Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-08-27 / 34. szám

10 Budapest, 1930 augusztus 27. Búd János kereskedelmi miniszter magáévá tette a főváros álláspontját a kelenföldi telep fejlesztése ügyében AkereskedeBmi miniszter engedélyezte a negyedik nagy áramfejlesztő gépegység beszerzését és KeSenföldön való feSáiiításáfi — E héten döntenek a Vízművek vitás beruházásairól is A Vízművek beruházási munkálatai a jövő héten kezdődnek meg. A belügyminisztérium és a népjóléti minisztérium műszaki ügyosztálya már hetekkel ez­előtt jóváhagyta a beruházási terveket, csupán néhány részletkérdést illetően folyik még a vita. A Fővárosi Hirlap munkatársa, minthogy itt 18 millió pengőt kitevő beruházási összegnek a felhasználásá­ról és nagy tömegeket foglalkoztató munkálatok meg­indításáról van szó, érdeklődött a Vízművek igazgató­ságánál .a helyzet alakulása iránt. A legilletékesebb helyről a következő felvilágosításokat kaptuk: — A Vízművek igazgatósága eddig csak egy ülést tartott, amelyen megtörténtek az intézkedések a mi- niszterileg jóváhagyott beruházási tervek végrehajtása iránt. Az igazgatósági ülés utasította az adminisztra­tív igazgatóságot arra, hogy az engedélyezett munká­latokra a versenytárgyalást írja ki. A munkálatok kiírása is megtörtént már, úgyhogy két héten belül megkezdődhetik a munka. — Ami azokat a vitás kérdéseket illeti, amelyek a főváros és a belügyminisztérium között felmerül­tek, ebben a tekintetben is rövidesen meg lesz a dön­tés. A vita ugyanis a körül folyt, hogy a szivattyú- telepet a Vízmüvek hol helyezze el, vitás volt továbbá a pesti és a budai csőhálózat összeköttetésének a módja, valamint a vízvezetéki üzem decentralizáció­jának mikénti megoldása, végül vita tárgya volt az a kérdés is, hogy Budán is késznljöiv-e egy új vízmü- centrálé. Ezekről a kérdésekről szakadatlanul folynak a tanácskozások a Vízművek igazgatósága és a bel­ügyminisztérium műszaki osztálya között, döntés e hét végére várható. Érdeklődtünk az Elektromosművek beruházási programjának a végrehajtása iránt is. Ezekhez a ter­vekhez ugyanis a kereskedelemügyi miniszter még nem járult hozzá és így a munkálatok kiírására még nem kerülhetett sor. Teljesen beavatott informáto­runktól a következő felvilágosításokat kaptuk: — Búd János kereskedelmi miniszter, az Elek­tromosművek beruházási terveinek egy jelentékeny részét már jóváhagyta. E jóváhagyás alapján az Elektromosművek kiírta a pályázatot a kelenföldi kazánra, a kazán berendezésére, valamint a bánhidai centráléhoz tartozó áramátalakító központnak a megépítésére. eimkés gyártmányokat mindenki bizalommal fogadja, mart Kitűnő nnyngMl o le^onőoinbűan RészüIneR! Ide tartoznak a különféle hengeren kereskedelmi árukon kívül az ipari stabilmotorok, lokomobllok, traktorok, oséologépek és más mezőgazdasági gépek. Útépítő (út­hengere ő- és útgyalu) gépek, lakókocsik. Vas- és aoelöntvények, öntöttvas osövek, karikás kályhák és kereskedelmi öntvények. Teherautomobilok, autóbuszok a „MERCEDES-BENZ“ gyártási szab. szerint a hazai különleges úti viszo­nyoknak a legjobban megfelelő kivitelben készülnek. Kombinált tűzoltó- és loosoló-autók. I ajtós öntözőkocsiK. Jobbágy féle szab. folytonégőkályháink a háztartások­ban és Középületekben (iskolákban, síb.) tegíoMjan használhatók. Kérjen felvilágosítást és árajánlatot! Magyar kir. állami vas-, acél- és gépgyárak Budapest, X., Köbányai-út 21. T clefon: József 460—29. Telejon: József 460—29. A negyedik gépegység beszerzése és felállítása ügyé­ben is tisztázódott a helyzet. Kezdetben ugyanis Búd János kereskedelmi miniszter nem akarta enge­délyezni ennek a negyedbe gépegységnek a beszerzé­sét, illetve a kelenföldi telepen való felállítását. Hosszas tárgyalások után Búd János kereskedelmi miniszter, aki a vita egész tartama alatt rendkívül megértő magatartást tanúsított, magáévá tette a fő­város kívánságát és ezen az alapon hozzájárult ahhoz, hogy ez a negyedik gép­egység is Kelenföldén épüljön meg. Ennek a negyedik nagy áramfejlesztő gépegységnek a felállítására természetesen csak 1931-ben kerülhet sor, mert hiszen az Elektromosművek a függőkölcsön- ből csak 12 millió pengőt kapott, amiből e negyedik gépegység beszerzésére már nem telik. A kereskedelmi miniszter az alárendelt ható­ságok számára körrendeletét adott ki, mely a 15.000 pengőn aluli munkák kiírási nyomtatványainak és költségvetésének díjtalan kiadására utasítja a ható­ságokat. A fővárosi munkákra pályázó kézműiparo­sok felkérték Kollmann, Dezső dr. törvényhatósági bizottsági tagot, hogy tolmácsolja azt a kérésüket, hogy a főváros a 15.000 pengőn aluli munkák nyom­tatványait és költségvetéseit díjtalanul bocsássa ren­delkezésükre. Tekintettel arra, hogy a szóbanforgó nyomtatványok a főváros házinyomdájában készül­nek, a kézműiparosok kérése elől az illetékes körök nem fognak kitérni. Új versenytárgyalási Jkiíirásolt A polgármester versenytárgyalást hirdet: TJtrendezési munkára a Diósárok útnál. Pályázni le­het szeptember 1-én déli 12 óráig az út- és csatornaépí­tési ügyosztályon. Gyalogút aszfaltozási mun­kára az Enyedi útnál, Pá­lyázni lehet szeptember 1-én déli 12 óráig az út- és csa­tornaépítési ügyosztályon. Lakatosmunkára a Német­völgyi úti iskolánál. Pályázni lehet szeptember 15-én d. e. fél 10 óráig a középítési ügyosztályon. Mázolómunkára ugyanott. Pályázni lehet szeptember 17-én d. e. fél 10 óráig a köz­építési ügyosztályon. Asztalosmunkára ugyan­ott. Pályázni lehet szeptem­ber 16-án d. e. fél 10 óráig a középítési ügyosztályon. Föld-, vasbeton-, kömüves- és elhelyezőmunkára a fei- rencvárosi helyi kikötőnél, Pályázni lehet szeptember 9-én déli 12 óráig az út- és csatornaépítési ügyosztályon. Papír és rajzeszközök szállítására. Pályázni lehet augusztus 30-án d. e. 11 óráig a központi anyagszertárnál. Szabómunkára az altiszti, tűzoltói és javadalmi őrségi alkalmazottak téli ruhájának elkészítéséhez. Pályázni le­het szeptember 10-én d. e. 11 óráig a városgazdasági ügy­osztályon. Versenytárgyalási sneglbízzás&l*. A múlt héten tartott nyilvános és szűkkörű ver­senytárgyalások alapján a különböző közmunkákat és közszállításokat a következő cégek kapták: Villanyszerelési munkát az Ihász uccai iskolánál: Csé- pai Jenő 5897, az Érdi úti iskolánál: Max Ferenc 4841, a Miskolci uccai iskolánál: Molnár István 5895 P. Asztalosmunkát az Érdi úti iskolánál: Kass Béla 4937 P. Vasbetón állványmunkát az Egressy úti kertészetnél: liier Mihály 4935 P. Központi melegvízfűtés! berendezési munkát a Bles­ter uccai tüdőbeteggondozó intézetnél: Schaller József 4974 P. Útrendezési munkát a Nap­hegy téren: Marik Ernő 82 ezer 32, az Enyedi uccunál: Halmos I, és Pia 42.430, a Pasaréti úton: Kulás János 16.051, az Erőd uccánál: Gravieser Albin 6764 P. Csatornaépítkezési mun­kát a Hadapród uccánál: Skuteczky és Zboray 27.843, a Csata uccánál: Halász Hu­bert 9429 P. Bitumenezési munkát a Bu­dafoki úti főgyűjtőcsatorná­nál: Millini Ignác 10.777 P. Szigetelési munkát U. ott: Posnanszky és Strelitz 7540 P. Kőművesmunkát a marha- vásártéri húsvásárok iroda­épületénél : Fratrielievieh Ernő 5282 P. Vízvezeték és csatornázási munkát ugyanott: Kulcsár Kálmán 2438 P. Asztalosmunkát ugyanott: Gara Lajos és Fia 1254 pengő vállalati áron. 'Reér'Re^eii ajánlatóte A múlt héten tartott különböző közmunkákra és kező cégek pályáztak: Kéményépítősi munkára a Hernád uccai iskolánál: Schultz r. t 13,420, Custodis Alfonz 14.669, Welwart és Kutasi 14.820, Heinecke H. K. 15.149, Marton és Szalka 15.294, Eggenberger S. 16.918 P-vel. Gumipadozati munkára ugyanott: Hungária gumi­gyár 28.081, Magyar rug- gyantaárugyár 31.715, Dorogi és társa 34.525, Neuscliloss- Lichtig 24.273 pengővel. Linoieumburkolási mun­kára , ugyanott: Mészáros István 18.026, Ungár Fülöp 18,452, Herz Testvérek 18.647, Magyar asbestit padlógyár 18.986, Császár Imre 19.159, Melocco Péter 19400, Geitner és Kausch 20.591, Schraub István 21.197 pengővel. Lakatosmunkára az Ihász uccai iskolánál: Ozsváth Ist­ván 7915, Mandoríf és Társa 8004, Varga Ferenc 9924, Ga­lambos Jenő 9421, Skorka Lajos 9393, Fölkel István 9777, Krempel József 10,582, Letenye József 10.719 P-vel. Mázolómunkára ugyanott: Zúzán Béla 4366, Kneisz György 5746, Toldi Béla 6289, Környei Lajos 6412, Bácz Márton 6478, Kovács András 7171, Mihály Ferenc 7449, Zünmermann János 8251, Heller József 9310, Go- Lársz M. és Fia 10.725 P-vel. Asztalosmunkára ugyan­ott : Polacsek János 11.275, Klekner Lászlóné 11.338, Bú­torcsarnok szövetkezet 11.456, Hegedűs és Nagy 11.678, Fischer András 12.452, Gera Lajos és fiai 12.643, Madari Gyula 12.780, Stramm Jó­zsef 14.805 P-vel. Burkolómunkára ugyan­ott: Vatay József 12.639, Emptio r. t. 14.225, Barcza Dezső 14.258, Urbach és Tal­lér 14.334, Nagy István 14 ezer 695, Cristofoli Vince 14.852, Fekete Mihály 14.880, if j. Walla József 15.079, Strasser Vilmos 17.908 P-vel. Gumipadozati munkára ugyanott: Magyar ruggyanta- árugyár 38.304, Dorogi és Társa 40.619, Parkettázó és fakereskedelmi r. t. 21018 P-vel. Központi fűtöberendezési munkára a Gerlóczy uccai tűzőrségi épületnél: Szent- györgyi és Társa 15.684, Sze- pessy Sándor utóda 16.679, Wolf Ödön 17.526, Keszler Jenő és Fivére 17.680, Gerő N. Nándor 18.279, Kiemer Miksa 18.336, Buchta Ká­roly 19.696, Rufián István 19.734; a koronaőruccai tűs- őrségi épületnél: Gombos és Tamás 11.437, Stern és Ro­senthal 12.043, Sámuel György 12,146, Keszler Jenő és Fivére 12.364, Szepessy Sándor utóda 13.069, Gerő N. Nándor 13.364, Róth Vilmos 13.630, Riemer Miksa 13.752, Fort Oszkár és Társa 13.856, Rufián István 14.315 P-vel. Szobaíestőmunkára a dé- vaiuccai tüdőbeteggondozó intézetnél: Garay és Társa 1560, Fenk Sándor 1795, Be­nedek János 2027, Lendvay Ferenc 2006, Liktor Ferenc 2186, Zafourek Ferenc 2250 P-vel. Mázolómunkára a buda­örsiúti kislakásoknál: Prin­cess Ferenc 1260. Bálint Sándor 1440, Remsey Elemér 1440, Török és Juhász 1494, Krump György és Fia 1620, Molnár Ferenc és Faragó László 1710, Fischer és Hart­mann 1800, Kiszely Géza 1980 ; a bécsiúti bérházaknál: Tófeji József 3300, Balczó Sándor 5280, Viola Lajos 5610, Wiegmann Frigyes 5610. Roskai Ernő 5775, Schulik Ágoston 5940, Pásztor Her­mann 6138, Bauer József 6270, Lampert András 6270, Zelinszky Dezső 6600 ; a len- keiíti kislakásos bérháznál: Faragó és Simonits 2200, Brenner Miksa 3080. Je- lenszky Ferenc 3300, Kovács Antal 3300, Győry Autal 3520 P-vel. Redőnymunkára a Szabó József uccai autobuszgarázs- nál: Korányi és Fröhlich 3478, Spolarich Vilmos 3654, Braun Mór 3712, Magaziner Albert 4578, Pick Ede 5039, Magaziner Lajos 5606, Paschka és Társa, Heim H. 58Q4 P-vel. versenytárgyalásokon a közszállításokra a követ­Asbestpadlöburkolási mun­kára a Dugonics uccai isko­lánál: Wipler és Társa 7740, Császár Imre 8520, Plöki Nándorné 9926 P-vel. Villanyszerelési munkára a Németvölgyi úti iskolánál: Köhler és Medve 5477, Góts Károly 6175, Bauer József 6927, Geirniger Ödön 8167, Bejczi István 8175, Szilágyi Mihály 8670, Rymorz Lajos 11.006, Fischhof Oszkár 13 ezer 933 P-vel. Kőművesmunkára az aquin­cumi múzeumnál: Sally Jó­zsef 4534, Buzadics Ignác 4811, Madari László 4835, Balázs Farkas 6893, Keller­mann László 9369 P-vel. K ö farag ö m unkára ugyan­ott : Král Gyula 4110, Schmidt Gyula 4376, Duna- menti kőbányák 6740, Pluhár Károly 7799 P-vel. Üvegesmunkára a hernád- uccai iskolánál: Herling An­tal 13.846, Bielek Károly 14.724, özv. Sinkó Antalné 16,087, Hochhäuser István 17 ezer 195, Stittner Ferenc 17.893, Braun Ferenc 19.460, Bukova Lajos 19.967, Szalfé- ter Ede 23.056, Handelsmann Arnold 25.305 P-vel. Vízvezeték-, csatorna- és gázberendezési munkára u. ott: Molnár András 40.070, Farkas Izor 36.833, Wolf Ödön 38.417, Scharle Ignác 38.498, Morzsányi Hermann 38.950, Adler Henrik 39,341, Kulcsár Kálmán 41.268, Ru­fián István 41.918, Fazekas Ferenc 42.046, Riemer Miksa 42.085, Szepessy Sándor 42 ezer 125, Lakos Jenő 43.597, Hoffmann Dénes 44.269, Weiss Simon 44.646, Janiseb. János és Fia 44.691, Egri és Fia 44.964, Spiegler Samu 46.465, Bekő Ferenc 47,401, Halász Ernő 50.690, Fort Oszkár 51.906 P-vel. Vízvezeték és csatornázási munKára a dévaiuccai tudö- beteggondozó intézetnél: Tar- kas rzor 2763, Weszely Jó­zsef 3277, Várnai Arthur 3378, Tóth János 3917; az üllóiúti városi berház udvar- rendezésénél: Rónai Sándor yi49, Botn Ádám 9290, Sze­pessy Sándor 9347, Neményi ömion 9394, Marton és Tóth 9450, Szentgyörgyi és Társa 9620, Rietscnei es Henneberg 9949, Körting E. 9983 P-vei. Burkolómunkára az Uj Szt. J ános-kórhaznái: Neu- hauser Miksa 23.138, Urbach és Tallér 22.801, Schillinger Vilmos 23.413, Koch és Szi­lágyi 24.959, Strasser Vilmos 25491, Walla József 26.075, Barcza Dezső 26.975, Krasz- ner J ózsef 27.464, Nagy Ist­ván 29.240 ; a hernáduccai is­kolánál: Ceglédi Jenő 5247, Koch és Szilagyi 6431, Felder Géza 6727, Somogyi Béla 7413, Kármán és Fazekas 7687, Barcza Dezső 8632 pen­gővel. Boltozási munkára a Zug­ligeti ároknál: Führer Mik­lós 11.895, Marik Ernő 12.382, Gottfried Géza 12.564, Ry- savi János 13,226, Klauber és Vajda 13.347, Skutetzky és Zboray 13.967, Fai-kas La­jos 14.617, Scháffer A. 15.968 P-vel. Ütrendezési munkára a .So­roksári útnál: Halmos István és Fia 15.239, Obendorf er Jó­zsef és Fia 15.341, Gottfried Géza 16.963, Helfenstein Ká­roly 15.779, Gravieser Albin 17.068, Kövező és útépítő rt. 17.041, Heverdle István 17 ezer 729, Anion Antal és Fia 18.181, Kulás János 18.887, Kézműiparosok szövetkezete 18.298, Gattyán Pál 19.211, Benedek M. 19.633 P-vel. Aszfaltozási munkára a Bimbó ucca gyalogújánál: Posnanszky és Strelitz 3980, Grosit 4065, Helvey Tivadar 4165, Biehn János 4515, Ko- rek E. 5403, Angol aszfalt 5823 P-vel. Kőműves- és udvarrende­zési munkára a rákosfalvai gyógypedagógiai intézetnél: Wagner Géza 5364, Kovácséit Géza 7057, Karaszek Károly 7151, Schuszter György 8100, Kalocsai Géza 9026, Dudus Ernő 10.209 P-vel. Ácsmunkára az arénaúti iskolánál: Hegedűs Ferenc 8090, Czipauer László 8477, Szűcs Mihály 8824, Wellisch Mór 9040 P-vel. v FISCHER ÉS HARTMANN miiolimst'wsk Budapest IV, Képíró ucca 3. sz. TELEFON : Fióküzlet: IX. kar., Tompa ucca 30. siám A.847-73 KÖVEZ, UTAT ÉS VASUTAT épít BÉRHENGERLÉST VÁLLAL KÖVEZŐ ÉS ÚTÉPÍTŐ RÉSZV.-TÁRS. BUDAPEST IX, THALY KÁLMÁN U. 41. TEL: J. 302-66

Next

/
Oldalképek
Tartalom