Fővárosi Hírlap, 1938 (27. évfolyam, 1-50. szám)

1938-05-18 / 20-21. szám

Budapest, 1938 május 18. Kontárok elten... A városi üzemek házilag csak halaszthatatlan üzembiztonsági munkákat végezhetnek Az iparügyi minisztériumban nemzetgazdasági szempontból rendkívül nagyjelentőségű javaslat elő­készítésén dolgoznak a szakreferensek. Mint a Fővá­rosi Hírlap munkatársa jól informált helyről ■értesül, Boniemisza Géza iparügyi miniszter már a közeljövőben általános revízió tárgyává kívánja tenni az iparűzők különböző nemeit. A kibocsátandó rendelkezés intézkedéseket fog tartalmazni arra nézve, hogy valamennyi iparágazatot kizárólag megfelelő képesítés alapján és külön engedély alap­ján lehessen felvenni. A legtöbb iparágnál már eddig is megvolt a ké­pesítési kötelezettség, az a körülmény azonban, hogy egyes iparágak bárki által gyakorolhatók voltak, majdnem válságos helyzetbe sodorta az iparűző tár­sadalmat- és gyakran megtépázta jó hírnevét is. A minisztérium elkészítés alatt álló rendelete éppen ezért igen nagy jelentőségű, mert a szigorú halósági kontroll egyszersmindenkorra ki fogja zárni a kontárkodás lehetőségeit. A rendelet alapján általános felülvizsgálat alá kerül az ország vala­mennyi iparűzője és a vizsgálat nemcsak arra fog kiterjeszkedni, vájjon az iparűző rendelkezik-e a szakma tökéletes ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati képesítéssel, hanem egyúttal beható vizsgálat tárgyává teszi az iparűzők állampolgársági viszonyait is. Az iparügyi minisztérium a rendelettervezetet hozzászólás céljából meg fogja küldeni a különböző közhatóságokon kívül az összes ipari érdekképvise­leti szerveknek is, főként azzal a célzattal, hogy ezen az úton tudomására jussanak mindazok a kí­vánságok, amelyek a kisiparostársadalom részéről jogosnak tekinthetők. Intézményesen szabályozni kívánja az iparügyi miniszter azt is, hogy .a hatósági kezekben lévő üze­mek milyen mértékben foglalkozhatnak a kisipar működési körébe vágó munkálatok elvégzésével. A felfogás az, hogy ezeknél a köztulajdonban lévő vál­lalkozásoknál csak az üzembiztonság érdekében álló, halaszthatatlan jellegű munkálatokat végeztet­hetik el az üzem saját közegeivel, azonban ezekkel is csak akkor, ha az illetők különleges szakképzett­ségű iparosok. PUhc# deáfa&áfy: (eienU a ^acUutaU-ihlvzet Alig pár hónapja annak, hogy a törvényhatósági bizottság határozatának megfelelően Szendy Károly polgármester életrehívta a székesfőváros piackutató intézetét. Az új hatósági szerv a fővárosi statisztikai hivatal egyik osztályaként folytatja tevékenységét és rövid fennállása ellenére máris bebizonyította kü­lönleges fontosságát. A jelenlegi drágaság eredőinek kutatására irányult az intézet főtevékenysége és az e munka keretében összegyűjtött statisztikai adatok, — amelyek felhalmozása a különböző érdekképviseleti szervek bevonásával történt meg, — igen érdekes eredményeket produkáltak. Kétségen kívül megálla­pította a piackutató intézet azt, hogy az elsőrendű élelmiszerek ára csak relatíve tekinthető magasnak, mert az abszolút adatokat véve figyelembe, kiderül, hogy például a húsárak ma is az 1931. évi árszín­vonal alatt vannak. Minthogy azonban a kereseti lehetőségek nemhogy nem javultak, hanem romlot­Ncufyij. Sándoh festék, pipere és festőművészeli cikkek üzlete Budapest, Vili., ]ózsef-körút 77. 6 Telefon: 136-368. SCHULTZ KAROLY Épület és díszmúbádogos. Gáz és víz­vezeték berendezési vállalat. Modern fémbe tűk készítése.' Budapest, VII., Vőrösmarty-utca 4. Telefonszám: 145—340. ILYÉS SÁNDOR Telefon : géperőre berendezett 155-241. asztalos-munkák üzeme BUDAPEST, XI., Budaörsi-iit 17. Hrauda Károly és fia oki. gépészmérnök BUDAPEST, VI., Forgách-u. 20. Telefon: Fűtési, szellőztetési es egészségügyi *298 990. berendezési vállalata. NAGY JÁNOS TÜZELŐANYAG NAGYKERESKEDŐ XIV., Nagy Lajos király-útja 127. sz. @ Telefon: 297—544. ASZTALOS ÉPÜLETFA, ÉPÍTÉSI ANYAG TELEP XIV., Szngló-ntca 87—89. sz. # Telefonszám: 297—089. MINDENNEMŰ FUVAROZÁST VÁLLAL „IKARUS" Görffüggönytartók Gyár: HŰD APEST, VI., Országbíró-u. 2(Vb bádogos és szerelő tak, a lakosságnak mind szűkebb rétegei tudják fenntartani azt az életszínvonalat, amelyet hét-nyolc évvel ezelőtt még természetesnek tartottak. A kisebb keresletnek megfelelően a kínálat is csökkent, a hús­áruk elhelyezésére más piacokat igyekeztek keresni a kereskedők és mivel exportlehetőségek tényleg mutatkoztak, ez szükségszerűen magával hozta a belföldi árak lényeges emelkedését is. A liszt- és kenyérárak is szorgos vizsgálat alá kerültek a piackutató intézet kebelén belül. A liszt- forgalmiadóváltság bizonyult annak a főoknak, amely miatt Budapesten nem lehet olcsóbb kenyeret előállítani. A lisztforgalmi adóváltság a székesfővá­rosi kenyér- és lisztfogyasztást évente közel nyolcad- félmillió pengővel terheli és ez a körülmény olyan­nak tekintendő, amelyet megfelelő kormányintézke­dés nélkül a fogyasztók javára megváltoztatni nem lehet. A burgonyadrágaság bekövetkezte már más okok összetvődéséből alakult ki. Az 1937. esztendőben köztudomás szerint jó burgonyatermés volt ország­szerte, a felhozatal azonban mégis jelentékeny mér­tékben visszaesett. A gazdasági szakkörök véleménye szerint ennek az a magyarázata, hogy mivel takarmányhiány volt, a termelők sok esetben a fogyasztási burgonya­készletek tekintélyes részét takarmányozási célokra tartották vissza. Ez azonban csak részben magya­rázza meg a drágulást, főoknak az tekintendő, hogy a készletek túlnyomó része eddig nem került piacra, hanem spekulativ célok szolgálatában kisebbrészben a termelő, nagyobbrészben a közvetítőkereskedelem kezében van. Ennek a spekulációnak letörése érdekében éppen a piackutató intézet jelentései alapján gondoskodott a Községi Elelmiszerárusító Üzem arról, hogy a bur­gonyatermelő központokból nagy szállítmányokat irányítson útba Budapest felé. Ezen a réven sikerült is elérni már annyit, hogy a népélelmezés szem­pontjából rendkívül fontos burgonya hatalmas mé­retű áremelkedése megállóit, sőt KERNiR NÁNDOR épület- és müäakafos Budapest, VI., Vörösmarty-u. 53. Tel: 127-088 KÁR ASZ Y ISTVÁN SPECIÁLIS AUTÓRUGÓ ÜZEME Az összes enrópai és amerikai autórngók raktáron gyártás és javítás amerikai rendszerű edzőkemence ALAPÍTTATOTT: 1872. * TELEFON: 291—840. Budapest, VI., Aréna-út 05. Autóbejárat: Angyalföldi-útról. a legutóbbi napokban tartós árlemorzsolódá­sokra került sor. A piackutató intézet természetszerűen tovább folytatja működését és hónapról-hónapra kiadandó jelentéseiben, fogja tájékoztatni a fővárosi piaci el­látásra vonatkozó észrevételeit, továbbá azokat a javaslatait, amelyekkel az abnormálisnak látszó je­lenségek kiküszöbölhetők. Vértes Emil tízéves jubileuma a B. N. V.-n. Vértes Emil tíz évvel ezelőtt került be a Nemzetközi Vásár kitűnő veaéafkamblaí mint ügyvezető álekiök. E tíz esztendő alatt hűséges, de egyszersmind agilis szószólója volt a magyar kereskedői érdekeknek és az a hatalmas eredmény, amelyet a B. N. V. élért, mu­tatja leginkább Vértes EmilL munkásságának és ennek a szép jubileumnak jelentőségét. Az autotaxi eredményes üzletéve. Május 17-én tartotta közgyűlését az Autotaxi Budapesti Automo­bil Közlekedési R. T. A vállalat az értékcsökkenési tartalékalapra 8,570.462 pengő 5í fillért fordított, az adósok 943.481 pengő 18 f illérrel szerepelnek. A kocsi­park értékét 7,844.121 pengő 39 fillérrel szerepeltetik. Az 193G. évi veszteségáthozatal 1,134.253 P. 80 fillér, amelyből a folyó évi 149.750 pengő 12 f illér nyereséget levonva 984.503 pengő 62 fillér marad veszteségül. Az autotaxi tehát ebben az esztendőben jelentős mérték­ben csökkentette veszteségét. Ez nyilván a vállalat kitűnő vezetésének tulajdonítható, amely különösen az idén az autópark korszerű felfrissítésével világ­városi nívóra emelte Budapest autotaxiforgalmát. Rekord-eredmények a Gazdák Biztosító Szövetke­zete új mérlegében. A Gazdák Biztosító Szövetkezete nagy lendülettel tör fejlődésében az él felé. Bár a mérleg miég nem készült el, a lezárt mérűcginunkála- tokból máris meg lehet állapítani, hogy a szövetkezet ezidei munkásságában erőteljesen beváltotta a hozzá­fűzött reményeket. A harmincöt éve fennálló szövet­kezet 500.000 életbiztosításával, 3,500.000 pengő brutto tűzdíjbevétel'óvel és 5,600.000 pengő elemi ágazati be­vételével egész kivételesen nagyarányú pozíciót vívott ki magának a biztosító szakmában. A Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Táp­szerművek Rt. május 9-én tartotta 54. rendes közgyűlé­sét. A vállalat 297.528 pengő tiszta nyereséget ért el. A vállalat bruttó nyeresége több mint öt és félmillió pen­gőt tett ki, adók és egyéb szociális terhek címén 1.678.000 pengőt fizetett ki. A mérlegen belül nagy leírá­sokat eszközöltek és az eddigi 8.8 millió pengős érték­csökkenési tartalékalaphoz 465.215 pengőt csatoltak. A vállalat beruházott vagyona hatalmas összegeket repre­zentál, a telkek és épületek 4.7 millióval, a gépek és be­rendezések 8.38 millióval, az árukészletek pedig 2.5 mil­lióval szerepelnek a mérlegben. A Tőkés Lexikonja X. évfolyamának I. kötete, amely a magyar pénzintézeteket magyar, német és angol nyelven ismerteti, dr. Kosa Miklós szerkesz­tésében megjelent A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. igazgatósága megállapította az 1937 november 30-ával zárult üzletév mérlegét. Az üzletév forgalma az előző évit mintegy 50 százalékkal haladta meg és a folyóüzlet körülbelül 500.000 pengő összegű tiszta nyereséget eredményezett. A folyóüzleti nyereség ellenére azonban a mérleg vesz­teség-egyenleget tüntet fel, mert az egyes országok gaz- daadósvédelmi intézkedései miatt az 1937. üzletévben a régi künnlevőségek véglegesen rendezett részénél 637.000 pengő veszteség mutatkozott, míg a régi künnlevőségek ama része tekintetében, mely még nem nyert rendezést, 1.180.000 pengő t artalékoltatott. Fenti tételek egybevetéseképen a z 1937. üzletév mérlege 1,311.355.66 pengő veszteség egyenleggel zá­rul. Az igazgatóság — már előző évi jelentésében kö­zölt álláspontjának megfelelően — elhatározta, ho^y ennek, valamint a korábbi évekről áthozott veszteség túl­nyomó részének kiküszöbölése céljából a törzsrész­vénytőkének 600.000 pengővel, a „B‘ soro­zatú elsőbbségi részvénytő k é n e k pedig 60 százalékai való leszállít, ásátt fogja a közgyűlésnek javasolni. E tőkeleszál­lítás keresztül vite le után a társaságnak 9.776.000 pengő összegű alaptőkéje marad. A z 1938. üzletév kilátása f — az első félév for­galmi adatai szerint — biztatók. AZ 189« ÓTA FENNÁLLÓ TELEFON: 122—97*. FREISSLSR ANTAL felvonó- és gépgyár r. L BUDAPEST, VI, HOHN ED E-U T C A 4. SZ. Késeit legmodernebb saerkezetú és legkényesebb igényeket kielé­gítő személyfelvonókat, paternoster felvonókat, mindennemű teher­felvonót, emelőbe rendezést; vállal szakszerű javítást, műszaki ellenőrzést és karbantartást. 12.000 berendezés. Hantos Testvérek rt. Festő, mázoló és tapétázó iparüzem Budapest, VI., Horn Ede-u. 5. Tel.: 118-5Z3,119-451. Omsreitji. Magyarország aranykoszorús mestere. Qwenberger Miksa grafikai ssaküzlet Budapest, IV., Dalmady Gyözö-n. 7. Tel.: 1U-S9S. MONOTYPE seedőgépei magyarországi vezérképviselet«. ÖJ és használt nyomdagépek és berendezések ssállítéjs. KECSE NAGY SÁNDOR Építési vállalkozó, ácsmester Budapest, X,, Kereszturi-űt 8. Telefon: 1—í2i—97. ÜZV. STEIÍILEIÜNE ÉS FRANK grafikai szaküzlet litográfiái kóraktár Budapest, VI., Gröl Zichy Jenö-u. 6. Telefon: 118—502.

Next

/
Oldalképek
Tartalom