Fővárosi Hírlap, 1931 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-07 / 1. szám

A választási hadjáratnak vége van, a pártvezéri és alvezéri szólamok és fogadkozások azonban époly vígan csobognak, mint a legvadabb korteskedések idején. Legfeljebb annyiban változtak a szónoklatok, hogy konkrét ígérgetések helyett elméleti és eszmei megállapítások, általánosságban tartott frázisok hangzanak el, amelyek mélyén, a csillogó színek alatt azonban burkolt fenyegetések, ravaszkodások és ki­látásba helyezett taktikázások rejlenek. Az ember szinte megdöbben, ha a lapokban meg­megjelenő beszédeket, a különböző oldalról inspirált híreket vagy városházi jóslásokat olvassa. Hogyan, hát az új törvényhatósági bizottság pártjai, azt hiszik, hogy a közönség még mindig frázisokra éhes, vagy a baloldali pártok kanapé processzusaira kíváncsi? Avagy talán azt hiszi valaki, hogy a kormányzásra és a városháza vezetésére hivatott pártok felülnek bizonyos ugratásoknak? Naiv ábrándok és felesleges erőlködések csak, amelyek mellett észrevétel nélkül lehetne elmenni, ha a városházára nem várna ezer és ezer súlyos, életbevágóan súlyos probléma sürgős megoldásra. A főváros közönségének helyzete azonban két­ségbeejtő. Aki a választást nyitott szemmel csinálta végig és nem azért ment ki a kerületébe, hogy ott „díszszónoklatokat” tartson, aki megérezte az „él­jenző” tömegek lüktető, véres szenvedését, az össze­szoruló szívvel nézi azt a handabandázást, ami a fóru­mot betölti,. Két hét mult el a választások óta, két meddő, céltalan, elpazarolt hét. És ez idő alatt senki­nek eszébe nem jutott, hogy tenni kellene valamit, hogy hozzá kellene fogni az ígéretek beváltásához, mert a tömegek, a „választók” összroska dnak a ter- kek, a bajok, a nehézkes közigazgatás és az urak in­dolenciájának súlya alatt. Senki nem gondolt arra, hogy már összeülni és beszélni kellene legalább arról, hogy hol, hogyan és mikor akarunk segíteni f Hogy mit akarunk csinálni? Hogy mit akarnak a különböző pártok ígéreteik tömkelegéből beváltani? Két hét múlt el pihenők, ünneplések és üres szócsatározások között, pedig a tömegek roskadoznak a megélhetési gondok alatt. Szinte éheznek, már pedig az éhség rossz tanácsadó, különösen olyankor, ha azt látják az emberek, hogy az orvosok segítség helyett kényelme­sen emésztenek. Vigasztalan és elszomorító ez a jelenség, mert az előjelek szerint a közgyűlés, a megalakulás meg tiszt­újítás hónapokig tartó hercehurcája közben, személyi és hatalmi kérdésekkel fog veszkelődni s kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy feltomyosult súlyos fel­adatokat megoldja. Ez pedig tűrhetetlen állapot lenne, ennek nem szabad bekövetkeznie. Ép azért hagyják abba az urak a civakodást és fogjunk végre mimkához. Életet, mozgást, ügyekkel, közérdekű dol­gokkal való foglalkozást akar végre látni a közönség és nem pozíció-harcokat. Az Egységes Községi Polgári Párt minden tagja hajlandó félretenni a sérelmeket és ha dolgozni tud, nem fogja szúmonkérni az ellenzéki terrort és nem firtatja majd egyik-másik ellenzéki pártnak — fede­zetnélküli szelvényeit... Az Egységes Községi Pol­gári Párt hajlandó elfelejteni, a tegnapot, ha ma és holnap dolgozhat. Mert a párt tagjai átérzik a hely­zet rettenetes voltát, hallják a mélységből feltörő si­koltást és szívesen ülnek le tárgyalni mindenkivel, aki jószándékkal és becsületes iparkodással akar a város­házán dolgozni. Ha azonban e törekvésünk meddő marad, ha az ellenzék a válságos idők dacára is munka helyett gravamen-politikát akar folytatni, ha hatalmi kérdé­sek és személyi pozíciók fontosabbak lesznek előtte a polgárság megsegítésénél, az Egységes Községi Pol­gári Párt akkor is teljesíteni fogja vállalt kötelessé­gét és teljes erővel fog dolgozni a főváros érdekében. Ám az ellenzékről ez esetben senki sem fogja lemos­hatni azt a vádat, hogy a mandátumában nem szent megbízatást lát, hanem' a közgyűlési termet akarja a képviselőválasztások idejére kortesdobogónak fel­használni. Nemzeti és hazafias alapon küzd a hadviseltek vitális érdekeiért az Egyesült Nemzeti Párt Együttműködnek a polgári pártokkal — Vitéz Barczen Oábor nyilatkozata A közelmúltban lezárult községi választások fel­tűnő jelensége és örvendetes megállapítása volt a frontharcosoknak az Egyesült Nemzeti Párt név alatti tömörülésének sikeres szereplése. A végsőkig kiélezett korteshadjárat ellenére, amikor minden választópol­gár a pártok meggyőzési eszközeinek szünetnélküli pergőtüzében állott: a frontharcosok a maguk igénytelen esz­közeivel és szerény agitációs lehetőségek­kel mégis hét választókerületben tudták listáikat elfogadtatni. Minden szavazókörzetben estek szavazatok a buda­pesti hadviseltek jelöltjeire, élénk tanúbizonyságot nyújtva arról, hogy a főváros népében kitörölhetet­lenül'él a dicső, de szenvedésekkel telített Icatonai múlt minden erénye. Az emlékezés hozta össze a baj­társak sok-sokezer szavazatát azokra, akik a háborút- viseltek érdekeit akarják előbbrevinni a közgyűlés termében. Az öt mandátum birtokosa: Barczen Gábor, Studinka Béla, Árvátfálvi Nagy István, Perley László és Marcsenkó Imre mind olyan egyéniségek, akiknek megvan a képességük a vállalt feladatok elvégzésére. Sajnálatos, hogy a hadviselt budapesti polgárok megválasztott bizottsági tagjai mindjárt a szavazás után alattomos megtámadtatás- nak voltak kitéve HORTOBÁGYI JUHTÚRÓ Mfaéeaifl kapfcaU I f. ,> T*r**Ü r omACÖÖ TEJSZÖVETKEZETI KÖZPONT olyanok részéről, akik jogtalanul felhasznált nyilat­kozati űrlapok igénybevételével lemondólevelet nyúj­tottak be az igazolóválasztmány elnökéhez. Nyomban kiderült,, hogy misztifikációról van szó s azóta nyil­vánvaló, hogy a frontharcos képviselők elleni fellépés csak egy kísérlet volt, ami a maga eredménytelensé­gében összeomlott. Várospolitikai körökben nagy érdeklődéssel vár­ják az Egyesült Nemzeti Párt kicsiny, de értékes gár­dájának szereplését. A Fővárosi Hírlap kérdésére vitéz Barcy-Barczen Gábor minderről a következőket mondotta munkatársunk­nak: — Programunk és célkitűzésünk adva van abból eredően, amit a választások előtt hangoztattunk és hirdettünk: minden irányban képviselni a hadirok­kantak, hadviseltek, hadiözvegyek és hadiárvák érde­keit. A panaszok közismertek és így a tennivalók egyelőre csak abban foglalhatók össze, hogy a hábo­rúnak mindezek az áldozatokat viselő kategóriái a megérdemelt támogatáshoz és foglalkoztatáshoz jus­sanak. Mint párt teljesen önállóak vagyunk s működésünk iránya természetesen a nem­zeti és hazafias célkitűzések felé vezet bennünket. Nem vagyunk sokan a közgyűlés teljes létszámának tengerében, miért is esetenkmt kooperálni fogunk a polgári pártokkal, hogy a felfogásunknak megfelelő döntést ezzel is erősítsük. Ezeket mondotta az Egyesült Nemzeti Párt ve­zére, amihez még hozzáfűzhetjük azt a jó forrásból szerzett, értesülésünket, hogy az esetleges együttmű­ködés tekintetében a szélsőbaloldali pártok nem jöhet­nek számításba. nek megfelelő BÉRFIZETÉSI T&SA&OT, LEVÉLKORSTÉKOT, PAPÍRZACSKÓT! BERKI DEZSŐ festék és lakkereskedS BUDAPEST, VI., Szív ucca 60. Telelőn : Antemsta 242—46 fomogyi fonta ét Fia köfaragómesíer Budapest, Vili., Fiumei-űt 9. Alapítva: 1867. Telefon: J. 4Í5-20 TAPÉTA FAHM SAMPON VÉSNÖKIMŰTEHEH Speciális zás lószenekben. Egyleti- sport- jelvények és piake tok. Teleién : J. 415-16 VAE6A Ä1BOR BUDAPEST, V. KÉR., JÓZSEF TÉR 9. SZ. Magyarországi kender-, len- és Jntagyárak eladási helye TELEFÓN : *809-19 © TELEFÓN : *809-19 Tel.: Alt. 877-15 Alapítva 1700-ben gyárt és leg­olcsóbban szállít Fosa L. levélboríték- és papírzacskógyára // Budapest, VII., Akácfa ucca 56 11 Tclefón : //Mintázott á r - // 3.353-01 // ajánlattal szolgálok Modern BÚTOR Szál ón I ülSdá-űt 14» szám amelyre tisztelettel meghívja a n. é. közönséget, ahol vételkényszer nélkül megtekintheti és gyö­nyörködhet a szebbnél szebb és legmodernebb stílusú sok száz berendezésben, melyek külön- külön interieurszerüen vannak berendezve. Ez alkalommal árainkat mélyen leszállítottuk. Ezen kedvezményben t. részletben vásárló közönsé­günkét is részesítjük. Bründl János Egészségügy! műszaki berendezések gyára Budapest, VII., IPétorlIy Sándor ucea 34. szám Központi fűtés. — Melegvíz készülék. — Vízvezeték. — Csator­názási- és gázberendezések. — Berendez várótoknak vlzmilvokat csatornázásokat és derltőtBlspekst. — TELEFON; József 515—19 Justus Sándor és Fia Gördüld faredönyök, acéllemezredűnyök, bolt- ponyvák, vászon-, szövött- és taredönyök gyára Budapest, VI. kér. Vörösmarty ucca 24/B, Alapíthatott 1886-ban. Telefón-interurban: Automata 228—06. HOKKY ISTVÁN VAS- ÉS GÉPIPARI MŰHELYE BUDAPEST, Eli., LAJOS UCCA 123. Telelőn: Aut. 636-27. * Telelőn: Aut. 626-27. GYÁRTMÁNYAI: takaréktűzhelyek gáz és gőz. Eőző üstök, tálaló asztalok, edénymosogatók, valamint teljes konyhaberen­dezések kórházak és intézetek részére elsőrangú kivitelben — Vaskályhák szén, koksz, fa és fűrészpor tüzelésre. NAGY VÁLASZTÉKBAN ! munka legjobb kivitelben 1 WEBSZ BÉLA Budapest, VI., Lázár u. 16 (Operánál) Tel.: 216—60 VII., KÁROLY KÖRŰT 9. I. 32. DOHA DOHÉ ES TAKA PIPIK El ÍRÓSZEREK gyári rartára a „PftP!RMALOM“-hoz Budapest IV., Aranykéz ucca 6 ETERNIT TETŐFEDŐ VÁLLALAT és ETERNIT CSŐ elárusító hely SOMOGYI BÉLA, BPEST, VI, GR. ZICHY JENŐ U. 84 TFLEFÖN: 198—81 ERDÉLYI _______MUSÜYEZEYE ud vari fényképész IV,. Semmelweis u. 2 SCHEIBER MIKLÓS GÉPÉSZMÉRNÖK Központi fű Ids, vízvezeték és egészségügyi berendezések Budapest,VII.,Vörösmarty ucca 19. Telefon: József 415-98. Munka., vagy koríeskedés ? irta: PAYR HÜGÖ

Next

/
Oldalképek
Tartalom