Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-24 / 51-52. szám

3 Budapest, 1930 december 24. ABBES—mb—mm iLiiii««”^,--*,J3aa»aoB)ia Kira Kozni» Jcníí dr. Zelligrer Vilmos dr. Krivoss Árpád dr. Harrer Ferenc dr. T. Bead« Sunni»«)* Elült a hosszú hetek óta tartó választási agitá­ció puskadöreje, elnémultak a korteskedés ágyúi és csend borult a választási fegyverek arzenáljára. Bu­dapest népe eleget tett választási kötelezettségének és ma már a megcáfolhatatlan számadatok bizonyít­ják, hogy a főváros új önkormányzatában győzött a polgári gondolat, a polgári érdekek vé­delme. A jobboldali pártok hatalmas diadalt arattak nem­csak a szociáldemokrácia támadó frontja ellen, hanem a szélsőséges pártok felett is, bebizonyítván, hogy a magyar főváros a polgárság szabad akaratának megfelelően nemzeti, hazafias és konstruktív munkát akar a városházán. A baloldali kis akamok-pártok hiába próbálkoztak a dühös izgatás fegyvereivel: a józanul gondolkozó budapesti polgár azt tüntette ki bizalmával, aid a békét, az alkotó munkát, a nyugodt fejlődést és az ellentétek kiegyenlítését akarja to­vábbra is szolgálni. Kozma Jenő és az Egységes Köz­ségi Polgári Párt öt év óta hirdeti, hogy a székesfő­város felvirágoztatása csakis és kizárólag a szélsőségektől mentes atmoszférában válhat valósággá és ez a hit oly mélyen megrögződött a, szívekben, hogy a választás, ez a lelkiismereti aktus, meglepetést nem is hozhatott. Soha ilyen fékevesztett agitáció nem előzte meg a törvényhatósági testület megválasztását. A balol­dalról mérgezett nyilak röpködtek, kis pártok har­sogó vezérei a rágalmak és gyanúsítások özönét zúdí­tották mindenre és mindenkire, csak ^ azért, hogy a közönséget megtévesszék. Hűséges segítőtársaikkal, a szocialistákkal karöltve, fellármázták nemcsak a fővá­rost és az országot, hanem a külföldet is, majd ami­kor belátták, hogy a vádaskodásoknak semmi hatása sincs: azzal fenyegetődztek, hogy a mai „rendszert” a tömegek ítélete ki fogja seprűzni a városházáról. A verdikt elhangzott és a főváros ügyeiért önzetlenül munkálkodó Egységes Községi Polgári Párt büszkén és felemelt fővel állja az ítélet kihirdetését. Ez a párt, amely Bethlen István gróf nemzetmentő munkájának egyik pillére, amely Ripka Ferenc nagy­szerű elgondolásait Kozma Jenő vezérletével viszi a megvalósulás útjára, megerősödve, megizmosodva és megnagyob­bodva került ki a választási harcból. Budapest polgársága hálával és elismeréssel adózott annak a pártnak, amelyik öt évvel ezelőtt új gondo­latokat és nem hangzatos jelszavakat vitt bele az ad­dig izgalmas dulakodások színhelyét képező közgyű­lési terembe, hogy fennen hirdesse a szabad polgár­jogát és követelését a jobb megélhetésre, a munka- lehetőségre és a mindennapi kenyér becsületes meg­szerzésére. A párt éveken át kifejtett lendületes munkásságát jutalmazta most a 'választók bizalma. Öt évvel ezelőtt a közgyűlési mandátumok­nak mindössze csak 8.6 százaléka jutott az Egységes Községi Polgári Pártnak, míg most a 150 bizottsági tagsági hely 14.6 szá­zalékát mondhatja magáénak­Ez az eredmény további erőt és lelkesedést önt azokba a férfiakba, akiknek minden cselekedete és akarása Budapest egyetemének javát szolgálja. Az Egységes Községi Polgári Párt 22 mandátumot birtokol, jeléül annak, hogy mögötte komoly tömegek sorakoznak. Az Egységes Községi Polgári Párt választott bizott­sági tagjainak létszáma a következőképpen oszlik meg: I. KÉR. (VÁR, KRISZTINAVÁROS): Zelliger Vilmos Krivoss Árpád dr. Máté István II KÉR. (VÍZIVÁROS): Kozma Jenő dr. Harrer Ferenc P. Bende Szaniszló III. KÉR. (ÓBUDA): Andréka Károly dr. IV. KÉR. (BELVÁROS): Gaár Vilmos dr. (Héder Lajos dr.) V. KÉR. (LIPÓTVÁROS): Glücksthal Samu dr. VI. KÉR. (TERÉZVÁROS): Bayer Antal VII. KÉR. (ERZSÉBETVÁROS): Dési Géza dr. VIII. KÉR. (JÓZSEFVÁROS): Szabó Sándor Bohn József IX. KÉR (FERENCVÁROS): Usetty Béla dr. Popelka Béla X. KÉR. (KŐBÁNYA): Payr Hugó HaJolkay Kázmér XI. KÉR. (LÁGYMÁNYOS): Becsey Antal (Barla-Szabó József dr.) XII. KÉR. (BUDAI HEGYVIDÉK): Kozma Jenő dr. Petracsek Lajos dr. (Oszoly Kálmán) XIII. KÉR. (ANGYALFÖLD): Dinich Vidor XIV. KÉR. (ZUGLÓ): Martin János Bánó Dezső Andréka Károly Gftár Vilmos dr. Héder Lajos dr. M sstavassssíoM a jiúrí&ls. kösöíí a &ö- neikesöképen oss~ lanalí meg: Egységes Községi Polgári Párt 22 mandátum Keresztény Községi Párt 46 JJ Egyesült Nemzeti Párt 5 Nemzeti Demokrata Párt 16 Nemzeti Szabadelvű Párt 14 Keresztény Ellenzék 10 V Szoeiáldemokrata Párt 37 V Glüeksthstl Samu dr. A főváros kerületeiben a pártok a következő megosztásban jutottak a törvényhatósági bizottsági tagsági helyekhez: I. KÉR (VAR, KRISZTINAVÁROS): Egységes Községi Polgári Párt 3 mandátum Keresztény Községi Párt 2 „ Szociáldemokrata Párt 2 „ n. KÉR. (VÍZIVÁROS): Egységes Községi Polgári Párt Keresztény Községi Párt Demokraták Szabadelvű Párt Keresztény Ellenzék Egyesült Nemzeti Párt Szociáldemokrata Párt 2 mandátum 3 1 1 1 1 1 Baj or Antal

Next

/
Oldalképek
Tartalom