Fővárosi Hírlap, 1932 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-06 / 1. szám

Előfizetési ár: Egész évre • • • • • 24 pesigő Félévre , .................12 pengő Eg yes szám árss.s 50 fillér FELELŐS SZERKESZTŐ BACSÓ EMIL Megjelenik: minden szerdán Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V3u, Ssív«ute& 18. Telefonszám : Aat. 187—15. yasaaotófaaEMawjsaeBiaí» SSBEBsae bbh .' Újévi reménységj Vigasztalan mások is vigasztaltak bennünket, mások­nak is voltak szép, vigasztaló, kedves, okos szavai. Má­sok is mondták, hogy az elmúlt szörnyűséges, kétségbe­ejtő esztendők után még egy hozzá hasonló nem követ- kezhetik. Amikor már minden összeomlott^ tovább zu­hanni nem lehet. Az idén újesztendőre nem huhogtak a viharos mennyboltozaton a vészmadarak, az idén csak a vígasztalás becsületes, emberséges hangjait hallottuk, mégis azt kell mondanunk, hogy ebben a jóleső, felüdítő koncertben is akadt egy hang, amely melegségével, sze­retettől való izzásában a legjobban esett nekünk. Állam­férfiak, politikusok, méltóságok szólaltak meg az új­esztendei nagy felvonulásban, de senkinek a vigasztaló szava nem simogatta meg olyan jólesően a mi küzde­lembe belefáradt szívünket, mint Eipka Ferenc remény­ségektől tündöklő, lelkes mondatai. Ezt a beszédet nem Ripka Ferenc a főpolgármesterf hanem Ripka Ferenc budapesti polgár mondotta, aki mindnyájunknak osztá­lyos-társa, aki velünk örül a jóban és velünk szenved a rosszban. Ezt a beszédet nem mondhatta el más, csak Mplca Ferenc budapesti polgár, akinél jobban, bensőbben, iga­zabban ceniii de je; ki. sem ismeri polgártársait, akinek szive egy taktusra dobban az enyémmel, meg a tieddel, a várbeli tisztviselőével, a terézvárosi kisiparosával, a lipótvárosi kereskedőével, a kőbányai, angyalföldi mun­káséval A többi beszéd, amelyeknek intencióival, szemben a legnagyobb tisztelettel vagyunk, csak vígasztalt bennün­ket. Becsületes, jó szándékkal, több-kevesebb eredmény­nyel, üe csak vigasztalt. A Llpka Ferencé megvigasztalt. Reményeket fakasztott, tettre való; készséget ébresztett bennünk. Fölkeltette polgári öntudatunkat, amely már- már úgy szunnyadozott bennünk, mint 1918-ban. Most, amikor mindenki a receptek, a gyógyító- és kuruzsló-sza- vak egész tömegét tálalja elénk, amikor mindenki csoda­doktornak érzi magát; akkor jön Sipka Ferenc és a maga tökéletes, soha egy pillanatra föl nem adott ter­mészetességével és egyszerűségével, logikája kristályos tisztaságával megmondja a válság egyetlenegy medici­náját: ápolni és gyarapítani kell azokat a polgári erét nyékét, amelyek hagyományai ennek a polgárságnak és amely erények biztosítékai a soré job bra fordulásánál^ És köszönjük Sipka Ferencnek azt a tisztánlátását is, amellyel felnyitotta a mi szemünket is. Innen-onnan két évtizede lesz, hogy omlik alattunk a föld, hogy reng -a világ, haldoklik minden, ami régi és az új világ bonto­gatja fölöttünk titokzatos szárnyait. Eddig az óvatos bölcsek felhőkkel takarták el előlünk a születő jöven­dőt. Most nem lehet tovább titkolózni, zsákban macskát árulni, véka alá rejteni a szomorú valóságot. A két év­tizedes földomlás Pompéjivel tette hasonlatossá az egész világot. Természetesen, akik az imént még óvatos bölcsek voltak, most sötét vészmadarak lettek: nemcsak a régi világ elmúlását, de a polgári társadalom összeomlását is jósolják, mert szerintük az egész gazdasági rend túlélte magát. És itt jönnek a remények, amelyeket Sipka Ferenc keltett a mi szívünkben, mert szerinte tényleg el fog tűnni ez a trianoni világ, amelyet nem siratunk meg. Az új világot annak a töméntelen erőnek és erény­nek kell meghoznia, amely Budapest polgárságában ha­talmasabb mértékben van felhalmozva, mint a világnak talán egyetlen fővárosában sem. Annak a polgárságnak, amelyről legjobb ismerője, fajtájának egyik legkiválóbb egyede, így tud beszélni, nincs mitől tartania. Ennek a polgárságnak kezébe kell venni a saját jövendőjét és meg kell alapoznia a saját új világját. Ez a világ nem lehet egészen olyan, mint aminőben eddig éltünk, de az új épületnek nem szabad a fantasztikumok futóhomokjára épülnie. Az alap a magyar hagyományok szentsége lehet csupán, a tégla a polgári munka, az összetartó erő .a polgári becsület. A polgárság­nak új jövendője kialakításában világítsák meg útját az újesztendei reménységnek azok a fénysugarai, ame­lyeket Sipka Ferenc gyújtott mindnyájunk szívében. Meg kell találni a lehető« légei a külföldi kőtwe« a sárlására Kozma Jenő dp. az új esztendő leufontosabtb Túl a nagy ünnepeken. ismét a munka és a kötelesség- teíljesítés felé irányul minden figyelem. A főváros vezető­ségének fokozottabb gondot jelent az új évben várható nehézségek leküzdése és magától értetődik, hogy a gátló körülmények nem teszik egyelőre lehetővé a nagy elgondo­lások és tervek keresztülvitelét. Az élet azonban nem áll meg és ezért gondoskodni kell a főváros szerteágazó appa­rátusának nyugodt menetéről, and egyformán súlyos gon­dokat okoz éppúgy az adminisztráció irányítóinak, mint a községi pártok vezetőinek. A jövő évben megoldásra, váró kérdésekről intéztünk kérdést KfoasnÉ 4r,~ országgyűlési képviselőhöz, az l~^tíáJges Községi Polgári Párt elnökéhez, aki a következőket mondotta a Fővárosi Hírlap munkatársának: — A súlyos gazdasági viszonyok sem menthetik fel a fővárost attól, hogy régóta tervezett programpontjait végrehajtsa és ezzel is elősegítse a kibontakozást. Ebben a vonatkozásban szorgalmazni fogom az új évben az üzemek leépítését, hogy tovább haladhassunk azon az úton, amelyet néhány évvel ezelőtt megnyitottunk. Látszatintézkedésekkel az üzemi problémát befejezetlenül hagyni nem szabad, miért is erőteljes akciót indítunk a nem elsőrendű szük­ségleteket ellátó községi intézmények visszafejlesztésére, hogy ezzel is lehetőséget nyújtsunk a magániparnak és kereskedelemnek a terjeszkedéshez. Semmi szükség deficites községi üzemekre, amelyekre bizonyára akadnak megfelelő pá­lyázók a magánérdekeltség köréből. Ez azt jelentené, hogy a főváros mentesülne az évenként visszatérő ráfizetés alól, a magántevékenység körébe utalt vállalkozás pedig a maga egyszerűbb kezelésével és magasabbrendü kommerciális érzékével bizonyára meg­találná a megfelelő üzleti számításokat. — Kiemelendő eseménye ennek az esztendőnek a közlekedési üzemek egységesítésének valóra váltása, amelyhez az összes előkészületek megtörténtek. Köz­ismert, hogy a törvényhatósági tanács annakidején nem tárgyalta ezt a nagyfontosságú kérdést és arra utasí­totta az ügyosztályt, hogy az egységesítésre eredetileg kidolgozott nagyszabású és alapos javaslatát a legköze­lebbi tanácsülés napirendjére vétesse fel. A sikló bekebe­lezésével már megtörtént az első lépés ezen az úton és most már csak az van hátra, hogy az Autóbuszüzem is a villamosvállalat na­gyobb kereteibe nyerjen beosztást. Meggyőződésem, hogy ezzel az aktussal nemcsak a vál­lalatok adminisztrációjának egyesítése, hanem a közle­kedés egységes tervek szeiint való irányítása is bekövet­kezik, ami bizonyára jótékony hatást gyakorol Buda­pest belső közlekedésének felfrissítésére. A mai rendszer megérett arra, hogy ener­gikus intézkedéssel eltöröltessék, mert így tovább egy nagyváros közlekedési igényeit szolgálni nem lehet. Sokkal nehezebb feladatnak látszik a BBzKBT rész­vénytársasági formájának megszünitetése, azonban az itt mutatkozó akadályokat is él fogjuk hárítani és a BSzKRT-ot olyan üzemmé formáljuk át, hogy annak ügyvitelében az autonómjának döntő befolyása érvénye­süljön. — Rendet fogunk teremteni az Elektromosmüvek működési körének abban a részében is, ahol ma a villaVhj- számlák kategorizálása miatt szembeötlő visszsstágok mutatkoznak. Képtelenség, hogy mindazok a fogyasztók, akik bizonyos mennyiségen túl veszik igénybe az Elek­tromosművek termékét 5 magasabb díjtételt fizetnek, mint a kis fogyasztók, holott a józan üzleti célkitűzés azt, diktálja, hogy ennek j f, fordítottját Kell alkalmazásba venni. Én a nag}- i fogyasztóknak adnék kedvezméi yeket, csak azért, hogy az Elektromosművek kapacitását a végsőkig' kihasznál­hassuk és magasabb tarifával ne kényszeresük őket a villanyárainmal való takarékoskodásra. A progresszivitást úgy kell alkalmazni, hogy annak eredménye ennek a nagy üzemnek az évi üzletvitelében jótékonyan megnyilvánuljon. —• A legnagyobb erővel fogjuk sürgetni az álta­lános szabályozási tervet, mert anélkül messzelátó város­fejlesztési programot felállítani nem lehet. Tudomásom szerint a városrendezési ügyosztály előkészítette ennek a. nagyarányú munkának minden részletét és így az intéző szerveken a sor, hogy ennek meg­felelően készítsék elő a jövőt. Kapcsolatban ezzel a kérdéssel, revizió alá kell venni a főváros telekpolitikáját is és ebben az elgondolásban nagy szerepet juttatnék a Községi Takarékpénztárnak, amelynek ilyen természetű működése a főváros anyagi érdekeire is komoly gyarapodást jelentene.-— Még mindig rendezetlen a fővárosi alkalma­zottaknak a státusa, ahol szükséges a jói átgondolt átcsoportosítás és revízió. Az összes vonatkozásokban igazságos ellátást kell nyújtani a tisztvi­selőknek és alkalmazottaknak és csak helyeselhető, hogy az, úgynevezett státusrendező bizottság már megtette az előkészületeket a rendczé- keresztülvitelére. Az, álláshalmozások megszüntetése, is ebbe a csoportba tartozik és meggyőződésem, hogy az évűek a folyamán sikdrill is mindenkire kielégítő, végleges helyzetet teremteni. — Olyan időket élünk, hogy aj fővárosnak foko­zottabb kötelessége a szociális tevékenység szélesebb alapokra való kiépítése. A szegényvédelem rendezéséről van szó, hogy Budapesten mindenki, aki arra rászorul, megfelelő támogatást és segítséget kapjon. Kiválóan működik a főváros szociálpolitikai ügyosz­tálya és mindehhez csak az szükséges, hogy a társadalmi szervezetek is megtalálják a kapcsolatot a hatóság azonos törekvéseivel. A szociális gondoskodásra nagy súlyt kívánunk helyezni ebben az évben, miért is állan­dóan felszínen tartjuk ennek a nagy fontosságú problé­mának a sikeres megoldását. — Pénzügyi vonatkozásokban én is az óvatos ügy­vitelnek vagyok a híve, anélkül, hogy a fölösleges taka­rékoskodást mindeuekfölött valónak tartanám. Ott ke!!

Next

/
Oldalképek
Tartalom