Fővárosi Hírlap, 1930 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1930-05-28 / 21. szám

11 Budapest, 1930 május 28. P™>M*gigg|!!|gg Az Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. * Előfizetési árak: fél évre ..........................í i 12 pengő; eg ész évre .....................i i 24 pengő; A közgyűlés. A szerda délután 4 órakor össze­ülő rendes közgyűlés napirendjének 167 pontja az üzemi nyugellátási szabályrendeleteket leszámítva javarészt kisebb jelentőségű ügyekről szól, mindaz- által igen nagy érdeklődésre számíthat, mert ezen az ülésen tölti be a törvényhatósági bizottság titkos sza­vazással az üresedésben levő két tanácsnoki állást. Ugyancsak szerdán lesz a választás a jogügyi-, köz- gazdasági-, vízvezetéki-, világítási- és munkaügyi bi­zottságokban megüresedett tagsági helyekre is. A napirend legnagyobb részét kisebb jelentőségű telek­szabályozási, területátengedési és ehhez hasonló ügyek töltik ki. Szerepel még az ideiglenes segédfogalmazói állásoknak végleges állásokká való átszervezése, több városszabályozási ügy, a teherkocsi szabályrendelet, s mint említettük, az önálló vagyonkezelésű intézmé­nyek, üzemek alkalmazottai, a főváros szolgálatában levő munkások és egyéb bérfizetéses alkalmazottak nyugellátásáról, továbbá a kötelező rokkant- és beteg- biztosításról szóló szabályrendeletek, amelyeket a Fővárosi Hírlap már hónapokkal előbb ismertetett. Sok interpelláció és indítvány is kerül elmondásra. Az Egységes Községi Polgári Párt tagjai az óbudai hajógyárban. Az Egységes Községi Polgári Párt tagjai a Dunagőzhajózási Társaság igazgatósá­gának meghívására hétfőn délelőtt meglátogatták az óbudai hajógyárat, amelyet megtekintettek. A város- politikusok népes csoportját, — amelyben Andréka Károly, Bayer Antal, Pompéry Elemér, Usetty Béla, Dinich Vidor, Scheuer Róbert, Spett Ferenc, Farkas József, Horváth Károly, Orova Zsigmond és Léder- mann Mór bizottsági tagok, továbbá Szarnék Emil dr. és az óbudai egységes pártszervezet részéről Kemény Lajos, Szepesy Ágoston és Horváth Lajos vettek részt, Kozma Jenő vezetésével, — a Társaság nevében Dormándy Géza ny. tábornok, a Dunagőzhajózási Társaság magyarországi képviselője, Lévay Gyula ny. korvettkapitány, az Óbudai Hajógyár igazgatója és a mérnöki kar tagjai fogadták. Rövid üdvözlés után a társaság sétára indult és üzemközben, a mér­nökök szakszerű magyarázataitól kísérve megtekin­tette a telep minden osztályát, az építés alatt álló hajókat, a javítóműhelyt és a dokkokat. A látogatás végén Kozma Jenő mondott köszönetét a párt nevé­ben a meghívásért és a kalauzolásért a Dunagőzhajó­zási Társaság igazgatóságának és a gyárvezetőségnek. A költségvetések összeállításának határideje: május 31. Az év elején, mint a Fővárosi Hirlap jelentette, a polgármester körrendeletét adott ki, amelyben utasította az összes ügyosztályokat, üzeme­ket és intézményeket, hogy költségvetéstervezeteiket május 31-ig okvetlen állítsák össze és adataikat bo­csássák a pénzügyi, ügyosztály rendelkezésére, hogy annak módjában legyen a főváros nagy budgetterve- zetét legkésőbb szeptemberre összeállítani, mert a közgyűlés az idén már szeptemberben végezni akar a költségvetés letárgyalásával, arn annyit jelent, hogy a budgetvita lesz a régi törvényhatósági bizott­ság hattyúdala. Az ügyosztályokban lázas sietséggel dolgoznak a költségvetési előkészületeken, hogy a terminust betarthassák. Az elsőség pálmáját a köz­egészségi és köztisztasági, bizottság nyerte el, amely­nek tervezete már készen van és kedden került a bi­zottság elé. A többi ügyosztályok e héten és a követ­kezőn tárgyaltatják le bizottságaikkal budget javas­lataikat. Telkeket vásárolt a főváros. A kisajátító bi­zottság legközelebb foglalkozik a főváros több tervbe­vett telekvásárlásával. Legutóbb is telket vásárolt a főváros részben üzemi, részben városrendezési cé­lokra. A kelenföldi elektromos centrálé kibővítéséhez megvásárolták az I., Hengermalom ucca 4052. hrsz. ingatlant, a pesti oldalon lévő váciúti elektromos müvek céljára pedig az V., Dráva u., Pulaky u. és Váci út által határolt Acél-féle telkeket szerezte meg a város. A Tabán szabályozásához szükségessé vált a Kereszt u. 6. számú telek megszerzése, ugyancsak városrendezés céljára vásárolták meg a VII., Egress'y út 2476. hrsz. és a VII., Zuglóban levő Rötth-féle ingatlant, mely utóbbi a Zuglóba tervezett park egy része lesz. Takács gyula ERŐÁTVITELI, ERŐS- és GYENGEÁRAMÚ KÜLSŐ és BELSŐ SZERELÉSEK, BERENDEZÉSEK ... v 0n • • • • Műhely, iroda : IVij V 6T6S i31 fi 0 UGC3 32. WIHART FERENC . építész építőmester • BUDAPEST, VII., COLUMBUS UCCA 33.sz. TELEFON: JÓZSEF 350-87 Jubileumi vacsora Róna Lajos tiszteletére. Há­rom évtizedes munkásságának jubileumán, a magyar ujságírórend meleg ünneplésben kivánja részesíteni Róna Lajost, A Mai Nap és A Pénzvilág szerkesztő­jét. A politikai, társadalmi és közgazdasági élet re­prezentánsainak bevonásával tartandó estebéd június 5-én, csütörtökön este lesz, a margitszigeti Newyork- étteremben. Megint az „ideális menetrend". A közlekedési bizottság már két alkalommal tűzte ki napirendjére a BESzKÁRT „ideális menetrendjét“, amelytől a villamosforgalom megjavítását várják a szakemberek. Első alkalommal a jobboldali többség leszavazta az Egységes Községi Polgári Párttal szemben a javas­latot, a második alkalommal pedig az időből nem futotta és a tárgyalást félbe kellett szakítani. Pénte­ken újra tárgyalás alá kerül a tervezet, amellyel szemben azóta lényegesen javult is a hangulat, any- nyira, hogy bizonyos módosításokkal valószínűen magáévá is teszi a bizottság, annál is inkább, mert a villamosnak már több, mint egy éve nincs jóváha­gyott menetrendje, ami végre is tarthatatlan állapot. Házasság. Bari Ágost dr. szerkesztőnek és ne­jének fia, Bari Adolf, a Magyar Általános Hitelbank tisztviselője, vasárnap házasságot kötött Molnár Er­zsébettel, özv. Molnár Gézáné leányával. Újra meghiúsult a Baedeker üzlete. Néhány héttel ezelőtt a Fővárosi Hirlap pattantotta ki azt a furcsa üzletet, amelyet a Baedeker útikönyv vállalat készült kötni a székesfővárossal. Feltűnést keltő hír­adásunkban annak idején megírtuk, hogy a német kiadóvállalat a Balkánról kiadott könyvébe akarta egyszerűen besorozni Budapestet és ezért az „előlép­tetésért“ ráadásul még nagyobb összegű hozzájáru­lást is próbált kieszközölni a fővárostól. Miután a furcsa üzlet nyilvánosságra jutott, meg is hiúsultak az első tárgyalások, de a Baedeker vállalat azért nem hagyott fel a kísérletezéssel és budapesti megbízottja útján új ajánlatot tett a főváros tanácsának. Ez a kínálat úgy szólt, hogy a főváros körülbelül 16—18 ezer pengő értékben vásárolja meg a Beadeker kiadá­sában megjelent több év előtti kiérdemült útikönyv néhány ezer öreg példányát s ebben az esetben új kiadást jelentet meg Budapestről — Balkán nélkül. Természetes, hogy a tanács ebbe az ajánlatba sem mehetett bele, így egyelőre ismét megszakadtak a tárgyalások a főváros és a Baedeker-vállalat között — és Budapest nem kerül be a Balkán-városok illusz­tris galériájába a német kiadóvállalat üzleti élelmes­ségéből. A főváros nagyra értékeli a Baedeker-köny­vek publicitását, de közel 20.000 pengőt erer a célra mégsem hajlandó áldozni. A FANSz tisztviselőosztályának közgyűlése. E hó 24-én tartotta a Fővárosi Alkalmazottak Nem­zeti Szövetsége tisztviselőosztálya az újvárosháza közgyűlési termében ezeidei rendes közgyűlését. Matolay Viktor dr. tanácsjegyző, titkár számolt be a szövetség múlt esztendei munkásságáról, amelyhez a státus- és fizetésrendezés tárgyában Gergeiyi Ernő dr. tanácsjegyző szólt hozzá. A közgyűlés elfogadta a főtitkári jelentést, valamint a számadásokat és az 1930. évre megállapított költségelőirányzatot. Szám- vizsgálókká Koronthály Kálmánt, Virágh Istvánt és Flacht Józsefet választotta meg a közgyűlés. Guth Ferenc dr. kerületi elöljáró indítványára a közgyűlés egyhangúlag köszönetét nyilvánította az elnökségnek és a tisztikarnak munkásságáért, amelyet indítvá­nyára jegyzőkönyvileg örökít meg a közgyűlés. A VII. kerületi függetlenségi és 48-as pártkör jubiláns ünnepsége. A VII. kerületi függetlenségi 48-as pártkor szombaton este ünnepelte 25 éves fenn­állásának emlékét, a kör első elnökének, Barabás Bélának jelenlétében. Ebből az alkalomból ünnepi va­csorán a klub tagjain kívül számos függetlenségi po­litikus jelent meg, közöttük P. Abraliám Dezső volt miniszterelnök, Bállá Aladár, Pázmándy Dénes, stb. Az első szónok B. Virágh Géza, a kör ügyvezető elnöke volt, aki visszatekintett az elmúlt 25 esztendő működésére és meleg szeretettel köszöntötte az Arad­ról megérkezett Barabás Bélát. Utána P. Abrahám Dezső emelkedett szólásra. A jelenlevők lelkes taps­vihara közepette Barabás Béla kezdette meg ezután ünnepi beszédét. 25 esztendő előtti kedves emlekek tolultak elébe a mai napon, andkor megjelenik abban a körben, amelynek első elnöke volt. Ma már öreg ember és éppen ezért legdrágább emlékeinek egyikét, az 1906. évi erzsébetvárosi választás megőrzött okmá­nyait elhozta ajándékul. Ezután kedves visszaemléke­zéseket mondott az 1906-ild erzsébetvárosi választás­ról, majd azzal fejezte be beszédét, hogy a mai na­pon szerzett kedves emlékek erőt fognak adni neki jövő harcaira is. Barabás után Ladányi Miksa dr., a kör főtitkára köszönte meg az ajándékul átadott okmányokat, majd B. Virágh Géza ügyvezető elnök olvasta fel Apponyi Albert gróf, Ripka Ferenc dr. főpolgármester, Ugrón Gábor, Plathy György, Sü­megi Vilmos, stb. üdvözlő leveleit. A társaság a késő éj éli órákig a legjobb hangulatban együtt maradt. Uj légiutazási iroda Budapesten. A Nemzet­közi Légiforgalmi Rt. (Cidna) légiforgalmi irodáját Vörösmarty tér 2. sz. alá helyezte át. A Cidna 'itt úgy saját járataira Fléche d’Orient (9 óra alatt Párizs) és Bosporus express-re, valamint az összes európai légivonalakra kiad légiutazási jegyeket s fel­vesz légicsomagokat szállításra. Bármily légiutazásra vagy szállításra és légipostára vonatkozólag készsé­gesen szolgál felvilágosítással a Cidna városi iro­dája. (Aut. 827—16. és 827—23.) Budapest a városi és községi képviselőtestüle­tek nemzetközi kongresszusán. A városok és köz­ségek képviselőtestületeinek nemzetközi kongresszusa ebben az évben Antwerpenben lesz. A kongresszusra meghivót küldtek a székesfőváros polgármesteréhez is. Az elnöki ügyosztály intézkedik, hogy az érdekes találkozón mily módon képviseljék a magyar főváros színeit. Ingyenes hangversenyek a Városligetben. A Székesfőváros Népművelési Bizottsága június hó 1-én ismét megkezdi, a városligeti Ipar csarnok előtti zenepavilonban ingyenes szimfonikus hangverse­nyeik A hangversenyek a Székesfővárosi Zenekar és kiváló művészek közreműködésével június hónapban minden kedden, cstörtökön, szombaton és vasárnap, július és augusztus hónapokban ezenfelül még a szerdai napokon is, d. u. 6 órakor lesznek. A Székes- főváros ezer sétányszéket helyez el a pavilion körül, melyek elfoglalásáért 20 fillért kell fizetni. szecitim muDFiRoi ze-'én, csütörtökön megnyílik Eddig sikerrel jártak a portalan szemétgyűjtés próbái. A Köztisztasági Hivatal, mint ismeretes, két héttel ezelőtt a főváros egyes részein két gép­kocsival és 400 darab 80 literes tartállyal megkezdte a portalan lráziszemétgyüjtés próbáit. A próbaszol­gálatot Balló Alfréd köztisztasági igazgató szemé­lyesen ellenőrzi és az eddigi eredmények minden tekintetben igazolták a reformhoz fűzött várakozáso­kat. A portalan szemétgyűjtés próbái után további hét gyüjtőautót és mintegy 80.000 tartályt fognak be­szerezni, hogy az évi 241 millió kg. házi, 60 millió kg. uccai és 2 millió kg. csarnoki szemét elfuvarozása minél simább és gyorsabb legyen. Egy budapesti lakos ugyanis évenkint körülbelül 244 kg. házi sze­metet termel és egy négyzetméternyi úttesten évi tíz kilogramm uccai szemét keletkezik. A helyi kikötő építkezése újra megindul. Hosz- szas huza-vona és indokolatlan, sőt káros szünet után a helyi kikötő építkezése rövidesen újra megin­dul. E célra az 1929. évről fennmaradt 270.000 és az idei költségvetésben előirányzott 250.000, összesen kb. 500.000 pengőt használnak fel. Ezt az összeget út­építésre, a hídmérlegek beszerzésére, a kikötő egy ré­szének bekereítésére és egy vontató motoros dereglye beszerzésére fordítják. Amikor a Lissen-gyár motorgyertyái megjelen­tek az angol piacon, a szakemberek alig jósoltak nagy jövőt a próbálkozásnak. Ennek oka főleg az volt, hogy a bevezetett angol gyertyagyárak olyan népszerűségre tettek szert, hogy szinte megingatha- tatlanoknak látszottak. Éppen ezért kelt nagy feltű­nést, hogy a Lissen-gyár alig két év alatt elérte azt, hogy népszerűség szempontjából már felette áll az évtizedes múltú angol gyertyagyáraknak. A Lissen- gyár igazi népszerűségét a versenyeken szerezte, az angol klasszikus mítingek eredménylistáján a hiva­talos világrekordtáblázaton egész sora szerepel az olyan teljesítményeknek, melyek a Lissen-gyertyához fűződnek. Svéd golyós és görgős csapágyak. Spec, auto­mobil és motorkerékpár csapágyak, coll és milliméter méretben. Teljes közlőmftberen- dezések. Acélgolyók. D€EF Svéd Golyós csapágy Részvénytársaság BUDAPEST, IX., ÜLLŐI ÚT 95. Telefón: J. 338-57, 402-78 — Sürgönyeim: ESKAEF Bp. ERDÉLYI MŰINTÉZETE u 4 ▼ a f i fényképész HL, Senasehnte ecsB 2. ss ÜVEGFfcSTÉSZETI ES ÜVEGMOZAIK MŰTEREM PALKA JÓZSEF Magyarország ezBstkoszoiús Bvegfestőmeatera Budapest, Vili., Baross-u. 59. Tél. J. 302-28. Alapíttatott 1894

Next

/
Oldalképek
Tartalom