Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-07-08 / 27. szám

Huszadik évfolyam Budapest, Í93Í július 8. 27. szám Előfizetési ár: Egész évre ...............24 pengő Fé lévre ...................12 pengő Eg yes szám ára: 50 fillér Felelős szerkesztő: Ffimunkatárs i DACSÓ EMIL *PAYR HUGÓ Megjelenik minden szerdán Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Szív-utca 18. Telefonszám : Aut. 137—15. Bethlen-párti Budapest Azok a politikusok, akik öt esztendőn át harsogva hirdették, szavalták és írták, hogy Budapest az övék és hogy ez a világváros szerelmi Házban fetreng, hacsak a nevüket hallja : most csodálkozva csóválhatják meg a fejüket. Nem az a fontos, hogy Budapest nem szerelmes beléjük, hanem az, hogy Budapest esztendőről-észten- dőlte közelebb és közelebb jutott Bettiién István polititiá- jdhoz, míg a nioSt lezttjlőtt választás után igén nagy biz­tonság ged beszélhetünk B etíhlen-pdrti Budapest-Ml. Az egységes pápá, Bethlen István pártja — mint minden eddigi választáson — most is igen erősen meg- növokedett, az egységespárti szavazatok száma ámulatba ejt mindenkit. A másik nagy kormányt támogató párt teljes mértékben megtartotta pozícióját. Aki meg az ellenzékre szavazott, az sem azt kívánja, hogy nem Bethlen, hanem Rasßay, vagy Friedrich menjen ezentúl Genfbe tárgyalni, hanem csak azt, hogy Ramsay, Fried­lich és Váisönyi János is ott üljön a parlamentben és igyekezzenek leszorítani az adóterheket és igyekezze­nek véleményt mondani a kormány törvény javaslatai­ról, mert több szem többet lát és nincs olyan jó törvény- javaslat, amelyen javítani ne lehetne. Nem akarta itt senki a választáson Bethlen Istvánt megbuktatni, de hogy a titkos szavazás mellett is az örök ellenzékies­kedés, az örök elégedetlenség metropolisában ilyen tö'f megű szavazat esett a kormány pártjára, ez méltán meglephetett mindenkit. Ennek szinte megmérhetetlen jelentőséget kell tulajdonítani. Budapesti nagy pártjai azonban mégis-méltó képvi­seletet kaptak a parlamentben és még azt is meg kell állapítani, hogy Budapest új képviselőinek névsora díszes névsor.- Kiváló egyéniségek kaptak mandátumot, sőt ha egyes listavezetők — ami természetes — vidéki mandátumukat tartják is meg, a „második garnitúra“ is igen tiszteletreméltó. Ehhez a díszes gárdához azon­ban van egy intő szava Budapest polgárságának és ez az intő szó az, hogy soha se feledkezzenek meg arról a vcvídMóf, éfnaly őke'ti a pdrMmenhbe beffiíldte. Sőt ugyanez a kérése Budapest lakosságának azokhoz a képviselőkhöz is, akik budapesti mandátumukat a vidéki mandátum kedvéért letették, mert ez iránt a város iránt, amely mégis elsősorban és a legnagyobb megtiszteltetés­ben részesítette őket, ugyanolyan kötelezettségeik van­nak, mint ama városok iránt, amelyeknek mandátumát megtartották. Hiszünk benne, hogy így együttesen Heikes elit-csapata lesznek a magyar fővárosnak, amelyet — ha kell — mindenkivel szemben megvédenék. De a Böthlen^párti Budapestnek a kormánnyal izemben is- vwürtafk kivámálgpíi, kéüései. Állítjuk, hogy Bethlen István legszebb győzelmét nem Debrecenben és nem az országban, hanem Budapesten cimt'ta. Budapest közönsége nem kér jutalmat, nem kér ellenértéket ezért a hűségért, de joggal elvárja, hogy többé soha ne te­kintsék mostohagyermeknek, soha ne állítsa senki szembe a magyar nemzettel1, a magyar vidékkel. Igenis, Budapest visszahódítötta a maga számára a nemzet- hűség szent lobogóját, Budapest példát adott az ország­nak a komoly, megfontolt, érett politikai érzékről és Budapest eleven cáfolatát adta a külföld számára mindazoknak a rágalmaknak, amelyeket már megint tudatosan és igen szorgalmasan terjesztettek. A Bethlen-párti Budapest igazságos elbánást, tisztoletreméltó objektivitást kér a maga számára. Hat évre elosztva további ílzszáza~ lékos költségvetési redukciót kíván a belügyminiszter legújabb rendelete A közgyűlésnek errevonaíkozó határozatát december elsejéig elvárja a belügyminiszter — A fővárosnak szeptemberig Takarékossági Bizottságot kell alakítani A múlt évi költségvetésben már megniyilv-ámült a kormányzati hatóságoknak az az intézkedése, hogy a főváros költségvetését öt slzázcdékkaf mérsékelni kell. A redukciót tudvalevőleg az egész vonalon végrehajtották és sikerült is minden fennakadás nélkül a költségvetés tételeit apasztani, főleg a kiadási tételeket csökkenteni. A folyóévi költségvetés újabb ötszázalékos mérséklést hozott mag’ával és úgy látszott, hogy további csöíkkentés1- ről egyelőre nem lesz szó. Meg kell jegyezni, hogy a két- év alatt végrehajtott tizsmzíalélkoö apasztó® leg­nagyobbrészt a tárgyi esi dologi kiadásokra vonáltdcozott, míg a .személyi kiadásokban csak most érezteti hatását a budget szűkítése, mert életbe1 p-rtt a külön munkadíj dk fölgósÁtdáirra vonatkozó tilalomA főváros vezetősége maga is érzi ennek- a,z. intézkedésnek sok tekintetben méltánytalan hatását s ezért a különmunkadíjak helyett a\ félévi jutalmazásai rendszert, honosítja meg', ami lehe­tővé teszi a túlórázó tisztviselői kar megfelelő hono­rálását. Most ismét leérkezett a városházára Sci- tovszky Béla belügyminiszternek 81.440/931 számú rendelete, amely újabb tízszázalékos redukciót ír elő a költségvetésben. Magától értetődik, hogy ez a rendelkezés nemi az illet- rnjények leszállítását jelenti, hanem csupán azt, hogy új alkalmaztatásoktól minden esetben el kell tekinteni és a nyugdíjazás, vagy elhalálozás útján meg­üresedett állásokat nem szabad betölteni, hogy ezzel is csökkenjen .a személyi kiadások terhe. A belügyminiszter intézkedésének végrehajtását nagymér­tékben -elősegíti, sót lehetővé is tes-zi a nör^nálslMuS' új ritpgkMZafpítés'a, amelyről -most folynak a döntő tanács­kozások a -külön erre a célra kiküldött bizottság kebelé­ben. A normálstátusra vonatkozó előterjesztés pontosam úgy akarja a redukciót végrehajtani, mint ahogy azt a belügyminiszter új rendelete előírja és ezért sikerülni is fog a kívánt mértéket -betartani. A normálstátus1 megalkotására vonatkozó -bizottsági elő­terjesztés rövidesen elkészül, amelyet azután a belügy­miniszter rendeletével együtt fognak bemutatni a tör­vényhatósági tanácsnak. A most érkezett belügyminiszteri rendelet hang­súlyozza, hogy a tízszázalékos csökkenést hat év leforgása alatt feltétlenül hajtsa végre a főváros, a maga belátása szerint olyan ter­mészetű kiadásoknál, amelyeknél a redukciót- lehetségesnek tartja. A fővárosnak kell, tehát a maga hatáskörében dönteni iarrqjl, hogy a csökkentést a dologi, tárgyi és személyi kiadások terén, milyen vonatkozásban eszközli és erről december elsejéig' jelentést kell tenni a belügyminiszter­hez. Valószínű, hogy a polgármester már a közeli idő­ben megkezdi errevonatkozó tárgyalásait és azután javas­latot terjeszt 'ai tanács és közgyűlés elé, ahonnan a, hatá­rozat a megjelölt határidőre a belügyminiszterhez kerül. Rendkívül érdekes a belügyminiszteri rendelet to­vábbi intézkedése, amelyik kimondja,, hogy a kiadások­nál követendő redukció szempontjainak megjelölésére Takarékossági Bizottságot kell alakítani a fővárosnak olymódon, hogy ez az új szerv legkésőbb szeptember elsején munkásságát megkezdhesse. A- Fővárosi Hírlap fenti értesülését még kiegészít­hetjük azzal, hogy ia [belügyminiszter fent ismertetett rendelkezését) a legszigorúbb, ellenőrzés alá akarják vonni. Á választás egyik epilógusa: Woljj Károly rendet teremt a pártjában A lezajlott országgyűlési választáson a keresztény- pártot több, előre nem is sejtett, kellemetlenség érte. A választási agitációt nagymértékben megbénította a< listák körüli tülekedés, amikor pedig ez elmúlt, a különlisták ve­zetői zavarták meg a számítást. Wolff Károly is a válasz­tási helyzetről tett nyilatkozatában többek között ezeket mondta: — A mi hat mandátumunkat a mostani választáson is váltózcrtlanul behoztuk. Objektív alapon tehát nem lehet azti mondani, hogy minket a választáson vereség ért volna. Hogy a győzelmünk nem volt nagyobb, azt nem ellenfeleink erősségének kell tulajdo­nítanunk, hanem a saját táborunk fegyel­mezetlenségének. Ha a mi táborunkban nem indulnak négyen külön lis­tán, kétségtelenül több mandátumot kaptunk volna. Erre bizonyíték az északi kerület, rnertha az ott ered­ménytelenül futott Keresztény szocialista Párt szavaza­tait hozzáadjuk a mi szavazatainkhoz, úgy könnyen megszerezhettük volna a második mandátumunkat is. Miután azonban a keresztényszociál-isták Szabó-féle csoportja fegyelmezetlenül viselkedett, mi elvesztettünk egy mandátumot, ők pedig nem kaptak semmit. * Wolff Károly egyébként megelégedéssel állapította meg, hogy ai jobboldal lényegesen megerősödött a válasz­táson, de keserűen beszél a rossz választói névjegyzékekről. A kereszténypárt vezérének közvetlen környezetében úgy tudják, hogy az országgyűlési választásnak a Keresztény Községi Pártban is következményei lesznek. Az egyik intézkedés az volt, hogy miután Szabó József

Next

/
Oldalképek
Tartalom