Fővárosi Hírlap, 1932 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1932-02-24 / 8. szám

Budapest, 1932 február 24. 7 Nem hozott meglepetést a lágymányosi választás Ezutial is mandátum nélkül maradtak a demokraták az Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. Előfizetési ár: egész évre.............................24 pengő. fél évre..................................12 pengő. Tisztelettel felkérjük a hátralékos előfizetőket, hogy az előfizetés megújításáról mielőbb gondoskodni A lágymányosi kerületben vasárnap és hétfőn lefoly­tatott szavazás eredményét hétfőn későn éjszaka hirdették ki, amely a várakozásnak megfelelően alakult, Leadtak összesen 11,623 szavazatot, szemben az li)30-iki választáson jelentkezett 13.703 szava z-attal, aminek az a magyarázata, hogy betegség miatt sokan tartózkodtak az urnák előtti megjelenéstől. A vég­eredmény pontosan ugyanazokat a pártokat juttatta man­dátumhoz, akik az általános választás .során is képviselték j ezt a kerületet. A szavazatok megoszlása a következő: Keresztény Községi Tárt 4.136, Szociáldemokraták 2.169, «®aSBägiSS*SSS^*iB£i.3i, Keresztény Ellenzék 1770, Frontharcosok 1132, Egység is Községi Polgári Tárt 930, Szád ad elvűpárt 882. D rmokra topárt 584. Ilyenformán mandátumhoz jutottak: Barla-Szabó József (Egységes Községi Polgári Párt), Kossalka János, Szentgáili Antalné, Nemes-Nagy Mihály, K. Császár Ferenc (Keresztény Községi Párt), Kabako vits József (Szabadelvű Párt), Vitéz Martsekényi Imre (Frontharcosok), Teyer Károly, Miliők Sándor (Szociál­demokraták), Draslcócsy László (Friedrich-párt), A demokraták ezúttal sem tudtak maguknak egy mandátumot sem szerezni. szíveskedjenek. Az influenza a városházán, A városszerte erősen elterjedt influenza-megbetegedések nem kímélik a város­házát sem. A főváros tisztviselői karának igen jelentékeny része átesett a náthalázon és számosán hiányoznak a hi­vatalukból a betegség miatt. A tanácsnoki karnak is két influenza-betege van: Lamotte Károly és Csármann Fe­renc. Állapotuk már annyira javult, hogy néhány nap múlva újra elfoglalhatják hivatalukat. Ugyancsak a bete­gek listáján van Bődy László tanácsnok, aki már hosz- szabb idő óta gyengélkedett. Az elmúlt napokban fájdal­mas tünetek jelentkeztek, amelyek az orvosok megállapí­tása szerint ischiástól származnak. A tanácsnok a jövő héten már elfoglalja hivatalát, de egyidejűleg végigcsi­nálja az előírt gyógymódokat. Felesleges szervezkedéssel akarják gyengíteni a FANSz egységét. Minden elismerést megérdemel a Fővárosi Alkalmazottá k Nemzeti Szövetsége azért az évek óta kifejtett, körültekintő munkájáért, amellyel a legnehezebb viszonyok között is mindig megóvta a köte­lékébe tartozó fővárosi alkalmazottak érdekeit. Eknond- ható, hogy ez a testület hivatása magaslatán áll és ezért legalább is furcsa az a propaganda, amelyik most; „Fő­városi üzemi alkalmazottak nemzeti szövetsége“ néven az üzemi alkalmazottakat akarja külön tömörülésben egye­síteni. Semmi szükség sincs arra, hogy a szervezkedés ve­zetői éket verjenek a közigazgatási és az üzemi alkalma­zottak közé, amikor pedig azonos érdekeik vannak, ame­lyeket nagyszerűen képvisel a FANSz. A külön szervez­kedés csak gyengítheti ennek a már meglévő nagy tömö­rülésnek az erejét, ami pedig az alkalmazottak számára éppen a mai viszonyok között nem lehet kívánatos. Ennek a céltalan széthúzásnak nincs semmi értelme és bizonyos, hogy Sipőcz Jenő polgármester vétót emel a felesleges szervezkedés ellen. kesfövárosi szakfelügyelő-igazgató, utóbb a székesfővárosi I központi tejhivatal vezetője, számos tanítóegyesület disz- I elnöke, február 19-én, rövid szenvedés után elhunyt. A meg­boldogult a magyar tanítói közéletnek évtizedeken át volt vezéralakja, aki úgy Is, mint a Budapesti Tanítóegyesület elnöke és különösen, mint a Magyarországi Tanítóegyesü­letek Országos Szövetségének megszervezője, a tanítóság kö­rében nagy érdemeket szerzett. A lipcsei vásár magyarországi képviselőjének ; G-uhrauer Ottó igazgatónak sikerült elérnie azt, hogy a j vásárra utazó közönség az eddiig engedélyezett 30 pengő | értékű valuta helyett személyenként 100 birodalmi márkát kapjon. A vonatköltség egész Lipcséig és vissza pengőben fizethető. A vásár vezetősége reméli, hogy a rossz gazda-' sági helyzet dacára is az idei lipcsei vásárt, ismét sokan fogják meglátogatni, árunál is inkább, mert úgy az ipar, mint a kereskedelem mindem ága sok újdonsággal és kiváló alkotásokkal fog ott szerepelni. A nyugdíjas fővárosi tisztviselők: közgyűlése. A j „Nyugdíjas Fővárosi Tisztviselők Egyesülete“ március 6-án, | vasárnap délelőtt 10 órakor az Újvárosház (IV. kér., Váci- utca 62. sz.) közgyűlési társalgótermében tartja rendes évi j közgyűlését. Napirend: Elnöki megnyitó. Két jegyzőkönyv- i hitelesítő kijelölése. Az igazgatóanács évi jelentése. A pénz- | tárnok jelentése. A számvizsgálóbizottság jelentése. A fel­mentvény megadása. A költségvetés megállapítása. Igazgató- tanácsi előterjesztések. A közgyűlést legalább 8 nappal meg­előzőleg benyújtott indítványok. Választás. A Terézvárosi Gazdasügi Egyesület panasz­napokat tart. A Terézvárosi Gazdasági Egyesület választ­mánya dr. Farkas József elnöklete alatt tartott ülésén öröm­mel állapítja meg, hogy a. fővárosi üzemi bizottság, az Egyesületnek évekkel ezelőtt megindított akciójának meg­felelően, felülvizsgálja, a Községi Élelmiszerüzem működését. Bakonyi Pál dr., Berki Dezső. Groák László dr., Molnár Er.nő, László Béla, Földes Miklós dr-., Inselt Arnold dr. fel­szólalása után a választmány elhatározta, - hogy erőteljesebb akciót indít a polgárság érdekében és ennek a célnak meg­felelően minden kedden este 6 órától 8 óráig panasznapot tart (VI., Andrássy-út 25., % em.. Drechsler-palota), ahol az Egyesület elnöksége az oda panasszal forduló polgároknak díjmentesen rendelkezésére áll. nelet nyilvánított az igazgatóságnak, a vezérigazgatónak, az ügyvezető-igazgatóknak és a tisztviselői karnak, nehéz időkben kifejtett munkásságukért. DEMAG­emelők ezerszeresen be­vált elektroeme- löink 1/4-9 t. te­herbírásig DEMAG­íííggődaruk szabványrószek- ből összeállított pályán futnak. Teherbírás 1/4-31. DE MAG- keti6'semelők j egyidőben két ta he rhorogsrnl működ nek, zsákokat ó i ládákat 250 kilogr. súlyig. Magyarországi képviselő : Könígskerger Gyula oki. gépészmérnök Budapest, VIII,, Üllői-út 14, Telefon: 40-3-94, Márciusra várható a költségvetés jóváhagyása, j Az országgyűlési hatos bizottság az elmúlt napokban több [ ülést tartott és Tatics Árkád belügyminiszteri főtanácsos j elnök-lésével' végigment a fővárosi költségvetés összes feje­zetein. Az ülésem elhangzott kívánságokról még nem dön­töttek és valószínű, hogy csak a 3-3-as bizottság ülésén készüknek el azok a javaslatok, amelyek a belügyminiszter elé kerülnek. A költségvetés kormányhatósági jóváhagyása így csak március közepére várható. Páter Bende Szaniszlő halála. Hétfőn érkezett a megrendítő hír Amerikából, hogy az együk ottani ferene- i endi kolostorban tüzkatasztrófa folytán tragikusan elhúnyt Páter Bende Szaniszló, A páter nemrégiben még a Margit- körúti budai fereucremdi klastrom házfőnöke volt, akit szorosabb kötelékek fűztek Budapest várospolitikai életé­hez is. A népszerű szerzetes nemcsak hítbuzgalmi téren fejtett ki igen eredményes munkát, hanem a várospoliti­kába is bekapcsolódott és a legutóbbi községi választáso­kon az Egységes Községi Polgári Párt programjával lé­pett fel és Kozma- Jenő listáján a II. kerületben kapott mandátumot. Városatyai minőségiében résztvett a párt éle­tében, gyakran járt az Akadémia-utcai pártkörbe és sűrűn megjelent a törvényhatósági bizottság közgyűlésein is. Munkáját félbeszakította a rendfőnökség hívó szava, amely speciális megbízással Amerikába küldte, -ahol most a, tra­gikus sors utolérte. A hétfői közgyűlésen Eipka Ferenc főpolgármester meleg szavakkal parentáita el, mint a vá­ros halottját. Az Egységes Községi Polgári Párt különös részvéttel gyászolja Páter Bende Szamszlót, akivel egy igen értékes magyar élet pusztult el. Budapesti tanulmányútra jöni Alexandria polgár- mestere. Érdekes bejelentés érkezett Eipka Ferenc dr. főpolgármesterhez. Az alexandriai polgármester közölte vele, hogy májusban- Budapestre látogat és hosszabb időt kíván fordítani a községi üzemek tanullmányoizá-sára. Halúlozfls. Szemethy Béla, a Barcsay-utcai főgimnázium volt igazgatója 77 éves korában -meghalt. Dr. Szemethy Ká­roly, a székesfőváros tiszti főügyésze édesatyját gyászolja az elhunytban. — Rosenberg Hermann, a Na-sici ügyvezető- alelnöke elhunytának. hírét a gazdasági világban nagy rész­véttel vették tudomásul. Rosenberg Hermann a magyar- faipar nemzetközi terjeszkedésében munkás élete során kiváló érde­meket szerzett. — Moussono Géza királyi tanácsos, ny, szé­Hunyadi János I TERMÉSZETES KESERÜVIZ AZ EMÉSZTŐSZERVEK LEGKIVÁLÓBB GYÓGYVIZE. EGY HÁZTARTÁSBAN SEM HIÁNYOZHAT. HATÁSÁBAN FELÜLMÚLHATATLAN SUCLEIHER ANDRÁS, BUDAPEST ■aaLi-q'iii—ju^jMuiMWiirm'ir———— A Pesti Házul Közgyűlésé. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület e hó 16-án Bíró Zsigmond udvari tanácsos, intézeti elnök- elnöklete alatt -tartott 92-iik évi ren­des közgyűlése az igazgatóság valamennyi javaslatát elfogadta és ennek -alapján ©.határozta, hogy a 2.536.190.17 P-t tevő tiszta nyereségből a különböző tartalékokra 1)50.000 P. a tiszt­viselők külön jutalmazására 120.000 P fordittassók. osztalékul pedig részvényenként 8 pengő fizettessék azzal, hogy az osz­talékszelvények e hó 17 -tői kezdve kerüljenek beváltásra, i A közgyűlés elé terjesztett évi jelentés általános részében rá- ! mutat arra n. kívülről és belülről ható okokra, amelyek az j elmúlt 1931-es évet nemcsak honi, de világviszonylatban is o’.y j kritikussá tették, részleteiben vedig taglalás alá veszi az Intézet egyes üzletágait, amelyekre természetesen nem marad, hattak hatás nélkül a világszerte uralkodó rendkívül kedve­zőtlen viszonyok. Az igazgatóságban az elmúlt évben meg­üresedett helyek közül három került betöltésre és ezekre a közgyűlés egyhangúlag Ivády Béla ca. és kir. kamarás, ny, minisztert, gróf Klcbelsberg Kunó V. b. -t. t., ny. minisztert j és dr. Rudnyánszky Béla ügyvédet választotta meg. Ezenfelül újra megválasztásra került a régi 35 választmányi tag és új tagként Korornzay Frigyes, az Arad—Csanádi Egyesült Vasutak ny. vezérigazgatója. Végül a közgyűlés fajkürti Kiirthy István javaslatára egyhangú helyesléssel meleg köszö­I ' h utter És SCHRAHTZ RT Budapest, I X.ker., Gyömrői-úf 80 I Városi niintaraktár: VI., Vilmos császár-út 63 Kerítések, kerítés-fonatok, tűzhelyek és kályhák nagy Ycálasztékb a n Telefon: J. 379—36. Krayer Lakkok Festékek Krayer E és Tsa Bpe^t, V, Váci-út 34 RAJZOLQPAPIROK rajzeszliözök aiagy választékban, legolcsóbban ENGEL MÁLNÁN 3’ WEISZ A. fogdskerékgyár Praciziós fogaskerekek, autó- és Irakfor-alkatrészek, gépgyártás, hen­ger- és főtengely-köszörülés Budapest, VIII., Nag-ytemplom-u, 34 Tel.: J. 398-05 és 455-85 Távirati cim: MODUL, BUDAPEST Lemkopímst magyar gyártmány If & r W/" oki. építész Mester SS I»1S8 és építőmester Budapest,VIl,Szobráiic~utca29. Telelőn: 97.7-72 KényelemGyopsasá0 üde aPCböv

Next

/
Oldalképek
Tartalom