuetná Ipari szivacsok ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN !

Next

/
Oldalképek
Tartalom