Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-06-04 / 22. szám

Haffflc János gró/ as altruista intésetek feladatáról A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének 50. évi jubiláns közgyűlésén — amelyről a Fővá­rosi Hírlap multheti száma már megemlékezett — Hadik János gróf elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy a mezőgazdaság mai súlyos válsága ide­jén a köznek elsősorban kötelessége gondoskodni arról, hogy a kisexisztenciák hiteligényei al­truista alapon kielégítést nyerjenek. Ezt állami tá­mogatás nélkül megvalósítani nem lehet. A részvénytársasági alapon működő nem altruista pénzintézetek nem kifogásolhatják a kisexisztenciák érdekében valóban al­truista működést kifejtő hitelszervek állami támogatását, még akkor sem, ha ezzel bizonyos üzleti lehetőségeik háttérbe is szorulnak. Bőséges kárpótlást nyernek azáltal, hogy a nép széles rétegeinek a gazdasági krízisen való átsegítésével az egész gazdasági rend konszolidációját szolgáljuk s megmentjük ezáltal gaz­dasági életünket olyan rázkódtatásoktól, amelyek az összes gazdasági intézményeket vagy ágazatokat alapjaikban rendítenék meg. Az altruista intézetek között — folytatta Hadik János gróf ■—- csak egy irányban van meg a verseny jogosultsága és ez az', melyik látja el olcsóbban és legtöbb megértéssel a gazdatársadalom hiteligényeit. Ezután rámutatott a vidéki takarékpénztárak és bankok fontos szerepére, melynek során többi közt az altruista intézetek tevé­kenységének vidéken történő közvetítésével is nagy érdemeket szereztek. A gabonaértékesítés! rendelet és a szakkereskedelem hivatása Pozsgay Dezső VII., KÖRVASÚT SOR 8. építőmester és burkolási vállalkozó Saját telepén. ÉPÜLET-ASZTALOS ALAPÍTTATOTT 1886 TELEFON : i. 344—50 mmm a. mm Kész ajtók, ablakok vasredőnyös üzleti ajtók, kirakatok, állandóan raktáron BUDAPEST, 1X~, ÜLLŐI Űí 123Az álL 8yermekmenhely é pület ével szemben AÜGYAN GYULA épület, gép- és műlakatos, autógénhegesztő BUDAPEST, VII., MIKSA-U. 9. Tel. J. 335-71 Az 1924. évi XVIII. t.-c. alapján szervezett IPAROSOK ORSZÁGOS KÖZPONTI SZÖVETKEZETE Postatakarékpénztári számla: 10517 — Postatakarékpénztári csekkszámla: Kisipari hitelakció: 44500 — Glrószámla: MAGYAR NEMZETI BAN 10 — TÁVIRATCÍM . IPKÖZPONT KÖZPOfSTi OSZTÁLYOK: BŐJ5QSZTÁLY, ÉPÍTŐIPARI OSZTÁLY, FAIPARI OSZ­TÁLY, KISIPAR) HITEL- ÖKGÍÓ, KERESKEDELMI OSZTÁLY, TEXTÍL KÖZ­SZÁLLÍTÁSI OSZTÁLY BUDAPEST, V!5„, KÁROLY KIRÁLY ÚT 3/c TELEFÓNSZÁM: JÓZSEF 463—39 ÁKOS FRIGYES ÉPÍTŐMESTER P.HDAPEST. «. «„TELEFON: JÓZSEF 301-40 VIL, KERTÉSZ UCCA 24—28 BORY ES WALTHER ÁCSMESTEREK, ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK Rákospalota, Földvári ucca 60. szám TELEFON: L1PÓT »64—14. SZÁM ZINNER MANÓ kőbánya és útépítési vállalkozó ÚJPEST, TAVASZ UCCA 24. SZÁM TELEFÓN AUT. 950-75 A Lipótvárosi Polgári Kaszinó elnöke, Scheuer Róbert a gabonakereskedők és a gabonakereskedelem­ben alkalmazott tisztviselők nagyobb küldöttségét vezette hétfőn a Községi Párt orsz. képviselői elé. A küldöttség nevében Kelemen Aurél kormány- főtanácsos és Sidlauer Ignác tárták fel a készülő gabonaértékesítési rendelettel kapcsolatos észrevéte­leiket és kéréseiket. A nagyjelentőségű aktusnál je­len voltak: Kozma Jenő, Szabó Sándor, az egységes párt alelnöke, Krúdy Ferenc, Dési Géza és Görgey István országgyűlési képviselők, Glücksthal Samu és Bélatiny Arthur felsőházi tagok. Az érdekeltek szó­nokai hangoztatták, tisztában vannak azzal, hogy országos érdek a mezőgazdaság megsegítése, de ezt olymódon kell végrehajtani, hogy azoknak az exis- teneiáját, akik egy életet töltöttek a gabonaszakmá­ban, az új rendelkezések ne érintsék és kenyerétől senkit meg ne fosszanak. A jelenlévő képviselők kijelentették, hogy nem­csak támogatni nem szándékoznak olyan intézkedést, amely a gabonaszakma tagjai közül bárkit kenyeré­től megfosztanak, ellenkezőleg, a mezőgazdasági ér­deknek tartják, mezőgazdasági érdekből van szükség a szakma tapasztalt és annak minden ágában gyako­rolt szakembereinek. bevonására és hathatós közre­működésére. A kérdéssel kapcsolatban a gabonaértékesítés problémája felett igen magas színvonalú vita indult meg, amelyben a jelenvoltak kivétel nélkül resztvet­tek. Az értekezleten elhangzottak abban jegecesed- tek ki, hogy a magyar gabona értékesítéséhez főleg arra kell törekedni, hogy a magyar gabona minősé­gét a mezőgazdák emeljék. Választ a tőzsde. Mint ismeretes, a Buda­pesti árú- és értéktőzsde tanácsának mandátuma lejárt. A 70 új tőzsdetanácsost a tőzsde. közgyűlése szerdán délután választja meg. A jelölő nagybizott­ság Nagy Andor elnöklete alatt kijelölte az új tagú­kat, amelynek névsora lapunk más helyén olvasható. Ez a hivatalos lista, amelynek győzelme minden két­ségen felül áll. A hivatalos listával szemben, hír sze­rint, egy ellenzéki lista is fog szerepelni. Ennek az élére Éber Antal nevét tették. Beavatott tőzsdei kö­rökben ezt a kísérletezést teljesen komolytalannak tartj ák. A Magyar Cukoripar Rt. közgyűlése az oszta­lékot 10 pengőben állapította meg, mely május hó 31-től kerül kifizetésre. Az Első Magyar Gyapjúmosó és Finomposztó­gyár Rt. 61-ik évi rendes közgyűlése megállapí­totta, hogy ■ a társaság vagyonának óvatos becslése és az értékcsökkenési alapnak 100.000 pengővel való gyarapítása után a mérleg 16.772.56 pengő tiszta nyereséggel zárult, melyre nézve a közgyűlés elhatározta, hogy azt a jövő évi számlára viszi át. Megválasztotta a közgyűlés az igazgatóságot, melybe új tagként dr. Rajner Béla választatott meg. Tassáéi Kurír. A legrégibb és legtartalmasabb közgazdasági és pénzügyi eseményeket. Érdekes eredeti ripor­tok, változatos hírrovat és külföldi tudósítások. Tassáéi Kurír jt.fánteda y Z/S&-03i Telefon : Automata 125—10 fény- és alumínium-másolatok RSltséivetések. müsiiki tervek, térképek razjolását ét sokizorosltását tObb színben it vállalja. MangHiiz Ferenc Budapest, Vili., József uooa 12. — Telefónszám : József 431-47. Budapest, 1930 június 4. A Budapesti Áru- és Értéktőzsde tagjaihoz! Tisztelt Tagtársunk í A tőzsdetanács megbízatása lejárt. TJj taná­csot választunk. Súlyos, gondterhes időkben tá­vozik a lelépő tanács és nehéz problémák meg­oldása lesz feladata az új tanácsnak. így lépünk a választási urnához. Az összes választóképes tagok sorából 60 tőzsdetanácsost, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és az Országos Mezőgazdasági Karaai’a által jelölt mezőgazda tőzsdetagok közül pedig 10 tőzsdetanácsost kell választanunk. Az ez évi június hó 4-én, szerdán délután Sy2 órakor megtartandó közgyűlés fogja ezt a 70 tanácsost megválasztani. A tőzsde közönségé­nek összességéből kiküldött jelölő bizottság, szem előtt tartva a mai viszonyokat és mérlegelve a tőzsde súlyos helyzetét, minden igyekezetével arra törekedett, hogy a jelöltek névsorát a tőzsde tekintélyének és hivatásának megfelelően ál­lítsa össze, a következőket jelölvén tőzsdetaná­csossá való megválasztásra. As összes válasxtóképes fagok sorából: Auer Róbert Beimel Sándor Berger Mór Bessenyei Ferenc Bettelheim Mór Bing Gyula Braun Arnold Bun József Büchler Bertalan Davidson Horace Deutsch Arthur dr. Domony Móric Engel Ernő Erney Károly Fis chl Ignác Fleissig' Sándor Frey Kálmán Friedländer Emil Glück Jenő Gsehwindt Ernő dr. Halmi Miklós dr. Hirsch Albert Hirsch Nándor Hofman Gusztáv dr. Horváth Lipót Kálmán Henrik báró Korányi Frigyes Katona Zsig’mond Keller Antal dr. Koős Zoltán báró Kornfeld Pál Kovács Géza dr. Latzkó Vilmos Műnk Péter dr. Metzler Jenő Nagy Andor Politzer Sándor dr. Rapoch Jenő dr. Rakovszky Iván Rotter Zsig’mond Sándor Kálmán Sándor Pál Scheiber Endre Schmidt Richárd dr. Schober Béla Schwarz Jakab dr. Stein Emil Steiner Marcel Stern Samu Strasser Alfréd Stux Sándor Szegő Aladár Szurday Róbert Tabakovits Dusán Vágó József Yégk Károly Vük Gyula Weisz János Werkner Ármin Wertheimer Adolf íX’s. Országos Magyar Gazdasági EgyesüleS és az Országos Mezőgazdasági Kamara kijelölése alapján: Balogh Brúnó Bezuk István Diner István Elek Ferenc Eszenyi Jenő dr. Kiár András Papp-Szász Tamás gróf Somsich Gyula Szávozd Richard Székács Elemér Kérjük igen tisztelt Tagtársunkat, hogy a tőzsde közgyűlésén okvetlenül résztvenni és sza­vazatát jelöltjeinkre leadni szíveskedjék. A szavazás szerdán délután 3y2 órakor kez­dődik és a közgyűlés befejezésétől számítva még egy óráig tart. A választás színhelye a szabad­ságtéri tőzsdepalota. A szavazás szavazó jeggyel történik. A szavazójegyet a tőzsdetagok szemé­lyesen kötelesek a szavazatszedő bizottságnak átadni. A szavazójegyek A és G jelzésűek. Budapest, 1930 május hó 31-én. Tagtársi üdvözlettel a Nagybizoitság nevében Nagy Andor elnök ' Heidlberg Vilmos dr. Szeben Dezső Zinsenheim Zsig’mond Schwarz Lajos Lőwy Arnold alelnökök Káldor Sándor Török Árpád jegyzők

Next

/
Oldalképek
Tartalom