Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-09-10 / 36. szám

Budapest, 1930 szeptember 10. Sorozatos tárgyalások folynak ál­lam és főváros között a betegápolási díjak végleges rendezése dolgában SÍI A Fővárosi Hírlap elsőnek jelentette be, bogy a népjóléti, minisztérium és a főváros vezetői között közvetlen tárgyalások indulnak meg a kórházi beteg­ápolási díjak ügyében támadt konfliktus békés el­intézése érdekében. Ezek a tárgyalások még folyamat­ban vannak, sőt — mint a Fővárosi Hírlap munka­társa a legilletékescbb helyekről értesül — sorozatos, hosszabb ankétezésre van még kilátás, amíg minden vitás kérdést tisztáznak. Ezekben a tanácskozásokban a főváros részéről Sipőcz Jenő polgármester, Lamotte Károly pénzügyi tanácsnok és Némethy Béla tanács­nok, a közegészségügyi ügyosztály vezetője vesznek részt, míg a népjóléti minisztériumot Dréhr Imre államtitkár képviseli. A Fővárosi Hírlap munkatársa beszélt ebben az ügyben OráSir Smre da*,* rcépjéüéfó államtitkárral, aki a következőket mondotta: — A kórházi betegápolási díjak ügyében egye­lőre folynak a tanácskozások, amelyeknek részleteit azonban, — minthogy még előreláthatóan több meg­beszélés lesz — egyelőre nem ismertethetem a nyilvá­nossággal. Annyit azonban kijelenthetek, hogy mind­két oldalról nagy megértés mutatkozik, ami lehetővé teszi ennek a sokat vitatott kérdésnek békés és végle­ges elintézését. Dréhr Imre államtitkár nyilatkozatát a követ­kező legilletékesebb helyekről származó információk­kal egészíthetjük ki: — Már eddig is több tanácskozás volt Dréhr Imre államtitkárnál. Minden részletre kiterjedő ko­moly vitáról van szó. Valósággal felderítő csatározá­sok folynak zárt ajtók mögött. A főváros álláspont­ját ezekben a tanácskozásokban Némethy Béla tanács­nok fejtette ki. Eszerint a főváros mindenekelőtt azért küzd, hogy a népjóléti kormány végre abban az összeg­ben állapítsa meg a betegápolási díjat, amennyibe a fővárosnak a betegápolás tényleg kerül, vagyis naponként 6 pengő 35 fillérbe. A főváros másik kérése az, hogy a népjóléti minisz­ter havonta adjon hatszázezer pengő előleget a tár­cája terhére eső gyógydíjak fedezésére, utólagos el­számolás terhe mellett. A következő kérés oda irányul, hogy az államkincstár fizesse meg legalább azo­kat a tartozásokat, amelyek a fővárossal szemben a népjóléti miniszter által meg­állapított ötpengős alapon fennállanak. Ezeknek a tartozásoknak a fennállását a népjóléti miniszter is elismerte, de a főváros az államkincstár­MEGJELENT! RÉVAI KÜLFÖLDI MESTERMŰVEI A világ regényirodalma legkiválóbb alko­tásainak gyűjteménye, mely épúgy adja ma már klasszikusnak elismert írók leg­jelentősebb alkotásait, mint a ma irodal­mának legaktuálisabb, legkiválóbb műveit. Anderson: Nagy ember Arien : Ifjú szerelmesek Bang : Reményvesztett nemzedék Coster : Thyl Űlenspiegel Ferber : Úszó színház Flaubert: Salammbo France: B. Sylvester vétke — Lúdláb királyné Jacobsen: Grubbe Mária — Lyhne Niels Lawrence : Tollas kígyó Mauriac : Méregkeverő Ostenso: Szállnak a vadludak Wharton : Félálomban Wilder: Androsi lány — Szt. Lajos király 20 díszkötésben 95 pengő. Megrendelhető részletfizetésre is ! « __________ ‘M évai Irodalmi EjníéseX Budapest, Üllői út 18 Közöljék, mily fizetési feltételekkel, szállítják a Révai Külföldi Mesterműveket. Olvasható aláírás Foglallcozás:_________________________________________ Pontos cím:____ tói még egyetlen fillért sem kapott, ami a kórházak fenntartását erősen megnehezíti. Ez az összeg 3,714.603 pengőt tesz ki. Ezen az összegen kívül ugyanezen az alapon jár még a fővárosnak körülbelül hétmillió pengő, ami most van felszámítás alatt. A főváros vezetősége ezeken a megbeszéléseken fenntartotta azt a régi követelését is, hogy az államkincstár fizesse meg a betegápo­lási díjak alacsonyabb mértékben történt megállapítása folytán előálló különbözetet is, amely most már 14.117.066 pengő és 63 fillért tesz ki. — A népjóléti minisztérium szembehelyezkedik e követelések legnagyobb részével. A hivatalos állás­pont szerint a népjóléti, miniszternek szuverén joga a betegápolási díj megállapítása. A differenciát a két álláspont között az a körülmény okozza, hogy a nép­jóléti miniszter felfogása szerint a napi betegápolási díj megállapításánál a főváros a kórházépítési amor­tizációs költségeket is számításba veszi, ezt az állás­pontot pedig a népjóléti miniszter, -— minthogy nem produktív jellegű intézményről van szó — nem akcep­tálja. Ellenben hajlandó a népjóléti miniszter az általa is már elismert tartozások mielőbbi^ kiegyenlí­tését szorgalmazni a kormánynál, hasonlóképpen haj­landó a fővárosnak azt a kérését is megfontolás tár­gyává tenni és esetleg teljesíteni, hogy havonként állandó jellegű előlegeket kapjon a főváros utólagos elszámolás terhe mellett. Ezeket a hiteles információkat kaptuk a kérdés­ben érdekelt illetékes tényezőktől. Mór ezen az ala­pon is remény mutatkozik a békés megegyezésre, amit mindkét fél óhajt. Amennyiben ezen aZ alapon létre­jön a békés megállapodás, a főváros nagyobb össze­geket kap kézhez, ami lényegesen enyhíteni fogja a kórházak háztartási helyzetét, másrészt pedig esetleg módot nyújt az új Rókus-kórház felépítésének a meg­kezdésére. Kiírják a pályázatot a piarista-épület lebontására Még az ősz folyamán csákány alá kerül a nagy felekkonrplexum A piarista-ház hosszas vajúdás után a közeli he­tekben, úgylátszik, mégis csákány alá kerül. A fővá­ros törvényhatósága hónapokon át tanakodott azon, mi történjen a felszabadult piarista-házzal. A régi épület sorsa azért volt hosszú időn át vitás, mert nem tudtak dönteni, vájjon felhasználják-e különböző hi­vatalok és intézmények elhelyezésére, a túlzsúfolt vá­rosháza tehermentesítésére, vagy pedig végrehajtják azt a régi városrendezési tervet, mely szerint a több- százéves, de históriai szempontból alig számottevő épületkomplexumot lebontják, hogy helyet adjanak az Erzsébethíd mellé tervezett térnek és végleg kiké­pezzék a hídfő környékét. Végül is az az álláspont győzött, hogy a piarista-házat lebontatják és ezt a határozatot jóváhagyta a belügyminiszter is. A legutóbbi, napokban újabb kombinációk kap­tak szárnyra, a piarista-ház sorsát illetőleg, Édes Endre tanácsnokhoz fordultunk felvilágosításért, aki a kö­vetkezőket mondotta a Fővárosi Hírlap tudósítójá­nak: — E pillanatban az a helyzet, hogy november 1-ére felmondtunk az épületkomplexumban lévő va­lamennyi bérlőnek, a műszaki ügyosztály pedig utasí­tást kapott, hogy hirdessen nyilvános versenytárgyalást az épület le­bontásának elvégzésére. — Ezt a felhívást legközelebb már ki is hirdetik és amennyiben a főváros megfelelő és elfogadható aján­latokat kap, úgy még az ősz ' folyamán hozzá is kezde­nek a régi piarista gimnázium lebontásához s a jövő ZÁGONYI ISTVÁN ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST VI., EÖTVÖS UCCA 8 ® TELELŐN. A. 257—43 MORZSÁNYI HERMÁM Központi fűtések, vízvezetéki és csatornázási berendezések Budapest, Vili. kerüSeS Üllői út 42 szám. Telelőn: József 355-87. tavasszal elvégzik a rendezési munkálatokat. Ezidő- szerint még csak egy nehézség van, hogy a régi kép­viselőházból ide telepítették át a szociálpolitikai ügy­osztály foglalkoztató műhelyét, amelynek helyiségeire a választói névjegyzékek összeállítása miatt volt szükség. A Statisztikai Hivatalhoz kérdést intéztünk, hogy ezek a műhelyek mikor költözhetnek vissza régi helyükre, de azt a választ kaptuk, hogy a névjegyzék összeállítása után rövidesen megkezdődik a nagy népszámlálás, ennek a munkálataihoz lesz szükség az ottani összes szobákra, nem gondolhatunk tehát arra, hogy a régi képviselőházba rövid időn belül vissza költözhessen a foglalkoztatás. Ezeknek a műhelyeknek az elhelyezé­séről tehát máshol kell gondoskodni. Hogy hol talá­lunk helyet, egyelőre nem tudjuk és nem is Ids fej­törésbe kerül, mert drága bérelt helyiségekben való elhelyezésre viszont nem gondolhatunk. BECIVA éé BelseToiai Cirlzussz Wari&íé Városliget X- Tel.: rtut. IS3-35. ih MihGY SZEPTEMBERI BÚCSÚMÜSOR este 8 órakor és délután 4 órakor 10 külföldi attrakció! * 10 külföldi attrakció! HELYÁRAK: esíe 1 pengőtől 6 pengőig — délután 50 fillértől 3 pengőig (este utalvánnyal a fele) — (d. u. az utalvány érvénytelen) ipartermék Értékesítő R-T. Budapest V, Zoltán u. 7-9.Tel.: A. 110-18 MENDELOV3TS FARKAS Első „amerikai“ eredeti szétszedhető jégszekrény gyára BUDAPEST, IX. KÉR., DANDÁR UCCA 24 Az 1912. évi orsz. húsipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve FELSENFELD RUDOLF Alapítva : 1001. Bélyegző és pecsétbélyeggyár, véső és dombornyomö mfiintécet Tel.: Aut. 103—94. BUDAPEST, V., BÁLVÁNY UCCA 16 BERKI DEZSŐ BUDAPEST, VI., Szív ucca 60. Festék és lakkereskedő Telelőn : Automata 242—46 Justus Sándor és Fia Gördülő faredőnyök, acéllemczredőnyök, bolt­ponyvák, vászon-, szövött- és faredőnyök gyára Budapest, VI. kér. Vörösmarty ucca 24/B. Alapíttatott 1886-ban. Telefón-interurban: Automata 223—06. SCHIFF MIHÁLY pa«z*m4ny»«-m**la(, Budaaast, IV. Prahásska Ottokár aaca S. (Fél«m*lwt) EZÜST ÉREMMEL KfTÜWTETVE. + TILEFOK: AUTOMATA «34-78. A legszebb kivitelben késeitek mkutsa fele butorpassomOnyt, pllmó- (paplan) zsinórt, horgolt rózsát, csillag gombot és gomb- áthúzást. Női ruhadlazaket, bobokat, rojtokat, óveket, a leg­precízebb, művészi kivitelűén. CsIUárzslnórokat, továbbá selyem- éa gyapjúfonal adjusztálást és minden e szakmába vágó munkát^ gézit Társa Gépgyár jié&xvéxtyiársct&ág Malomberendezések — Nyomdagépek — Láncgyár — Vasöntöde Telefon: L. 905-74, 905-75. Budapest, V, Váczi út 48. Alap. 1867. VAS UCCA 16 OSCti SZOLGÁLAT Telefon: József 393-73. Bauer Dénes utóda, _ Teiewn: Aut. 539 591 HOFFMANN DÉNES bádogos, gáz, vízvezeték, esator- | II., Szász Károly ucca 5. názási, központi fűtési vállalkozó jj Brttndl Jáaos udvari szállító Egészségügyi műszak! berendezések gyára Budapest, VII., Psterffy Sándor vaaa 34. szám Központi fűtés. — Melegvíz készülék. — Vízvezeték. — Csator­názási- és gézberendezések. — Berendez vároaoknak vízmüveket, csatornázásokat és deritötelepeket.— TELEFON; József SIS—19. Zwillinge? Gyula ÉPÍTÉSZ VH., CSENGERY U. 30 TELEEÓN: JÓZSEF 433—69.

Next

/
Oldalképek
Tartalom