Fővárosi Hírlap, 1932 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1932-06-22 / 25. szám

Budapest, 1932 június 22. 'P az Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. Előfizetési ár: egész évre ..................24 pengő. fé l évre.....................12 pengő. Ti sztelettel felkérjük a hátralékos előfizetőket, hogy az előfizetés megújításáról mielőhh gondos­kodni szíveskedjenek. TOMMAY GÉZA A fővárosi bizottsági tagoknak és az országgyűlési képviselőknek minap történt bánhidai látogatásán ismét a nagy nyilvánosság érdeklődésének homlokterébe került az ország kereskedelmi irányításának egyik kivételesen nagy­vonalú alkotótehetsége: Tprmgy Géza államtitkár. A eentrálé és a villamosított hegyeshalmi fővonal készen, a nagy munka utáni befejezettség' tökéletességében most tárult először a laikusok elé és az előkelő vendégek e bűvész- mutatványszámba menő premier bámulatában érezték át igazán, hogy az újabb magyar történelembe milyen alkotás­sal írta be nevét a nagy munka vezére: Tormay Géza. Ez a vezérség, az eredményeket nem is tekintve, egyike az önfeláldozó önzetlenség leginkább követésre méltó pél­dáinak. Köztudomású, hogy Tormay Géza vezérigazgatói állása a Dunántúli Villamossági Részvénytársaságnál gya­korlatilag azt jelenti, hogy az állam költségmentesen, szí­vességből vállalta ennek az óriási üzemnek adminisztráció­ját, vezetését. És amit az állam vállalt, azért állt helyt 21 ormay Géza. Egész emberként állta meg helyét akkor, amikor a kereskedelmi államtitkári székben mutatkozott meg igazá­ban egész embersége, az utóbbi kétségbeejtő esztendőkben. Ha munkásságának sokoldalúságát tekintjük: Tormay Géza a legnagyobb álláshalmozó. Bengetög fizetés-nélküli, missziós jelentőségű és célú állása van. Elnöke a Balatoni Intézőbizottságnak és csak a minap jelentette be rádió- előadásában, hogy közmüvek létesítésével európai szín­vonalra emeli a magyar tengert. Vezeti az Idegenforgalmi Tanácsot és a devizakorlátozásokkal, gazdagsági válsággal, háborússá nyomorított esztendőben fellév){dült \g magyfif ideigenforgatom. Emelkedett akkor, amikor a nemzetek gaz­dálkodásának ez a rendkívül fontos tényezője világszerte megbénult, főleg legerősebb versenytársainknál: az osztrá­koknál és a cseheknél. Logaritmustáblával sem lehet ki­számítani, mit jelent ez a munka normális évre átszámítva.­Megteremtette a Filléres Gyorsvonatot, amely olyan tempót adott egyik napról a másikra a trombézisos magyar vérkeringésnek, amilyenre a háború előtti esztendőkben sem volt példa. A nemzetközi pénzügyi kolátozások pillanatában már kész tervekkel jelent meg a külföldi tárgyalásokon, hogy az új viszonyokhoz simuló szerződésekkel biztosítsa az ország expanzivitását. Kultúrája, elokveneiája, munkabírása és széleskörű nyelvtudása lehetővé tették, hogy személyesen vezesse ezeket a tárgyalásokat. Az ügyek nem húzódtak el kezében, futárok nem hordozták referensek jelentéseit: mi agg. tárgyalt és szerződött a külfölddel. Kereskedelmi és ipari vállalatok igazgatói sora vára­kozik rá naponta előszobájában, hogy egyetlen aláírással teljesítsen fontos behozatali, kiviteli és tarifamérséklési kérelmeket, amelyek villámgyors elintézésén múlik, hogy a mai viszonyok között megragadhasson egy pillanatnyi alkalmat, lehetőséget a magyar gazdasági élet. Tormay Géza titkárja, miközben egy súlyosaibb üggyel jelentkezőt be­jelent, három könnyebbet lereferál és már hozza is ki az elintézett aktákat, amelyek még a színét sem látták az adminisztráció hosszadalmas gépezetének. Elkeseredetten azt -sem távozik, akinek kérése teljesít­hetetlen. Tormay Géza nemcsak mindent átlátó szakember, hanem kivételes charmeur is, aki még soha senkit nem hűtött, nem tört le, senkinek nem mondta, hogy „elzárkó­zom a maganr részéről“. Mindezenfelül van ráérő ideje, hogy személyesen ellen­őrizze az általa irányított munkát: ma Berlinben, vagy ^Becsben kérdezi ki az idegenforgalmi irodában az őt nem is ismerő kishivatalnokot a magyar propaganda sikeréről, holnap a Balaton partján inkognitóban tanulmányozza a rábízott feladatot, a következő délelőtt pedig a miniszté­riumban veszi észre egy tisztviselő, hogy a háta mögött áll és a referálásra kiadott akta sorsa iránt érdeklődik valaki: az államtitkár személyesen. Elég is talán ez a néhány ecsetvonás, amely, ha nem is kimerítő, de mindenesetre karakterisztikus portréját adja Tormay Gézának. Szerdán közgyűlés. A szerdai közgyűlés legfonto­sabb tárgya a Vásár pénztár likvidálása lesz, amelynek tárgyalásánál nagyobb vitára van kilátás. Napirenden vannak még az új XIII. kerület szabályozásának tervei, a benzolgyár és a vízszűrő berendezések megrendelésének engedélyezése. Ugyancsak szerdán választanak új tago­kat a szakbizottságokban megüresedett tagsági helyekre is. öt interpellációt és több indítványt is bejegyeztek. A csütörtöki tanácsülés. A csütörtöki tanácsülés fő­leg a multheti ülésről lemaradt ügyeket tárgyalja. A napirendnek 70 pontja van, nagyrészt kisebb jelentő­ségű dolgok: városrendezési és telekszabályozási előter­jesztések, a ligeti vendéglő bérbeadása, a júliusi illet- ményesöklcentés, kegydíjazások, a kőbányai Kápolna- tér szabályozása és egyebek. Fontosabb tárgyak: a szo­ciális akciók folytatásának problémája, új kormány­hozzájárulás kieszközlése, a BESzKRT igazgatóságának és felügyelőbizottságának kiegészítése, a Kisipari Hi­telintézet új igazgatósági tagjainak kijelölése, az isko­lai filmoktatás bevezetése, a víztisztító berendezések megrendelése és a plébánosok nyugdíjellátása. Az e heti ülésen 'kívül a nyári szünet előtt még egyszer, legfeljebb kétszer ül össze a tanács. A Városháza nyári szünete. A fővárosnál annyi nagyjelentőségű kérdés vár megoldásra, hogy az idén aligiia lesz megszokott méretű szünet. Valószínűen csak a közgyűlés szünetének tartamára fog szorítkozni. Az e heti közgyűlésen kívül még csak -egy rendes ülést tart a tör­vényhatósági bizottság, azután jön a szünet szeptember közepéig. Természetesen a tisztviselők szabadságolását nem befolyásolják a városházi -események és Sipöcz Jenő pol­gármester már be is osztotta a szabadságolások rendjét. A tanácsnokok három csoportban veszik ki pihenőidejüket. Június 23-án az első csoportban: Schuler Dezső szociál­politikai, Kovácsházy Vilmos városgazdasági, Szlovák Pál közjogi, Salamon Géza közegészségügyi, Wossala János középítési, Bódy László közlekedési, Schara Béla vízveze­téki és világítási, báró Babarczy István közgazdasági, Király Kálmán út- és csatornaépítési és Felkai Ferenc elnöki ügyosztályvezető tanácsnokok, illetve főjegyzők kez­dik meg szabadságukat, amely augusztus 3-án végződik. Szendy Károly tanügyi tanácsnok a kinevezések lezajlása után, július 1-0-tőli megy szabadságra augusztus 1-ig, majd augusztus 5-től augusztus 26-ig. A harmadik csoport sza­badsága augusztus 4-én' kezdődik -és szeptember 14-ig tart. Ebbe a csoportba Lamotte Károly pénzügyi, Vájná Ede közélelmezési, Csármann Ferenc városrendezési, Gallina Frigyes racionalizálási és Németliy Károly közművelődési tanácsnokok tartoznak. A polgármester- úgy osztotta be a tanácsnokok nyári szabadságát, hogy az adminisztráció vitelében zökkenő be ne, állhasson. Az alpolgármesterek közül el-őlbb Liber Endre utazik -szabadságra, majd Bor­vendég Ferenc, aki a nyár második felében kezdi meg pihe­nését. Bipka Ferenc főpolgármester úgy, mint más eszten­dőben, július hó folyamán néhányhetes kúrára Reichen- hallba megy, de a Szent István-hétre visszajön és az ünnepi napok lezajlása után újra elutazik a fővárosból. Sipöcz Jenő polgármester a nyár- legnagyobb részét Budapesten fogja tölteni. Emelkedik a főváros idegenforgalma. Talán az egyetlen európai nagyváros Budapest, amelynek külföldi idegenforgalma most állandó emelkedést mutat. Buda­pest egyre inkább keresett turisztikai gócponttá válik, egyre többen és egyre sűrűbben jönnek a látogatók. Eb­ben nem kis -szerepe van a wieni propaganda-irodának, amelyről legutóbb a Tanácsban s a Közigazgatási Bizott­ságban hangzottak el dicsérő szavak. A berlini magyar idegenforgalmi iroda, németi főiskolai körökben széles­körű mozgalmat indított. Csoportosan jönnek az egyetemi hallgatók, így a szász és thüringiai főiskolások nagyobb csoportja augusztus 1., és 9. között érkezik. Az olasz egyetemi hallgatók 100 tagú csoportját július vagy augusztus hónarpban várjuk. Az olasz kormány 200>.'00ü lírával támogatja ezt az utazást. A fasiszta avantgardis­ták' és ball illák 1000 tagú csoportos utazása is tervbe van véve. A római Gruppi Giovannili Amici del Ungheria 40 napos- bécs—budapesti utazást hirdet Szentistvánra. A Viaggi Exprinter iroda már budapesti szállókkal tár­gyal Szent István-napi társasutazásról. Ugyancsak Szent István-napi budapesti társasutat rendeznek az „Ameri- talia“, a „Waggoni Letto“ -és a „Roesler Franz“ uta­zási irodák is. A Rapag berlini irodája a Magyar Ide­genforgalmi Irodával együtt hajóút at rendez Budapestre. A résztvevők 19-én indulnak Németországból1, a napokban érkeznek és június 30-ig maradnak Budapesten. Nagyobb számban várhatók amerikai turisták is. A Berengáriával indul július 23-án -egy nagy társaság. Északamerikai írók érkezését is jelzik: Sinclair Lewis és rajta kívül még há­rom neves amerikai író iktatta útiprogramjába Budapes­tet. Július elején tokiói tanulmányi, csoport érkezik Buda­pestre. Körülbelül 25 japán mérnök, építész és műszaki ember. Elsősorban a budapesti hidakat, a Duna-kikötőt és a budapest—bécsi új villamos vasútvonalat tanulmá­nyozzák. Eljegyzés. Softies Arankát, Softies Nándor székes- fővárosi számvevőségi főszámtanácsos leányát eljegyezte Karkos Károly, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye­sület tisztviselője. Házasság. Hagirius Margit és Bosta János dr. szé­kesfővárosi tanácsjegyző, a közélelmezési ügyosztály h. ve­zetője a napokban tartották esküvőjüket a Feréne-rendiek plébánia templomban a Margiti-körúton. 26 plébános nyugellátásáról fog gondoskodni a fő- ros. A római katolikus és a görög katolikus pébániák minden dologi és személyi kiadásáról kegyúri minőségben a főváros gondoskodik, de az elaggott, vagy beteg papok nyugellátása azonban eddig rendezetlen volt. Most akar­ják pótolni ezt a hiányt és 26 plébános nyigdí jellátását ter­vezik. A nyugdíjat a többi tisztviselőkéhez hasonlóan keze­lik és a papok fizetéséből ezentúl 6 százalékos nyugdíjjáru­lékot vonnak le. A 100 százalékos nyug'díj lakbérrel együtt évi 7.364 pengő lesz. A plébánosok nyugellátása évi 152.912 pengő új kiadást okoz, de az új papi nyugdíjalap mintegy NÓVORIN szénsavas fenyőlüpdöben idegesség, fáradtságellen ! évi 37.000 pengő hiánnyal fedezni fogja a nyugdíjakat. | A szerzetes-plébánosok nyugdíjra nem tarthatnak igényt. Árpádházi Erzsébet szobra a Rózsák-terén. Hétfőn 1 délben mutatta be Damkó József szobrászművész Liber Endre alpolgármesternek és a vezetésével- megjelent bizott­ságnak Árpádházi Szent Erzsébet szobrát, amely felállí­tásra készen áll a műteremben. A legendás királykisasz- szony szobra, amely rózsákkal az ölében ábrázolja Szent Erzsébetet, a Rózsák-terének elnevezett régi Szegényház- térre kerül, a plébánia templom -előtti parkba, amit a főváros kertészei rózsaligettó alakítanak át. A leleplező ünnepség Szent Istvánkor lesz. Szeptembertől rendszeres filnioktatás lesz a fővárosi iskolákban. A székesfőváros iskoláiban a jövő tanévtől kezdve érdekes reformot vezetnek be: a törvényesített tanítóeszközök sorába bevonul a film. Eddig is voltak is­kolai filmek, ezeket azonban vagy mozikban, vagy torna­termekben mutatják be a növendékeknek -és inkább szóra­koztatók, mint tanulságosak voltak. Az oktatás ezentúl u tanidő alatt az osztályokban lesz és a tanerők a filmet megfelelő magyarázatokkal kisérik. E célra fokozatosan, kellő számú tűzbiztos, filmvetítő gépeket vásárol a főváros. A filmek scenáriumait hozzáértő pedagógusok írják és az írók a filmfelvételeknél is közreműködnek. A scenáriumokat tíztagú iskolai filmbizottság vizsgálja felül, amelynek tagjai: Erödy Kálmán dr., Végh Mihály, Albrecht Ist­ván, Tas József, ölveczky Pál, Horváth Károly dr., Bécsi Albert dr., Dulovics Jenő, Stéger Ferenc és Kétly Géza igazgatók és tanárok. X cenzúrabizottság elnöke Szendy Károly közoktatási tanácsnok. Pörtvacsora. Az Egységes Községi Polgári Párt hétfűi tarsa&vaosoráját a Lipótvárosi Polgári Kaszinó margitszigeti nyári helyiségében tartotta a tagok élénk részvétele mel­lett. A _ vacsorán -megjelentek Bérczy István, Harrer Ferenc, Dósí Géza, Scheuer Róbert, a kaszinó elnöke és Héii Imre orsz. képviselők, Dorner Gyula, Orova Zsigmond. Piazza Győző, Welviseli Andor, Krivoss Árpád törvényhatósági bi­zottsági tagok, báró Babarczy István. Günther Tivadar. Erősdy Sándor. Günáisch Guidó. Körmendy Je'nö, Erdélyi Mór, Hubert Vilmos, Erdélyi Jenő és -mások. Előadás az Angyalföldi Polgíiri Körken. Az Angyalföldi Polgári Kör csütörtök esti értekezletén Kollmann Dezső dr. v. főv._ biz. tag, a Ké-zmü iparosok és Kereskedők Országos Szövetségének ügyésze a ,.Kereskedő és iparos helyzete a gazdasági válságban“ -címmel előadást tartott. Ismertette a magyar kereskedő- és iparostársadalom végzetes és tarthatatlan helyzetét, kimutatva a-z ország belső helyze­téből- eredő súlyos hibákat, -majd részletesen megjelölte az iparos és kereskedők megmentésének módozatait. Az előadást vita követte. Kövezőmesterek Ut- és Csatornaépítők —-----------------------------------------------------------------­ÁMON ANTAL ÉS FIAI KÖVEZŐMESTEREK, ÜT-, CSATORNA- ÉS BETON ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK, FÖLD­MUNKÁVÁ GÁNYFEKTETÉS, MÉSZKŐBÁNYA Vin., FUTÓ-UTCA 10. TELEFONI J. 303-85. HAJNAL IMRE I oki, mérnök, kövezőmester , Budapest, IX.9 Üllöi-út 55. I Telelőn: 386-93. Telefon: 386—93. f Halmos István és Fia feövezőmesíerek és n , , Y w i , w Dudapest, A., Halom-utca 25 Útépítő VöllcLÜiGZÓb Telefonszám : József 339—52 PRÖCZELLEU BÁLINT kövező, útépítő és burkoló vállalkozó Telefon: Budapest, Kőbánya 74—8 4. X., Korponai-u. 11. PÉRT DEZSŐ OKL. MÉRNÖK, KŐVEZŐ-MESTER EUDAPEST, I., ATTILA KÖRÚT 2. TEL.: 562-51. SZEGEDY BÉLA JENŐ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, ÚT-, VASÚTÉPÍ­TÉSI VÁLLALKOZÓ, KÖVEZŐMESTER BUDAPEST, I., TÁRNOK-UTCA 2. TELEFON: AUT. 608—52 SpÁNYÍ ERNŐ «kl«T«I•a mlrnSh mélyépítő-, kövező- és bitumen- építő vállalata. Budapest, I. kér., Gyözö-atco 5. Tel.: Aai. 579-91. SCHAFFER KÁROLY OKLEVELES MÉRNÖK Vasút-, út-, belónépitési vállalkozó, kövezö-mester Budapesl, IV. Kecskeméti u. 13-, III. ern. 1. Telelőn: 844—12

Next

/
Oldalképek
Tartalom