Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-06-17 / 24. szám

Budapest, 1931 június 17. 11 Két évtized A Fővárosi Hírlap huszadik évfolyamába lépett, sok kemény csatéit vívott két évtized után ünnepi esztendő köszöntött ránk. A jubiláns év­ben legszebb megtiszteltetésünk, legtökéletesebb el-, ismertetésünk előfizetőink és olvasóink soha nem lankadó ragaszkodása és érdeklődése. Az évforduló emlékezésre késztet és a Fővárosi Hírlap a legszerényebben csak annyit állapít meg, hogy Budapest székesfőváros életében ez az újság mindenkor komoly és elismert tényező volt, mert mindenkor egész lélekkel harcolt, objektiven bírált és odaadással munkálkodott Budapest polgársága érdekében. Húsz esztendő nagy idő. Különösen nagy idő, ha a békéért, a békebeli állapotokért keser­vesen kü$dő évtizeden és a háború mindent föl­emésztő esztendőin át a boldog békeévek termékeny humuszában gyökerezik. Lesz módunk majd az esztendő során vége szakadatlan listáját mutatni a problémáknak, amelyeknek szolgálatában a Fővárosi Hírlap lobogója• volt a harcnak, dolgos szerszáma az alkotásnak. Legnagyobb, büszkeségeden teljesített hivatá­sunkat azonban abban látjuk, hogy amíg az egyesített Budapest első évtizedei magyarrá tették a magyar fővárost, addig a Fővárosi Hírlap kezdésére és szűnni nem akaró, elszánt agitációjára kezdenek budapestiekké lenni Budapest polgárai. Húsz év előtt még s.enkit sem érdekeltek a főváros ügyei, ma pedig párját ritkító érdeklődés nyilat­kozik meg a főváros minden akciója, minden gesztusa iránt. A Fővárosi Hírlap betűrengetegé­nek, lelkesedése tüzének jelentős része volt abban, hogy a főváros barátokat, rajongókat, sokszor apostolokat nyert. Ezek a barátok és rajongók aztán mindenütt tovább fejlesztették az érdeklő­déit, amelyben ma leggazdagabb tápláló erejét látjuk a főváros fejlődésének. Ez az oka, hogy amíg húsz év előtt a Fővárosi Hírlap Budapest barátainak táborához szólott, ezt a tábort máig a nagyközönségig fejlesztette. A Fővárosi Hírlap hasábjain messze hangzik már a szó, amely a főváros tevékenységét bírálja és amely gondolatokkal, érvekkel táplálja a teremtő akaratot. A régi tradíciók, régi erkölcsök, a régi lelkesedés és a régi tárgyilagosság vezeti jövőben is toliunkat és biztosan hiszünk benne, hogy nél­külözhetetlen barátai, tanácsadói maradunk to­vábbra is nagyszerű közönségünknek, amely húsz esztendőn át ajándékozott meg ragaszkodásával és szeretetével. OADfäxLip az Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. * Előfizetési árak: egész évre...............................24 pengő. fél évre ....................................12 pengő. Zil ahy Dezső kitüntetése. Miklós űr. osztrák szövet­ségi elnök Zilahy Dezsőnek, a Székesfővárosi Idegenfor­galmi kapcsolatok kimélyítése körül szerzett érdemei elis­meréséül a Goldenes Ehrenzeichen érdemrendet adomá­nyozta. Kovács Jenő árvaszéki elnökhelyettes ünneplése. Meleg ünnepségnek volt a színhelye szombaton dél­előtt a székesfővárosi árvaszék. Kovács Jenő dr. kor­mányfőtanácsos, árvaszéki elnökhelyettes nyugalomba- vonulása alkalmával az árvaszék tisztikara Szenes Fülöp festőművésszel megfesttette a távozó elnökhelyettes arc­képét. Az ünnepi beszédet zíffoslxon Géza árvaszéki elnök mondotta, Sipőcz Jenő polgármester köszöntötte ezután közvetlen szavakkal az ünnepeltet, aki meghatott szavakkal mondott köszönetét a megtiszteltetésért. HORTOBÁGYI Mindenütt kapható! or», m JUHTURO Termeli: Magy. TEJSZÖVETKEZETI KÖZPONT Esküvő. Bacsó Irén, Dacsó Emil főszerkesztő leánya és Harry Morris szőrmegyáros (London) szerdán délben Sipőcz Jenő dr. polgármester előtt házasságot kötöttek. Tanuk voltak: Kiplca Ferenc dr. főpolgármester a meny­asszony és Ereky Károly ny. miniszter a vőlegény részé­ről, Az egyházi esketés vasárnap délben a Ilungária-szálló dísztermében volt. A gondnoki hivatal megszüntetésének rejtélye. Érthetetlen és furcsa rendelkezés látott napvilágot a hivatalos lapban: a városgazdasági ügyosztály előter­jesztésére megszüntették a gondnoki hivatalt, amely a most nagybeteg Halász József főigazgató vezetésével egyik mintaintézménye volt a fővárosnak. Ha takaré­kossági vagy gyakorlati szempontok miatt történt volna az intézkedés, talán senki sem emelne kifogást, de mind­erről szó sincs. A gondnoki hivatal megszűnik és ügy­körét a gazdagsági hivatal veszi át, amelynek irodája a Gyáli-útou lelhető fel. A megoldás tehát költségesebbé és komplikáltabbá vált, mert az intézkedés szerint a gazdasági hivatal IciréftideUséget állít föl a városházán, hogy teendőit elláthassa. Ennek folytán utasítja, a ren­delkezés a pénzügyi osztályt, hogy a szóban levő ügy­körátutalás következtében a költségvetés vonatkozó ré­szeit meg felelően alakítsaí át. Felmerül a kérdés: miért kellett a. gondnoki hivatalt megszüntetni, ügykörének ellátását bonyolulttá tenni, a személyzetet elbocsátani és áthelyezni és újabb költségekkel drágítani ennek az ügykörnek az ellátását? Az egységes párt nagygyűlései a fővárosi vá­lasztókerületekben. Kedden este a Budai Vigadóban tartandó nagygyűlésen Kozma Jenő, Petracsek Lajos dr., Andréka Károly és Szombatiig Kálmán mondja el programbeszédét. —• Ugyanakkor a Belvárosi Polgári Körben (IV., Eskü-tér 8.) üsetty Béla, Payf Hugó és Hatolkay Kázmér beszélnek, akik este l fél kilenckor megjelennek a Lissauer-kávéházbau, ahol programbeszé­det mondanak. E gyűlésen felszólal Gliockstha1? Samu és Dési Géza is. — Szerdán este a népligeti Nagyvendég­lőben beszélnek a párt délikerületi hivatalos jelöltjei, míg Kozma Jenő és jelölttársai a Tabánbap, a Gran- dics-vendéglőben, Kereszt-tér, mondják (el programbe­szédjüket. — Csütörtökön este « Budai Társaskörben (I., Délivasut-vendéglő) rendez a budai polgárság tár­sasvacsorát, amelyen megjelenik Bipka Ferenc, Dési Géza, Éber Antal és az egységes párt több más vezető tagja. Házasság. Bérezel Jenő dr. ny. alpolgármester és felesége, szül. Havassy Jolán leányát, Gabit, június hó 20-án, szombaton este %7 órakor vezeti oltárhoz az Egye­tem-téri templomban Hübner Tibor műépítész, néhai Hübner Jenő és felesége, szül. Eisele Emmi fia. A főváros tisztviselői és alkalmazottai a megszűnt tüzelőszerraktári ellátás helyett jól ismert cégünknél sze­rezhetik be tűzifa- és szénszükségletüket, a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett. Gáspár Fülöp, Hungária-körút 87. Telefon: 922—-09, a 20-as autóbusz megállójánál. Megalakult a szociálpolitikai bizottság. A közjóté­konysági és szociálpolitikai szakbizottság Buday Dezső törvényhatósági bizottsági tag elnöklete alatt megtartotta alakuló ülését. Helyettes elnökül Hatolkay Kázmér tör­vényhatósági bizottsági tagot választotta meg. A bizott­ság hozzájárult az általános jótékonysági és szociális ér­dekű, a gyermekvédelmi, a patronázs, a népélelmezési és nővédelmi egyesületek és intézmények segélyezésére vonat­kozó polgármesteri előterjesztéshez. Tudomásul vette a X. kér., Maglódi-uton épülő Horthy Miklós-szeretetotthonra vonatkozó jelentést, ezzel kapcsolatban hozzájárult a szere­tetotthonnál szükséges állások szervezésére vonatkozó pol­gármesteri előterjesztéshez. Elfogadta az ínségakciók le­folytatásáról szóló beszámoló jelentést s ezen akciókra való felügyelet gyakorlása céljából albizottságot küldött ki. Ennek tagjai: Milialovics Zsigmond, Sclilachta Margit, P. Bende Szaniszló, Popelka Béla, Hüttl Károly és Gál Benő bizottsági tagok. Schuler Dezső tanácsnok a bizott­sági ülésen bejelentette, hogy a népjóléti igazgatásról szóló új szabáJyrendielettervezet ‘ teljesen elkészült s a bi­zottság Buday Dezső elnök javaslatára akként döntött, hogy a szabályrendelettervezetet rendkívüli fontosságára való tekintettel a közeljövőben külön e célra összehívandó folytatólagos üléseken fogja tárgyalni. Ezenkívül a bizott­ság egyéb folyó ügyekkel is foglalkozott s a tárgyalás során tett több indítványt, ezek között az ínség enyhítése céljából való külön-adóztatásra, továbbá munkanélküliség esetére való községi biztosításra vonatkozó javaslat meg­tételére a polgármestert felkérte. HOLLO/ FERENC GKL. MÉRNÖK ___ ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ Budapest, V», Ügynök-»tea 22/b* TELEFON: 901-24 BründlJános udvari szállító. Egészség- ügyi műszaki beren­dezések gyára BUDAPEST, VII., PÉTERFFY SÁNDOR-UTCA 34. Központi fűtés. — Melegvíz készülék. — Vízvezeték. — Csator­názási- és gázberendezések. — Berendez városoknak vízmüveket, csatornázásokat és derítőtelepeket. — TELEFON : József 315—19. Hiányai Gép- és Vasszerkezeti Műhely BISSELSCHEf MÉRNÖK Budapest, X, Liget-u. 46. Tel.: Kőbánya 74-25 Vssszerfcezefek, lakatosmunkák, portálok HOFFMANN ES WÖEKENSTEIN FAKERESKKDÖK Állandó nagy készlet csontszáraz erdélyi lucfenyő, úgy hosszú, mint rövid árukban, Telefon: csónakfa, teknő, képkeret, épület-és bútor- Telefon: Aut. 934-85 asztalos, fehérbútor, épülelfa stb. Aut. 934-85 V , POZSONYI-ÚT 8/b. _______(WAHRMANN-UTCA SAROK) i As ztalos-ipari szaküzlet, vaskereskedés Épület- és búlorvasalások, festék, léc stb. íaárúk György és Somogyi Budapest, VIII. kerület, Üllőí-út 52/b. Telefon: József 402—36 BUKOVA LAJOSI épület üvegező és képker etező | |IX.,LÓNYAY-U.46 í Telefon ; Aut. 870—26 SZÉKELY M É R N ELEKTROMOS VILÁGÍTÁSI ÉS ERŐÁTVITELI VÁLLALAT ÉS TÁRSA Ö K Ö K GÉPI KÉPVISELETEK ÉS MŰSZAKI CIKKEK TELEFON : 296—60. BUDAPEST, V., ARPÁD-U. 7. JUSTUS SÁNDOR ES FIA Bpest,Vl.,VörösiMiy-ulca 24/b Alapíttatott 1886-ban. Gördülő faredőnyök, acél- lemezredőnyők, boltpony­vák, vászon-, szövött- és faredőnyök gyára Telefon-interurban: Automata 223—06. Elsinger-Línoleum Budapest, V., Honvéd-u. 4. Telefon: Automata 232—58. SZEGEDY BÉLA JENŐ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, ÚT-, VASÚTÉPÍ­TÉSI VÁLLALKOZÓ, KÖVEZOMESTER BUDAPEST, II., MARGIT-KÖRÚT10Í. TEL.: AUT. 553-15. TUNGSRAM m W * t * FENYEROS.TARTOS.GAZDASAGOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom