Fővárosi Hírlap, 1934 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1934-03-21 / 12. szám

Budapest, 1934 március 21. 3 Huszár Aladár főpolgármester diplomatikus közvetítésére az ellenzék lemondott a fővárosi tőrvény megobstruálásáről Kozma Jenő a parlamenti vita befejezéséről A fővárosi törvényjavaslat parlamenti vitája körül éles csatározások folytak le a szembenálló pártok között. Az általános vita nivós anyaga után előrelátható volt, hogy a részletes tárgyalás során az ellenzék tagjai ismét kifejtik a már elmondott nézeteiket és a módostíó indítványok tömegét ter­jesztik a plénum elé. Olyan hangulat uralkodott a politikai világban, hogy az ellenzék obstrukcióra készül, ezzel szemben a kormánynak számolnia kel­lett a húsvéti szünetig meg feltétlenül letárgyalandó törvényjavaslatok szükségességével. Ilyen körülmé­nyek között született meg kormánypárti oldalról az az elhatározás, hogy tizenkétóráe ülések megtartását javasolták és a pénteki napon a képviselőház valóban délután 2 órától hajnali 2 óráig foglalkozott a fővárosi re­formmal. Egy-egy szakaszhoz a szónokok tömege iratkozott fel és a hosszú ülésnap ellenére is, órákig tartott, amíg a szakaszok sorsa eldőlt és a dönt'és bekövetkezhetett. A tárgyalás mindkét részről meg­lehetősen felpaprikázott hangulatban indult és előre­látható volt, hogy a vita mindinkább szenvedélye­sebbé válik. Ekkor lépett akcióba Huszár Aladár fő­polgármester, aki nagyszerű diplomáciai és taktikai érzékkel kezdte meg a kibontakozás irányítását. Megmagya­rázta az ellenzéki képviselőknek, hogy a kormány nem a fővárosi javaslat sürgőssége miatt erőlteti a hosszú üléseket. hanem azért, mert nagyfontosságú közoktatási jellegű javaslatokat kell mielőbb letár­gyalni. Egyidejűleg alkalmat keresett arra, hogy ;a kormány és a kormánypárt illetékes tényezőit felvi­lágosítsa az ellenzék valódi hangulatáról, amely a látszólagos obstruálást azért tartja szükségesnek, mert a maga részéről provokálást lát az erőltetett tizenkétórás ülésekben. A képviselőházban immár befejezték a fővárosi törvényjavaslat részletes vitáját is, úgyhogy a re­form az ott elfogadott szerkesztésben véglegesnek tekinthető. Nem valószínű ugyanis, hogy a felsőház lényegbevágó módosításokat fogadna el, amelyek szükségessé tennék a törvényjavaslatnak a képviselő­házhoz való visszaküldését. A fővárosi törvényjavaslat tárgyalása során ha­talmas munkát végzett Kozma Jenő, az Egységes Községi Polgári Párt elnöke, aki a maga gazdag tárgyismeretével és hozzértésével a módosítások hosszú sorozatát terjesztette Keresztes-Fischer Fe­renc belügyminiszter és a bizottság elé. Most, hogy a törvényjavaslat a már elfogadott formában kerül alkalmazásba, kérdést intéztünk Kiderült, hogy egyik ok sem áll fenn es ezt köve- tölcg már rum volt nehéz mindkét oldalt meggyőzni a kölcsönös engesztelhetetlenség felesleges voltáról és mindkét részről hajlandóknak mutatkoztak enged­ményekre, amelyeket azután pártközi konferencia elé vittek. A megbeszélésen résztvett Sztranyavszky Sándor, Petrovácz Gyula, Csilléry András, Rassay Károly, Lázár Miklós, Büchler József, Gál Jenő és Peyer Károly. A konferencián 'több felszólalás hang­zott el és végül abban állapodtak meg, hogy a legközelebbi ülést kedden délután tartják — nyolcórás időtartamban. A keddi ülésen azonban mindössze három órát for­dítanak a fővárosi törvényjavaslat részletes vitájá­nak a befejezésére. Álhirek a főpolgármester lemondásáról A fővárosi törvényjavaslat képviselőházi vitá­jának befejezésekor olyan hírek kerültek forga­lomba, hogy Huszár Aladár főpolgármester benyúj­totta lemondását. A mindenképpen valószínűtlen híresztelésről kérdést intéztünk a főpolgármesterhez, aki a Fővárosi Hírlap munkatársának határozott cáfolatot adott: — Nem tettem senkinek semmiféle nyilatkozatot, — úgymond, — amelyet annál kevésbé tehettem, mert ebben az ügyben döntés nem történt. Korai volna tehát különböző kombinációkba bocsátkozni, amelyek minden tárgyi alap nélkül, úgy látszik, csak szenzációra alkalmas ürügyre támaszkodnak. Illetékes kormánykörökből származó értesülé­sünk szerint a főpolgármesteri állással kapcsolatos minden kombináció teljesen alaptalan. A fővárosi törvényjavaslat a közeljövőben kerül a felsőház elé, annak befejezése előtt pedig a kormány nem tartja szükségesnek a személyi kérdésekben való állás- foglalást. .......................-í .V - ­Ko zma Jenőhöz, aki véleményét a következőkben foglalta össze a Fővárosi Hírlap munkatársának: — A törvényjavaslat képviselőházi tárgya­lása további lényeges változtatásokat nem ered­ményezett, ez a körülmény azonban számomra nem hozott meglepetést. Előre tudtam ugyanis, hogy a bizottságban elfogadott módosításokon túlmenően az ott letárgyalt szövegezés változatlanul megmarad. Budapest képviselői hatalmas munkát végez­tünk a fővárost érintő reform kialakításában és az első eredeti tervezetekkel szemben olyan törvény formálódott ki, amellyel szemben feles­leges minden aggodalom. További engedménye­ket a belügyminiszter nem is helyezett kilá­tásba és a képviselőház részéről letárgyalt tör­vényjavaslat magában foglalja mindazokat az enyhí­téseket, amelyekhez a belügyminiszter a sűrűn lefoly­tatott megbeszéléseken hozzájárult. — Ellenzéki részről számtalanszor elhang­zottak olyan megállapítások, hogy a törvény tidajdonképpen az autonómiát sérti és ellen­zéki oldalon a parlamenti vitának is ez a meg­állapítás volt a vezérfonala. A magam részéről nem osztom ezt a felfogást és nem habozom kijelenteni azt a véleményemet, hogy a tör­vénnyel kapcsolatban nem látom az autonómia veszélyeztetését, viszont nem hallgatom el azt az aggodalmamat, hogy az adminisztráció és az autonómia együttes munkája nehézkesebbé válik, éppen a törvény következtében. — A javaslat felsőházi tárgyalásánál na­gyobb vita kialakulását nem tartom valószínű­nek. Az ottani tárgyalás idejének elhúzódása véleményem szerint attól függ, hogy milyen érdeklődést vált ki ez az autonómia általános és elvi szempontjait érintő törvény javaslat abban a testületben, amelynek tagjai jelenté­keny számban éppen az önkormányzatokat képviselik. Számításom szerint az új fővárosi törvény április végén kihirdethető és így az életbeléptetés időpontját május első napjaira várom. —* A törvényjavaslat elfogadása után most már a belügyminiszter szanálási tervezetét várjuk, amelynek rendelkezéseit előzetesen megismertetik a főváros és az autonómia veze­tőivel. Remélhetőleg azok sem tartalmaznak olyan intézkedéseket, amelyek bizonyos visszahatásra vezetnének, és bízom abban, hogy a szanálási terv végre­hajtására jogosult szervek és az autonómia közös együttmunkálkodása révén sikerül Budaí pest gazdasági helyzetét megjavítani. Március 22-én, és 25-én délután fél 3 órakor OGET0VERSEHY Hunyadi János """""természetes KES1R0VBZ—" AJ XMÉ8ZTÖ8ZEBVKK LEGKIVÁLÓBB GYÓGY VIXH. EGY HÁZTARTÁSBA» HM v HIÁNYOZHAT hatAsAbanfelOueulhatatlam SAXLEHNER ANDRÁS, BUDAPEST Kozma Jenő a véglegesnek tekinthető törvényjavaslatról A. közönség erős érdeklődése mellett m é g csak né hány napig tart a, LINGEL 1864—1934 VÁSÁR meglepően olcsó árakon: Styluses és modern szobaberendezések Garnitúrák, egyes bútordarabok, fotelek, székek, csillárok, szőnye­gek, képek, dísztárgyak, antik órák, gobelinek, bútorszövetek és nagymennyiségű szövetmaradékok VII«, ROZSÄ-UTCÄ 4« Egész nap nyitva!

Next

/
Oldalképek
Tartalom