Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-06-03 / 22. szám

2 — Budapest, 1931 június 3. Kirobbantotta a lappangó ellentéteket a demokratapártban a zuglói választás Veszélyben Láng Lajos mandátuma - Hol mond le Fábián Béla - Láng vagy Fabriczky? A zuglói választás megsemmisítésének indokolása máris előreveti a lehetőséget, hogy a belvárosi válasz­tás eredménye is érvénytelenné válüc. A közigazgatási bíróság valószínűleg júniusban hoz elöntést a IV. ke­rület petíció járói, aminek eredményessége esetén sok érdekes változás következik be a kisebb várospolitikai pártok mai erőviszonyaiban. A legélénkebb figyelem, mondhatni aggodalmas várakozás a demokrata párt részéről nyilvánul meg, mert a Belváros a legerősebb kerülete a demokra- „ táknak, ha figyelembe vesszük, hogy onnan négy demokrata' bizottsági tag kerülhetett be a főváros közgyűlésébe. A belvárosiak sorába tartozik Láng Lajos, a törvény- hatósági tanács tagja is, aki a kedvezőtlen bírói hatá­rozat esetén megszűnik .bizottsági és egyúttal tanács­tag lenni, mert a. választás érvényének megsemmisí­tése egyúttal a bizottsági tagság megszűnését is magá­val hozza. Amennyiben a IV. kerületi mandátumok érvénytelenekké válnak, úgy Láng Lajos helyébe a soron következő Pakots I József kerül a tanácsba. Abban az esetben, ha Láng Lajos ismét mandátumot nyer, akkor Pakots József minden jószándéka mellett sem tudja visszaadni Láng Lajosnak a tanácstagsági díszes pozíciót, mert ha Pakots lemond, akkor ismét a lajstrom sorrendje lép érvénybei amelyik szerint Fá­bián Béla foglalhatna helyet a tanácsban. Fokozza a komplikációkat, hogy a zuglói pótvá­lasztás junius 7—8-án zajlik le, amelynél a demokrata párt listáját Fábián Béla és Fabriczky Andor vezeti. Ha a demokraták két mandátumot ismét elvisznek Zuglóból, akkor Fábiánnak két mandátuma van: Zugló­ban és Erzsébetvárosban. Erzsébetvárosban Láng Lajos az első póttag és ha a belvárosi mandátumokat meg­semmisítik, akkor kitör a harc akörül, hogy Fábián Béla hol mondjon le: Zuglóban, vagy Erzsébetvárosban. A megoldás nem könnyű, mert Láng Lajos kétségtele­nül igen számottevő tagja a demokrata pártnak, Fab­riczky Andor pedig a zuglói választás költségei körül olyan áldozatkészséget tanúsított, hogy ezzel feltétlenül jogcímet szerzett « demokraták bizottsági tagjai sorába. Ha már most Fábián Béla a zuglói mandátumhoz ra­gaszkodik, akkor a zuglói pártszervezetben csak ellen­ségeket szerez magának Fábián Bélán keresztül a de­mokrata zászló, míg ha az erzsébetvárosi mandátumot birtokolja, . akkor Láng Lajos végleg kiesik a városatyák sorából. A nagy harc első fázisa már megkezdődött. Fábián Béla egyelőre elzárkózik minden nyilatkozattételtől és art hangoztatja, hogy Zuglóban biztos a két mandátumf amely esetben a felvetett problémák önmagukból meg­dőlnek. Ezt a bizakodást azonban nagyon kétségesnek tartják a zuglói viszonyokkal ismerős többi pártok és bizonyosra veszik, hogy a szavazás után a demokrata pártban súlyos problémát ölt: Láng Lajos; vagy Fhib- ricztkyv ÁTHÁRÍJJÁK A TABÁN ÚJJÁÉPÍTÉSÉT A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓRA A nagy terv végrehajtása egyelőre az álmok birodalmába tartozik A közművek, utcák építése és parkírozás egymagában ötven millióba kerülne Hiába minden: a Tabán rendezésének aktualitása sohasem kerül le a napirendről. A két évtizedes tervek, ame­lyeket Bárczy István elgondolásai szerint készített el Wmrgha László, a főváros volt városrendezési szakértője!, ott porosodnak a műszaki ügyosztály egyik (hivatali szo­bájában', anélkül, hogy komoly lépések történnének a végre­hajtás előkészítésére. A Közmunkatanács és a főváros is nagyon jól tudják, hogy Buda belső kerületeinek rendezése, fejlesztése és felvirágoztatása mindaddig nem válhat való­sággá, amíg az Erzsébethíd környékén elterülő hegyoldal nem illeszkedik be a modern nagyváros környezetébe. Min­den évben visszatérnek a tervek végrehajtásának sürgős­ségére vonatkozó indítványok, újabb.an a fürdőváros meg­alkotásával karöltve: komoly akarás azonban nem tud ér­vényesülni, mert hiányzik ehhez minden nagy idea létre­hozásának legelemibb szükségessége: a pénz. A Közmunkatanácsnak és a fővárosnak úgyszólván teljesen a túl a jidon jogában van a Tabán. Az ott roskadozó kis házak csak haszonbérben vannak, mert a telek a Közmunkatanácsé és a fővárosé és ha a szükséges lehetőség elérkezik, .akkor semmi' akadálya sem lesz a terület felhasználásának. Évekkel ezelőtt egy hol­landi tőkecsoport érdeklődött a fővárosnál a Tabán rende­zés iránt, újabban a newyorki bankcsoport tett kezdemé­nyező lépéseket a fürdőváros kiépítésére és a Tabán be­építésére: ezek a kezdeményezések azonban, úgy látszik, holt­pontra jutottak. A közgyűlés vezető egyéniségei változatlanul szorgalmazzák a Tabán rendezését és újjabban elhatározták, hogy erőtel­jes akciót indítanak ennek a nagyrahivatott városrésznek megfelelő újjáépítésére. Hogy ,ez milyen formában és mi­lyen tőkék közreműködésével történjen, arról nincsen semmi pozitívum, azonban tény az, hogy a közel jövőben ismét előtérbe nyomul a Tabán régóta húzódó ügye, amelyről illetékes helyen nem éppen vigasztaló kilátásokról számoltak be a Fővárosi Hírlap munkatársa előtt: — A főváros vezetősége teljes odaadással karolna fel minden, lehető megoldást, hogy gazdagítsa a fővá­rost a Gellérthegy lejtőjének gyönyörű kiképzésével. Tudomásunk van arról, hogy a közeljövőben erőteljes mozgalom indul ennek az érdekében, de már élőre ki kell jelentenünk, hogy a megvalósításra belátható időn belül nem kerül sor. A mai viszonyok mellett ugyanis tökéletesen kivihetetlen a Tabán újjá­építése, mert ahhoz olyan hatalmas tőkékre van szük­ség, amelyekkel a főváros a mai súlyos viszonyok mel­lett nem rendelkezik. Hogy csak egy tételt említsünk: a feltétlenül szükséges közmüvek bevezetése az eszkö­zölt számítások szerint körülbelül 15 millió pengőbe kerülne, amihez hozzájárul az utak létesítése, maga a városrendezés, a fásítás és minden, ami az új város­részhez szükséges: olyan követelmények ezek, amelyek körül­belül negyvenmillió pengőt igényelnek. Bármennyire fájdalmas is, de nyíltan ki kell mondani, hogy a Tabán újjáépítése egyelőre az álmok birodal­mába tartozik. Egyetlenegy megoldás jöhetne csak szá­mításba, és pedig, ha külföldi tőkések felismernék a gyógyfürdővel kapcsolatos hallatlan perspektívákat és áldoznának Buda legfestőibb tájékának kihasználására. Miután erre kilátás nincs', a Tabán újjáalakítása az utódok részére marad. Emlékezés az elhunytakról, álláshalmozás, mammut-fizetés és egyéb aktuális ügyek az Egységes Községi Polgári Párt hétíőesti pártértekezletén Az Egységes Községi Polgári Párt hétfőn este értekezletet tartott Kozma Jenő elnökletével. A párt- értekezleten jelen voltak: vitéz Barczy-Barczen Gá­bor, Becsey Antal, P. Bende Szaniszló, Bódy Tivadar, JDa-lmady Ödön, Désy Géza dr., Dinich Vidor, Dor­ther Gyula, Éber Anitái, Gaár Vilmos dr., Gerlóczy Endre dr., Glücksthal Samu, Héder Lajos dr. Káll-ay Tamás, Kozma Jenő, Krivoss Árpád dr., Ledermann Mór, Martsekényi Imre, Máté István, Nagy Antal, vitéz Árvátfalvi Nagy István, Németh Béla dr., Orphmidös János, Papp József dr., Payr Hugó, Petracselc Lajos dr., Pelzrik Jenő dr., Pompéry Ele­mér, Studnika Béla dr. Scheuer Róbert, Schmidt Riehárd, Szabó Sándor dr., Ugrón Gábor dr., Wellisch Andor és Hűvös Iván. Kozma Jenő elnök kegyeletes szavakkal emlékezett iiueg Glück Frigyesről, az elhunyt pályafutásáról és .egyben bejelentette, hogy a halálával megüresedett .öröktagságot be kell tölteni. Erre a helyre a. párt MODERN FENERBUTOROK SE HAVAS Jégazakrényak minden méretben kaphatók. Fővárosi tiszt­viselőknek mérsékelt árak, kedvezd fizetést feltételek I Telefoni J. 379—14 A. 893—71 asztalosmesternél Gyári Budapest, Vlt., Rózaa-utca 20 Városi mlntaraktár: Semmelwels-utoa 9 Hndréha Károlyt és Nessi Gyulát ajánlotta a ki­jelölő választmánynak. Majd Bohn Józsefről emléke­zett meg és javasolta, hogy úgy Glück Frigyes, mint Bohn József emlékét jegyzőkönyvileg örökítsék meg. Bejelentette, hogy Bohn József halálával megürese­dett központi választmányi tagsági helyre Payr Hugót ajánlja, amelyet .a pártértekezlet egyhangúlag elfoga­dott. Kozma Jenő ezután ismertette a közgyűlés napi­rendjét, amelynek során Éber Antal felszólalása után a párt elhatározta, hogy a bizottságokat fokozottabban kívánja foglalkoztatni. Glücksthal Samu ismertette a Vásárpénztár ügyét.és a polgármester javaslatát, -amely a 3 és fél millió deficitnek a főváros által való megté­rítését tartja a legalkalmasabb megoldásnak. Kozma Jenő kijelenti, hogy a Vásárpénztár ügyét .sürgősen rendezni kell, de a retorzió nem- maradhat el. Ezután az d Udshalmozdßo hr a és nium mu tűzetésekre tért át és bejelentette, hogy ezt a kérdést a törvény­hatósági tanács ötös bizottságnak adta ki, amely leg­később október 1-ig köteles javaslatot tenni a ma>mmut- fizetések és álláshalmozások leépítésére. Addig is, amíg ez megtörténik,lefékezték a fizetések emelkedését. Éber Antal szerint a hiba eddig sem a nagy fize­tés volt, hanem art hogy sokszor hozzá nem értő em­bereket állítottak az üzemek élére, nem a hozzáértés döntött, hanem politikai szempont. Ezt kell reparálni és nem szabad merev korlátok közé szorítani az üzem­vezetők fizetését. Nem lehet kívánni, hogy az arra való szakember tanácsnoki fizetésért vezessen egy nagy­üzemet. Ne a mammutfizetések •ellen küzdjünk, hanem az álláshalmozások ellen-. Kozma Jenő elnök kijelenti, hogy az ötös bizottság őszig meghozandó javaslata valószínűen honorálni fogja az elhangzott kívánságo­kat. Kozma Jenő bejelenti azt is, hogy a törvényha­tósági tanács úgy döntött, hogy .a Városi Színház bér­letét Ferencsy Károlyinak adja ki, mert reméli; hogy az ő hozzáértő vezetése életképessé fogja tenni ezt a műintézetet. Éber Antal szerint nem használnak a magánszínházaknak azzal, hogy ezt a deficittel működő intézetet fenntartják. Helyesebb volna, lebontani és he­lyére gyermekjátszóteret csináLni. A párt végül elhatározta, bogy a vitézek és hadi- rokkantak sorsára vonatkozó közgyűlési indítvány sür­gős tanácsi letárgyalását- kívánják, ami lehetővé tenné, hogy az állások betöltésénél előnyben részesüljenek. r r r VIQADO-KAVEHAZ V., Deák Ferenc utca 2. * VIGADÓ-KIOSZK V. kerület, Vigadó-tér. Tulajdonos: BABÓCSY LŐRINC HUTTER SCHRANTZ RT Budapest, X.ker., Gyömrői-út80 Városi iroda: VI., Vilmos császár-út 63. Telefon: 229—18. Kerti bútorok Acél bútorok nagy választékban DONA DÖME ÉS TÁRSA PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK GYÁRI RAKTÁRA a „PAPIRMALOM“-hoz £ BUDAPEST, IV., ARANYKÉZ-UTCA 6. TEL.: AUT. 877—15. £ ALAPÍTVA: 1790-BEN FEKETE ÖDÖN MÉRNÖK Vízművek, vízvezetékeit, csatornázások, központi fűtések, szellőztetések és légszeszberendezések tervezése és kivitele Budapest, I!., Marglt-körut 58. Telefon : Aut. 514-80

Next

/
Oldalképek
Tartalom