Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-06-18 / 24. szám

Az ^ Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. * Előfizetési árak: fél évre ...................... .... .’12 pengő: eg ész évre .................rí 1 24 pengő; Ki nevezés. A kormányzó a földművelésügyi miniszter előterjesztésére Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsost a m. kir. erdőmérnöki tiszti személyzet lét­számában miniszteri főtanácsossá kinevezte. Az amsterdami főpolgármester budapesti láto­gatássá. Bipka Ferenc dr. főpolgármester a Budai Dalárda hollandiai vendégszereplése során meghívta Budapestre De Vlugt amsterdami főpolgármestert, aki a szíves invitálásnak eleget is tett: csütörtök óta a magyar fővárosban tartózkodik feleségével és kabinitfőnökével együtt. Az amsterdami főpolgár­mester a hét folyamán hivatalos látogatást tett a fő­polgármesternél és a polgármesternél s a magyar köz­élet több más előkelőségénél, de felhasználta buda­pesti tartózkodását több mintaüzem meglátogatására. Főleg az élelmezési üzemek kötötték le érdeklődését és a szombat délelőttöt teljes egészében az élelmiszer­üzem telepén töltötte, legaprólékosabban figyelve az üzem apparátusát. Amsterdam ugyanis hasonló beren­dezkedésre készül, sőt De Vlugt kijelentése szerint rövidesen bevezetik a Holland fővárosba a tej mono­póliumot is. Vasárnap délben családi körben Bipka főpolgármester vendége volt a holland főváros mair-je. Ezen az ebéden csak De Vlugt felesége, kabinetfőnöke és felesége, valamint Bipka főpolgár­mesternek szűkebb családtagjai, leányai, vejei és unokái voltak együtt. Az intim hangulatú ebéd a gellérthegyuccai kúrián a késő esti órákig tartott. Az amsterdami főpolgármester eltelve a szíves ven­déglátástól és Budapest szépségeitől, kedden a Bala­ton megtekintésére utazott, azután Wienen át távo- :zik Magyarországról.. Nagybudapest szervezkedése. A Fővárosi Hír­lap több alkalommal foglalkozott azokkal a nagy­fontosságú problémákkal, amelyeket Budapestnek és a környék amerikai tempóval fejlődő városainak kö­zösen kell megoldani. Nagybudapest a lakosság élete szempontjából valójában már is megvan, ha fenn is -áll a közigazgatási széttagoltság. Meg van a közösség, a rendőri szolgálat, a. közlekedés, a gázellátás és a többi közüzemek használata tekintetében is, de még számos olyan feladat van hátra, amelyet nem lehet megoldatlanul hagyni és amelyek még szorosabb kö­teléket fonnak a főváros és a vele már csaknem tel­jesen összeépült elővárosok között. Iíogy a sok közül kiragadjunk néhányat, ilyenek: a kórházkérdés, a fertőtlenítés kérdése, a tűzoltás stb. Ezekkel a nagy- jelentőségű és sürgős feladatokkal, amelyeket most részletezni nem akarunk, foglalkozott legutóbbi, ülé­sén a Magyar városok országos kongresszusa is, ame­lyen Sipőcz Jenő polgármester elnökölt. Ezen az ülésen Preszly Elemér, Pest megye főispánja, kifej­tette, hogy a helyes megoldás csak az lehet, ha a törvényhozás megteremti a környék speciális szerve­zetét. Ebben az organizációban minden város meg­tarthatja a maga közigazgatási függetlenségét, de a közlekedési, kulturális, népjóléti és közegészségügyek kezelése közösen történnék, amelyben minden város lakossága arányában kapna képviseletet. Ez a szerv intézné a fővárossal közös kérdéseket: így az adózás és adórészesedés kérdését is. A pestkörnyéki városok közös szervezetének megvalósítása érdekében a Fővá­rosi Hírlap értesülése szerint komoly lépések tör­téntek és a terv megvalósításától nem idegenkedik a kormányzat sem. Mivel az új alakulásban csak városok vehetnek részt, Pestújhely Rákospalotába olvad be, Pestszentlőrinc Kispesttel egyesül, várossá alakul Csepel (esetleg a fővároshoz csatolják), vé­gül megyei városi szervezetbe tömörül Rákosszent­mihály, Sashalom, Cinkota és Mátyásföld is, amely­nek a kombinációk szerint Pestújváros lesz a neve. Budapest környék egyesülésének előkészítésére és a tervezet kidolgozására legközelebb egy ankétot kez­denek, amelyen a főváros, a környékbeli városok és községek képviselői fognak tanácskozni a fontos lé­pésről. Kitüntetett nyugalmazott elöljáró. A kor­mányzó Bupp László nyugalmazott székesfővárosi kerületi elöljárót több évtizeden át teljesített buzgó közszolgálata elismeréséül kormányfőtanácsosi cím­mel tüntette ki. Halálozás. Tragikus körülmények között húnyt el néhány nappal ezelőtt Keresztes György, a Bévai Testvérek Irodalmi Intézet Bt. cégvezetője. A fiatal főtisztviselő hirtelen rosszul lett és néhány percen be­lül kiszenvedett, gyászba borítva családját és vállala­tát, ahol mindenki szerette és nagyrabeesülte a 29 éves főtisztviselőt. Kötelességtudó, szimpatikus és jó­indulatú egyéniség volt Keresztes György és korai el­hunyta súlyos vesztesége a Bévai Testvérek Bt-nak. Temetése vasárnap volt óriási részvét mellett a rá­koskeresztúri róm. kát. temetőben, ahol barátainak és tisztelőinek nagy tábora kísérte utolsó útjára. A Klotild szeretetház jubileuma. A Klotild Szeretetház Egyesület vasárnap tartotta 53-ik rendes közgyűlését Bipka Ferenc dr. főpolgármester elnök­letével. Az elnök megnyitójában rámutatott arra, hogy az emberszeretet és jóság alapította meg és tartja fenn a Klotild szeretetházat, amelyben fenn­állása óta nevelkedett árvák száma most érte cl az 1000-et. Köszönetét mondott mindenkinek, aki a sze­retetház fenntartásához és az árvák neveléséhez hozzá­járultak, elsősorban a népjóléti miniszternek és a székesfőváros tanácsának. A jelentést dr. Szabó Ar- pád titkár ismertette. Az egyesületi tagok nevében Buffy Pál ny. államtitkár mondott köszönetét Bipka Ferencnek és a vezetőségnek. Az ünnepi közgyűlésen a népjóléti minisztériumot Winkler Albert és báró Szentkereszthy Pál min. titkárok képviselték, a fő­város részéről Bérezel Jenő alpolgármester jött el, ott voltak továbbá: Spannberger Alajos és Badál Ede elöljárók, Németh Kálmán, a Tébe képviselője, Payr Vilmos államtitkár, Bónay Károly és Becsey Antal kormányfőtanácsosok, Schön Győző, Pakányi Ferenc, Bárkány Leó vezérigazgató, Böhm Gusztáv tábornok stb. A közgyűlés után a szeretetház Szondy-cserkész- csapatának új tagjait avatták fel, s ennél az aktus­nál Bipka Ferenc, majd Witz Béla dr. országos elnök intéztek beszédet a fiatalokhoz. A cserkészek pompás tornagyakorlatai fejezték be az ünnepi délelőttöt. A Budai Napló 1000-ik jubiláris száma. A duna- jobbparti városrészek 27 éve fennálló társadalmi or­gánuma, a Budai Napló most adta ki 1000-ik jubilá­ris számát, amelyben a közélet és a várospolitika szá­mos tényezője emlékszik meg Viraág Bélának, a lap szerkesztőjének Buda fellendítése körül szerzett ér­demeiről. Angol és német útikönyvek Magyarországról. A magyar idegenforgalom fellendítése szempontjából nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy német, angol és magyar nyelven három önálló kötetben rö­videsen megjelenik a „Magyarország” című útikönyv, amelyik több száz képpel és színes térképekkel tar­kítva, ismerteti Budapestet, a vidéki városokat és für­dőhelyeket. A könyvek foglalkoznak Magyarország történetével és a magyar irodalmi, zenei és tudományos élettel, külön fejezetek pedig a magyar balneológiái és a sport nemzetközileg is elismert értékeit sorolják föl. A magyar szempontból nagy jelentőségű köny­veket a Lloyd útikönyvek kiadóvállalata hozza forga­lomba,- elsőrangú írók szerkesztésében. Örvendetes, hogy a kiadóvállalat ezzel az áldozatos törekvésével igyekszik sikerre juttatni Magyarországnak a nemzet­közi utasforgalomba való bekapcsolását. Nyugdíjazás. Pokomándy István műszaki fő­tanácsos, a III. ü. o. útépítési ügyeinek vezetője nyugdíjba vonult. Pokomándy betöltötte az előírt korhatárt és szolgálati időt, így az új törvény foly­tán nyugdíjazása elkerülhetetlenné vált. A műszaki kar egyik legértékesebb tagja távozott személyében a városházáról. Büchler József: A községpolitika. A szociál­demokrata párt megbízásából Büchler József tör­vényhatósági bizottsági tag ismeretterjesztő füzetet adott ki a községpolitikáról, amelyben méltatja a ma­gyar munkásmozgalomnak azt az eseményét, hogy a szocialisták is résztvesznek a községpolitikai életben. A füzet felsorolja a munkásság érdekeit a megyei és városi törvényhatóságokban és ennek során rámutat azokra az eredményekre, amelyek Budapesten az utolsó években elérettek. A Szabadság tér beépítése. A főváros egyik legszebb tere, a Szabadság tér, déli oldalán még min­dig régi és dísztelen épületekkel van beszegve és a Közmunkatanács jónak látta a városkép megóvása érdekében a beépítés módját olymódon szabályozni, hogy a déli oldalon emelendő épületek homlokzati ki­képzésére, mint annak idején a Fővárosi Hírlap je­lentette, tervpályázatot írt ki. A bíráló bizottság Bakovs-zky Iván elnöklete alatt pénteken tartott ülé­sében az első díjat Hinber Tibor, a másodikat Gyenes Lajos, a harmadikat Komor Marcell építészeknek ítélte oda. Ezenkívül megvételre ajánlották Wälder Gyula, Mányay Béla, Vidor Emil és Sebestyén Endre tervét. A pályamunkákat, amelyek közül nem egy, igen tehetséges és új építési ötletekről tesz tanúságot, — az egyetemuceai volt Károlyi-palota elsőemeleti dísztermében vasárnaptól, június hó 28-ig kiállítják. A kiállítás_alatt Györgyi Dénes tanár magyarázó elő­adásokat fog tartani. A Budapest Sport Egyesület június 22-én, va­sárnap rendezi motorkerékpár- és autóversenyét a Hármashatárhegyen elvonuló főúton. Az országos jel­legű versenyre már eddig is nagyszámban érkeztek nevezések. A BSE a mótorkerékpársport népszerűsí­tése céljából motorkerékpárok részére külön kezdő kategóriákat is rendszeresített. A Rózsadomb és Vidéke Egyesület most tar­totta évi, rendes közgyűlését, amelyen a rózsadombi lakosság színe-java jelent meg. Vály Ernő dr. egész­ségügyi főtanácsos, alelnök megnyitó beszéde után a közgyűlés táviratban üdvözölte a külföldön tartóz­kodó József Ferenc dr. kir. herceg fővédőt és a gyen­gélkedő Bárczy István dr. nyug. miniszter, egyesü­leti elnököt. Ezután Nádas Béla dr. főtitkár és ügyész terjesztette elő beszámoló jelentését, amely- ben évekre ^terjedő programot adott az egyesület célkitűzéseiről A közgyűlés magáévá tette a főtitkár jelentését és érte jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Ezután három évre újból megválasztották alelnö- kökké: almási Balogh Lórántot, dr. Vály Ernőt és Weimes Mariant; főtitkárrá és ügyésszé: dr. Nádas Bélát; pénztárossá: ifj. Hoffmann Károlyt. Választ­mányi tagok lettek: Ilarsányi Jenő, Róna Márk, Auer Róbert, dr. Horcher Ödön, Kullmanrt László, Lányi Zsigmond, dr. Leó György, Medek Béla, Mód Lajos, Németh Ferenc, dr. Némethi/ Nándor, Rétin Zsigmond, dr. Rieger Imre, Rontó János, Rudas Jó­zsef, Ruttkay Aladár, dr. Schack Béla, dr. Simonyi Semadam Sándor, Szitás Nándor, dr. Szlovák Pál, Szviezsényi Zoltán, dr. WinchJcler István, Csíki Ernő, Blum Dezső, Haas János, Hoffmann Károly, Maier Emil, id. Munkácsy Gyula, Muraközy Endre, dr. Scholtz Gyula, Somogyi Károly és Terbócz Imre. A júniusi műsor a Becivában. (Beketow Cir­kusz Varieté.) A júniusi műsor felülmúlja a múlt havit. Elsősorban a Lopetz-trió említendő, kik Frate- lini Victor elsőrangú humorával —- vérbeli artisták. A 3 Ajax teljesen megérdemlik a tapsorkánt, mellyel a közönség ezeknek a magyar fiúknak páratlan mu­tatványait honorálja. Achiles-Adonis alak partneré­vel, Neumannal egyesítik az erőt a finom humorral. Demons-csoport a szédületesen forgó lapon valódi ördögtáncot mutatnak be, egy kis figyelmetlen moz­dulat biztos halált okozhatna. Luc nehézsúlyú francia megmutatja, hogy korpulens testtel hihetetlen szal- tókat lehet csinálni, partnere, Lucette, sok humorral asszisztál. The Viviaris egyensúlyozó mutatványait nagyszerű biztonsággal végzik. A 2 Imperial zene­számaikkal ragadtatják el a közönséget. A 3 Ernestys kalapokkal és buzogányokkal remek ügyességgel zsongliroznak. Yohn Bay ért, 15 malthezi kutyájával prolongálták, bámulatos idomitásában mindenki gyö­nyörködik. Gerardék ismét kiérdemlik a közönség tel­jes szeretetét és meglepetésül hozták névrokonukat, Gerard Lola operaénekesnőt, ki bájos hangjával nagy sikert aratott. Zoli, Roily, Salem, Brick Randow, Yacky és Lenkey kisasszony egész estén át mulattatják és szórakoztatják a közönséget. Ilyen műsort nem egyhamar lehet látni. A Magyar Lovaregyief június 19, 21, 22, 28, 29-én versenyt tart. Versenyek kezdete d. u. 3.30 óra. Helyárak: I. hely uraknak 6.— P, Magyar Derby napján 10 P, hölgyeknek 4.—- P, Magyar Derby napján 6.— P. II. hely 2.50 P. III. hely 80 fill. Páholyülés 8.— P, Magyar Derby napján 20 P. Ring 10 P. Totalisateur, vendéglő min­den helyen. Közlekedés villamoson I., II. helyhez a 29. sz., III. helyhez 24, 38* sz. kocsikkal. LlEV-en I., II., III. helyhez. Autóbuszjárat „A” kocsikkal Vörösmarty térről 2.10-^-3.05 óra között. „O” kocsik­kal Oktogon térről 2.15—3.10 óra között. Vissza az ötödik futam után. Egyszeri átszállásra is érvényes jegy ára 1.— P. SpÁNYI ERNŐ oki. mérnök mélyépítő-, kövező- és bitumenépítő vállalata Budapest, I. kerület, Győző ucca 5. sz. Telefón: Aut. 866-96 VARGA ALAJOS 28&3r vállalata ÉPÜLET- ÉS D ÍSZMŰBÁDOGOS BUDAPEST, V., HOLD UCCA 25 Tel.: A. 291-57 „SANIT F“cementhabarcstömítő Gyártja: POSNANSKY ÉS STRELITZ aszfalt-, fedéllemez- és kátrány-vegyitermék-gyár Budapest, V., Lipót körút 27. ■ Tel.: Aut. 228-29., Aut. 282-85 Aszfalt és Kátrányipar RT Budapest, V. kér., Nádor ucca 12 • Telefón: Aut. 262—81, 262--82 ' { SSÄ“ lp.rvígí.7 MŰKŐHÖZ GRÁNITOT minden színben, mükőmunkát legjobb kivitelben szállít BUDAPEST! HÖGVftRHümmerls Adolf stéda Budapest, V., Visegrádi ucca 65.

Next

/
Oldalképek
Tartalom