Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-06-25 / 25. szám

Budapest, 1930 június 25. 5 gWW»3WPWBB3g,V Megalakulnak a szakbizottságok ____ ~ — — Ko mbináció az örökös tagokról és a BSZKRT elnöki állásáról in—ári aim win» i ----------­Tö rvényhatósági rendes- és póttagok a szocialista párt neveljen; kijelenti, hogy a párt nem ért egyet az örökös tagok intézményével és ez- okból a jelölésben nem is láván résztvcnni. A jelölő­bizottság másfél órai tanácskozás után a következő örökös tagokat jelölte: Bnracs Marcel, Tiárczy Ist­ván, Becsey Antal, Bedvald Róbert, Bódy Tivadar, Buday Dezső, Csepreghy Horváth, Csilléry András, Ernst Sándor, Gaár Vilmos, Glück József, Joanovich Pál, Kozma Jenő, Ledermann Mór, Németh Béla, Platthy György, Petrovátz Gyula, Schmidt Richard, Sümeghi Vilmos, Ugrón Gábor, Viczián István és Wolff Károly. Az 1930: XVIII. t.-e. életbelépésével egyidejűén, mint ismeretes, a régi bizottságok missziója meg­szűnt. A főváros adminisztrációja mintegy két hete bizottságok nélkül működik, illetve ha szigorúbban nézzük, nem is működik, hanem stagnál. A legköze­lebbi szerdai közgyűlés lesz hivatva ennek a stagná- ciónak véget vetni, azzal, hogy a régi, közel kétszáz bizottság helyébe megválasztja az új bizottságokat, szám­szerűit tizenkettőt, minden ügyosztály ta­nácsadó, véleményező testületét. Ezenfelül még csak egy bizottság lesz, a kegyúri, amelynek egészen speciális összetétele lesz. A szakbizottságok összeállítása az elmúlt héten foglalkoztatta a pártközi konferenciát is, amelyet Ripka Ferenc főpolgármester hívott össze, hogy a pártok kívánságait ebben a nagyjelentőségű kérdés­ben is összeegyeztetni igyekezzék. A pénteki konfe­rencián történt is bizonyos megállapodás és az egyes bizottságok képe nagyjában már kialakult. A két többségi párt, az Egységes Községi Pol­gári és a Keresztény Községi Párt, úgy mint a vá­lasztáson, ez alkalommal is kooperál, úgyhogy erről az oldalról már nem jöhetnek meglepetések. A bizott­sági tagsági helyekre részünkről megtörténtek a ki­jelölések, csupán az elnöki helyek maradtak egyelőre nyitva. Itt is valószínű, hogy a legelőkelőbb és az egyetlen nyílt üléseken tárgjmló pénzügyi bizottság elnöki székébe Wolff Károly kerül. A keresztény párt tagjainak soraiból kerül ki valószínűleg az elnöki, közjogi és szociálpolitikai bizottságok el­nöke is, míg a közlekedési, tanügyi és még több más fontos bizottságnak Egységes községi polgári párti elnöke lesz. Beavatott helyen érdeklődtünk a bizottságok összetétele iránt és eszerint az Egységes Községi Pol­gári Párt a következő összetételben fog szerepelni az egyes bizottságokban: I. az elnöki ügyosztály mellé szervezendő bizott­ságba: Csilléry Bélát, Karafiáth Jenőt, Rásó Lajost, Harrer Ferencet és Dinich Vidort; II. a magasépítési bizottságba: Nagy Antalt, Martin Jánost, Wellisch Andort, Lédermann Mó­ricot és Sajó Jánost; III. út- és városrendezési bizottságba: Harrer Ferencet, Rakovszky Ivánt, Ziegler Gézát, Martin Jánost és Or óva Zsigmondot; IV. a közjogi bizottságba’. Gaár Vilmost, Bezeg- Huszágh Miklóst, Bóhn Józsefet, Spett Ferencet és Füzesséry Zoltánt; V. a közlekedésügyi bizottságba: Kozma Jenőt, Scheuer Róbertét, Holtzer Nándort, Farkas Józsefet, Pompéry Elemért; VI. a pénzügyi bizottságba: Kozma Jenőt, Ug­rón Gábort, Glücksthal Samut, Németh Bélát* és Bárány Oszkárt; VII. a tanügyi bizottságba: Bódy Tivadart, Pintér Jenőt, Padányi Andort, Dinich Vidort és Kollmann Dezsőt; VIII. a közélelmezési bizottságba: Usetty Bélát, Farkas Józsefet, Gaylhoffer Istvánt, Girardi Tibort és Politzer Gusztávot; IX. a szociálpolitikai bizottságba: Andréka Ká­rolyt, Németh Bélát, Holtzer Nándort, Ugrón Gábort és bibithi Horváth Jánost; X. a közegészségügyi bizottságba: Tauffer Vil­most, Grosch Károlyt, Kerekes Ödönt, Popelka Bé­lát és Pósta Sándort; XI. a városgazdasági bizottságba: Battenberg Rietschel és Henneberg Részvénytársaság Budapest, VIII., Práter ucca 12. szám. Telefon: József 325—18. Közponfi fűtések, vízvezetéki és csatornázási berendezések Lajost, Valter Károlyt, Glück Frigyest, Nessi Gyulát és Kollmann Dezsőt; XII. a nagyüzemek bizottságába: Becsey Antalt, Horváth Károlyt, Glücksthal Samut, Andréka Ká­rolyt és B. Virágh Gézát. Az egyes bizottságokban a Községi Polgári Pár­tot, illetve a többségi pártokat 5—5 hely fogja meg­illetni, míg a többi pártok között hat hely fog meg­osztani. Tudvalevő ugyanis, hogy a bizottságoknak 15 tagja lesz az elnökön kívül. A szakbizottságok elnökei, értesülésünk szerint, a többségi pártok sorából kerülnek ki. Az elnöki ügyosztály delegált bizottság elnöke: Homonnay Tivadar lesz a. keresztény pártból, alel- nöke: Csilléry Béla a polgári pártból. A magasépítési bizottság elnöke: Petrovácz Gyula (kér. pái't), alelnöke: Nagy Antal (polg. párt). Az útépítési és városrendezési bizottság elnöke: Harrer Ferenc (polg. párt), alelnöke: K. Császár Ferenc (kér. párt). A közjogi ügyosztály elnöke: Gaár Vilmos (polg. párt), alelnöke: Viczián István (kér. párt). A közlekedési és közgazdasági bizottság elnöke: Kozma Jenő, alelnöke: Buday Dezső (kér. párt). A pénzügyi bizottság elnöke: Wolff Károly, alelnöke: Kozma Jenő. A tanügyi bizottság elnöke: Bódy Tivadar (polg. párt), alelnöke: Tabódy Tivadar (kér. párt). A közélelmezési bizottság elnöke: Usetty Béla (polg. párt), alelnöke: Lampel Vilmos (kér. párt). A szociálpolitikai ügyosztály elnöke: Buday Dezső (kér. párt), alelnöke: Andréka Károly (polg. párt). A közegészségügyi és köztisztasági bizottság el­nöke: Csilléry András (kér. párt), alelnöke: Tauffer Vilmos (polg. párt). A városgazdasági bizottság elnöke: Lázár Fe­renc (kér. párt), alelnöke: Battenberg Lajos (polg. párt). A nagyiizémi bizottság elnöke: Becsey Antal (polg. párt), alelnöke: Kossalka János (kér. párt). «• A hét-héttagú üzemi igazgatóságok megalakítá­sára ezúttal még nem kerül a sor, ezeket a törvény- hatósági tanács fogja delegálni. Hat tagot az igazgatóságba a törvényható­sági tanács fog választani a törvényható­sági bizottsági tagok, vagy külső szakértők közül, egy tagot és annak helyettesét pedig a főpolgármester nevezi ki. Az elnököt a polgármester jelöli ki, a választottak közül. * Az újonnan megalakuló szakbizottságok már a jövő héten megkezdik működésüket. A bizottságok tanácskozása a pénzügyi kivételével, nem lesz nyil­vános. Kik lesznek az örökös tagok? A törvényhatóság újjáalakításának egyik igen fontos, hátralevő aktualitása lesz még az örökös tagok első csoportjának a megválasztása. Most huszonkét tagot jelölnek ki örökös tagul a régi törvényhatósági bizottságból, a többit pedig majd a választás után, az új közgyűlés tagjaiból választják meg. Az örökös tagokat nem a szerdai, hanem az utána következő pénteki rendkívüli közgyűlés fogja megválasztani, annak a bizottságnak a jelölése alapján, amelyet a multheti közgyűlés jelölt ki. A jelölő bizottság a kö­vetkező: Payr Vilmos, Usetty Béla, Weiler Ernő, Lázár Ferenc, Scheuer Róbert, Büchler József. A huszonkét tagsági helyből húsz hely a jobboldali pártoknak és kettőt az ellenzék­nek engedtek át. Kedden délben 1 órakor Ripka Ferenc főpolgár­mester elnöklete alatt összeült a kijelölő bizottság. Büchler József mindenekelőtt deklarációt olvasott föl Ki lesz a BSZKRT elnöke ? Multheti számunkban elsőnek írtuk meg, hogy az új törvény szerint a polgármester többé nem lehet a BSZKRT elnöke. Amióta ez a megállapítás átment a köztudatba, természetesen megindult a kombinációk egész lavinája, hogy ki kerül a főváros leghatalma­sabb üzemének élére. Sok minden, alapot nélkülöző kombinációval szemben, illetékes helyen kapott információnk szerint Budapest, VI, Vilmos császár út 15/d.

Next

/
Oldalképek
Tartalom