Fővárosi Hírlap, 1929 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1929-08-28 / 35. szám

Budapest, 1929 augusztus 28. 5 KineveztéK és beosztották az iskolaorvosod Az isbolaoruosi intézmény a tavalyi Keretekben működik tovább PERKEO habzó anyagú tűzoltó készülék PERKEO tűzoltókészülékek gyára Rosenthal József Budapest, V, Tükör-u. 4 dr. Pápay Frigyes, dr. Reich Lajos, dr. Incze Irén, dr. Farnos Ilona, dr. ILáhnnó Hcrezog Irma, dr. Ré­vai Milán, dr. Németh László, dr. Véghné dr. Antal Etelka, dr. Andriskánó dr. Makfalvi Margit, dr. Maliik Amália, dr. Bárczi Gusztáv, dr. Maksay Fe­renc, dr. Zaffirynó dr. Fejér Ilona, dr. Schidlauernó dr. Hamburger Erzsébet, dr. Schneemayer Márton, dr. Kossutány István, dr. Bense Lajos, dr. Simonná dr. Jankovich Adél, dr. Korpits Júlia, dr. Kuch Ilona, dr. Khoór Jenő, dr. Mattyasovszky Sándor, dr. Hodászy József, dr. Marcsek János, dr. Tóth Tibor, dr. Szondy Vilma, dr. Neukomm Mária, dr. Szarvas Jenő, dr. Plesz János, dr. Sallay Imrénó Zoufali Mária. Szakorvosok Egy másik rendelet alapján Purébl tanácsnok az iskolaorvosi intézmény keretében létesített szak­orvosi rendelőintézetekhez a szakorvosok és asszisz­tensnők szolgálati beosztását a következőkben álla­pította meg: I. sz. szakorvosi rendelő, I., Krisztina tér 4. Szemorvos: dr. Csapodyné dr. Mócsy Márta. Fülorvos: dr. Draskovich Aurél. Orr-, torok- és gége­orvos: dr. Bajkay Tibor. Asszisztensnő: Kelemen: Edit. II. sz. szakorvosi rendelő, V., Ügynök u. 12. Szemorvos: dr. Ilonthy Géza. Fülorvos: dr. Draskovich Aurél. Orr-, torok- és gégeorvos: dr. Baj­kay Tibor. Asszisztensnő: Pavlik Antónia. III. sz. szakorvosi rendelő, VII., Nyár u. 9. Szemorvos: dr. Szapáry Gyula. Fülorvos: dr. Veres Imre. Orr-, torok- és gégeorvos: dr. Karper József. Asszisztensnő: Németh Julia. IV. szakorvosi rendelő, IX., Knézits u. 17. Szemorvos: Szinténé dr. Péterffy Margit. Fiil­orvos: dr. Veres Imre. Orr-, torok- és gégeorvos: dr. Karper József. Asszisztensnő: Wachler Inna. V. sz. szakorvosi rendelő, VIII., Üllői út 78, I. sz. sebészeti klinika. Testegyenész orvos: dr. Dollinger Béla. VI. sz. szakorvosi rendelő, VII., Nyár u. 9. Bőrgyógyászat: dr. Rozmanitz Lajos, Asszisz­tensnő: Balás Jolán. VII. sz. (I., Koronaőr u. 3.) és VIII. sz. (VI., Lehel u. 16.) szakorvosi rendelő. Idegorvos: dr. Pándy Kálmán. Belorvos: dr. Fa­zekas Imre. Asszisztensnő: LIalmay Emilné. IX. sz. (VII., Nyár u. 9.) és X. sz. (IX., Mes­ter u. 19.) szakorvosi rendelő. Idegorvos: dr. Somogyiné dr. Petry Lenke. Bel­orvos: dr. vitéz Szikszay Elemér. Asszisztensnő: Geyer Ida. IX. sz. szakorvosi rendelő (Iskolai Röntgen­intézet). Röntgenszakorvos: dr. Schöller Károly. Asszisz­tensnő: Sztrohál Mária. Gyógytornaoktatás orvosi felügyelete. Testegyenész orvosok: dr. Bakay Jenő, dr. Groh Ede. Fogorvosok beosztása Vezetőfőorvos: dr. Rónay Gusztáv. I. számú fogorvosi rendelő, I., Krisztina tér 4. Fogorvosok: dr. Szántó Magda, dr. Czappan Elemér, asszisztensnő: Bakos Éva. II. számú fogorvosi rendelő, III., Lajos u. 1. sz. Fogorvosok: dr. Erdős László, Rátkayné dr. Ro­mán Mária, asszisztensnő: Bozsó Lászlóné. JOHN FOWLER & Co. I ÜL, ANDRÁSSY-UT28 AUTÓK VEZÉRKÉPVISELETE ALFA-ROMEO WOLSELEY HILLMANN MORRIS A legkiválóbb angol és olasz sport-, fura- és kisautók, Teherautók ]/2 tonnától 12 tonnáig. III. számú fogorvosi rendelő, VI., Váci út 57. Fogorvosok: Páldyné dr. Décsy Lenke, dr. Szarkássy György, asszisztensnő: özv. Schmidt Ká- rolyné. IV. számú fogorvosi rendelő, VII., Nyár u. 9. Fogorvosok: dr. Szörényi Margit, dr. Szenes Jó­zsef, asszisztensnő: Háder Györgyi. V. számú fogorvosi rendelő, VII., Aréna út 25. Fogoi’vosok: dr. Bozán Zoltán, dr. Tafferner Márta, asszisztensnő: Farkas Riehling Emilné. VI. számú fogorvosi rendelő, VIII., örömvölgy u. 2. sz. Fogorvosok: dr. Kiss Sándorné, dr. Nemes Jó­zsef, asszisztensnő: Fodor Dezsőné. VII. számú fogorvosi rendelő, IX., Mester u. 19. Fogorvosok: dr. Hollósy Ede, dr. Takács János, asszisztensnők: Báthory Irma, Székely Ádárnaé.^ VIII. számú fogorvosi rendelő, L, Szent László tér 1. sz. Fogoi’vosok: dr. Szilágyi Dezső, dr. Jankó Mar- garetta, asszisztensnő: Horváth Elememé. IX. számú fogorvosi rendelő, IV., Prohászka Ottokár u. 1. sz. Fogorvosok: dr. Láng Matild, dr. Baittroek László, asszisztensnők: özv. Schiller Károlyné és Pachl Klára. * Ezekkel a beosztásokkal egyidejűleg Purébl tta­nácsnok 76 iskolanővér kinevezéséről és beosztásáról is intézkedett. AiZMLMJinUlHmi!IU Budapest, V., JSúdor ucca 12 Telefon: Aut. 262-81, 262-81 GYÁRAK; Budapest. IX., Illatos út 18-20 \ .... , , Szóreg, (Szeged mellett ( saJát iparvágány Ésnaí. i. t­Budapest,VI,LisztFerenctér* Egészségügyi berendezések-CsStek-Mfissaki cikkek-Fémgyártás ÉPÍTŐIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budapest, Vili. kerület, Baross ucca 15 Telefon: József 411-49 Asziaitgyár és anyagtelep: Budapest, IX., Gubacsi ál 37 Minden iskolaév kezdetén megismétlődnek a fő­város tanügyi gondjai, ami annál érthetőbb, hiszen Budapest székesfőváros a nyugati kulturáltabb or­szágok metropolisait is felülmúlja abban az áldozat- készségben, amit iskoláinak a fejlesztése és moderni­zálása érdekében tanúsít. Az iskolaorvosi intézmény is azok közé a pedagógiai újítások közé tartozik, amelyeket a székesfőváros a világvárosok sorában az elsők között honosított meg. Egyelőre természetesen még nem tartunk ott, hogy az iskolaorvosokat a fő­város állásukban véglegesíthetné és innen magyaráz­ható, hogy minden év szeptemberében elölről kezdőd­nek az izgalmak az iskolaorvosi állások betöltése és az előző évben e minőségben alkalmazott orvosok újabb beosztása körül. Örömmel jelenthetjük, hogy az idén sikerült kiküszöbölni ezeket a szokásos izgal­makat. Bérezel Jenő alpolgármester már alá is írta Purébl Győző tanácsnoknak azt az előterjesztését, amely az iskolaorvosok beosztása és az iskolanővérek kinevezése iránt intézkedik. Az izgalmak kiküszöbö­lése és a tanácsi rendelkezésnek ez a gyors kibocsá­tása a tisztifőorvosi hivatal vezetőinek az érdeme, akik ennek a fontos ügynek a szolgálatában minden tekintélyüket latba vetették. A főváros közoktatási iigvosztálya által kibocsátott új rendeleteket itt kö­zöljük: A tanács jövőre ugyanazokat az orvosokat alkal­mazta, akik tavaly is szolgáltak e minőségben, tehát semmi káruk sem származik abból, hogy az intézmény ideiglenes jellegű. Iskolaorvosok Az egyik rendelet szerint Purébl tanácsnok a tisztifőorvosi hivatal meghallgatásával az iskola- orvosi intézmény keretében létesített iskolaorvosi ren­delőintézetekhez az iskolaorvosok szolgálati beosztá­sát a következőképpen állapította meg: Dr. Rajnai Béla, dr. Bánóczi Margit, dr. Schmeisz Béla, dr. Szöts Elek, dr. Menyhárt Erzsé­bet, dr. Plenczner Sándor, dr. Bodó Sándor, Béldiné dr. Vankay Etelka, Spielenbergné dr. Masirevits Anna, dr. Perjéssy Kálmán, dr. John Szidónia, dr. Kovács Emil, dr. Heller Jakab, dr. Reiter József, dr. vitéz Csabayné Bayer Margit,, dr. Háry Emma, dr. Sallay Imre, dr. Szász Erzsébet, dr. Frisch Ernő, dr. Rőh Margit, dr. Szafir Sándor, dr. Maeskássy Ferenc, dr. Palik Ibolya, dr. Filippi Ernő, dr. Fái Adorján, dr. Kelemenné dr. Felter Magda, dr. Ró­nainé dr. Plauser Emma, dr. Yiola Ilona, dr. Erdélyi Irén, dr. Nagy Sándor,, dr. Szőnyinó dr. Linhardt Melánie, dr. Simonyi Ferenc, dr. Waldfogel Konrád,

Next

/
Oldalképek
Tartalom