Fővárosi Hírlap, 1935 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1935-06-05 / 23. szám

2 yxmZO&JliJ2MP 1935 június 5. A kerület bizottsági tagjai: Zsitvay Tibor (Andréka Károly örökös tag Orova Zsigmond jut be). Wolff Károly (Gáldy Béla), Kuncze Lajos, Friedrich István (Hiittl Károly), Rassay Károly (Vörösváry Miklós), Büchler József, Miliők Sándor. NEGYEDIK KERÜLET: A negyedik kerületben a leadott szavazatok száma 7014, ebből érvényes 6094, érvénytelen 920. Osztószám 970. A mandátumok megoszlása: NÉP 2 mandátum (egy egész és 900 jó töredék). Wolff-párt 3 mandátum (két egész 703 jó tö­redék). Rassay-párt 2 mandátum (2 egész és 281 rossz töredék). A kerület bizottsági tagjai: Zsitvay Tibor (Girardi Tibor), Nagy Ferenc, Wolff Károly (Miklós Ferenc), Raffay Sándor, Szőke Gyula, Rassay Károly, (Szegő Béla), Láng Lajos. ÖTÖDIK KERÜLET: Az ötödik kerületben összesen leadtak 17,620 szavazatot, ebből érvényes 17.368, érvénytelen 252. Osztószám: 2485. A mandátumok megoszlása: NÉP egy mandátum (510 rossz töredék), Wolff-párt 2 mandátum (egy egész és 1053 jó töredék), Rassay-párt 3 mandátum, Szocialisták egy mandátum (905 rossz tö­redék.) A kerület bizottsági tagjai: Zsitvay Tibor, (Dési Géza), Wolff Károly, (Koós Jenő), Lázár Ferenc, Rassay Károly, (Párkány Frigyes), Sándor Pál, Gál Jenő, Györki Imre. HATODIK KERÜLET: A hatodik kerületben összesen leadtak 23.573 szavazatot. Osztószám: 2619. A mandátumok megoszlása: NÉP 2 mandátum (egy egész és 1646 jó tö­redék) , Rassay-párt 3 mandátum (3 egész, 85 rossz töredék), Szocialisták 2 mandátum (egy egész és 1314 jó töredék), Friedrich-jiárt egy mandátum (1578 jó tö­redék) , VSolff-párt egy mandátum (egy egész, 613 rossz töredék). A kerület bizottsági tagjai: Zsitvay Tibor, (Sárkány Ferenc), Veress Gábor, Vázsonyi János, Bródi Ernő. Pollacsek Elemér. Györki Imre, (Pollák Ferencné, szül. Stern Szerén), Halász Alfréd, Friedrich István, (Tauffér Gábor), Wolff Károly, (Szakáll Antal). HETEDIK KERÜLET: A hetedik kerületben a mandátumok így osz­lanak meg: NÉP 2 mandátum, Wolff-párt egy mandátum, Rassay-párt 2 mandátum, Friedrich-párt 1 mandátum, Szabadság front 1 mandátum, Szocialisták 2 mandátum. A kerület bizottsági tagjai: Bessenyey Zénó, Deményi Aladár dr., , Pesthy Müller József Leó, Wolff Károly, (Szabó Imre), Rupert Rezső, Bródy Ernő (Magyar Miklós), Friedrich István, (Landy István), Kiár Zoltán Peyer Károly (Lévai Sándor) Deutsch Jenő NYOLCADIK KERÜLET A nyolcadik kerületben a mandátumok így oszlanak meg: NÉP 3 mandátum Wolf-párt 3 mandátum Rassay-párt 2 mandátum Szocialisták 3 mandátum. A kerület bizottsági tagjai: XJsetty Béla (Hajnóczy Béla) ; Gazdy Jenő ( Katona János nfrolff Károly (Krizs Árpád) I Müller Antal J3aján Ferenc, (jjhábián Béla, i^Vitéz Aladár, Esztergályos János, Horovitz Gábor, Bcxióczy László. KILENCEDIK KERÜLET A kilencedik kerületben az összes szavazatok száma 20.317, érvényes szavazatok száma 19.820, érvénytelen 497. Osztószám 2211. A mandátumok megoszlása: NÉP 3 mandátum VZolff-párt 3 mandátum (2 egész és 887 jó töredék), Rassay-párt egy mandátum (794 rossz töre­dék) , Szocialisták 2 mandátum (391 rossz töredék). A kerület bizottsági tagjai: Usetty Béla, Szentesi József, Bűben Miklós, Wellisch Andor, Wolff Károly (Csorna Zsigmond), Verebéig Jenő, Aichner Albert, Rassay Károly (.Diószeghy János), Eszetgályós János (Lázár Emil), Révész Mihály. TIZEDIK KERÜLET A tizedik kerületben összesen leadtak 13.079 szavazatot, ebből érvényes 12.791, érvénytelen 287. Osztószám 1827. A mandátumok megoszlása: NÉP 2 mandátum (2 egész és 466 rossz töre­dék), Wolff-párt 2 mandátum (2 egész és 159 rossz töredék), Rassay-párt egy mandátum (1707 jő töredék), Szocialisták 2 mandátum (egy egész és 1324 Jó töredék). A kerület bizottsági tagjai: XJsetty Béla (Halter Károly) Pözel István, Wolff Károly (Szabó József), Viczián István, Rassay Károly (Payr Hugó), Esztergályos János (Farkas Zoltán). Reiss Mór. TIZENEGYEDIK KERÜLET: A tizenegyedik kerületben összesen leadtak 11,722 szavazatot. Érvényes 11,459, érvénytelen 263. Osztószám 1634. A mandátumok megoszlása: NÉP 2 mandátum (egy egész és 1565 jó tö­redék). -­Wolff-párt 2 mandátum (777 rossz töredék), Friedrich-párt egy mandátum (1202 jó tö­redék), A Fővárosi Hírlap multheti számában közöl­tük azt a nyüatkozatot, amelyben Kauser István, a NÉP fővárosi szervezetének igazgatója kifej­tette optimista álláspontját. Ez az egy hét előtt még optimista állásfogla­lás a mai nappal reális valósággá vált: a Nemzeti Egység Pártja olyan hatalmas győzel­met aratott a fővárosi községi választásokon, amelyre az utóbbi községi választási ciklusok so­rán nem volt példa. Egy hát előtt optimizmus volt Kauser István nyilatkozata, ma pedig a nagy győzelem, a nemzeti egység gondolatának budapesti megvalósulása az a pár markáns mondat, amelyben Kauser István, a Fővárosi Hír­lap munkatársa előtt a választást követő kedden a hajnali órákban vázolta, összegezte a választást és megvilágította annak a nemzeti egység szempontjából való döntő jelentő­ségét: — A választás eredménye — mondotta Kauser István — a jobboldali világnézet hatal­mas előretörését igazolja. Az eredmény min­denesetre sikere annak a reformkormánynak, amelyet Budapest népe és ifjúsága tel- jes meggyőződéssel és lelkesedéssel tá­mogat. A választás eredménye igazolja az országos vá­lasztások reális voltát. Ha figyelembe vesszük, hogy a kormánypártnak az arányosítás alap­ján mindössze tizenkét választott bizottsági tagsága volt a mostani választást megelő­zően és most ez az arányszám a háromszoro­sára emelkedett. Rassay-párt egy mandátum (1302 jó töre­dék), A kerület bizottsági tagjai: Becsey Antal örökös tag, Szántay István, Vályi Lajos, Wolff Károly (K. Császár Ferenc), Csilléry András, Friedrich István (Halmay Zoltán), Rassay Károly (Kabakovits József), Peyer Károly (Bechtler Péter), TIZENKETTEDIK KERÜLET: A mandátumok megoszlása: NÉP 3 mandátum. Wolff-párt 4 mandátum, A kerület bizottsági tagjai: Petracsefc Lajos, Hencz Lajos, Nemes Juhász Jenő, Wolff Károly, (Mohaupt Gyula), Cselényi Pál, Kassics Margit, Vály (Snassel) Ferenc, TIZENHARMADIK KERÜLET: A tizenharmadik kerületben összesen le­adtak 11.305 szavazatot, ebből érvényes 10.849, érvénytelen 457. Osztószám 1550. A mandátumok megoszlása: NÉP 2 mandátum (egy egész és 1018 jó tö­redék) . Wolff-párt 2 mandátum (2 egész és 124 rossz töredék), Szocialisták 3 mandátum (3 egész és 456 rossz töredék), A kerület bizottsága tagjai: Zsitvay Tibor (Hegedűs Bertalan), Bessenyey Zénó (Babitz Gyula), Wolff Károly (Uhlár Béla), Homonnay Tivadar, Peyer Károly (Csapó Sámuel), Szepessy Albert, Steinhei'z Simon, TIZENNEGYEDIK KERÜLET: A mandátumok megoszlása: NÉP 2 mandátum. Wolff-párt 2 mandátum, Rassay-párt 2 mandátum, Szocialisták 2 mandátum, A kerület bizottsági tagjai: Usetty Béla (Kertész Elemér), Bényi Károly Wolff Károly (Mihcdovics Zsigmond), Petrovácz Gyula, Rassay Károly (Bródy Ernő, illetve Boros László), Pásztor Imre. Beteljesedvó látjuk mindazokat a reményeket, amelyeket a mostani előkészítőmunka és az or­szágos választásokat követő hangulat után a mostani választás eredményéhez reálisan fűz­tünk. ■—- Emeli ennek a választási eredménynek értékét az a körülmény, hogy azok a fiatalabb korosztályok, amelyek mindenképen a Nemzeti Egység Pártja mellett nyilatkoztak volna meg, a választási névjegyzékek kiigazításának hiá­nya miatt a mostani választáson nem vehettek részt. Ez az igen nagy számot jelentő szavazó­tömeg, amelyre joggal számíthattunk volna, a választásból kimaradt. — Ha a választás eredményének mérlegét fel akarjuk állítani, úgy ebben a mondatban foglalhatjuk össze: a Nemzeti Egység Pártjának és álta­lában a jobboldalnak nagyarányú előretörése jellemzi ezt a választást, és ez az eredmény teljes mértékben hozzásimul a mai korszellemhez és ennek követelményéhez. Az egész világon a nacionalizmus, a nemzeti érzések pregnáns megnyilatkozása az uralkodó szellem, s az, hogy Gömbös Gyula reformpoli­tikája és a fővárosban hirdetett reformeszméí ezt a kormányszellemet képviselik, kétség­telenné tették ennek az eredménynek bekövet­kezését, amire bizton számítottunk és amiért, ezúton is köszönetét mondunk a fő­város hűséges közönségének. KAUSER ISTVÁN a választás vezetője a Fővárosi Hiriap útján mond köszönetét Budapest közönségének

Next

/
Oldalképek
Tartalom