Fővárosi Hírlap, 1935 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-02 / 1. szám

Előfizetős! őrt EGÉSZ ÉVRE .................24 PENGŐ FÉ LÉVRE ......... 12 PENGŐ EGYES SZÁM ÁRA: 50 FILLÉR Árusítják az összes IBUSz-pavillonokban FELELŐS SZERKESZTŐ DACSÓ ENIL MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kUdähtvutalt BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ÚT 60 Taiefcn ä 13-7-1 £ — Postacsekk : 40.424 Sipőcz J«nő főpolgármester és Szendy Károly polgármester ősszhangzatos munkájával meg­kezdődött a főváros szanálása Az üzemek területén végrefeaftiák a kiadások csökkentését — Ugrón Gábor a 4o órás munkahét bevezetésének fontosságáról $935 Talán hosszú évtizedek óta nem köszöntött reánk olyan nehéz körülmények között az erj­esztendő, mint az 1935. év, amelynek kapujánál várakozó, reménykedő tekintettel áll meg a pesti polgár. Talán évtizedek óta nem szenvedtünk annyit, mint az utolsó esztendőkben és mégis minden pesti polgár tekintetében a bizakodás sugárzik. Nem kell sokat kutatni ennek az oka után. Esztendők során át a legkíméletlenebb megpróbáltatásokon mentünk át és a megpróbál­tatások esztendeiben az elhatározó akaratunk, erőnk tudata, munkánkba és erkölcseinkbe vetett hitünk mindinkább fokozódott. Egyrészt tehát a sorsnak reánk mért csapásai kezdenek lany­hábbak, hervadtabbak lenni, másrészt pedig a reménységeink virágzanak ki. Tudjuk nagyon jól, hogy még nagyon sok a borús felleg a fejünk fölött, de ezzel számolunk és éppen azért rendez­kedünk be arra, hogy polgárságunkban rejlő hatalmas lelki és erkölcsi erőnk minél jobban megnyilvánulhasson. Budapest újesztendeje pedig külön beszámítás alá esik. A polgárság bizalmát és reménykedését rendkívüli módon fokozza az, hogy amíg egy­részt továbbra is kezében tarthatja saját sorsá­nak irányítását, addig a főváros élére friss, in­takt erők, gazdag tehetségek kerültek. 1935-tel a Sipőcz—Szendy-éra veszi kezdetét. Mindannak a reménységnek, amelyet ennek a két kiváló férfiúnak munkásságához fűzünk, ebben az esz­tendőben kell kibontakoznia. Sipőcz Jenő főpol­gármestersége tizenöt esztendő gyönyörű tanul­ságait állítja elénk és tizenöt esztendő páratla­nul sikeres munkáján pompásan lehet megala­pozni azt a legújabb Budapestet, amelynek most kell megszületnie. Ennek a legújabb Budapest­nek kialakításában pedig oroszlánrésze kell, hogy legyen annak az ifjúi erőkkel ékes polgár- mesternek, akinek nevét nem nyűtte el a reklám és akinek élete munkája eddig csendben zajlott le, de olyan eredményekkel, hogy a főváros pol­gárságának meg kellett látnia benne a jövő em­berét. Különös véletlen, hogy Budapest legújabb korszaka egy új, egy friss esztendővel kezdődik. Bármilyen tökéletes bizalommal vagyunk is az új főpolgármester és az új polgármester mun­kája iránt, az újesztendő küszöbén még sem lá­tunk az ő munkásságukban kápráztató Ígérete­ket. Ez az esztendő, vagy talán még egy másik is, a munka megalapozásához szükséges. Ha majd lezáródik ez az esztendő, nem sorolhatjuk föl a csodálatos alkotások légióját. A ma város­vezetőinek az a kötelessége, hogy meg tudják őrizni a meglévő értékeket, fenn tudják tartani régi, gazdag intézményeinket és meg tudják vé­deni a polgárságot attól, hogy újabb terhek sú- lyosodjanak vállainkra. A hivatalos program mindehhez hozzáveszi azt is, hogy rendbe kell hozni a főváros háztartását. Amikor Budapest polgársága erre gondol, meg kell állapítania, hogy a főváros vezetősége eddig is töretlenül dacol a gazdasági válsággal, bár el kell ismerni, hogy a főváros gazdasági helyzete sem olyan, hogy tovább is a nagy alkotások folytatására lehetne számítani. Sőt ellenkezően, az általános elszegényedés miatt még mindig számolni kell a bevételek csökkenésével. Számolni kell azzal is, hogy a nagyközönség érdekében a közszolgál­tatások árát minél előbb és minél eredménye­sebben mérsékeljék. Ennél a primitíven egy­szerű szanálási grogrammnál gazdagabbat senki sem hozhat létre. Ugyanakkor • pedig a főváros még az idén aligha mehet tovább annál, hogy minden szociá­lis segítséget megad mindenkinek, aki arra rá­szorul. De nemcsak szociális segítségre, hanem légióként munkára van szükség. Budapest nem vonhatja ki magát az alól a kötelezettség alól, amelyet az a tény ró rája, hogy ő Magyarország legnagyobb munkaadója. Hogy Budapest új és Az új esztendő beköszöntése úgy a városházi adminisztrációnak az életében, mint a várospoli­tikai helyzet további kialakulásában új korszak­nak a kezdetét jelenti. Az új esztendő első napjai-' ban megindult teljes erővel a Nemzeti Egység Pártjának fővárosi szervezkedése és ugyancsak a péntek délután iktatja be a főváros közgyű­lése Szendy Károly polgármestert díszes méltósá­gába. Sipőcz Jenő főpolgármester is visszatért né­hány napos üdüléséről és megkezdi azokat a tárgyalásokat, amelyek a szanálási művelet meg­indításával kapcsolatosak. Nem kétséges tehát, hogy már az új esztendő legelső napjaiban gyors ütemben halad előre az a munka, amely a pénz­ügyi és háztartási helyzet megjavítását célozza. E munkálatok irányelveinek a megállapításánál döntő jelentősége van a Nemzeti Egységpárt fővárosi szervezete állásfoglalásának. UGKON. L lx\, ny. belügyminiszter, akinél ebben az ügyben érdeklődtünk, a következő­ket mondotta a Fóvárosi Hírlap munkatársának: — Örömmel állapítom meg, hogy a szaná­lási művelet megindításának az előfeltételei minden vonatkozásban biztosítva vannak. Már az új esztendő első napjaiban erős tempóban indulhat meg a szanálás, amelynek sikere felől nincs kétségem főként amiatt, hogy — mint beavatott városházi körökből értesülök — Szendy Károly polgármesternek is komoly elgondolásai és életrevaló öt­letei vannak a szanálás végrehajtását illetően. Csak örülni lehet annak, hogy a szanálás vég­rehajtására hivatott főpolgármester, aki tudva­lévőén ebben a hatáskörében mint a kormány exponense jár el, a főváros autonómiáját kép­viselő polgármesterrel karöltve igyekszik sza­nálni a székesfőváros pénzügyi és háztartási helyzetét. Ez a harmonikus együttműködés biz­tosítja legfőképpen a törvényhatósági bizott­ság közgyűlésének munkaképességét és ugyan­akkor a szanálás sikerét is. Már csak azért is megnyugvással tekintek a szanálás várható eredményei elé, hogy a kezdeményező lépéseket a városházi hatalomnak a birtokosa, vagyis maga a polgármester teszi meg — természetesen a kormány megbízottjának, a főpolgármesternek a hozzájárulásával és a bel­ügyminiszter intencióinak megfelelően. A vég­rehajtás módja nyilvánvalóan az lesz, hogy a főpolgármester és polgármester által közösen kigondolt tervek letárgyalása céljából, az illetékes autonóm fórumok elé kerülnek. — Ami a szanálási eszközöket illeti, ezek között — hír szerint — szerepelni fog a fizetés­leszállítás is. Ügy tudom, hogy a központi igaz­gatáshoz tartozó tisztviselők fizetését a szaná­tiszteletreméltó városvezetőinek mennyiben sike­rül majd a munkanélküliséget megszüntetni, vagy csökkenteni, azt nem tudjuk. De hisszük és biztosak vagyaink benne, hogy ebben az irány­ban úgy Sipőcz Jenő főpolgármesterben, mint Szendy Károly polgármesterben a legeltökéltebb erő és akarat él. A szanálásnak nem szabad meg­lás nem fogja érinteni, legfeljebb arról lehet szó, hogy az üzemi tisztviselők és alkalmazottak illetményeit arányba fogják hozni a városházi adíninisztráció és a kerületi igazgatás tisztviselőinek az illetmé­nyeivel. Hallottam arról is, hogy bizonyos pótlékok a szanálás folytán megszűnnek. Tervbe vették az úgynevezett külön munka-díjaknak a megszün­tetését és a fővárosi üzemek szolgáltatásainál eddig élvezett kedvezményeknek a megvonását. Megszüntetik azoknak a közlekedési pótlékait is, akiknek valamelyik közlekedési eszközre szabadjegyük van. Csak hallomásból tudok ezekről a tervekről, anélkül, hogy megvalósí­tásuk szükségességéről a magam részéről meg volnék győződve. Mindenesetre hangsúlyozni kí­vánom, hogy az ilyen természetű szanálási esz­közöknek az igénybevétele komoly megfontolást igényel. Annyi bizonyos, hogy megtakarításokat csak úgy lehet elérni, ha bizonyos oldalon fájdalmas operációt hajtunk végre. Remélni szeretném azonban, hogy ezek az ope­rációk nem lesznek erőszakoltak. — Annyi bizonyos — folytatta Ugrón Gá­bor — hogy komoly eredményeket csak az üze­mek területein lehet elérni. Az új fővárosi tör­vény is kifejezetten hangsúlyozza, hogy a sza­nálás legfőbb célja a pénzügyi és háztartási helyzet egyensúlyba hozása, amihez az üzemek üzletvitelének gazdaságo­sabbá tételén keresztül vezet az út. A központi igazgatás a maga ré­széről már meghozott minden áldozatot. Ezeket a fizetéseket már több ízben megnyirbálták. Nincs tehát más mód, mint az üzemek gaz­dálkodásának alapos megvizsgálása, az üzlet­vitel egyszerűsítése és ezeken a területeken olyan eszközöknek a megválogatása, amelyek segítségével a jövedelmezőséget fokozni, a kiadá- 1 sokat pedig csökkenteni lehet. Nagy eredményeket várok a 40 órás munkahétnek a bevezetésétől is, mert ezen az úton egész sereg új munkaalkal­mat és kenyérkereseti lehetőséget lehet nyúj­tani a munkanélkülieknek, ami egyetlen mód a szociális helyzet megjavítására. Mivel munka- nélküli segélyeket a szükséges mértékben osz­togatni nem tudunk, új munkaalkalmakat kell teremtenünk, amire viszont a 40 órás munka­hétnek a bevezetése a legalkalmasabb eszköz. A várospolitikai helyzet várható alakulá­sáról Ugrón Gábor a következőket mondotta: — Az új esztendő első napjaiban teljes erővel megindul a Nemzeti Egység Pártjának állania a bölcs takarékosságnál, hanem óvatosan, de egyben elszántan az építőmunkát is be kell állítani a szanálás eszközei közé; Budapestet megmentheti a takarékosság, de új életet csak az építőmunka adhat neki. Ennek a gondolatnak a jegyében kell megkezdeni Isten segedelmével az 1935. esztendőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom