Fővárosi Hírlap, 1936 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1936-10-21 / 42. szám

jzomzcwjziízm* Budapest, 1936 október 21. Mosás színvonalon folyik o pénzügyi itizoMison o Költségvetés ultija KeddtőB—keddig Ahogy a pénzügyi bizottság meg-kezdte a múlt héten a főváros jövőévi gazdálkodásának kereteit meg’szabó költségvetés tárgyalását, nyomban az ér­deklődés homlokterébe került a városháza. Ez ter­mészetes is, mert manapság nem minden bokorban terem 120 millió pengős munkaalkalom, aminek megteremtéséről a székesfőváros a jövő esztendőben is be akarja bizonyítani, hogy jól ismeri a modern idők legnagyobb tömegkatasztrófájának, a munka- nélküliségnek orvoslására szánt eszközöket. Mint minden esztendőben eddig, úgy az idén is igen magas színvonalú vita fejlődött ki már a budget általános tárgyalásánál is. El Lehet mondani, hogy valósággal leomlottak a pártok között a vá­laszfalak és a pénzügyi bizottság tagjai valameny- nyien szinte vetélkedtek abban, hogy városuk érde­kében igazságos, becsületes kritikát gyakoroljanak. A vitát Csilléry András dr. felszólalása nyitotta meg és az általa beterjesztett családvédelmi vonat­kozású javaslatok teljes helyesléssel találkoztak valamennyi bizottsági tagnál. Harrer Ferenc dr. rövidre összefogott beszédében megszívlelésre érde­mes szempontokat sorakoztatott fel, ugyancsak tel­jes helyeslés mellett. Révész Mihály dr., a szociál­demokrata párt szónoka, aiz előtte szóló bizottsági tagok megállapításait helyeselve, szintén olyan beszédet mondott, amelynek minden szavából a fő­város őszinte szeretete világolt ki. Deményi Aladár dr. tovább fejtegette azokat a konklúziókat, ame­lyeket a polgármester vont le a jövőre a folyó esz­tendő eredményeiből és eseményeiből, Müller Antal ismét a kisipar és kiskereskedelem hivatott védőjé­nek bizonyult, Bródy Ernő dr. éles megvilágításba helyezte a lakosság széles rétegeit érintő anomáliá­kat, Ernszt Sándor feszült figyelemmel hallgatott beszédében filozofikus magasságokból vetítette az élet fényét a költségvetésre, Láng Lajos dr. a tőle megszokott alapossággal boncolgatta a budget elő­nyeit és hátrányait, Párkány Frigyes a kitűnő ke­reskedelmi jogász különleges nézőpontjából kiin­dulva adott gyakorlati vonatkozású tanácsokat, Temesváry László dr. mindössze párperces beszédé­ben ismételten tannjelét adta annak a fölényes hoz­záértésnek, amelynek az általános pénzügypolitikai szempontokat illetően birtokában van. Szőke Gyula dr. 16 esztendős fővárosi praxisának nyomdokain haladva ezúttal is sikerrel bizonyította, hogy a székesfőváros mintaszerű gazdálkodásánál legfel­jebb a körülmények előnyösebb módon való meg­változtatására lehet szükség. A részletes vita ugyanolyan alapossággal folyt le, mint a költségvetés általános bírálata. Vala­mennyi párt bizottsági tagjai élénk részt kértek maguknak a kérdések megvitatásából. Az elnöki ügyosztály költségvetésénél Lázár Ferenc az unitá­rius egyház segélyösszeg'ének emelését kérte, Büchler József a státusrendezéssel kapcsolatos kérdések meg­oldása iránt érdeklődött, az együtt tárgyalt út- és csatornaépítési és városrendezési fejezet kapcsán Szőke Gyula a Lipótváros fokozottabb parkosítására tott javaslatot és a Belváros leromlott kövezet- viszonyainak javítását sürgette, újabb felszólalásá­ban Büchler József a téglagyárak kitelepítését java­solta, Müller Antal nagy elismeréssel emlékezett meg a fővárosi kertészet tevékenységéről, Bródy Ernő a kertészeten kívül elismerést szavazott a köz- tisztasági hivatal vezetőségének. A IV. ügyosztály budgetvitájánál Bánóczy László a laktanyák adó- mentességét sürgette és a választási költségek meg­térítését kívánta, az ipari ügyosztály fejezeténél Müller Antal elismeréssel emlékezett meg a Kisipari Hitelintézet körül történt polgármesteri intézkedé- sekrők A pénzügyi fejezetnél Láng Lajos a városi vámőrök körül tervbevett rendezési lehetőségek után érdeklődött, Peyer Károly pedig a fővárost egyre nagyobb mértékben sújtó állami terhek ellen tiltakozott. Bródy Ernő hasonló értelemben szólalt fel, egyben azonban erélyesen védelmezte a fővárost a környék részéről megnyilvánuló kívánságokkal szemben. A fővárosi kölcsönkötvények tulajdonosai­LEGJOBB LEGOLCSÓBB REDŐMÉSZÍTŐ ÉS KARBANTARTÓ VÁLLALAT SCHMIDT FRIGYES Villái: faredöny, vászonrolettái, zsaluzták és napellenzők készí­tését éa Javítását. Faredönyök karbantartását, Jótállás mellett. Bndupest, V1IIM VIg-utea ÍO. Telelőn: 1—888—88. SYSTEM ÁTÍRÓ ÉS KÖNYVELÉSI RENDSZER f átnyomó könyvelőgépek, sokszo­JK, n M VF rosftógép, —V . — Stencil és festéknélkUI sokszorosít Budapest, V., Fáik Miksa-u. 18. Telefon: 1—165—98 Berantatás díjtalan ! REDŐNYÖK KORÁNYI és FRÖLICH nanelflenzä- és féeitpo Budapest, YIIL, Kisfaludy-u. 5. Toi.: 1 323-7*, 1-459-8* nak megsegítésére is tett javaslatot. Kozma Jenő a főváros hatékony beavatkozását sürgette az emel­kedő árak kialakításának letompítására. A közokta­tási ügyosztály költségvetéséhez Müller Antal és Bánóczy László szólt. Az előbbi a helyettes tanerők helyzetének javítását és az önálló tanonciskolák számának szaporítását kívánta, az utóbbi pedig a polgári iskolákban napközi otthonok felállítását kérte, de javasolta az iskolanővéri és iskolaorvosi intézmény véglegesítését is. A közélelmezési kérdé­seket Révész Mihály tárta a bizottság elé, külömö- sen alaposan fejtegetve a lóhúsdrágítás veszedel­meit. Bródy Ernő és Müller Antal elismerésüket fe­jezték ki a polgármesternek a kubikusok elhelyezé­séért és a ferencvárosi belyikikötő sorsa után ér­deklődött. A szociálpolitikai költségvetésnél Horo- vitz Gábor a fizikai szükségmunka intézményének felállítását óhajtotta, a 48 órás munkahét betartá­sára kért intézkedéseket, tiltakozott a kilakoltatá­sok ellen és fokozottabb szükséglakásépítésre hívta fel a fővárost. Indítványt mutatott be a 40 órás munkahét bevezetésére és a munkanélküliek kará­csonyi segélyezésére is. Csilléry András az egészsé­ges elaggottaknak a családi kötelékban való meg­tartását kérte és azt, hogy a szegényházakba csak a hozzátartozók nélküli aggastyánok, vagy az ál­landó orvosi kezelésre szorultak jussanak. Bródy Ernő a budapesti állami lakótelep viszonyainak ja­vítását óhajtotta, Müller Antal pedig nagy elisme­réssel emlékezett meg a főváros szociálpolitikájáról. A rendkívüli mértékben elmélyült és a pénzügyi bizottság tagjainak alapos előtanulmányáról tanú­bizonyságot tevő vita az első pillanattól az utolsóig azt bizonyította, hogy a milliós város autonóm szer­vei éppen úgy hivatásuk magaslatán állanak, mint az önkormányzat bizalmából a legmagasabb hiva­tali pozíciókat betöltő főtisztviselők. Szendy Károly polgármester és a speciális pénz­ügyi szakkérdésekre válaszoló Bódy László dr. ta­nácsnok a feltett kérdésekre adott válaszaikkal mél­tán csatlakoztak a költségvetési tárgyalás emelke­dettségéhez. A vitát a pénzügyi bizottságban programszerűen fogják befejezni a csütörtöki napon, hogy azután október 28-tól kezdődően a törvényhatósági bizott­ság plénuma tegye mérlegelés tárgyává a költség- vetést. Március végére elkészül az Erzsékei- és Ferenc józsef-níd között az áf dunai teherforgalmi kikött» 4 szeamélyiiajól* állomását a Ferenc Jozsef-híd pesti hídfőié mellett építik fel A Dunapartok rendezésének és a város belterületi képének megjavítása érdekében konkretizálódott az első intézkedés: Bessenyey Zénó, a Közmunkatanács elnöke nyilvános árverést hirdetett az új hajóállo­mások megépítésére. A pályázat kiírását hónapokon keresztül tartó tárgyalások előzték meg, amelyek a Budapesten szé­kelő hajóstársaságok vezetőségével folytak. A Köz­munkatanács legfőbb kívánsága arra irányult, hogy a Lánchíd és az Erzsébet-hid közé eső Dunaszakasz- ról mindennemű hajókikötőt kitelepítsenek, a sze­mélybaj ózássa|l is foglalkozó nagyvállalatok azonban ezt a kérést nem akarták teljes egészében honorálni, hanem csak arra mutatkoztak hajlandóknak, • hogy a teherkikötőt és a helyi hajó kikötőket helyezik át. Álláspontjukat a Közmunkatanács is honorálta és, mint a Fővárosi Hírlap, illetékes helyen értesül, elvben hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi forgalom szolgálatában álló személyhajók és a város belterületének egyes pontjait összekötő helyi hajók továbbra is kiköthetnek a Petőfi-térrel szemközti uszály­nál. Föltétlenül lebontásra kerül azonban a Lánchíd közvetlen közelében lévő kikötő és raktárépület és ezzel a nemzetközi idegenforgalom szempontjaiból legnagyobb jelentőségű városrész mentesül a lármás, füstös és semmiképpen sem belvárosi részhez illő környezettől. A Közmunkatanács nem elégszik azonban ezzel sem meg és már az előzetes tárgyalások során kö­zölte a hajósvállalatokkal, hogy az Erzsébet-hid és Ferenc József-híd közötti kikötőelhelyezés szintén csak átmeneti megoldásnak tekintendő, minélfogva sokkal kívánatosabb lenne, ha a hajósvállalatok ki­kötőhelyeit vagy a Ferenc József-híd alatti részen, vagy a Margithíd feletti Dunaszakaszon állítanák fel. Ezt a propoziciót azonban a vállalatok arra való te­kintettel, hogy az évtizedek óta jelenlegi helyükön álló kikötők áthelyezését amúgyis aggályosnak tart­ják, mert attól félnek, hogy a személyhajókat igény­bevevő közönség nem lesz hajlandó új helyeket megszokni, nem fogadták el, hanem vállalták azt a rizikót, hogy ha a városrendezés szempontjai pár év múlva a most kijelölt helyről való átköltözést teszik majd szükségessé, akkor foganatosítják a további kitelepítésre vonatkozó intézkedéseket. Azt nem sé­relmezik a hajósvállalatok, hogy a teher- és darab­áruforgalmat el akarjuk terelni a jelenlegi kirakodó helyekről és a Közmunkatanáccsal folytatott vitának nehéz része éppen ezért csak az volt, amely a mo­hácsi, visegrádi és esztergomi személyhajójáratok ki­induló pontjának megváltoztatására vonatkozott. A vállalatok vezetősége mindenesetre hangoztatta a Közmunkatanáccsal szemben azt, hogy kikötő-be­rendezéseinek áthelyezése jelentékeny költségekkel jár, amelyeknek teljes mértékben való fedezésére a vállalatok a mai megcsappant üzleti lehetőségek idején nem, tudnak fedezetet találni. Ezt az állás­pontot a Közmunkatanács honorálta és kijelentette, hogy az új hajóállomási épületeket saját költségén építteti meg, úgy, hogy a vállalatokra csupán kisebb terhek há­rulnak, amelyek a kikötői berendezések áthelyezése folytán állanak elő. A Közmunkatanácsnak eltökélt szándéka szerint az 1937. évi hajózási szezon megkezdésére már ké­szen kell állani az új kikötőhelyeknek. Minthogy pedig a helyi hajójáratok és a mohácsi távolsági járat kora tavasszal szokott megindulni, ebből az következik, hogy 1937 március végére az Erzsébet-hid és Ferenc József-híd közötti Dunaszakaszon már készen fog állani az új kikötő. Több helyszíni szemlét tartottak a lebonyolítás ér­dekében és bár véglegesen nem állapodtak még meg a kikötői létesítvény helyére nézve, a kialakult vélemények szerint valószínű, hogy az új állomásokat közvetlenül a Ferenc József- hid pesti feje mellett építik fel. Az új létesítményeknél egyik főszempontnak tartja a Közmunkatanács azt, hogy azok ne zavarják a Bunapart e részének összbenyomását se, éppen ezért a tervezőknek arra kell fektetniök a fősúlyt, hogy a kikötőépületek! mindenben alkalmazkodja­nak a környezethez. Repülőgép for májú, üvegtornyos állomásépület készül azúj repülőtéren A budapesti új közforgalmi repülőtéren, amely­nek tereprendezési és útépítési munkálatait már elvégezte a főváros, legközelebb megkezdődik az építkezés, amelyet március 1-rc teljesen be is fognak fejezni. Az iparügyi minisztérium a forgalmi épület és a hangár építési munkáira megtartotta a verseny- tárgyalást és a Králik László tervei alapján készülő forgalmi épület föld-, kőműves- és vasbeton-munkáira 168.900 pengő vállalati költséggel Hesz Lajos építő­mester, a hangár föld-, kőműves- és vasbeton-mun­káira 153.500 pengő vállalati költséggel Teleki Lásfflló építőmester kapott megbízást. A repülőtér forgalmi épülete a modern technikát jelképező repülőközlekedéshez mérten minden ízé­ben modern építészeti alkotás lesz, de még ezen is túlmenően ötlotes és meglepően újszerű. Az alapraj­zában repülőgépbe» hasonló 100 méter hosszú épü­lettömb közepét 30 méter átmérőjű, köralakú alapon épülő, 15 méter magas torony foglalja amelyet vasbetonból készülő kupola borít. A kupo­lából vas- és üvegszerkezetű parancsnoki torony emelkedik ki, amelyből zavartalan kilátás nyílik a , domboktól körülvett repülőtérre és amelyből a szük­séges levegővizsgálatokat is lehet végezni. A torony­hoz két oldalt egyemeletes épületszárnyak csatlakoznak, amelyeknek terraszos fedele lesz a közönség használatára. A forgalmi épületben a vezetőség hivatalos helyiségei mellett lesz pénztár, pósta, vámhivatal, bankhelyiség, váróterem, vendéglő, helyiséget kap­nak a pilóták és a repülőtér m!ás alkalmazottai é* az államrendőrség. Miután az utak építését, a terep rendezést és fenntartást a főváros vállalta magára, előrelátható­lag meg fogja kapni az értékesen modern repülő­állomás a stílusos kertészeti dekorációt is a fővá­rosi kertészettől.

Next

/
Oldalképek
Tartalom