Fővárosi Hírlap, 1932 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1932-04-27 / 17. szám

Budapest, 1932 április 27. 7 Pesti kirakat A- szegyen fős hekus Az esetnek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, de érdemes elmondani', amint. Büchler József mondta, el a főváros tanácsülésén. * A/, autóbuszra jomegjeJenésü úr szállott fel, a kalauz megnézte a jegyét, megköszönte szépen, szalutált és tovább ment a dolgára. A kalauz olyan tisztelettel szalutált, ahogy csak a ■szabadjegyet szokás üdvözölni. Közben új utas érkezett. Rosszul öltözött, zavaros ■tekintetű férfiú. Osetlett-botlott, majd hangoskodni kez­dett, mindenbe belekötött, megjegyzéseket tett, káromko­dott, a hölgyek felé durva kifejezéseket röpített. A közön­ség meg volt ütközve, a hölgyek mozogtak, az urak idegesek voltak, de hamarosan kiderült, hogy a kellemetlen útitárs magyarán szólva tökrészeg, mert a rázós kocsi mintha kezdte volna előcsalni belőle a tengeri betegséget., Ezt mégsem lehet túrni, — házadoztak az utasok és felháborodva kezdték követelni, hogy a kalauz szállítsa le a részeg embert. A kalauz sokkal egyszerűbbnek és eredményesebbnek tartotta, ha nem ő akobólítja ki a rabiátus embert, hanem hatósági ember intézi őt el. Egyenesen a szabad jegyes úrhoz fordult tehát és fel­szólította, hogy csináljon rendet. — Mit akar éntölem ? — háborgott a szabadjegyes. A kalauz azonban nem tágított: — De kérem, hogyne volna! Egy detektivnek ilyen­kor kötelessége közbelépni. — De ha nem vagyok detektív! Honnan veszi maga, hogy én detektív vagyok? — Hát láttam a jegyét! — mondta a. kalauz, de ezt már nem igen lehetett hallani, íú-ert zsongott az egész autóbusz, mint a- méhraj. A közönség' ugyanis csak annyit tudott, hogy detektív vau a kocsim és nem akar’ rendet csinálni. Az utasok mind- arftiyian a szabadj,egyesre támadtak: — Mi az, — kiabáltak össze-vissza, — miért nem akarja leszállítani azt a részég' embert?! — iMit szégyenül, hogy hekios? A szegény szabadj egyes csak dadogott, de a hangja elveszett a lármában és nem volt más módja, mint enge­delmeskedni a régi elvnek, hogy szégyen a futás, de hasz­nos. Leugrott az autóbuszról és meg- sem állt addig, amíg Büchler Józsefnek el nem panaszolta autobuszkalandját. ■ A „szégyenlős hekus“ ugyanis nem volt detektív, ha­nem Csapó Sámuel, aki Büchler Józsefnek nemcsak elv- társa, hanem törvényhatósági bizottsági tag1 társa is. * Az egész kavarodást pedig az idézte elő, hogy a bizott­sági tagoknak és a detektiveknek egyázonszínü és egy- azonszövegü szabadjegyük — volt. Talán szabad már volt-ot mondani, mert a Csapó-eset után vagy -a detektívek, vagy a bizottsági tagok jegyének a színe meg fog változni. edekezes az áuen Hegedűs Lóránt fce'zdte, most Korányi báró folytatja: Szép prédikációkat tartanak az adó-morálról. Beszélhetné­nek azonban az adós-morálról is, bár aligha hinnénk, hogy a mai nehéz időkben a pénzneműebkel összefüggésben levő erkölcsökön1 változtatni lehetne. Csak véletlenül jutott ez az eszünkbe: Ferenosy Károlyra, a Városi Színház exdirektorára — akiről itt szó Lesz — az. ellensége se foghatná rá, hogy nem szeret fizetni. Ferenczy mindig szeretett fizetni, ha volt miből. De ha nincs miből, akkor a szerencsés véletlen szegő­dik hozzá segítőtársnak. így történt most is. Valami lel­ketlen hitelező árverést tűzetett ki ellene és a kitűzött napon meg is jelentek Ferenczy lakásán az árverez tető, a végrehajtó és ott lebzseltek már az árverési hiénák is. És itt jelentkezett Ferenczy hagyományos szerencséje: nedű lehetett bemenni hozzá, mert történetesen, véletlenül pont aznap ciánozták a lakását. Sajnos, az ilyen véletlenek nem ismétlődhetnek meg magyon sokszor, mert a mai világban sokkal több termi­nust tűz ki a végrehajtó, mint a — ciánozó. Egy ismert szobrászunknak is volt hasonló esete. A kezdet ugyanaz: nála is árverezni akartak. A poén azonban más: a szobrász villalakása előtt megjelennek ,a hivatalos emberek, de ebben, a pillanatban- a kerítés mögül egy hatal­mas komondor ugrott elő és olyan barátságtalanul, vicsorí­totta a fogait, hogy a végrehajtó és társai jobbnak látták dolguk végezétlenül odébfeállani. " De egy kutyán azért talán még se fog megbukni se az adómorál, se az adósmorál? Szegény kutyái Klassohn Gyufa Budapest a Neményi Testvérek Papírgyár Rt. Csepel To lefon 53 T 57 magyarországi vezérképviseiője HAJNAL IMRE oki« mérnök, kövezőmester Budapest, IX., Üllői-út 55. Telefon: 386-93. Telefon: 386—93, Reális eredményekkel biztat a munkaalkalmak megszervezésére kiküldött bizottság működése Becsey Antal szerint a főváros anyagi megterhelése nélkül is széleskörű kereseti lehetőségek kínálkoznak Elmúltak a téli hónapok és az egész vonalon messze­menő várakozással tekintettek a tavaszi évszak felé, hogy meginduljon végre a termelés, a munka, hogy keresethez jussanak a vállalkozók és iparosok széles rétegei és az annyira áhítozott munkához a dolgozók ezrei. El kell ismerni, hogy most távolról sem állanak rendelkezésre a remélt munkalehetőségek és a helyzet sivársága a legkíno­sabb bizonytalanságot idézi fel. A nagy és általános érde­kek előmozdítására a törvényhatósági tanács legutóbbi ülésén Becsey Antal lépett akcióiba és indítványainak reális komolyságával hívta fel a figyelmet a halaszthatatlan teen­dőkre. A nagyfontosságú kérdésről alkalmunk volt beszél­getést folytatni Becsey Antal törvényhatósági tanácstaggal, - az "Egységes Községi Polgári Párt társelnökével, aki a következőket mondotta a Fővárosi Hírlap munkatársának: — Hónapok óta tanácskoznak arról, hogy mi mó­don lehetne a napról-napra nyomasztóbb munkanélkü­liség problémáját megoldani. A kereskedelmi minisz­tériumban, a Kereskedelmi és Iparkamarában, a Mérnökegyietben és a különböző ipari közületekben, nemkülönben a főváros ügyosztályaiban is folynak ilyen tárgyalások. Időközben beköszöntött a munka,' évszaka, de a gyakorlati eredmény úgyszólván semmi. Súlyosbítja a helyzetet, hogy úgy az állam, mint a székesfőváros költség­vetése fölött ott lebeg a bizonytalanság Damokles-kardja, úgy, hogy még a költségvetésben előirányzott munkák sorsa is bizonytalan, mert senkii sem tudja, befolynak-e az el&irán-yzott fedezetek. — A főváros .szociálpolitikai ügyosztályának adatai szerint minimum huszonötezer munkanélküli foglalkoztatásáról kellene c/nodoskodni, hogy tehermen­tesítsük a fővárost és az államot a munkanélküli nyár titán bekövetkező válságos téli idény szociális terheitől. Ennek a fedezetét, előteremteni úgyszólván lehetetlen. 'Súlyosbítja a helyzetet, hogy a fizetésre képtelen la­kóit kilakoltatása egyre nagyobb aránryokat ölt és a lakásbíróság nem győzi a heérkező kilakoltatási perek ezreit. Munkalehetőségekről és szükséglakásokról kell gondoskodni, még pedig minden xeuMkeziésre álló leszköz felhasználásával. ' — A rendkívüli körülmények, rendkívüli intéz­kedéseket parancsolnak: elég volt a meddő tanácskozásokból. Intézményesen kell ai legsürgősebben gondoskodni arról, hogy a számbevehető munkaalkalmuk ügyét a perma- nenciában álló szervek gondjaira bízzuk, amelyeknek kezébe az összes technikai és pénzügyi problémák ös­szefutnak és amelyek a felelős tényezők állandó irányí­tásával és támogatásával az összefüggő intézkedések gyors és gyakorlati végrehajtását lehetővé teszik. Ez- idpszerint e problémák előkészítése t műszaki, szociál|- politikai és pénzügyi ügyosztályok kompetenciája kö­zött oszlik meg, amely körülmény egymagában kizárja annak a lehetőségiét, hogy a kérdéseket tervszerűen és ami a legfontoabb: kellő gyorsasággal intézhessék. A tarthatatlan állapoton gyökeresen úgy kellett segí­teni, hogy indítványomra a törvényhatósági tanács hattagú bizottságot küldött ki azzal a megbízással, hogy a munkaalkalmakra vonatkozó összes kérdése­ket állandóan napirenden tartsa, azok gyors előkészítéséről gondoskodjék és lágy a. pol­gármester mint a tanács késedelem, nélkül biztosítsa a szükséges alapot. E bizottság előtt ki fogom fejteni azokat a részleteket, amelyek e nagy fontosságú prob­léma megoldásánál szükségesek és rá fogok mulatni a fennálló munkaalkalmak olyan sorozataira, amelyek (t főváros anyagi megterhelése nélkül, sőt anyagi erőinek kímélésével teszik lehetővé a széleskörű kereseti lehető ségek haladéktalan megszervezését. Ugyancsak meg­találhatók azok az eszközök is, amelyek a, fenyegető ki­lakolt áfás ok helyes mederbe való terelését hozzák ma­gukkal. Meggyőződésem, hogy gyors intézkedés és megfelelő aktivitás esetén e szűkebb bizottság munkája reális eredmé­nyekre fog vezetni. * A hatos bizottság' az Egységes Községi Polgári Párt két tagjából, a Keresztény Községi Párt két tagjából, « Polgári Ellenzék egy tagjából és 0, Szociáldemokrata Fúrt egy tagjából fog állani. A szerdai közgyűlésen Sipöcz Jenő polgármester teszi meg erre vonatkozó előterjesztését, amely után a bizottság nyomban megkezdi nagy fontosságit m unkáját. Mkiiv telekpolitikát városrendezési ügyosztály: eladják a régi telkeket és a bevételből megveszik a kisajátításra előjegyzett ingatlanokat A panaszok hosszú sorozata érkezik állandóan a fővá­roshoz bizonyos telkek és területek értékesítésének lehetet­lensége miatt. A gátló.1 körülményeket a fővárosnak a telek­kisajátítási eljárásokkal és a városszabályozási tervekkel összefüggő az a gyakorlata idézte föl, hogy az ilyen címen kijelölt telkekre, természetszerűleg, nem akad vevő' és ez számos esetbévi súlyos apiyogi veszteséget, okoz az érdekelt tálöktulaj dobosoknak. Kérvényekben és előterjesztésekben hívták fel a főváros figyelmét, arra, hogy családok öröksége és egyének évek során át összegyűjtött pénze telkekben fekszik, amelyek holt tökét jelentenek az értékesítés szempontjából. Óbudán, a Lágymányoson, Kőbányán, Zug­lóban, sőt a belsőbb városrészekben üresen állnak a telkek, mert egy majdani várasszabályozás vonalába esnek: a fővámos előjegyezte ezeket az ingatlanokat, de mai pénzügyi helyzetében nem él a kisajátí­tás jogával. A szabályozás alá eső telkekre ugyancsak nem jelentkezik vásárló, mert fél a telek egy nagy részének elvonásától; építkezni nem akar, az értékesítés is a lehetetlenségek sorába tartozik és e kényszerű helyzetben a legnehezebb körülmények közé került. A telekproblémánák erről a vajúdásáról intéztünk kérdést Harrer Ferenc dr. tanácstaghoz, a városrendezési bizottság elnökéhez, aki a következő nyilatkozatot tette a Fővárosi Hírlap munka­társának : — Kétségeden, hogy a szabályozási tervek miatt számos telek sorsa ideiglenesen bizonytalanná vált. Sokkal kisebb méretekben lehet szó a kisajátításra kijelölt tétekről, amely aránylag csak kevés van, de ezeket sem lehet- most a főváros számára átvenni. Teljesen átérzem az ebben a vonatkozásban kifejte t álláspontot, de megnyugvásul szolgálhat az a tény, hogy I az illetékes ügyosztály máris folyamatba tette a rendezés előkészületeit. Arról van szó, hogy annyi sürgetés után a főváros végre rátér az aktív telekpolitikába, amelyiknek célja a régi és szükségtelen lelkek értékesítése, valamint az ebből befolyó jövedelemnek olymódon való felhasz­nálása,, hogy megvehetőkké váljanak mindazok a tel­kek, amelyek kisajátítás címén, vagy városszabályozás érdekében előjegyzésbe kerültek- Azt hiszem, hogy az új telekpolitika inaugural ás,a ''évén ei-elo <(■ panaszok ro v ide’sán m egszű n-n eh. * Harrer Ferenc nagyérdekességü nyilatkozata minden­esetre az évek óta stagnáló telekpolitika megelevenedését jelenti, ami egyúttal biztosítja a súlyosan károsodott telektulajdonosokat afelől, hogy hatóságilag megkötött ingatlanaikért megkapják a megfelelő értéket. Fedezze fel Ön is a VeíenceMó szépségeit! Budapesttől 1 órányira, a Velencei-tónál MagyarVelencén.GIlRDÖllYFÍjREDEN magaslati és partmenti villatelkek a-oienkéni P 4 tői 24 havi lefizetésre. Nyári és téli sportok. Jó ivóvíz. Villany- világítás Fürdöjog. BARACSKA-PETTEND telepen Budapesttől 28 km-re. Vasútvonal két oldalán lett, talajvízmcntes házhelyek □ ölenként Pl.20-tó! havi HO pengő részletfizetéssel. Jó ivóvíz. Kitűnő termőföld, gyümölcstermelésre kiváló. InnwQn 'lütnhllP? indul a városi irodától (I., Horthy Miklós- lliyyclí dUlUÜUbZ körtér 3/b. 1. 6. Telefon 694-33.) min­den vasárnap, d. e. 3Ai9, d. u. 3 órakor, minden csütörtökön __és szombaton 3 órakor. ♦ Kéríen prospektust.

Next

/
Oldalképek
Tartalom