Fővárosi Hírlap, 1936 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1936-10-21 / 42. szám

Ilf éjpiiüeieiifkel akarja Í®eépiíleáni t©vá- ros a beláeriiletelí elavul# ÜiáziüBfilhgei# ftfiegszäsiiS* az egészségtelen terjeszliedés a pe?iÍé?iáli leié A városfejlesztés és városrendezés problémája körül érdekes vita indult a költségvetés tárgyalása keretében a pénzügyi bizottságban és az a vélemény domborodott ki, hogy a városrendezés, mint a ma problémája, előbbre való a városfejlesztésnél. Ebből az alkalomból a Fővárosi Hírlap munkatársa ki­kért© ebben az érdekes kérdésben üempeleira Ágoston műszaki főtanácsosnak, a városrendezési és magasépítési ügyosztály veze­tőjének véleményét. Az érdekes kérdésre a nem ke­vésbé érdekes válasz a következő volt: — A városrendezés és a városfejlesztés egymás­sal szoros összefüggésben lévő és egyformán nagy- jelentőségű közületi feladat. Ha mégis különbséget kell tennünk a kétirányú tevékenység között, leg­jellemzőbbnek azt mondhatnám, hogy a városrendezés elsősorban a jelent, a város- fejlesztés a jövőt szolgálja. A pénzügyi bizottsági vita során felmerült kívánság', amely az üzemek jövedelmezőségével van szoros ösz- szefüggésben, teljesen indokolt. Mindenki tudja ugyanis, hogy Budapest az utolsó tizenöt esztendő alatt erősen külterjes irányú fejlődést vett, ami egyenes következménye volt annak a mondhat­nám tömegpszichózisnak, amely a lakosság tekinté­lyes részét elfogta. A nagyvárosok népességében egyre erősebben gyökeret vert az az érzés, hogy a bérkaszárnyákból kiszabaduljon és kisebb-nagyobb családi házak lakóhelyül való igénybevételével töb­bet tartózkodjék a szabad levegőn. Ezt a mozgalmat csak erősbbítette a világdivattá vált víkendmozga- lom és így állott elő az a helyzet, hogy mindazok, akiknek csak módjukban állott, mái'ól-holnapra az építtetők sorába kerültek. Persze legtöbbjük kisem­ber volt, akiknek anyagi ereje igen korlátolt, ennél­fogva még csak nem is gondolhattak arra, hogy valahol a város belterületén vásároljanak otthonuk felépítéséhez ingatlant, mert a belső részeken kiala­kult telekárak messze meghaladták teherbíró képes­ségük határait. így történt, hogy a külterjes fejlődés egyre jelentékenyebb méreteket öltött. Bármerre nézünk is Budapesten, úgyszólván nincsen olyan külső területünk, amelynek szélein igen gyakran óriási távolságokban az eredetileg lakott részektől, új népes telepek ne létesültek volna. — Különböző szempontok megakadályoztak ben­nünket abban, hogy ennek a jelenségnek teljs erővel gátat vessünk. A munkanélküliséget ugyanis kedvezően be­folyásolták ezek az építkezések és ha mi arra az álláspontra helyezkedtünk volna, hogy olyan helyeken, ahol közművek nincsenek, vagy csak nagy költséggel létesíthetők, nem engedé­lyezzük az építkezést, ez rendkívül káros kihatások­kal járt volna a munkapiac helyzetére. Kezdettől fogva aggodalommal figyeltük a külterjes fejlődést, komoly beavatkozásra azonban, mint mondtam, lehe­tőségünk nem nyílott. Ennek egyenes következménye­ként állott elő azután az a helyzet, hogy a székes- főváros tulajdonában lévő közüzemek: gáz, víz és elektromosmű olyan igényekkel találkozott szembe, amelyeknek kielégítése túlontúl igénybevette anyagi erejét. Addig, amíg csak szórványosan állottak házak a perifériális részeken, könnyű volt kitérni a köz­művek létesítése elől, amint azonban zárt utcasorok keletkeztek, akkor az odatelepült lakosság egyre nyomatékosaiéban követelte a városias lét feltételeinek megteremtését. — Most az utóbbi időben már szűnőfélben van ez a város határai felé való áramlás, aminek magyarázata egyrészt a gazdasági viszonyok megnehezülésében, másrészt a város belterületén elő­állott lakásbőségben keresendő. így elérkezett az az időpont is, amidőn a hatóság a városfejlesztési terve­ket a jövő fejlődés szempontjainak megfelelő irányba terelheti. Egy olyan gyorsan fejlődő nagyvárosnál, mint amilyennek Budapest az utolsó évtizedben Is bizonyult, nem lehet félretenni a városfejlesztésre irá­nyuló szempontokat sem, éppen ezért mi is a legnagyobb programszerűséggel és tervszerű felépítéssel dolgozunk annak érdekében. — A városrendezés azonban akutabb jelenség. Éppen azért, mivel Budapest hallatlanul gyors ütem­ben növekedett világvárossá, következett be, hogy a belterületeken meglehetősen sok telek üresen maradt. A magántőkét nem irányíthattuk, az ott építkezett, ahol a feltételeket a legalkalmasabbnak látta és így következett el az, hogy hatalmas bérpaloták mellett düledező viskók százszámra maradtak meg. Körül­belül most érkezünk el ahhoz a stádiumhoz, ami­dőn a régebbi városrészekben egyes házak, sőt néhol egész háztömbök túlélték önmagu­kat, tehát megértek a lebontásra. Az anyagi lehetőségek természetesen nem tartanak lépést mindenütt ezzel a megállapítással és ma, ami­dőn a házvagyon jövedelmezősége meglehetősen le­csökkent, emellett azonban a telekárak sincsenek valami nagyon magasan, ngyon fogas kérdés, mikép­pen lehetne a lebontásra megérett városrészek helyén újakat életrehívni. A legelső feltétel az adó- mentesség, amely mindig bevált eszköznek bizonyult az építkezési tevékenység fokozására. Ez azonban nem elég. Szükség van ezenkívül a pénzpiac helyzeté­nek könnyebbedésére, egyszóval az átütőerejű gazdasági javulásra. —i Hogy ezen a téren milyen nehézségek vannak, arra például felhozhatom azokat az árlejtéseket, ame­lyeket a törvényhatósági bizottság elhatározása foly­tán a székesfőváros tulajdonában lévő belterületi köz­művestelkek egy részére tartottunk. Annak ellenére, hogy az árakat a normális telekárnak megfelelően állapítottuk meg, komoly ajánlatokat alig kaptunk és ennek következményeként a beépítésre régen meg­érett, jó helyen levő ingatlanokat csak kis hányadukban sikerült értékesítenünk. Mi magunk is érezzük, hogy rendkívül kívánatos lenne, ha a város belterületi képe újabb építkezések révén megváltoznék, ezidőszerint azonban erre széles­körű lehetőség még nem mutatkozik. A főváros veze­tősége természetesen mindent megtesz abban az irányban, hogy kezdeményezzen, hogy a saját tulaj­donában lévő területeket a városrendezés szolgálatába állítsa, ez azonban minden komolysága mellett sem lehet a kérdés megoldója. Budapest székesfőváros anyagi ereje ezidőszerint még nem olyan nagy, hogy városrendezési célokra mostani költségvetésünk több­szörösét tudná áldozni. Minthogy pedig a városrende­zés legszorosabb velejárója a kisajátítás, ami sok pénzt emészt fel, megfelelő hitelkeretek nélkül ezen a téren nagyot alkotni nem lehet. Ezt legtávolabbról sem panaszként mondom azonban, mert hiszen a számunkra megállapított költségvetés maradéktalanul fedezi a legsürgősebben megoldásra váró feladatokat. Ezek a feladatok egyáltalán nem kicsinyelhetők le, hiszen éppen most fog majd sor kerülni a már épí­tés alatt álló Horthy Miklós-híd budai kör­nyékének és a megépítésre váró óbudai híd környékének rendezésére, hogy csak a legfontosabb és legjelentékenyebb város- rendezési munkálatokat ragadjam ki az elvégzendő feladatok sorából. A városrendezés és városfejlesztés szempontjából egyaránt óriási jelentőségű az a tevékenység, amely a város felmérésére irányul. Erről is meglehetősen sok szó esett a pénzügyi bizottság tárgyalásai során és valamennyiünknek jól esik az az érdeklődés és segítő készség, amely ennél az ügynél a bizottsági tag urak részéről megnyilvá­nult. Mi magunk is nagyon szeretnők megrövidíteni. a városfelmérés munkáját, mert voltaképpen csak akkor tudunk nagyvonalú tevékenységet kifejteni, ha az új felmérési adatok a székesfőváros egész területére vontkozóan már birtokunkban lesznek. Itt is ugyanaz azonban a helyzet, mint az előbb említet­teknél, a városfelmérés hatalmas summákat igényel és ezeket székesfőváros csak arányosan megosztva tudja kölstégvetéseibe évről-évre beállítani. tégjfák&ofe építik a Házat. Habarcs is kell Hozzá! A babkávé vagy a Kneipp mdátakávé is csak akkor lesz szép aranyhariMg szinü és Ízletes, ha valódi Franck' kávépátlékot adunk Hozzá, tehát tegyünk minden kávéba volódi Frapck ká.vl* pótlékot! Végnapjait éli a csúszós aszfalt Az utak burkolásánál, úgy mint Becsben, Budapesten is elvetik A Fővárosi Hírlap október 14-i számában feltű­nést keltő cikket közöl arról a nyilatkozatról, ame­lyet Schmitz Richard bécsi polgármester adott Bécsi)© kiküldött munkatársának. Schmitz polgármester Becs közigazgatásának széles területét felölelő nyi­latkozatában, az osztrák főváros útügyeinek ismer­tetése sorára, rámutatott azokra az eljárásokra, ame­lyeket Bécs város követ az aszfaltburkolatok csúszós­ságának megszüntetése érdekében. Figyelemmel arra, hogy ez a probléma Budapesten is megoldásra vár, a bécsi polgármester nyilatkozata kapcsán kérdést intéztünk ebben az ügyben. Király Kálmán tanácsnokhoz, az út- és csatornaügyi ügyosztály vezetőjéhez, aki a Fővárosi Hírlap munkatársának a következőket mondta: — A mai modern autó-, gyorskocsi-közlekedési eszközöknek megfelelő asztfaltburkolat készítése úgy Budapesten, mint a külföldi nagyvárosokban nem­csak jelentős technikai kérdéseket, de gazdasági problémákat is jelent. Ugyanis a régi, nagy szilárdságánál fogva kiváló­nak mondható tömörített, komprimé aszfalt- burkolat csúszóssága miatt állandó panaszra adott okot. — Ennek kiküszöbölésére különböző felületi ke­zeléseket, érdesítéseket próbáltak ki, amelyekből olyan rendszer még nem alakult ki, amely a nagy­városi igényeket minden tekintetben, tehát gazda­sági vonatkozásban is kielégítette volna. — Bécs városában előszeretettel, alkalmazzák a rovátkolt zúzalékos öntött aszfaltot mint fedőréteget, amelyet a régi alapburkolatra te­rítenek széjjel. Ez a rendszer igen jónak minősít­hető, bár a forgalomtól függően, hosszabb-rövidebb idő alatt, gyakran már egy év után is a rovátkák eltűnnek és egyöntetű sima felületet mutat. A rend­szert mégis igen jónak kell megítélni, mivel az ér­desítés szerepét tulajdonképpen az érdes alapanyag, a zúzalékos öntött aszfalt továbbra is teljesíti. Ilyen módszert általában ott alkalmaznak, ahol a burkolat felső rétege már annyira megromlott, vagy lekopott, hogy újabb burkolat Létesítése szükségessé válik. — Hasonló célt szolgál Budapesten a Kos­suth Lajos-utcában készített zúzalékos asz­faltrétegbevonás. — Ezen az útszakaszon a tömörített aszfaltbur­kolat még olyan jó állapotban volt, hogy ennek ki­cserélése nem indokolt, azonban az érdesítése a nagy autóbuszforgalom miatt különösképen szükséges. Az ilyen vékonyabb, hengerelt zúzalékos aszfaltréteg a Becsben alkalmazott rendszerhez elvben igen ha­sonló. Ruházati cikkeket vásároljunk a megbízhatóságáról közismert TRIBON RUHÁZATI R.-T.-nál Budapest, VIII., Üllői-út 14. sz. Telefon: 1-312-97 és 1-392-85. Olcsó árak! Megbízható minőség! A legkedvezőbb fizetési feltételek! Az első részlet a vásárlást kővető hó 1-énesedékes. Előleg nincs. Az őszi és téli áruk minden igényt kielégítő választékban beérkeztek! gyors, pontos, ol<aő PAÁR FÉNYMÁSOLÓ L,Métzárot-u. ÍO.(Bejárat Ág-utca) • Telefoa : 1-551-87. • IIIIH!ll||!lllll!i||||[||||||||H o**lp4'c ÁRBAN olcsóságával, MINŐSÉGBEN <? 1 i t °* kiválóságával VEZET Törv. védve NÉMETH ISTVÁN ÉS TÁRSAI Első Magyar asztalospácgyár Budapest, VI., Szondy-u. 55. Tel: 1-293-11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom