Fővárosi Hírlap, 1935 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1935-07-03 / 27. szám

Budapest, 1935 jűlius 3. gosságot tartja szem előtt. Ékes bizonyítéka ennek a megértő magatartásnak a szakbizottságok meg­választása, ahol a többségi pártok pillanatig sem gondol­tak arra, hogy eró'többletüket túlzottan éreztessék. Az alkotmányos felfogás száz százalékos tisztelet- bentartása magyarázza, hogy a szakbizottságok­ban az ellenzéki pártok számarányuknak pontosan megfelelő helyekhez jutottak és egyhangúlag hoz­ták meg a szakbizottságok összeállítására vonat­A székesfőváros közüzemeinek esztendőről esz­tendőre komoly gondot okoz a hatalmas szénszük­ségletek beszerzése. Főleg a gázgyárt érinti közel­ről ez a kérdés, amelynek magas kalóriáid gáz­szénre van szüksége, mert a gyengébb hazai barna­szenek erre a célra eddig nem voltak alkalmazha­tók. A Gázmüvek igazgatósága hónapokig tartó elő­készületek után e héten megkötötte a külföldi szénszállítá­sokra vonatkozó megállapodásokat. A szénszállítások lebonyolításáról illetékes helyen munkatársunknak a következőket mondották:-—■ A fővárosi Gázmüvek szénszükségletének túlnyomó többségét jövőre is a német bányavidéken szerzi be. A szállításra vonatkozó szerződést a Ruhr- vidéki bányákkal megkötötték. Jövőre 12.000 vágón antracitét vásárolunk Német­országban, 3000 vagonnal kevesebbet, mint az előző évben. A szerződés feltételei is előnyösebbek a réginél. A szenet 35 pfenninggel olcsóbban vásároljuk tonnán­ként, mint eddig. A iszénszükséglet egy részét, 1000 vagont Törökországból, az anatóliai bányákból szerezzük be. Az erre vonatkozó tárgyalások még folynak. Kilá­tás van arra, hogy ezt a szállítást kompenzációs kozó közgyűlési szavazást. Megbuktak mindazok a jóslások, amelyek azt hirdették, hogy a jobboldal élni fog domináló erő­többletével és kénye-kedve szerint határoz a törvényhatóság szerkezetének összeállí­tásáról és minden más alapvető kérdésről. A Nemzeti Egység Pártja a fővárosi parlament tradícióinak megfelelően a közös együttműködést szolgálja és már eddigi magatartásával is kivívta a közgyűlés minden pártjának tiszteletét és elis­merését. alapon sikerül lebonyolítani, örvendetes jelenség, hogy a gáztermelésben már a közeljövőben na­gyobb szerep jut a hazai szeneknek. Évek óta folynak laboratóriumi kísérletek, hogyan lehetne magyar szénből megfelelő világítógázt elő­állítani. Legnagyobb akadály a hazai szenek magas kéntartalma volt. Értesülésünk szerint a kísérletek olyan előrehaladt stádiumban vannak, hogy csaknem befejezett ténynek lehet tekinteni a magyar szénből való gáztermelés lehe­tőségét. A Gázmüvek legalkalmasabbnak a nagymányoki bánya szenét találták. Ebből a szénfajtából 1500 vagont vásárolt a Gázgyár, tehát az egész szükség­letnek kereken 10%-át, ami igen nagy eredményt jelent. Egyelőre keverik a magyar szénből elöáüí- tott gázzal a külföldi szenek termékét és remélik, hogy a kísérletek további során még pozitívabb eredményeket érnek el a Gázmüvek vegyészmér­nökei.-— Az Elektromos Müvek most hirdettek pá­lyázatot 230.000 tonna hazai daraszén szállítására a kazánok fűtéséhez. Ez a pályázat július 16-án jár le. Lehet kétévi szükséglet szállítására is ajánlatot tenni. Kedvező úton haladnak a tárgyalások a keres­kedelmi minisztériummal, a fővárosi szénszállítmá­nyok megvont tarifális Kedvezményeinek visszaszer­zése érdekében is. Gyula, Schoditsch Lajos, Blaskó Artúr, Büchler József, Farkas Zoltán, Magyar Miklós, Pfeiffer Ignác. Sportügyi bizottsági vitéz Juhász Jenő, Petracsek La­jos, Pözel István, vitéz Somogyi Béla, Homonnay Tivadar, Botzenhardt János, vitéz Csik László, Gidró László, Miha- lovits Zsigmond, Berkes Jenő, Szepessy Albert, Szegő Béla, Vitéz Aladár, Halmay Zoltán. Népszínházi bizottmány: Bárczy István, Harrer Ferenc, Kozma Jenő, Bocsáry-Spur Kálmán, Ilovszky János, Koós Jenő, Bdnóczy László, Pollacsek Elemér. Segítőalap intézőbizottsága: Andréka Károly, vitéz Haj­nóczy Béla, Bednárz Róbert, Nagy László, Büchler József, Kabakovics József. A szavazatszedő küldöttség elnöke: Pözel István, he­lyettese: Szakáll Antal, tagok: Kertész Elemér, Vdlyi La­jos, Baján Ferenc, Ilkovits Henrik, Hüttl Károly, Kaba­kovics József, Payr Hugó, Steinherz Simon, Bechtler Péter. A bizottságok közül számosán még ezen a hé­ten ülést tartanak, hogy a közgyűlés elé kerülő tárgyak megfelelő előkészítésben részesüljenek. A többi szakbizottságok megalakulására csak az őszi hónapokban kerül sor. Újra szőnyegen a Nemzeti Stadion ügye . “k magyar sportvilág egyre nehezebben nél­külözi a nemzeti stadiont. Ma már az európai or­szágok között úgyszólván az egyetlen a székesfö- vái os, ahol nincsen modern, olimpiai versenyekre is alkalmas stadion. A főváros vezetősége, sport­ügyi- és városfejlesztési bizottsága már a múlt év­ben hosszasan foglalkozott ezzel a kérdéssel és a hely kiválasztására nézve megbeszéléseket folytat­tak a Közmunkák Tanácsával is. A városfejlesz­tési bizottság -— mint annak idején beszámoltunk — nyolc helyet talált alkalmasnak a budai és pesti oldalon a nemzeti stadion megvalósítására. Erre- vonatkozó megállapításait és javaslatait még a múlt év végén átküldték a sportügyi bizottságnak, hogy testnevelési- és sportszempontból tegye meg rá az észrevételeit. A városfejlesztési bizottság részéről előterjesztett alternatívákra a Közokta­tási Ügyosztály utasítására Hodászi Miklós fővá­rosi testnevelési igazgató most elkészítette azt az előterjesztést, amelyet rövidesen a polgármester és a sportbizottság elé terjesztenek.-—- Az előterjesztés — közölték beavatott helyen munkatársunkkal -—- két alternatív megoldást ajánl, mint legalkalmasabbat. Az egyik hely az újpesti népszigettel szemközti terület, amely a főváros és részben a Közmunka Tanács tulajdona. Nagy előnye, hogy közel van a központhoz, jó a közlekedése, közmüvei vannak és közvetlenül a Duna partján terül el, így kitűnő lehetőség kínál­kozik a viziversenyek lebonyolítására is. A Nép­szigeten viszont az Olimpiai falut lehetne ideáli­san felépíteni. A másik megoldási lehetőség a Népliget, illetve az ehhez kapcsolódó fővárosi te­rület felhasználása. Még e héten megkezdik működésükéi a szakbizottságok Bevonult a magyar sszéis a főváros gázgyártásaira Már le is UöíöííeJc 1500 vágón magyar szeneit — /Íz iáén olcsób­ban Uapjufe a német szenet és AInatóléából is jön szállítmány Valamennyi pári arányos képviselethez juioli A múlt hét péntekjén tartott alpolgármester­választó közgyűlés egyidejűleg megválasztotta a szakbizottságokat is, amelyekben arárnyszámuknak megfelelően vannak képviselve az összes közgyűlési pártok. A szakbizottságok kimagaslóan fontos Hi­vatást töltenek be az önkormányzat működésében, mert feladatuk, hogy az összes határozatokat igénylő ügyekben állástfoglaljanak és szaktudásuk­kal olyan véleményt formáljanak, ami a közgyűlés számára a határozathozatalt és a döntést meg­könnyíti. A bizottságok tagjai a következők: Elnöki szakbizottság': Baján Ferenc, Cselényi Pál, Ha- tolkay Kázmér, Molnár László, Verebély Jenő, Gazdy Jenő, Harrer Ferenc, Hencz Lajos, vitéz Lázár Domokos, Nagy Ferenc, Gál Benő, Gyürey Rudolf, Lévai Sándor, Payr Hugó, Vörösváry Miklós. Üt- és csatornaépítési szakbizottság: Bényí Károly, Dorner Gyula, Nagy Antal, Pály Gyula, Petzrik Jenő, K. Császár Ferenc, Gyurkovics Henrik, Kuncze Lajos, Müller Antal, Németh Gyula, Bechtler Péter, Miliők Sándor, Pász­tor Imre, Pfeiffer Ignác, Szegő Béla. Városrendezési szakbizottság: K. Császár Ferenc, Huf­nagel Imre, Lampel Vilmos, Miklós Ferenc, Schodits Lajos, Harrer Ferenc, Katona János, Petracsek Lajos, Wellisch, Andor, Zsitvay Tibor, Blaskó Arthur, Büchler József, Far­kas Zoltán, Nagy Andor, Payr Hugó. Közjogi szakbizottság: Andréka Károly, Désy Géza, Gerlóczy Endre, Orova Zsigmond, Divényi Károly, Hedry Aladár, Mohaupt Gyula, Szakáll Antal, Viczián István, Farkas Zoltán, Révész Mihály, Szepessy Albert, gróf Ap- ponyi György, Rupert Rezső, Hüttl Károly. Közlekedésig közgazdasági és ipari szakbizottság: Bűben Miklós, vitéz Hajnóczy Béla, Pompéry Elemér, vitéz Somogyi Béla, Veress Gábor, Bocsáry-Spur Kálmán, Bolzenhardt János, Cselényi Pál, Homonnay Tivadar, Koós Jenő, Lázár Emil, Lévai Sándor, Miliők Sándor, Kabako­vics József, Magyar Miklós. Pénzügyi szakbizottság: Bessenyey Zénó, Deményi Ala­dár, Harrer Ferenc, Kozma Jenő, Petracsek Lajos, vitéz Somogyi Béla, Terbócz Imre, Zsitvay Tibor, Csilléry András, Ernszt Sándor, Lázár Ferenc, Müller Antal, Raf- fay Sándor, Szőke Gyula, Temesváry László, Wolff Károly, Bdnóczy László, Büchler József, Horovitz Gábor, Payr Hugó, Révész Mihály, Rassay Károly, Láng Lajos, Bródy Ernő, Párkány Frigyes. Közoktatási szakbizottság: vitéz Juhász Jenő, Kertész Elemér, Nagy Ferenc, Pály Gyula, Terbócz Imre, Bednárz Róbert, Csorna Zsigmond, Gáldy Béla, Kasics Margit, Raf- fay Sándor, Bdnóczy László, Pollák Ferencné, Szepessy Albert, gróf Apponyi György, Vitéz Aladár. Közélelmezési szakbizottság: Sárkány Ferenc, Staub Elemér, Schmidt Richard, Usetty Béla, Zsitvay Tibor, gróf Eszterházy Móric, Pakányi Ferenc, Temesváry László, Vály Ferenc, Viczián István, Deutsch Jenő, Lévai Sándor, Reisz Móric, Vass Imre, Vázsonyi János. Közjótékonysági szakbizottság: Gaár Vilmos, Hegedűs Bertalan, Nagy Ferenc, Szentesi József, Sárkány Ferenc, Aichner Albert, Mihalovics Zsigmond, Nagy László, Szabó Imre, Toperczer Ákosné, Gál Benő, Halász Alfréd, Pollák Ferencné, Vörösváry Miklós, Hüttl Károly. Közegészségügyi szakbizottság: Egerváry Tibor, Léder- mann Mór, Szántay István, Szentesi József, Vályi Lajos, vitéz Csik László, Csilléry András, Krizs Árpád, Szabó Géza, Windisch Ödön, Berkes Jenő, Lázár Emil, Pollacsek Elemér, Diósseghy János, Tauffer Gábor. Városgazdasági szakbizottság: Becsey Antal, Gazdy Jenő, Glücksthal Samu, vitéz Juhász Jenő, vitéz Pesthy- Müller József, Bocsáry-Spur Kálmán, Koós Jenő, Nagy Mihály, Homonnay Tivadar, Szakáll Antal, Halász Alfréd, Horovitz Gábor, Reisz Móric, Boros László, Ripka Ferenc. Vízvezetéki és világítási szakbizottság: Becsey Antal, Deményi Aladár, Petracsek Lajos, Petzrik Jenő, Veress Gábor, Gidró László, Kossalka János, Strucky Sándor, Szabó József, Uhlár Béla, Pásztor Imre, Szepessy Albert, Steinherz Simon, Pfeiffer Ignác, Szegő Béla. Magasépítési szakbizottság: Burghardt-Bélaváry Rezső, Dorner Gyula, Katona János, Németh Béla, Wellisch An­dor, Hufnagel Imre, Kronberg József, vitéz Mátyásfalvy Erich, Petrovác Gyula, Schoditsch Lajos, Blaskó Artúr, Gyürey Rudolf, Steinherz Simon, Diószeghy János,. Vá- zsonyi János. Közművelődési szakbizottság: Bárczy István, Bűben Miklós, Halter Károly, Orphanid.es János, Terbócz Imre, Bednárz Róbert, Divényi Károly, Lázár Ferenc, Petrovácz Gyula .Ugrón Gábor, Bdnóczy László, Deutsch Jenő, Ré­vész Mihály, Boros László. Közigazgatási bizottság: Bessenyey Zénó, vitéz Somogyi Béla, Terbócz Imre, Csilléry András, Lázár Ferenc, Petro­vácz Gyula, Wolff Károly, Bdnóczy László, Peyer Károly, Fábián Béla. Igazoló választmány: Pályi Gyula, Petracsek Lajos, Usetty Béla.Viczián István, Bocsáry-Spur Kálmán, Dió­szeghy János. Farkas Zoltán, Vörösváry Miklós. 17-es ellenőrző bizottság: Bessenyey Zénó, Glücksthal Samu, Gaár Vilmos, Pözel István, Usetty Béla, Zsitvay Tibor, Csilléry András, Homonnay Tivadar, Lázár Ferenc, Müller Antal, Petrovácz Gyula, Wolff Károly, Büchler Jó­zsef, Peyer Károly, Révész Mihály, Ugrón Gábor, Payr Hugó. Városfejlesztési külön bizottság: Harrer Ferenc, Bényi Károly, Dorner Gyula, Zsitvay Tibor, Veress Gábor, K. Császár Ferenc, Ilovszky János, Lampel Vilmos, Petrovácz | SZONYÍIMREÜEÜ7 V i., Csengery-utca 7. Tel. : 44-5-42. I Tőbh fővárosi és állami intézet órása és szál ítója FRÉUD FRIGYES VL, Teréz-kOrut 19. Telefon i lf-í-91. C*»varok v»»-, acél és sárgarézből, Wltw és milliméter menettel raktáron. Saját gyártmányú práclzlós csavarok. MacsKásy Árpád oki. gépészmérnök, műszaki vállalata, tervez, szerel és szállít vízvezetéki, csatornázási és gázberendezéseket, szivattyútelepeket, mindennemű központi fűtést, kazán­házi- és szellőzőberendezéseket. Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. Telefon: 27-6-70. Emellett szól az, hogy itt épül és befejezéshez kö­zeledik a főváros hatalmas, olimpiai méretekkel tervezett legmodernebb ifjúsági stadionja, amelyet könnyen lehetne olimpiai stadionná kifej­leszteni. A Népligetben alkalmas futó-, tenisz- és egyéb pályák is rendelkezésire állanak, aránylag közel van a Duna s a közlekedése is kifogástalan. Köz­vetlenül a stadion mellett halad a vasúti fővonal s így lehetőség volna arra is, hogy külön állo­mást létesítsenek az olimpiai mérkőzésekre. Mindezekkel a kérdésekkel az ősz folyamán foglal­koznak az illetékes tényezők és lehetséges, hogy az állam és a főváros együttműködésével már eb­ben az évben hozzáletssanak a nemzeti stadion alapjainak lefektetéséhez. EffflEE3HnaH3l3a8EEHEEBHHfHBB0BBBBMSBaBHHE®0BBE£SBHH0BHR;@Ea LEDNICZKY VEJE j HODOI ANDOR LAKATOSIPARI ÉS REDÖNYGYÁR SÓ-ÜZEME | BUDAPEST, IX., TOMPA-UTCA 32. TEL.: 39- 9 36. 5.ÁVER FERENC Denta MÜSZERGYÁR Alapítva 1900 Budapest, Vili., Vas-u. 2. Telefon : 40-4-24 Gépek ♦ JWiiszewek ♦ 7Suióalkatr*ésxek A legjobb sokszorosító gép }—y...­SFeő/cAriLFf' D. GESTETNER BUDAPEST, VI., ANDRÄSSY-UT 1 TELEFON l 19-S-M

Next

/
Oldalképek
Tartalom