Fővárosi Hírlap, 1936 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-08 / 1. szám

Huszonötödik évfolyam Budapest, 1936 január 8. i. szám Előfizetési ér: EGÉSZ ÉVRE ...................24 FÉ LÉVRE..............................12 PÉSNGd EGYES SZá^ áSIA: 50 FILLÉR Árusítják az összes ISUSz-pavíUonokhan felblósszskkssztö DACSÓ EMIL MEGJELENIK MSEDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kíadéfaiwaSal: BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ÖT 60 Telefon: 13-7-15 — Postacsekk: 43.424 Bsanmeeen Az összeomlott vád Irta: TÖRS TIBOR országgyűlési képviselő A politikai élet legdivatosabb jelszava, amelyet hetek-hónapok óta hangoztat néhány ellenzéki vezérférfiú az országos politikában épúgy, mint a fővárosi politikában: a diktatúra vádja. Diktatúrára való törekvéssel vádolják a Gömbös-kormányzatot az országos politika min­den olyan vonatkozásában, amely — mint pél­dául a szervezkedés — a kormány munkásságá­nak erősebb megalapozását, a tervek keresztül­vitelének nagyobb lehetőségét, s a jövő progra­mok felállításának nagyobb stabilitását jelenti. Az országos politikában mindez meglehetős ál­talánosságokban, bizonytalan keretek között mo­zog. A diktatúra vádját konkretizálni alig tud­ják. Legfeljebb arról lehet szó, hogy választási, népgyűlési, vagy sajtóhadjárat során eseménye­ket úgy csoportosítanak, tényeket úgy állítanak be, hogy azokból az ellenzék vezető politikusai a saját önkényes magyarázatukkal diktatórikus törekvéseket feltételezhessenek, holott hasonló kormányzati cselekvések a legalkotmányosabb- zx.lt ncv&áel'c kiőkfeeo 5« ép úgy előfordultok. De a diktatúra vádját kovácsolják nemcsak a tények és események tendenciózus beállításá­val, hanem azzal is, hogy a kormány programa- tikus elgondolásainak ténybeli részleteitől ép úgy, mint szellemétől is megvonják az alkotmá­nyosság jellegét. Hogy :a gazdaadósság rende­zése, a hitbizományi reform, a telepítési tör­vényjavaslat, a negyvennyolcórás munkahét, a minimális munkabér megállapítása, a közokta­tási reform mennyiben alkotmányellenes, avagy mennyiben diktatórikus törekvés, azt soha nem fogjuk megtudni a sorozatos népgyűlési szónok­latokból avagy ujságnyilatkozatokból. S hogy a parlamenti rendszernek megfelelően mindeme javaslatok törvényerőre emeléséhez erős és egy­séges többséget teremt a kormányzat és e több­ség mögött a meggyőzés eszközeivel maga mö­gött felsorakoztatja a közvéleménynek mindama rétegét, amely a mi szervezetlen politikai éle­tünkben felvilágosításra, tanításra és vezetésre szorul, — ebből se állapítható meg a diktatúra szándéka. Az általánosságban hangoztatott vádak, amelyek hol brutális támadásban, hol bölcs in­telmekben jelennek meg, ilyenformán egyre job­ban veszítik hitelüket. Mindenesetre alkotmány- ellenes, avagy diktátori gesztusokat leg­kevésbé lehet emlegetni abban a kérdésben, amely alkotmányos életünknek egyik legjelleg­zetesebb alkotója, s ez: az autonómiák kérdése. A rendcsinálás legalábbis semmiesetre sem ne­vezhető alkotmányellenes, avagy diktátori cse­lekvésnek, mert a visszásságok az autonómiák keretén beiül jelentkeznek, úgy a törvényszabta rendelkezések segítségével ezeket megszüntetni, a kormányzat elsőrendű feladata. Akkor tehát, amikor egyesek az autonómiák védelmének örve alatt lépnek fel alkotmányvédőkként, avagy a diktatúra elleni küzdelmek bajnokaiként, semmi­esetre sem tehetik ezt joggal az autonómiák­kal való súlyos és botrányos visszaélések ese­tében. Az önkormányzati testületek kebelén belül itt-ott felvetődött szomorú jelenségeknél, mint például csak legutóbb is a szolnoki esetben, nem is állíthatja senki, hogy a felügyeleti ható­ság nem járt el helyesen, amikor a legerélye­sebb eszközökhöz nyúlt, hogy a kelevényt ki­irtsa. Ott pedig, ahol a végső lépésre, az ön- kormányzat felfüggesztésére szükség nem mu­tatkozott, a felügyeleti hatóság nem is élt ez­zel a jogával, sőt ellenkezőleg egyre jobban ki­domborodik az a kormányzati szellem, amely az autonómiák jogainak tiszteletbentartásával kívánja a közigazgatás feladatait megoldani. Ez a megállapítás legelsősorban vonatko­zik Budapest székesfőváros autonómiájára. A szanálási törekvésekkel kapcsolatosan példátlan hevességgel keltek Budapest autonómiájának védelmére bizonyos oldalakról, ám rövidesen be­bizonyosodott, hogy mi sem indokolta a nagy felzúdulást. Mindaz, ami idáig a főváros szaná­lásával kapcsolatosan történt, a pártok helyes­lésével találkozott. Alapos megvitatás után mindig kiderült, hogy a tervbevett intézkedések helyénvalók, s a gyakorlati szükségességhez megfelelően idomulva mivel sem sértik a fővá­ros önkormányzatának lefektetett jogait. Elégtétellel állapítható meg, hogy a zajló hullámok e kérdés körül le is csillapodtak. A nyugalom, sőt megnyugvás még jobban bizto­sítottnak látszik ama újévi megnyilatkozások által, amelyek a főváros legilletékesebb szemé­lyiségei részéről az újévi üdvözlések során el­hangzottak. ív.hsegh .-m, '.3* Ac oly polgármester személye általános népszerűség­nek és megbecsülésnek örvend. A bizalom benne osztatlanul nyilatkozik meg, s e bizalmat csak fokozza Szendy polgármesternek az a kijelen­tése, hogy az előkészítés és megalapozás ideje után a meglátható alkotások megépítése követ­kezik, s e munkájában a becsület, a tisztesség, a szakértelem és — hűség vezeti. Magától értető­dik, hogy a polgármesternek ezek a szavai egy­ben az autonómia féltve őrzött tiszteletét is je­lentik. Ám az autonómia száz százalékos érvénye­sítésének gondolata ugyanazzal a határozott­Röviden, de a politika illatától terhesen „állás­osztogatásnak” nevezték azt a tényt, hogy a Köz­ségi Takarékpénztár igazgatósága néhány intern állást betöltött. Az állások betöltése — mondanunk sem kell — kifogásolhatatlan korrektséggel ment végbe, megtámadni ezeket a befejezett tényeket csak politikai tendenciával lehet. Kétségtelen, hogy talán mindegyik új emberre „rá lehet bizonyítani” azt a tényt, hogy egyik vagy másik politikai párt­hoz tartoznak, aminthogy a múltban is szokás volt az, hogy intelligens, képzett emberek politikai hit­vallással rendelkeztek. Ma is így van ez, sőt, ma sokkal inkább így van, mert aki sehova sem tarto­zik, az bizony manapság nehezen boldogul, mert a mai idők megkívánják, hogy mindenki nyíltan színt valljon. Most már csak az a kérdés, hogy a balol­dali ellenzék, amely most kétségbeejtő lármát pró­bál csapni, terrorisztikus handabandázás közben: büntetendő cselekménynek, vagy erkölcstelenségnek meri-e bélyegezni azt, ha valaki nem az ö idejét le­járt, elkopott világnézetét vallja magáénak, hanem keresztény és nemzeti meggyőződésű lévén, a NEP-hez, vagy a keresztény párthoz csatlakozott? Ebben a terror-hangulatban azt is követelhetnék, hogy a pártvezérek, miniszterek rokonainak nem­csak, hogy álláshoz nem szabad jutniok, de üzletet sem nyithatnak és mint feltalálók sem szerepel­hetnek. Ezt a kérdést különben tökéletesen megvilá­gítja Zsitvay Tibornak, a NÉP fővárosi szervezete elnökének, egyenes, kertelést nem ismerő, férfias nyilatkozata. — Én és pártom — mondotta — a leghatá­rozottabban elítél minden olyan törekvést, amely az állások politikai szempontok szerint való odaajándékozását kívánja. Aki engem ismer, az sággal csendül ki a főpolgármesteri válaszból, amelyet a pártok üdvözlésére adott. A kormány képviselője örömének adott kifejezést, hogy az önkormányzat hangja hallatszott feléje az üd­vözlő szónoklatokból. Én testestől-lelkestől — mondotta Sipőcz Jenő dr. — az önkormányzat híve vagyok. S ezzel a főpolgármester megadta a teljes és tökéletes keretét annak, hogy, mint a kormány képviselője, miként értelmezi felada­tát a főváros ügyeinek vezetésénél. Ha a főpolgármester az 1936-ik esztendő nagy feladatait az önkormányzat jegyében akarja végezni, ezzel egyszersmindenkorra vé­get vetett a mende-mondáknak, amelyek kor­mányzati diktatórikus törekvések híresztelésé­vel akarják a székesfőváros önkormányzatának zavartalan tevékenységét meghiúsítani. Mert való igaz, hogy helyes, ha a kormány a nagy nemzeti célok szolgálatában az egész magyar társadalmat össze akarja fogni, s mint másutt szerte az országban, úgy a főváros életében is erős gyökeret akar verni. Ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ilyen elgondolás magában hordozná az önkor­mányzat csorbítását, ezen keresztül a diktató­rikus cselekvések szándékát. Tény, hogy nem így van s tény az is, hogy a Gömbös-politikának a főváros életében való megnyilvánulása első v.-.r.v, cu': -W-t cr. " -'özös elvi . alap, amelyben az eddig egymással szemben ál- ! lőtt felek egy táborba tömörülve, egy nagy eszme szolgálatában lendíthetik előre a főváros fejlődését. Örvendetesen biztató, hogy a főpol­gármesteri beszéd milyen élénk visszhangra ta­lált a pártoknál és az adminisztrációban egy­aránt, s ezzel a kormány képviselője, mint „tisz­teletbeli polgármester”, a közbizalom letétemé­nyeseként képességeit, tudását, jóhiszeműségét az autonómia helyes értelmezésével, annak tisz­teletbentartásával, megőrzésével, s mindenek- felett a diktatúra vádjától mentesen érvényesít­heti a székesfőváros javára. tudja, hogy ez nem frázis, hanem amit mondok, azt a legkomolyabban átérzem. Azoknak a tábo­rába tartozom, akik a tehetség, a rátermettség és a munkaképesség érvényesülését kívánják látni közhivatalnokok és üzemi alkalmazottak előre­törésében. Ez érdeke a közösség intézményeinek és ezeket a szempontokat kell érvényesíteni a tisztviselők érdekében is. — Semmiféle osztozkodás nincs a két jobb­oldali párt között, nincs megállapodás a Keresz­tény Községi Párt és a NÉP között az állások felosztása tekintetében. Mivel ez így van, tehát ebből következik az is, hogy közös kívánságokat nem terjesztettünk a főpolgármester vagy a polgármester elé. Egy év óta, amióta én és a pártom bent vagyunk a törvényhatóságban, nem merült fel ellenünk ilyen vád. Most is csak egyet­lenegy párttagunkat emlegették az egyik kineve­zéssel kapcsolatban. Mi csak a rátermettséget nézhetjük. Ha nem is részesítjük előnyben, de hátrány nem lehet senki számára az, hogy a NÉP politikai szervezésében résztvett. — Én mindig egyenes ember voltam. A leg­élesebben elítélem a politikai szolgálatok jutal­mazását. Ezt megmondom nyíltan. Semmiféle ilyen törekvést nem fogok elősegíteni. Nálam az ellenzék nyitott ajtókat dönget. íme, ez az álláspontja Zsitvay Tibornak és ezt vallja minden józanul, objektiven gondolkodó ember. A baloldal rendkívüli közgyűlés összehívását kérte. Ott sem tudnak mást mondani, mint azt, amiről a vak is látja már eddig is, hogy pártpolitikai manő­ver. De hallani sem fognak mást, mint amit Zsitvay Tibor nyílt szavakkal megmondott. „Állásosstogatás"

Next

/
Oldalképek
Tartalom