Fővárosi Hírlap, 1932 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1932-09-28 / 39. szám

«I Budapest, 1932 szeptember 28. Megérkezett az első anatóliai antracit- szédlítmány a Gázművek számára Budapesten vannak a törökországi kőszénbányák képviselői — Egyelőre kétszáz vágón anatóliai gázszenet rendelt a főváros Ruhrvidéki szénről is folynak a tárgyalások A Fővárosi Hírlap adott hirt elsőnek a sajtóban azokról a tárgyalásokról, amelyeket a főváros zavartalan gázellátásának biztosítása érdekében hónapok óta folytat a főváros a csehországi szénbányaérdekeltségekkel. Ismer­tettük a. valutáris korlátozások miatt fellépett szállítási nehézségeket és a rekompenzációs megoldásra tett fő­városi ajánlatot. Ezek a tárgyalások kedvező eredménnyel biztatnak és olyan előrehaladott stádiumban vannak, hogy a közeljövőben már várják a cseh kormány kielégítő válaszát. A bányaérdekeltségek és a főváros között ugyanis már perfektuálódott a rekompenzációs megállapodás, csupán a cseh kormány szankciója van még hátra. A szénszállítá­sok a legutóbbi hetekben zavartalanul folytak, de csak olyan arányban, ahogy a Nemzeti Bank devizát tudott rendelkezésre bocsátani. Az akut nehézségeket tehát úgy­szólván teljes egészében sikerült elhárítani, de ezen túl­menően nagyarányú fordulat történt a főváros gázszén- ellátása ügyében és minden Temény jogosult arra, hogy a Gázmüvek mostani megkötöttségét sikerül rövidesen felszabadítani. Pár nappal ezelőtt ugyanis kikötött az óbudai Gáz­müvek rakodópartján az első kisázsvai szénnel megrakott uszály. . Megérkezett az első anatóliai antracitszállít­mány. Beosey Antal törvényhatósági tanácstag már évekkel ez­előtt felhívta a főváros figyelmét a törökországi szén­bányák kombinációjával járó beláthatatlan előnyökre, de a városháza illetékes körei mindmáig elsiklottak a figyel­meztetés mellett, míg aztán végre a mostani rendkívüli körülmények újra ráterelték a figyelmet a török bányák kvnálkozó lehetőségeire. Felvették a tárgyalások fonalát, aminek kézzelfogható eredménye az első szénszállítmány megérkezése, A Fővárosi Hírlap munkatársa illetékes helyen a következő érdekes részleteket- tudta meg a Gázmüvek szénellátásának erről a nagyjelentőségű fázisáról: ■— A Gázmüvek/ igazgatósága már hetekkel ezelőtt megkgzdtd a tárgyalásokat ak anatóliai szénbányákat kezelő török-francia érdekeltséggel. A főváros megkere­sését örömmel fogadták és ennek iegkonkrétebb bizony­sága az, hogy ÓVJA"« IDEGEIT! KÁVÉ ÉS TEA HELYETT IGYON INDIÁN VÉDJEGYŰ i BRBSIL-MAITE-VERA-T A MATTE-VERA NEM IDEGESÍT ÁLMATLANSÁGOT NEM OKOZ, MEGNYUGTAT ÉS TÁPLÁL. HASZNÁJLÁK: KÓRHÁZAK, ISKOLÁK, NAPKÖZI­OTTHONOK ÁRUSÍTJÁK AZ ÖSSZES SZAKÜZLETEK. BRASl L—MATTE—VERA BEHOZATALI VÁLLALAT BUDAPEST a török köszénhánya-vállalat képviselői a napokban már megérkeztek Budapestre és itt folytatják a tárgyalásokat. A fövárgs egyelőre 200 vagon szenet rendéit, ebből már 50 vagon Buda­pestre érkezeit, ai többi pedig útban vatn. — Az anatóliai szén a helyszínén összehasonlítha­tatlanul olcsóbb, mint a karwin-vidéki, vagy sziléziai szén, végeredményben azonban mégis alig van az árban differencia., mert a szállítás még vizen is elég drága. Ha megfelelő hajók állnának rendelkezésre, vagy már megvolna a komphajó, akikor viszont a szállítási költség is egynegyedére csökkenne. A mostani szállítást ugyanis az átrakodás drágítja meg. A másik nehézség az, hogy a Duna az esztendő egy részében nem hajózható és így csak bizonyos hónapok alatt lehet lebonyolítani a szállítást. A főváros targyalasai során olyan irányban is folyik tapogatódzás, hogy nem volna-e keresztülvihető az olyan megoldás, amelynél a főváros maga gondoskodnék a szén kiter­meléséről is. Ennek az elgondolásnak óriási nemzetgazdasági előnye az volna, hogy nagyobbszámú magyar mérnök és bányász találna a török bányákban elhelyezést. * A törökországi megoldás annál könnyebbnek ígérke­zik, mert a rekompenzációs lebonyolítás előfeltételei inkább és nagyobb arányban vannak adva, mint a másik oldalon. A Fővárosi Hi/rlap más oldalról szerzett értesülése szerint a főváros egyidőben másirányú tárgyalást is folytat, amelynek célja az, hogy ha sem csehországi, sem a török­országi megoldás nem sikerülne, ruhrvidéki szénnel fedez­hessék a főváros szükségletét. Úgy tudjuk, hogy ezek a tárgyalások is biztató irányban haladnak előre. Felhatalmazást adott a belügyminiszter a szükséglakások egyes bérlőinek kilakoltatására Csak azok kapnak szükséglakást, akik valóban rászorulnak A főváros vezetősége néhány héttel ezelőtt, — mint annakidején a Fővárosi Hírlap megírta', — feliratban arra kérte a kormányt, hogy a szükséglakások feletti rendelkezés jogát ruházza át a fővárosra és vonja ki az általános lakásbérleti rendeletek hatásköre alól. A fő­várost erre a felterjesztésre rendkívül fontos szociális szempontok késztették, A szociálpolitikai ügyosztály és a kerületi elüljáróságok ugyanis megállapították, hogy Budapest közel ötezerre rúgó szűkéégDakúsábcm igen, nagy számban olyanok laknak, akik arra nincs ennek rá­szorulva. A hivatalos statisztika szerint száznál több olyan család foglalja el a szükséglakásokat, ahol a csa­ládfőnek^ vagy a családtagoknak rendes keresetük és akkora jövedelmük van, amiből a rendes lakások bérére is telne, sőt nagyszámban akadnak köztük olyanok is, akik fixfizetést, lakbért ós családi pótlékot élveznek. A főváros vezetősége ezeket a reá nem szó- , ruió elemeket már többször felszólította, hogy adják át helyüket a valóban ínségesek­nek, de eredménytelenül, mert kilakoltatási eljárást a lakás- rendelet alapján nem lehetett ellenük eredményesen indítani. A belügyminiszter méltányolta a főváros indokait és leiratban közölte a polgármesterrel a 4780-as számú rendeletet, amely a következőket mondja: — Hajléktalannak azt kell tekinteni, aki körül­ményeinél fogva képtelen apra, hogy magának és család­jának lakást biztosítson. A szükséglakás jellegét nem érinti az, ha a felette rendelkező hatóság a lakás hasz­nálatáért- pénzbeli, vagy más ellenszolgáltatást köt ki. — A szükséglakást a közület köz segélyezésképpen nyújtja az arra szorulóknak. A közületek és a szükséglakásban részesülök között lakbérleti viszony nem áll fenn, ennélfogva a szükséglakás elvonása felől is az illető közület közigazgatási úton maga intézkedik. A rendelet azokra a szükséglakásokra is kiterjed, amelyeket a közli' let a rendelet életbeléptetése előtt, bérbeadási, útján jut­tatott a bennlakóknak. — Az intézkedésre illetékes hatóság a szükséglakás kiürítésére belátása szerint mélbámjos határidőt szab fcneg, de ez az idő azoknál a lakóknál, akiknek bérhát­ralékuk nincs, három hónapnál rövidebb nem lehet. A rendelet végrehajtása., illetve a szükséglakások lakóinak elkerülhetetlen megrostálása iránt illetékes helyen érdeklődtünk, ahol a következőket mondták a Fővárosi Hírlap munkatársának: — Az illetékes szociálpolitikai ügyosztály már hozzá­fogott a lakók névsorának és életkörülményeinek átvizs­gálásához. Ennél' a munkánál a legmesszebbmenő S'ZO- ciálA számporit vezet bennünket. Lehetetlen azonban szemet hunyni afelett, hogy aránylag gondtalanul élő> rendesen kereső, lakbérrel, sőt ingatlantulajdonnal ren­delkező emberek elfoglalják tehetetlen emberek helyét és megakadályozzák, hogy a nyomortanyák páriáit, a kapualjakban, vagy a szabad ég alatt sínylődő hajléktalanokat emberi lakáshoz jut­tassuk. Ezeknek a száma egyre nagyobb, a főváros hatóságainak tehát kötelessége, hogy minden befolyástól mentesen, egyedül a való tények mérlegelésével hajtsa végre ezt a talán népszerűtlen, de éppen emberi szempontokból elkerülhetetlen feladatot. ★ Értesülésünk szerint tömeges kilakoltatásról nincsen szó, hanem külön-külön, egyénileg bírálják el -az eseteket.. A rendeletet az egész vonalon a legkíméletesebben hajtják végre, de még így is többszáz felmondólevél megy ki a közeljövőben. GYÁRTMÁNYOK KITŰNŐ ANYAGBÓL f¥S űkövet, műkőhöz minden színben zúzalékot olcsón szállít a BUDAPESTI KŐGYÁR (Hämmerle Adolf utóda) Budapest V., Visegrádi-u. 65. Telefon: 906—37. Szász Albert oki. mérnök út, vasút, csatorna- —■——- és magasépítési vállalkozó Telefon: 514—06 Budapest, il.,Margit-körúl 43 j Igyunk JMÍ”-Yizet! Megrendelhető: székesfővárosi ásványvíz-üzemnél (L, GELLÉRT-RAKPART 1. TELEFON: 530-03) A LEGGONDOSABBAN KÉSZÜLNEK Ide tartoznak „ különféle hengereli kereskedelmi árukon kívül az ipari stabilmótorok, lokomobilok, traktorok, cséplőgépek és más me őgazdaságí gépek. Útépítő (úthengerlő- és útgyalu-) gépek, lakókocsik. Vas- és acélöntvények, öntöttvas csövek, Luikás kályhák és kereskedelmi öntvények, — TEUDLOFF-DITTRICH-féle armatúrák, szivattyúk stb. —Tekerantomobilok, autóbuszok a ,,MERCEDES-BErJZ‘ gyártási szab. szerint a hazai különleges úti viszonyoknak a legjobban megfelelő kivitelben készülnek. Kombinált tűzoltó- és locsoló-autók. Lajtos öntözőkocsik. — Jobbágy-féle szab. folytonegő_ kályháink a háztartások- |^rjen lelvílágOSÍiást és árajánlatot! ban és középületekben (iskolákban, hivatalokban stb., a legjobban használhatók. MAGYAR KIR* ÁLLAMI VAI-, ACÉL'Él GÉPGYÁRAK BUDAPEST, X. KERÜLET, KÖBÁNYAI-ÚT 21 TELEFON s JÓZSEF 460—29 PICK LÁSZLÓ Teherautó-fuvarozó VI., Kartács-utca 25. Telefon: 91-5-20. Leukoplast magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom