Fővárosi Hírlap, 1937 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1937-12-01 / 48. szám

Budapest. 1937 december 1. 3 Huszár Aladár a Társadalom­biztosító kórházépítési akciójáról Öt millióba kerül a Tisza Kálmán-téri balesetkór­ház — A reuma kórházat nem a Városligetben, hanem a Lukácsfürdö mellett építik fel Huszár Aladár dr., Budapest volt főpolgármes­tere, jelenleg az OTI elnöke, egy pillanatig sem szűnt meg érdeklődni a főváros ügyei iránt. Tulaj- dónképpen most is törvényhatósági bizottsági tag és csak azért, nem jár el az ülésekre, mert az új fő­városi törvény szerint azoknak a bizottsági tagok­nak, akik hivatalból tagjai a törvényhatóságoknak, nincsen szavazati joguk, már pedig a volt főpol­gármester nem hajlandó magát másodrendű bizott­sági tagnak degradálni. Huszár Aladár dr. szerint a régi törvény rendelkezéseit kellene visszaállítani, amikor a hivatalból kirendelt bizottsági tagoknak ugyanannyi joguk volt, mint azoknak, akiket a polgárság választott meg. Huszár Aladár dr. minden alkalommal a leg­nagyobb készséggel áll a főváros rendelkezésére, továbbra is ápolja a barátságot a főváros vezetői­vel, a vezetése alatt álló OTI nemcsak Budapest lakosságának tekintélyes részét részelteti orvosi- és gyógyszerellátásban, hanem az OTI tartalékalapjai­ból jelentős összegeket bocsát a főváros rendelke­zésére, amely kölcsönökből azután a főváros külön­féle hasznos beruházásokat eszközölhet. Ettől füg­getlenül az OTI maga is létesít a magyar fővárosban olyan fontos közegészségügyi intézményket, amelyek­nek jelentőségét letagadni nem lehet. Mint ismeretes, a Tisza Kálmán-tóren épül az OTI balesetkórháza, a Fővárosi Hírlap most jelentheti azt is, hogy e kór­házon kívül még egy másik kórházat is épít az OTI: a Szent Lukács-fürdő mellett új reuma-kórházat létesít. Ez a kórház kizárólag az OTI-tagoknak fog rendelkezésére állni. Két hatalmas. 200—200 ágyas kórház létesítésé­ről van szó. Ezekről beszéltünk Huszár Aladár dr. volt főpolgármesterrel, aki a Fővárosi Hírlapnak az új kórházépítésekről a következőket mondotta: — Az OTI baleseti kórháza már épül a Tisza Kálmán-téren. A régi gázgyár telkén építjük fel ezt az új közegészségügyi intéz­ményt. A kórház az Alföldi-utca és egy most nyitott új, névtelen utca között van és a Tisza Kálmán-tértől egészen kinyúlik a Fiumei- útra. A betonalap már elkészült és hamarosan hozzáfogunk a többi munkához is. Csak a kőműves- és földmunkák más­félmillió pengőre rúgnak. Az egész építkezés 5 millió pengőt igényel. Ez lesz Budapest egyik legmodernebb kór­háza. Az OTI kiváló szakértőket küldött ki külföldre és a külföldi tanulmányozások és tapasztalatok alapján építjük meg az új kór­házunkat. Ezzel az új 200 személyes kórházzal nagyon sokat fog nyerni Budapest közegész­ségügye. — A másik kórházunk reuma-kórház lesz. Elvben már megvan a határozat és most lá­tunk hozzá a részletek kidolgozásához. A reuma-kórház felépítését tovább ha­lasztani nem lehet. Különböző tervek merültek fel. így szó volt j arról, hogy maga a főváros fog reuma-kór í házat építeni, erre vonatkozólag velünk is ! folytak a tárgyalások, amelyek azonban meg- j akadtak. Tovább pedig nem várhatunk. ! A Szent Lukács-fürdő mellett szeretnénk az új reuma-kórházat felépíteni. A fürdő ve zetőségével a tárgyalások megkezdődtek és a szerződést hamarosan megkötjük. Ide is 200 személyes kórházat tervezünk és amíg a sa­ját betegeinkről nem gondoskodtunk, addig idegeneket nem fogadunk be. Az új kórház helyét is kiszemeltük. A Szent Lukács-fürdő épületével szemben, az út másik oldalán van kis melegvizű tó, amelyben források vannak. A víz nagyon bőséges és a mi szükség­leteinknek tökéletesen elegendő. Az útnak ezen az oldalán van egy régi két­emeletes ház, ezt akarjuk megvenni és mihelyt a mi tulajdonunkban lesz, azonnal lebontjuk és helyébe építjük az új kórházat. Meg vagyok arról győződve, hogy az előkészületi munká­latokkal nagyon hamar készen leszünk és amint a jóváhagyás a felügyeleti hatóságtól megérkezik, az építkezéseket azonnal meg­kezdjük. Olyan tervről is hallottunk, hogy az OTI a reuma-kórházat a fővárossal közösen, a Szé­chenyi-fürdő mellett építi fel. Ez a terv most már elesik? — kérdeztük. — Mi a legszívesebben a fővárossal társulva építettük volna fel a reuma-kórházat. Sajnos, ez a terv nem valósult meg. Annakidején aa volt a feltevés, hogy a Széchenyi-fürdő mellett az új ártézikút majd elegendő mennyiségű melegvizet szolgáltat. Mint ismeretes, a kút­fúrás egyelőre nem sikerült és ha tovább foly­nak is majd a vízkutatások, mindeneseire még hosszú idő elmúlik, amíg a városligetben kellő mennyiségű víz állhat rendelkezésre. A régi artézi-kút vízhozama ugyanis nem elegendő és így ezt a megoldást cl kellett ejteni. A Szent Lukácsfürdőnél olyan bőségesek a források, hogy a melegvíz nagyrészét bebocsátják a Du­nába. Meglepetés tehát nem érhet bennünket- A OTI most már akkor sem építheti fel a kórházát a Városligetben, ha idő­közben a fúrások következtében elegendő víz állna rendelkezésre. Arra is gondolnunk kell, hogy nem is ment volna olyan könnyen építési engedélyt kapni a Városligetben. Budapesten nincsen sok park és a közönség ragaszkodik ahhoz, hogy az eddigi szabad területek ne épüljenek be. Ezt mi is helyesnek tartjuk, és éppen ezért kénytelenek vagyunk lemondani arról, hogy az olyan erő­sen óhajtott reuma-kórházat a fővárossal kö­zösen létesítsük. Ragyogó panoráma nyfiih Restre a Várhegy oldal szabályozása utál A főváros a Közmunkatanács elé terjesztette a Vár­hegy keleti lejtőjének beépítési tervet — Gyorsirama városrendezés Óbudán A városrendezési és magasépítési ügyosztály, mint a Fővárosi Hírlap megírta, a legutóbbi időben három jelentős városszabályozási tervvel foglalko­zott. Ezek sorában legelőbb készült el az őrmező szabályozási terve, most nyert befejezést a Várhegy keleti lejtőjének szabályazásáról és új beépítési módjáról szóló terv és a legközelebbi időben készül el az óbudai Hegyvidék szabályozási terve, amely­nek elveit részletesen ismertettük. Budapest új városképének kialakításához jelen­tős mértékben járul hozzá a Várhegy keleti olda­lának egyelőre térképeken, rajzokban és leírásban élő új panorámája: az új városszabályozási és be­építési terv, amelyet a városrendezési ügyosztály nagy ügyszeretettel és ambícióval készített el és amely most került jóváhagyás végett a Közmunka­tanácshoz. — A Pestre néző Várhegyből, amely a városkép szempontjából a pesti Dunapartról szemlélve a leg­jelentősebb részlete fővárosunknak, — magyarázták nekünk illetékes helyen, — teljesen megoldottnak csak a királyi Vár és az alatta lévő Várkert tekint­hető. így a Halászbástya alatt elterülő városrész tűzfalaival, rendszertelenül ugráló magas házaival, szűk utcáival nyugtalan, zavart képet mutat. A Halászbástya kilátónak épült, az előtere azonban a Batthyány-fértől a Lánchidig a legkevésbé sem szol­gálja a kilátást. A forgalmi, egészségügyi és egyéb szempontok mellett ezeken óhajt segíteni az új sza­bályozási terv, amely a Vízivárosra megállapított szabályozási tervhez csatlakozva, a Hunyadi János-út felső szakasza, az Ilona-utca, Franklin- utca, Vám-utca, Margil-rahpart, Clark Jdám-tér és a Király-lépcső állal határolt területre terjed ki. — A terv elkészítésénél a következő szempontok játszanak szerepet: Nyugodt városkép pesti Duna­partról nézve, a feltekintés lehetősége a Mátyás- templomra és a Halász-bástyára a budai Dunapart­ról, szabad kilátás a Dunára a Halász-bástyáról, összefüggő zöld terület kialakítása a Halász-bástya előtti pariktól a Korvin-tér parkján át a Duna- partig, az utcák vonulását hangsúlyozó beépítés, ahol lehet, egyes utcák kisvárosi jellegének meg­őrzése, általában a hegyoldalnak megfelelő kor­szerű beépítés. — Közlekedési szempontból a Fő-út mellett a í Hunyadi János-út mutatkozik fontosnak, ezért a terv ennek az útnak nyugati oldalát a Szalag-utca és Csónak-utca között 3 méterrel kiszélesíti. — Mar a régebbi szabályozási torvben szerepeli! egy, a Halászbástyától a Dunapartig vonuló lépcső. Az új terv ennek a lépcsőnek gondolatát helyben­hagyja és a lépcsőt a megnyitandó új parksávba helyezi. Ez a parksáv, amely a tervnek egyik fő- érdekessége, a Dunaparltól felfelé haladva, a Fő­utcáig 20 méter szélességű lenne, majd a Korvin- tér mai parkjához csatlakozva, azon túl a Donáti- utcáig 25 méter szélességű lenne. —• A szabályozási terv egész sereg szűk, gyak­ran 4—6 méter szélességű utca ég lépcső kiszélesíté­sét, több helyen a házak közötti távolság növelé­sére előkeriek létesítését, összekötő lépcsőgyalog- utak nyitását, szögletek letompítását írja elő. — Az egész terület beépítésére csatlakozó udvaros, szegélyes rendszert állapít meg. A tetőket illetőleg, nem lapos, hanem magas tetötipus mellett foglal állást. Az épületek magasságát sok helyen a lejtőjelleg megóvása cél­jában csökkenteni kívánja. Általában a Dunaparton és a Fő-utoán 5 emeletes, a Hunyadi János-úton 3—4 emeletes, a Donáti és Toldi Ferenc-utcában 2 emele­tes, az Hona- és Csónak-utcában magas földszintes, a többi utcákban általában 3 emeletes épületmagas­ságot állapít meg. — Budapesten egészen új a párkánymagas­ságok kötelező csatlakozó rendszerének elő­írása. Valaha, régen, a párkánymagasság egyáltalában nem volt probléma, azután több házból álló sorok számára szabtak meg egyforma pátrkánymagassá- got, itt azonban minden háznál külön, egyéni a pár­kánymagasság, amely megfelelő átmenetekkel csat­lakozik a következő ház párkányához. Ezzel a lej­tős hegyoldalnak megfelelő, speciális és stílusos építkezési mód alakul ki a Várhegy keleti oldalán. Addig is, amíg az új beépítés megtörténik, a szabályozási terv több utca egyes házain a legfel­sőbb emeletek lebontását, néhány helyen egész épü­letek lebontását hozza a kilátás érdekében javas­latba. Rombolják Óbudái, hogu űjjáépflhesséK Az óbudai városrendezés gyors keresztülvitele céljából a székesfőváros rendkívüli intézkedéseket tesz. Fokozott iramban folytatja a kisajátításokat és ezeknek minél ütemesebb lebo>iyolítása céljából körülbelül 10 millió pengő hitelt vesz igénybe. A szóbanforgó összeg nyújtaná azt a forgótőkét, amely az ingatlanok birtokbavételéhez szüksége az összeget azonban kiegészítenék azok a bevételek, amelyek az új városrendezési tervek figyelembevé­telével kialakuló építési telkek értékesítéséből fog­nak származni. A III. kerület e részén egyébként már szeptem­ber óta teljes erővel folynak a bontási munkálatok, ezidőszerint a Mailáth-utcában és a Miklós-utcában 38 ház lerombolásán dolgoznak a munkások. Még a tél folyamán sor kerül a Lajos-utca, Pa­csirtamező-utca és Kiskorona-utca mentén fekvő további 10 ház lebontására, ami, ha megtörténik. 6000 négyszögölnyi szabad terület fog rendelkezésre álla-ni. Ezen a területen nyomban keresztülviszik az előzetesen megállapított városrendezési terv elő­írásait és az új útvonalak kijelölése után fenn maradó telekrészeket beépítési célokra a főváros azonnal áruba bocsátja. A városrendezési ügyosztályból nyert értesülés szerint a III. kerületre megállapított teljes város­rendezési terv lebonyolítása három-négy esztendő alatt fog befejeződni, tehát teljesen készen lesz arra az időre, amikor az Óbuda—újpesti hidat rendelteté­sének átadhatják. Vicíora és Társa orvosi fecskendők gyártási és javítási üzeme Budapest. 1., Maros-utca 27. 6 Telefon: 155-192. Hff'iw—i—i mii« ..... "W vfzhezjjs^őzhiH^^ KsSOUGfC rés ek, armatúrák, fürdő szobaberendezések Schlesinger Alajos % 30-32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom