Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-07-15 / 28. szám

Budapest, 1931 július 15. 11 ■m 9 az Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. ★ Előfizetési árak: egész évre.............................24 pengő. fél évre ....................... 12 pengő. Cs ak egy ülést tart júliusban a törvényhatósági tanács. A városháza nyári szünete folytán a törvényható­sági tanács sem ülésezik hetenként. Júliusban már csak egyízben ül össze és pedig július 23-án, a felgyülemlő folyó ügyek elintézésére. Augusztusban szintén csak egy tanács­ülés lesz. A nagyüzemi bizottság megtekinti a bánhidai cen- trálét. A világítási és vízvezetéki ügyosztály mellé ren­delt szakbizottság a Vízmüvek meglátogatása után, Becsey Antal elnök vezetésével most az Eleiktromos Műveket láto­gatja meg, ezt követőleg pedig a bánhidai ceyitrálét keresi föl, hogy a fővárossal szerződéses viszonyban álló intézmény működését is megismerje. A kirándulásra az új nagyüzemi bizottság' összes tagjai bejelentették részvételüket. Szocialista országgyűlési képviselő nem lehet bizott­sági tag. A szociáldemokrata párt pártválasztmánya űöntött a kettős mandátumokról. Györki Imre debreceni mandátumát tartja, meg, Budapest északi kerületében le­mond s ilyenformán mandátumhoz jut Kertész Miklós, a Magyarországi Magántisztviselők iSzövetségének főtitkára. Beyer Károly budapesti mandátumát tartja meg és Szege­den mond le. Szeged szociáldemokrata képviselője így Kéthly Anna lesz, aki budai mandátumáról mond le és át­adja helyét Büchler Józsefnek. A régi képviselőház szociál­demokrata frakciójából kimarad Bárdos Ferenc, Peidl Gyula, Bothenstei/n Mór, Vanczák János és Várnai Dániel. Elhatározták, hogy. Farkas István, Györki Imre, Kertész Miklós, Kéthly Anna, Bropper Sándor és Weltner Jakab országgyűlési képviselők lemondanak a fővárosi törvény- hatósági bizottságban viselt tagságukról. Helyettük köz­gyűlési tagok lesznek: Deák Lajos, Fr ending er Sándor, Lázár Emil, Katona Sámuel, Bárd Imre és Bászti Károly. Büchler József, mint a községi frakció titkára, ezt az ál­lását őszig megtartja, helyébe Vitéz András jön. Beyer Károllyal kivételt tettek: neki nem kell a fővárosi bizott­sági tagságáról lemondania. Elhatározta végül a pártválaszt- onány azt is, hogy Farkas István, Buchinger Manó, Büch­ler József, Szeder Ferenc és Weltner Jakab, akik a párt alkalmazottai, képviselői megbízatásuk tartama alatt a párt­tól nem kapnak fizetést, azonban munkájukat kötelesek "továbbra is ellátni. Weltner Jakab ezután is a Népszava felelős szerkesztője marad. Meg kell állapítani, hogy az összes pártok sajnálattal veszik tudomásul Büchler József távozását a városházáról. Büchler, iha pártpolitikai elfo­gultsággal is, de mindig gyülöletmentesen és okosan kép­viselte pártja álláspontját. Halálozás. Vasárnap délután temették el a farkas­réti temetőben a 98 esztendős özv. Némethy Lajosnét, aki­ben Némethy Károly v. b. t. t., felsőházi tag, a budapesti református egyházközség főgondnoka és Ilona nővére édes­anyjukat, Némethy Károly fővárosi tanácsnok és Némethy Imre törvényszéki bíró nagyanyjukat siratják. A gyász- szertartást, amelyen előkelő közönség vett részt, Bavasz László püspök végezte, aki megindító beszédében arról szó­lott, hogy a nagyasszony élete túlnyomó részét a boldog és viruló Nagymagyarország utolsó századában élte át. Miért nyelünk annyi füstöt Budapesten? A Fővárosi Hírlap multheti számában panaszos cikk jelent meg arról, hogy mennyire füstös és egészségtelen Budapest levegője. Eelsorolta a cikk, hogy minden lakója a fővárosnak éven­ként mennyi füstöt nyel és ennek okául azt jelölte meg, hogy a hatóságok mind e mai napig nem hajtották végre a fővárosi szabályrendelet intézkedését, amely előírja, hogy ■minden szénfütésre berendezett gyári üzem köteles oly füst- ■emésztő készüléket alkalmazni, amely a füstnek a levegőbe való kiömlését meggátolja. Pedig ez a szabályrendelet év­tizedek óta hatályban van. És mégis a székesfőváros arra hivatott közegei: miért nem hajtják végre a szabályren­deletet? Egyszerűen azért nem, mert a székesfőváros üzemei sem hajtják végre a szabályrendeletben előírottakat és mert a hatósági közegek a fővárosi üzemeket nem merik, vagy nem akarják megrendszabályozni: más gyárakkal szemben sem fejthetik ki a szükséges erélyt. Ez nagyon érthető, mert természetes. Ha a székesfőváros saját üzemei­nél — bizonyára költségkímélésből — nem foganatosítja kellő szigorral a saját maga alkotta szabályrendeletét, Hunyadi János TERMÉSZETES KESERÖV1Z AZ EMÉSZTŐSZERVEK LEGKIVÁLÓBB GYÓGYVIZE. EGY HÁZTARTÁSBAN SEM HIÁNYOZHAT. HATÁSÁBAN FELÜLMÚLHATATLAN SAXLEHHER ÍUMS, BUDAPEST IIP ^liilMWnTTnWUMBWainiW^irTTIFlJMglIJlLMlI-TITffffFrrmilTFrTTrJtTT^-™^ akkor elvesztette az erkölcsi alapot ahhoz, hogy más gyár­vállalatokat költséges füstemésztő megszerzésére és felsze­relésére kényszerítsen. Tehát maga a székesfőváros jár elöl erkölcstelen példával és ez az oka füstös, egészségtelen leve­gőnknek. Hogy nem a levegőből merítem ezt a vádamat, a sok eset közül ezúttal csak egyre mutatok rá: az V. kerü­leti Berzenczey- és Visegrádi-utcák sarkán van a székes­fővárosnak egy villamos áramfejlesztő telepe, melyet a volt Budapesti Villamossági Bészvcnytársaságtól vett át. Tehát jó régi és gépei minden tekintetben alaposan elavul­tak. A főváros elektromos vállalata ezt az üzemet ma is fenntartja, ahol aránytalanul drágábban termeli a villamos áramot, mint az új fővárosi lágymányosi villamos áramfej­lesztő telepen, vagy ahogy az állam Bánhidán termel. En­nek a Berzenczey-utcai gyártelepnek állítólag van füst­emésztő készüléke, de hogy ez mennyire rossz és nem felel meg a rendeltetésének, igazolja azon körülmény, hogy a gyárkéanényektől legalább 300 m. hosszú sugárnyi körben állandó a pernyének hullása. Ez pedig oly nagy mértékben történik, hogy például a szomszédos Garam-utcának még meg nem nyitott, zsákszerű részében a lehulló szénpernye több, mint egy méternyi magasságban lepte el az úttestet, dacára annak, hogy időről-időre az elektromos társaság szekérszámra hordatja el onnan a pernyét. Minthogy ná­lunk az északnyugati szelek uralkodók: legtöbbet szenved­nek az ezen gyárteleptől délkeletre eső épületek. Ezeknél a padlást ruhaszárításra sem lehet használni a behatoló pernye miatt, amely a függő vízlevezető csatornákat is rövid időközökben annyira megtölti, hogy külön ki kell azokat tisztítani, nehogy az esővíz lefolyását gátolja. Hogy az ottani lakók a pernyét belélegzeni is kénytelenek, az a főváros közegészségügyét aligha mozdítja elő. Bőt olyan ez a pernyehullás, hogy azokban akad még parányi égő szénszemecske is, amely a lakók szemébe kerül. Ez ugyan nem okoz megvakulást, de fölötte kellemetlen. Magától ér­tendő, hogy ez a tömegesen hulló pernye nem csekély mér­tékben rongálja a szomszédos épületeket is. A környező lakók állandó panasza mindössze annyi eredménnyel járt eddig, hogy az elektromos társaság saját költségén kitisz- títtatja a vízlefolyó csatornákat és folyton ígéri, hogy nem­sokára beszünteti az üzemet. Ezen Ígéret beváltása azonban évek óta várat magára. Kénytelen vagyok felvetni azt a kérdést, hogy ezek az állapotok összeegyeztethetők-e az etikával? Pedig úgy vélném, hogy az nemcsak az egyes pol­gárokat, hanem éppen elsősorban magukat a hatóságokat is kötelezi. Osgyáni Rónay Károly dr. Hiányos a játszóterek felszerelése. Egy ismert pe­dagógus az alábbi sorokat intézte a Fővárosi Hírlap szerkesztőségéhez. A főváros felismerte egyik legszebb hivatását, hogy szem előtt kell tartani Budapest jövő polgárainak, a jövő nemzedéknek érdekeit. Mindenkinek el kell ismernie, hogy a főváros jóakarattal és megértés­sel kezeli a gyermekproblémát; sajnos : azonban gyakran érthetetlen takarékoskodás következtében nem sikerültek a fővárosi gyermekjátszóterek. Rövid idő alatt a buda­pesti gyermekeknek a főváros nyolc játszóteret rende­zett be és pedig: a Kálvária-téren, a (Tisza Kálmán- téren, a Marcibányitéren^ az Almássy-téren, a ÍVaros- ligetben, a Gyöngyösi-úton, a Gellérthegyen s a Hunor- utcában. Ezeket a játszótereket a kora tavasztól kezdve a késő őszig naponta százával keresik Jel a gyermekek, akik ott a .szabadban végre találtak egy olyan helyet, ahol zavartalanul játszhatnak és tornászhatnak is. A leg­több játszótér területe azonban kicsiny. A nagyobb ját­szótereken épenúgy? mint a kisebbeken, kevés a torna­eszköz. Ezért a gyermekeknek gyakran órákon át kell várniok, amíg a hintára, vagy a póznára kerülhetnek. Ezek a játszóterek csak akkor felelnének meg az igazi hivatásuknak, ha elegendő tomaeszközökkel szerelték volna fel azokat. Minden egyes játszótéren kellene kör­hintának, csúzdának, mászórúdnak, kötéllétrának, gyűrű- hintáknak, homokstrandnak és fürdőmedencének lennie. Ezekből azonban a játszótereken csak úgy mutatóul van egy-két darab felszerelve. A nyolc játszótér közül a leg­tökéletesebb játszóterünk az óbudai hunorutoai játszótér, melyet a napokban adtak át rendeltetésének, mert ott elegendő tornaeszköz van, sőt fürdőmedence is, mosdó és ivóvíz is, illemhely is, no meg mentőszekrény is. Feltét­lenül károsnak tartom, hogy a főváros a gyermekek gon­dozását, felügyeletét a játszótereken nem a hívatott • és képzett pedogógusokra, hanem csőszökre bízza. A kül­földi városokban a játszótereken a legkiválóbb, iegkép- zetebb, a legmegbízhatóbb tornatanárok, óvónők irányít­ják a gyermekek játékait és felügyelnek reájuk. Náfünk csak két játszótéren van pedagógus a marcibányi- és a hunorutcai játszótereken. Más hibák is vannak. így a Tisza Kálmán-téri játszótéren, amelyet tavaly nyitottak meg, az idén tavasszal a tornaeszközök nagyrészét lesze­relték és így a gyermekeket megfosztották annak a le­hetőségétől, hogy ott tornászhassanak. Állítólag ezek a tornaeszközök javítás alatt állnak. A legtöbb játszótéren a hinták kerítése körül vasból kupszögeket vertek, azért, hogy a zárórán túl a gyermekek be ne mászhassanak a hintákra. Ezek a vasszegek veszedelmesek, mert mindig akad olyan vásott gyermek, aki a tilalom dacára is át­mászik a kerítésen és a vasszegek nemcsak a gyermek ruháját tépik el, hanem a gyermeket is megsebzi. Azért ezeket a kúpszegeket mielőbb el kell távolítani a keríté­sekről. Gondoskodni kell arról is, hogy minden játszótéren legyen ivó- és mosdóvíz. Minden játszótér közvetlen köze- zelébe kell egy fedetthelyiséget építeni, ahová eső ese­tén a gyermekek menekülhetnek. Miután a főváros foly­tatni kívánja az új játszóterek létesítését, ezeknek a be­rendezésénél igyekezzenek a régi játszóterek hiányait pó­tolni, mert túlzott takarékoskodással tökéletes játszóte­reket nem lehet létesíteni. A szerkesztésért és kiadásért felelős: DACSő EMIL. Kiadja: FŐVÁROSI HÍRLAP lapkiadó vállalat. Nyomatott a Budapesti Hirlap nyomdájában, Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. — Felelős nyomdavezető: NEDECZKY LÁSZLÓ igazgató. HIRSCH LÁSZLÓ U T-, VASÚTÉPÍTÉSI ÉS KÖVEZÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPEST, I., ELEK-UTCA 9/a. TELEFON: 69-5-45 CZÁJA NÉPARÉNA kaldi) Telefon : 185-77 Naponta délután 3 órától folytatólagos előadások nagyvilágvárosi műsorral Minden szám szenzációs Belépődíj 40 fillértől 1.60-ig. SCHLESINGER ALAJOS CSŐNAGYKERESKEDŐ BUDAPEST, V.,VÁCI-ÚT 30 TEL: AUT. 909-27 sorozat. ♦ Állandó nagy készlet mindennemű csövekben, fayence- t* zoméncáruban, tíz-, góz- éa gázszerclvényckbc*. JUSTUS SÁNDOR ÉS FIA Gördülő faredőnyők, acél­lemezredőnyök, boltpony­Bpest,Vl.,Vörösmarty-utca 24 h vák-vászon -szövött­Alapíttatott 1886-ban. faredőnyők gyára Telefon-lntenirban: Automata 223—06. HOFFMANN ES W ÖLKEN STEIN fakereskedők: Állandó nagy készlet csontszáraz erdélyi lucfenyő, úgy hosszú, mint rövid árukban, Telefon: csónakfa, teknő, képkeret, épület-és bútor- Telefon: Aut. 934-85 asztalos, lehérbútor, épületfa stb. Aut. 934-85 V., POZSONY1-ÚT 8/b, (WAHRMANN-UTCA SAROK) Elsinger-Línoleum Budapest, V., Honvéd-u. 4. Telefon: Automata 232—58. MŰKŐHÖZ GRÁNITOT minden színben, asztfaltosoknak mészkőlisztet, valamint műkő- munkát legjobb kivitelben szállít BUDAPESTI NAGYÉR llsnimerle Adolf utóda Budapest, V., Visegrádi-utca 65. Tel. i 906-37 DONA DÖME ÉS TÁRSA PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK GYÁRI RAKTÁRA a „PAPIRMALOM“-hoz BUDAPEST, IV., ARANYKÉZ-UTCA 6. TEL.: AUT. 877—15. ALAPÍTVA: 1790-BEN Alapítva 1868-ban C RISTOFOLI VINCE Kőpadló- és falburkoló vállalat ® Kizárólag : BUDAPEST, VII., GIZELLA-ÚT 31. TELEFON: AUT. 969-07 «0 Asztalos-ipari szaküzlet, vaskereskedés Épület- és bútorvasalások, festék, léc stb. faárúk György és Somogyi Budapest, VIII. kerület, Üllői-út 52/b. Telefon: József 402—36 RIEGER OTTO ORGONAGYÁR Uj orgonákat, valamint homlokzat­sípokat szállítunk és orgonajavitá- sokat mérsékelt árban és művészi kivitelben elvállalunk. Gyáraink­ból negyven éves fennállása óta 2300 új orgona került szállításra. BUDAPEST, X. KERÜLET, SZIGLIGETI-UTCA 29. SZÁM. (RÁKOSFALVA) Telefon: 96—3—45. MiNKOVITS MODERN CÉGTÁBLAFESTŐ BUDAPEST, VIG-U. 24. SAJÁT HÁZ TELEFON: J. 385 52 FŐVÁROSI SZÁLLÍTÓ HAJNAL+IMRE OKLEVELES MÉRNÖK ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPEST, I., ATTILA-KÖRÚT 47 TELEFON: AUTOMATA 528-64

Next

/
Oldalképek
Tartalom