Fővárosi Hírlap, 1934 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1934-10-31 / 44. szám

Budapest, 1934 október 31. SäBSKWI Korminyparti nejpg yutas kerete­ben kap megbízást Zsitvay Tibor a fővárosi szervezkedes vezetésére Gömbös Gyula miniszterelnök kedden délelőtt másfélsráii tárgyalt Sipöcz Jenő pnlgármesterrel A városházi politika ezidőszerint a küszö­bön álló költségvetési vita szerepeinek kiosz­tásával foglalkozik és az előjelek szerint min­den pártból tömeges felszólalások várhatók. Ma­gától értetődik, hogy a szónokok sűrűn fognak utalni a szanálásra, amelyről mindezideig köze­lebbi részletek nem kerültek nyilvánosságra. A főváros a közelmúltban tartott egyik rend­kívüli közgyűlésén az elnöklő főpolgármester azt a kijelen­tést tette, hogy nem emel kifogást a szanálást érintő felszólalások ellen és ezért a közgyűlés tagjai nagy érdeklődéssel tekintenek a főpolgármester szanálásra vonat­kozó felvilágosításai elé. A tervek szerint a Községi Polgári Párt Glücksthal Samu és Payr Hugó, a Keresztény- párt Wolff Károly, Csilléry András és Ernst Sándor, a Szabadelvűpárt Rassay Károly, a de­mokraták Láng Lajos, a szocialisták Peyer Ká­roly és Büchler József személyében állítanak vezérszónokot. Kívülük nagy érdeklődés előzi meg Friedrich István és Éber Antal felszólalá­sát is. Gömbös Gyula miniszterelnök szokatlan nagy érdeklődést tanúsít a városházi események iránt. A miniszterelnöknél kedden délelőtt féltizenegy órakor megjelent Sipőcz Jenő polgármester, aki a miniszter- elnököt behatóan tájékoztatta az ösz- szes aktuális városházi kérdésekről. A polgármester másfél óráig tárgyalt a minisz­terelnökkel. A pártszervezeti kérdésekben megnyilvá­nult mozgalmasságok az elmúlt napokban lénye­gesen elcsendesedtek. Változatlanul tartja ma­gát az az értesülés, hogy a fővárosi nemzeti egy­ség pártja szervezésének irányítására Zsitvay Tibor, volt igazságügyminiszteri kérik fel, aki illetékes tényezők előtt hajlandóságát nyilvání­totta a megbízatás vállalására. Mindenben be­igazolódott a Fővárosi Hírlap multheti jelen­tése, amely szerint Zsitvay Tibor megbízatása előtt döntő tanácskozást tartanak Gömbös Gyula miniszterelnöknél Ugrón Gábor és 1 Kozma Jenő bevonásával. Erre a tanácskozásra a miniszterelnök ró­mai útjának befejezése után kerül sor, amikor a budapesti szervezés személyi kérdései végle­ges megoldáshoz jutnak. Politikai körökben úgy tudják, hogy Göm­bös Gyula miniszterelnök monstre-nép gyűlés keretében ajánlja fel Zsitvay Tibornak a párt­szervezés irányítását és a nagygyűlésen a mi­niszterelnök is módot talál arra, hogy beszédé­ben fővárosi és városházi részletkérdésekről nyilatkozzon. mennyiségmérése tekintetében sem tapasztal­tunk az utóbbi vizsgálatoknál jobb eredményt. A szénsavtermékek mennyisége a levegőben nem csökkent, sőt megállapítást nyert, hogy e tekintetben nálunk rosszabb a levegő, mint a Buda­pestnél sokszorta nagyobb Berlinben. Ez viszont a tökéletlen fűtés következménye, amin segíteni lehet azáltal, ha a kályhákat, kazánokat stb. a hazai szeneknek megfelelően átalakítanák, illetve olyan tüzelőberendezéseket alkalmazná­nak, amelyek a tüzelőszerek tökéletes elégését biztosítanák. Technikai szakköreink óriási erőfeszítéseket fejtenek ki a tökéletlen égéstermékek ellenes küzdelem terén, ennek azonban a város levegő­jére egyelőre nincs számottevő hatása. Gyökeres javulás a fűtés higiénéjében csakis a füsttörvény megvalósításától, a távfűtés bevezetésétől és a szigorú fűtési felügyelet és hatósági ellenőrzés révén lenne várható. — A további mérések szerint Budapest levegőjében a kéntartalom is igen kifejezett. Újabban a füstellenes küzdelem értékes segítő­csapatot szerzett a Méryiök- és Építészegylet füstellenes bizottsága révén, amelyben a főváros képviseletében a közegészségügyi intézet egy tagja is helyet foglalt. Ez a bizott­ság, az összes idevonatkozó kérdések megvita­tása után, terjedelmes memorandumot dolgo­zott ki és terjesztett be a kereskedelmi minisz­tériumhoz a füstártalmak leküzdése érdekében, az elméleti kérdések továbbvizsgálására pedig egy tudományos albizottságot alakított, illeté­kes állami és fővárosi intézetek szakférfiainak bevonása mellett. — Felhívásomra — folytatta Csordás Elemér tiszti főorvos — a közegészségügyi in­tézet levegővizsgálatai kiterjedtek újabban arra is, hogy milyen arányban járul hozzá Budapest levegőjének megfertőzéséhez a motalkó alkal­mazása az autó- és autóbuszforgalomban. A vizsgálatból kiderült, hogy a nyersolajos Diesel-motorok haszná­lata csaknem 50 százalékkal kevesebb égésterméket okoz, mint a motalkó használata. A kellemetlen szag mind a két üzemanyagnál egyformán fennforog, a kettő közül a motalkó- gáz émelyítő, édeskésszagú, a Diesel-motoré pedig szúró, kaparóhatású. A szénoxidtartalom tekintetében a motalkó használatának nyers­olajra való felcserélése kétségtelenül kedve­zőbb viszonyokat fog teremteni. Az intézet több esetben vizsgálta iskolák, irodák, gyárak, sőt lakások levegőjét is és Beszélgetés Csordás Elemér tiszti- főorvossal a Budapestre ráterpesz- kedett „londoni ködről” és a főváros levegőviszonyainak megjavításáról Akéndús magyar* szenek égetése megfelelő tüzeléstech­nikai berendezéseket igényel — M füstös, kormos, kénes levegő a közegészségügyi állagotokat is befolyásolta — M tisztifőorvos sürgeti a távfűtés megvalósítását A múlt hét végén néhány napon át sürü, foj- -togató köd borult a fővárosra. A járókelők és jár­müvek csak a legnagyobb óvatossággal tudtak ha­ladni az utcákon ebben a nálunk szokatlan „lon­doni ködben”, amely az utcai ívlámpák fényét is elhomályosította és arra kényszerítette az autó­sokat, hogy a város belsejében is használják az országúti fényszórókat. Budapest éghajlatánál és fekvésénél fogva az utóbbi időben egyre sűrűbben jelentkező ködös időjárás nem természetes adott­ság, hanem szoros összefüggésben van a magyar szenek fokozott tüzelésével. Még szerencse, hogy a széljárás elég kedvező a magyar főváros fölött, mert enélkül még kellemetlenebb lenne a téli hó­napok alatt ránk boruló füst- és koromréteg, ame­lyen alig, vagy sehogysem tudnak áttörni a nap­sugarak. Ennek az állapotnak a megszüntetésére sürgették az utóbbi években a távfűtést, de hasz­talan, mert anyagi és egyéb szempontok megaka­dályozták a már küszöbön álló megvalósítást. A levegövizsgálatok eredményeiről és meg­állapításairól CSORDÁS ELEMÉR dr. tiszti főorvosnál érdeklődtünk, aki a Fővárosi Hírlap munkatársá­nak a következőket mondotta: — A múlt év folyamán a levegő gáz-, füst-, Magyar gyártmányú V villamossági cikkek Kp \ „ELBE" etektro-rádió kft. f Budapest, VI, Ó-utca 44. 5 Telefon: 293—06. A legfőbb sokszorosító gép A (pp D. GESTETNER BUDAPEST, Vt., ANOHÁSSY-UT 9 TKLBFONt is-a-eo korom-, kén- stb. tartalmára vonatkozóan több mint 620 vizsgálatot végzett a Fővárosi Köz­egészségügyi Intézet. Ezek közül 234 a kénes savra, 70 szénsavra, 175 a kéntartalomra és 70 a szénoxidmennyiségre vonatkozott. Itt mind­járt meg kell említenem, hogy a levegő kénes savtartalma ellen ezidő­szerint semmiféle higiéniai eszközzel nem tudunk küzdeni és annak jelenléte a levegőben a használt szén kéntartalmától, az ipari és háztartási szén használatának mennyiségétől és a meterológiai viszonyok alakulásától függ. A legmagasabb szénoxidmennyiséget a múlt év decemberében tapasztaltunk. A város három különböző pontján: a Petőfi Sándor-ut- cában, a Nyugati-pályaudvarnál és a Rózsa­dombon végzett erre vonatkozó méréseket az intézet. E tekintetben a legrosszabb levegő a Petőfi Sándor utcában volt tapasztalható, mert a szűk helyen összezsúfolódó autóforga­lom lényegesen növeli a fűtésből származó szénoxidtermékek jelenlétét. A Berlini-téren, a Nyugati-pályaudvar közelsége dacára, már va­lamivel jobb a levegő, a Rózsadombon pedig mindössze csak szénoxidnyomokat lehet kimu­tatni. Az úgynevezett „secunder-szénsav” külön vizsgálatot folytatott az újabban divatossá vált petroleumkályhák okozta levegőszennyeződések megállapítására. — A multheti köd keletkezésének ma­gyarázata a meteorológusok feladata, de amint jelentésekből olvastuk, nem lokális jelenségről volt szó, hanem ködzóna vonult át Európa fölött. Tagadhatatlan és pozitív tény azonban, hogy a tüzeléstechnika radikális megrendsza- bályozása révén, a távfűtés megvalósí­tásával feltétlenül javulna nálunk a helyzet és nagyon kézenfekvő, hogy a minapi szokatla­nul sűrű és a kontinensen alig-alig előforduló köd szoros összefüggésben van a kéndúsabb magyar szenek helytelen és tüzelőtechnikai szempontból nem megfelelő fűtésével. Az is bi­zonyos, hogy a füstös, kénes, kormos levegő befolyásolja a főváros közegészségi állapotát és a légzőszervek hurutos megbetegedéseit. Legújabb magyar gyártmányú TORUL SOKSZOROSÍTÓ GÉP| keliestbk ts irodafelszereiési cikkek MAKK AY ÉS LÜTZENKIRCHEN Budapest, V., Vilmos császár-út 26. — Telefon’: 20—0—77_ I A régi cég a régi címen Alapítva: 19 S0 Ikovits Gyula és Lajos központi fűtés és vízvezeték Andrássy-ut 92 Telefon: 212-04 és 05!

Next

/
Oldalképek
Tartalom