Fővárosi Hírlap, 1929 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1929-07-10 / 28. szám

10 Budapest, 1929 július 10. VälMLKOMS Uj kiírások A főváros tanácsa az újabb versenytárgyalásokat Vízvezeték és központi fű­tőberendezés! munkára a Szt. István-kórháznál. Aján­lat tehető július 20:án d. e. fél 10 óráig a középítési ügyosztályon. Villanyszerelési munkára ugyanott. Ajánlat tehető jú­lius 20-án d. e. fél 10 óráig a középítési ügyosztályon. Föld-, vasbeton-, elhelye­ző- és sodronykerítési mun­kára a farkasréti temetőnél. Ajánlat tehető július 23-án d. e. fél 10 óráig a középí­tési ügyosztályon. Útrendezési munkára a Pusztaszeri úton. Ajánlat tehető július 15-én déli 12 óráig az út- és csatornaépí­tési ügyosztályon. Csatornaépítési munkára az Andor uccában. Ajánlat tehető július 22-én déli 12 óráig az út- és csatorna- építési ügyosztályon. Mázoló- és szobafestő­munkára a Szt. István-kór­háznál. Ajánlat tehető jú­lius 10-én d. e. fél 10 óráig a középítési ügyosztályon. elmúlt héten a következő írta ki: Linóleum javítási és pót­lási munkára a Hungária körút 24. sz. iskolánál. Ajánlat tehető július 17-én d. e. fél 10 óráig az középí­tési ügyosztályon. Burkolómunkára a Szent István kórháznál. Ajánlat tehető július 10-én d. e. fél 10 óráig a középítési ügy­osztályon. Kőmíves munkára ugyan­ott. Ajánlat tehető július 10-én d. e. fél 10 óráig a középítési ügyosztályon. Bádogos-, palafedő-, ács-, mázoló-, állványozási és la­katosmunkára a Központi Vásárcsarnok főhajójánál. Ajánlat tehető július 22-én déli 12 óráig a közélelmezési ügyosztályon. Cipők, sapkák, posztó, téli öltöny stb. szállítására a szeretetotthonok és árvahá­zak részére. Ajánlat tehető augusztus 12-én d. e. 10 óráig a közjótékonysági ügy­osztályon. Versenytárgyalási megbízások A múlt héten tartott nyilvános és szűkkörű ver­senytárgyalások alapján a különböző városi köz­munkákat és közszállításokat a következő cégek kap­ták: Asztalosmunkát a Lenke Úti iskolánál: Brichta Jó­zsef 11.289, a liómai fürdö- telepi iskolánál: Budap^ti bútorcsarnok szövetkezet 11.014, a Lenke úti óvodánál: Brichta József 5609, az Üllői úti iskolánál: Madari Gyula 12.557 P. Központi fűtöberendezési munkát a Kertész uccai is­kolánál: Both Adám 3845, a Gömb uccai iskolánál: Ge­nerál műszaki r.-t. 6800, a Fehérsas téri iskolánál: Öchulier József 11.032, a Tóth Kálmán téri iskolánál: Wolf Márk és Ma 10.093, az Áldás u. iskolánál: Fekete Ödön 9593, a Lenke úti óvo­dánál: Iiufián István 11785, a Nagymező uccai iskolánál: Szepessy S. 39.134, a Pan­nónia u. iskolánál: Keszler Jenő és fivére 14.889 P. Mázolómunkát a Palotai úti kislakásoknál: Liktor Ferenc 4182 P. Burkolómunkát a Kis­korona u. iskolánál: Bier és Wersetz 5494 P. Villanyszerelési munkát a Százados úti kislakásoknál: Barta Károly 13.378 P. Kőmívesmunkát a Beze­rédy u. iskolánál: Be­linszky János 1197 P. Hajópadlómunkát az Eg­ressy úti iskolánál: * Helle­brandt János 2524 P. Kazánkicserélési munkát a Tisza Kálmán téri iskolá­nál : I-Iarsányi Testvérek 4904 P. ■Útépítési munkát a Né­metvölgyi úti városi bér­házak körül: Obendorfer J ó- zsef és Fia 71.529 P. Csatornaépítési munkát a Molnár uccánál: Obendorfer József és Fia_ 45.425, a Zöld­máli útnál: Ámon Antal és Fia 9655, a Badacsonyi út­nál: Obendorf er József és Fia 6165, a Fillér uccánál: Hajnal Imre 11.361 P. Aszfaltozási munkát a Mozsár uccánál: Helvey Ti­vadar 11.230 P. Víztelenítési munkát a Vá­rosmajornál: Obendorf er Jó­zsef és Fia 8292 P. Bádogosmunkát a Város­háza tatarozásánál: Lammel Ferenc és Horvát Sándor. Ácsmunkát ugyanott: Szí­vós László. Kőmíves munkát ugyan­ott : Zimmermann Lajos, Rück Lajos, Klenovits és Bátori, Paulheim Lénárt. 7308, Déri Emil 7831, Paulay László 7291, Lénárt Ödön 7382, Ehrenreich Dániel 7305, Hungler István 6766, Nedel- kovits és Társa 7587, Dem- bitz Sándor 7797, Szabó László 7969, Kerti és Far­kas 7594, Gruber Lajos 9970, Bene és Wein 10.584, Kolbányi és Pákozdy 8615, Pozsonyi Emil 12.459, Vozáry Pál 9692, Barta Károly 8722, Hantay Ödön 10.335, Miklós Dezső 8096, Novák S. 9711 P. A Csalogány uccai isko­lánál: Szabó László 12.593, Nedelkovits és Társa 13.416, Alexy és Uhlyarik 9922, Paulay László 11.335, Csépai Jenő 13.498, Dembitz Sámuel 11.286, Abay Nándor 12.157, Labiner Miklós 10.906, Fischoff Oszkár 11.492, Kerti és Farkas 13.215, Hoííer és Sommer 13.535, Müller Ti­vadar 16.007, Soór Sándor 14.679, Molnár János 13.610, Déri Emil 13789, Gruber La­jos 16.773, Bene és Wein 17.844, Schrettner Ede 14.602, Miklós Dezső 14.759, Kolbányi és Pákozdy 14.862, Barta Károly 15.220, Szina- tana és Szőke 15.489, Po­zsonyi Emil 20.015, Hantay Ödön 17.035 P. Burkolómunkára a budai Vigadónál: Melocco Péter 3592, Urbach és Tafler 3554, Balog Ferenc 3610, Andrea r-t. 3192, Sehillinger Vilmos 3483 P. Lakatosmunkára a Kómái fürdőtelepi iskolánál: Sóty Zoltán 8821, Péter Artur 6138, Skolkay Mátyás 7367, a Lenke úti iskolánál: Agu- lár Viktor és Társa 12.953, Sóty Zoltán 10.482, Csen- gery Gyula 10.135, Gerő és Györy 9860, Skolkay Mátyás 10.590, Jonász Vilmos 9059, Krausz Gyula 10.340, a Len­ke úti óvodánál: Sóty Zol­tán 6912, Csengery Gyula 6261, Gerő és Győri 5974, az Üllői úti iskolánál: Skolkay Mátyás 11.584, Madarász László 14.007, Lampi Ödön 11.614, Gerő és Győri 11.551, Agulár Viktor 14.229, Krausz Gyula 11.459, Vitái András 10.803, Kapitány Antal 12.604, Sóty Zoltán 12.278 P. Hajópadozati munkát a Fehérsas téri iskolánál: Szlics Mihály 8098, Érti Jó­zsef és Fia 7634, Bognár István 8470, Marton László 6923, Erdei Lajos 7177, Tőke György 7096, Hellebrandt Já­nos 7379, Hegedűs Ferenc 7301, Helmrich János 7858, Kozma Pál 8165, a Szt. László téri iskolánál: Sipos László 2948, Érti József és Fia 2822, Helmrich János 2758, Horváth József 3476, Wellisch Tibor 2658, Erdei Lajos 2681, Szalay Sándor 3160, Riedel Bertalan 2900 P. Üvegmozaik munkára a Kossuth-mauzoleumnál: Zsellér Imre 11.215, Palka József 8150 P. Üvegesmunkára a Teve uccai tűzőrségi épületnél: Bukova Lajos 3729, Braun Ferenc 2989, Szalfelder Ede 3903, Herrling Antal 3404, Ciklop építő r.-t. 2721 P. Linoleummunkára a Vali úti iskolánál: Schraub Ist­ván 12.344, Császár Imre 12.068, Melocco Péter r.-t. 13.214, Eisinger M. J. és Fia 12.639, Magyar asbestit padlógyár 12.131 P. Csatornaépítési munkára a Sárbogárdi úton: Via építő r.-t. 54.643, Komfort építő r.-t. 50.692, Országos építő r.-t 57.255, Fábián, Somogyi és György 68.901, Magyar vasbeton építő vál­lalat 78.230, Ámon Antal és Fia 53.443, Farkas Lajos 53.251, Halász Hubert 41.930, Klauber és Vajda 52.781, Gratzl Lajos 45.148 P. Pesti rész: ingatlanforgalom 1929. évi június hó 24—30-ig Budai rész: Beérkezett ajánlatok A műit héten tartott nyilvános és szuitkörű ver­senytárgyalásokon a különböző fővárosi közmun­kákra és közszállításokra a következő cégek pályáz­tak: Mázolómunkára a Teve uccai tüzérségi épületnél: Meglics János 3218, Szegő József 2876, Tomy Lajos 2445, Hantos Testvérek 3035, Mátlié Ferenc 2801, Lendvai Ferenc 2573, Ober- mayer István 2755, Lerch- ner és Török 2994, Bálint és Pantovics 3227, Krausz és Fia 3241, Ciklop építő r.-t. 3426, Bécsi és Zinka 3792, a Római fürdőtelepi iskolá­nál: Szegő József 5570, Guth Pál 6513, Steiner és Singer 5557, Lerchner és Török 4285, Schmitz Ferenc 4768, Jóföldy Tibor 6492, ifj. Máté István 6031, a Lenke úti is­kolánál: Krammer Adolf 7487, Lerchner és Török 6058, Jóföldy Tibor 7996, Ba­kos Ernő 5907, ifj. Máté István 8242, Szegő József 7879, Guth Pál 7009, Ober- mayer István 6032, Steiner és Szimper 7078, a Lenke úti óvódánál: Krammer Adolf 6318, Lerchner és Török 5407, Bakos Ernő 5070, ifj. Máté István 7390, Guth Pál 6184, Szegő József 5606, az Üllői úti iskolánál: Vásár­helyi János 8400, Steiner és Szimper 8166, ifj. Máté Ist­ván 9351, Lendvai Ferenc 6519, Guth Pál 7709, Remsey Elemér 7609, Jóföldy Tibor 8989, a budai Vigadó-kávé- ház helyiségeiben:, Reitzer Ferenc 4407, Zúzán Béla 4576, Steiner és Szimper 2272, Steinhausel és Kölber 3945, Hantos Testvérek 4817, Zafourek Ferenc 4410, Kram­mer Adolf 2489, Hurm Jó­zsef 2294 P. Szobafestőmunkára ugyan­ott: Reitzer Ferenc 3754, Hantos Testvérek 2921, Krammer Adolf 2509, Stei­ner és Szimper 2824, Stein- hausl és Kölber 6014, Za­fourek Ferenc 3720 P. Villanyberendezési mun­kára a Török Fái uccai is­kolánál: Molnár János 14.166, 'Hatschek, Guttmaun és Társa 14.809, Alexy és Uhlyarik 12.907, Barta Ká­roly 12.364, Reiner Nándor 13.441, Déri Emil 12.624, Kaffka és Wagner 12.640, Labiner Miklós 13.075, Hof­ier és Sommer 14.690, Ho- litscber Zsigmond 16.769, Némethy Mihály 15.709, Fischoff Oszkár 18.861, Bene és Wein 17.834 P. A Vas uccai iskolánál: Tóth Pál István 5189, Ujj- Béla 5946, Bálint Imre 4456, Téglási Géza 4702, Sebők Já­nos 4472, Abay Nándor 4623, Dulovits Emil 4499, Reiner Nándor 5070 P. A Böszörményi úti isko­lánál: Nedelkovits és Társa 4697, Bartos Testvérek 3799, Koffer és Sommer 5487, Fischoff Oszkár 4832, Déri Emil 3798, Hatschek, Gutt- rnann és Társa 4113, Barta Károly 4794, Labiner Miklós 4992, Szabó László 5627, Bene és Wein 7425, Müller Tivadar 6027, Kolbányi és Pákozdy 6302, Plungler Ist­ván 6259, I-Iolitscher Zsig­mond 6923, Tóth István 5937, Paulay László 5672 P. Az Üllői úti iskolánál: Hantay Ödön 5758, Janu- schek Géza 5063, Novák S. 5042, Fischoff Oszkár 5899, Kerti és Farkas 5729, Kof­fer és Sommer 5469, Ehren­reich Dániel 5862, Miklós Dezső 5032, Dembitz Sándor 3573, Alexi és Uhlyarik 4858, Labiner Miklós 4701, Pozsonyi Emil 7155, Bene és Wein 7851, Barta Károly 5920, Déri Emil 5934, Vozáry Pál 6180, Gruber Lajos 5903 P. A Horthy Miklós úti is­kolánál: Fischoff Oszkár Stéger József és nejéről Fürst Bernátra (III., Bécsi út), 15309. hrsz., 32.000 P-ért. Dr. Gönye Győzőről Var­ga József és nejére (III., Táborhegy), 16693/1. hrsz., 2000 P-ért. Dr. Bán Aladár és nejé­ről Herczeg János és nejére (I., Kelenföld), 3313/2. hrsz., 6180 P-ért. Özv. báró Kohner Alfréd- né és birtoktársairól Ferenc- balmi ingatlan r.-t.-ra (I., Budakeszi út 57/a/b sz., I., Hárshegyi út 16. sz.), 10921., 10922., 10923., hrsz., 18.000 dollárért. Gróf Serényi Istvánuéról Minkus Richárd és nejére (I., Lóránt út 4/b és 4/c sz.), 9685., 9686. hrsz., 120.000 P-ért. Kk. Mayer Józsefről V24 része Morocz József és bir­toktársaira (I., Mikes Kele­men u. 63. sz.), 840. hrsz., 8520 P-ért. Özv. Rosenstein Vilmosné és birtoktársairól Balajti Jenő és nejére (III., Csa­tárka), 15892. hrsz., 3500 P-ért. Özv. Frank Istvánná és birtoktársairól Fried Rezső és nejére (III., Solymári u. 13—15. sz.), 17100. hrsz., 14.000 P-ért. Hornyánszky Ernőről % része Plornyánszky Miklós és birtoktársaira (I.. Város­major u. 74. sz.), 6842 hrsz., öröklés. Steiner Jenőről dr. Farkas Samura (I., Laura út 26. sz.), 9355. hrsz., 20.000 P-ért. Pál Mátyásnéról Vm része Keller Mihály és nejére (III., Kaszás), 19494/1. hrsz., 800 P-ért. Nagybátony—újlaki ipar­művek r.-t.-ról Wágner Le­ventére (I., Pösinger major), 1495/82. hrsz., 8112 P-ért. Szarka Gábor és birtok­társairól 3/r része Simon Lajos és nejére (III., Tábor­hegy), 16892. hrsz., 18.000 P-ért. Nagy Menyhértnéről Dii- sing Miksára (I., Kelen- hegyi út 46. sz.), 5358/4. hrsz., 58.000 P-ért.. Tolnay András és nejéről Bogyó Géza és nejére (III., Remetehegy), 16285. hrsz., 31.0000 P-ért. Sztrakay Józsefről % ré­sze Pitrolf Lajos és nejére (II., Zivatar u. 7. sz.), 13335. hrsz., 2675 P-ért. Benyovits Adolf és nejéről Sárosi Sándor és nejére (I., Tigris u. 12. sz.), 7321. hrsz., vételár nincs közölve. Zirkelbach Éváról Vse ré­sze Mészáros Jánosra (I., Péterhegy), 684. hrsz., 375 P-ért. Ott Lajosról % része Münch Szilárdra (I., Csörsz u. 61. sz.) 8249/1. hrsz., 13.000 P-ért. Nagy Sándorné és birtok­társairól dr. Nagy ürbán- néra (II., Jezsuita-lépcső 1. sz.), 14221. hrsz., 46.945.76 P-ért. Kk. Hajós Ervin és bir­toktársairól % része Her- czegovátz Ervinnére (II., Pasarét), 11510/13—15. hrsz., 12.000 P-ért. Beer Oszkárnéról % része Beer Ferenc Miklós és bir­toktársaira (I., Kelenhegyi út 16/b és 18. sz.), 5057/1—2. hrsz., öröklés. Tiebl Jánosáé és birtok­társairól % része Bayer Mi­hály és nejére (I., Petne- házy-rét), 11305. hrsz., 1840 P-ért. Czajlik Lajosról Czajlik László és birtoktársaira (I., Nyék; III., Mátyáshegyi, 11402/1—3., 11476., 16074. hrsz., ajándék. Dr. Ehrenfeld Bertalanról % része kk. Ehrenfeld Ló­ránt Pál és birtoktársaira (I., Városmajor u. 5. sz.), 6966/2. hrsz., öröklés. Farkas Károlyról % része vitéz Kálas János és birtok­társára (III., Vérbalom), 11552. hrsz., 10.000 P-ért. Medveszky János Sámuel­ről Krausz Dezső és nejére (III., Vörös vári u. 98. sz.), 16976. hrsz., 21.500 P-ért. Reiter Antalnéról % része Bencze Mórra (III., Homo­kos), 19268/1—2. hrsz., 1000 P-ért. Dr. Légrády Imre és ne­jéről Farkas Ignác és nejére (I., Budakeszi út 16. sz.), 10950/4. hrsz., 38.000 P-ért. Mész, cement, pjpsy, stb. legolcsóbb beszerzési forrása Általános Anyagraktár Budapest, Vili., tteniczky ucca 6 sz. "I e efon : József 302-83 Egyesült Magyar Cipő­nagykereskedők r.-t.-ról V7 része Lőwinger Alfrédra (VI., Dessewífy ucca 47. sz.), 3550. hrsz., 42.500 P-ért. Budapestvidéki kőszén­bánya r.-t.-r ól „Hangya“ szövetkezet alkalmazottainak nyugdíjintézetére (IX., Ló- nyäi u. 46. sz., 9421—9423/c hrsz., 730.000 P-ért. Löw Józsefről illetősége kk. Löw Gyula és birtoktár­saira (VII., Cserhát u. 9. sz.), 4306/8. hrsz., öröklés. Égan Edéné és birtoktár­sáról Varga Arnold és nejé­re (IV., Magyar u. 16. és 20. sz.), 428., 431. hrsz., 160.000 P-ért. Klein Jenő és birtoktársai­ról Hauner Frigyes és nejére (VI., Horn Ede u. 10. sz.), 3600/b. hrsz., 130.000 P-ért. Ernst Márkusné és birtok­társáról Tamniszkoff Iván­ra, (dunabalparti) 26262/1. hrsz., 12.000 P-ért. Jóna Károlyné és birtok­társáról Kaltenecker Sebes­tyénre (X., Bánya u. 4. sz.), 7432. hrsz., 34.100 P-ért. Dr. Baumfeld Lajos és ne­jéről illetősége Dr. Farkas Antal és Samura, (dunabal­parti) 25191/1. hrsz., tulaj­donközösség megszüntetése. Dr. Farkas Antal és Sa­muról illetősége dr. Baum- feld Lajos és nejére (duna­balparti) 25191/2. hrsz., tu­lajdonközösség megszünte­tése. Szilágyi Béláról Nyikos Károly (VII., Fűrész u., 1966—1969. 76—77/2. hrsz., 7.690 P-ért. Horváth Jenő és birtok­társairól Klein Dezső és ne­jére, (dunabalparti) 27839/1. hrsz., tulajdonközösség meg­szüntetése. Klein Dezső és nejéről Horváth Jenő és nejére, (du- napalbarti) 27839/2. hrsz., tulajdonközösség megszünte­tése. Dobay Kálmán és nejéről Deutsch Zzigmondra (VII., Szövetség u. 18/a. sz.), 4463/a. hrsz., 90.000 P-ért. Ritter Albertnéról illető­sége Csányi Annára (IX., Földváry u. 7. sz.), 9593/4/a. hrsz., 20.000 P-ért. Rosenfeld Mór és nejéről Kohp Aladárnéra (VII., Czo- bor u. 80. sz.), 1966—1969/131. hrsz., 9000 P-ért. Kk. Droba Ferenc és Bé­láról illetősége Pálinkás Györgyre (VII., Törökőr), 2565. hrsz., 2830 P-ért. Schön Árminról illetősége Keleti és Herbst cégre (VI., Erdőtelkek), 1683/20., 1681., 1682/10. hrsz., 4220 P-ért. László Jenőről Grünspan Izidorra (VI., Teve u.), 1590—1592/62. hrsz., 13.500 P-ért. vállalkozók; Pneumatikus gépeik stb. beszerzése előtt tekintsék meg üzemben az általunk szállított gépeket: Csécs E. „Bora bányagépek1' kor. váll. Budapest, V., Csáky-u. 18/b. Tel. L. 998-28 SQLTY LÁSZLÓ KERTÉPÍTŐ TELEFON: AUTOMATA 644—81. Kertészeti telepei i BUDAPEST, U., PASARÉTI-ÚT 129. S O LT SZENTIMRE PEST-MEGYE FIEDLER JÁNOS lenipari rí. 1 Lenfonó-, etmázó-, szövi-, KOMÁROM Wt • _ t t ' Lenfonalak, lencérnák, nyers és N^"dörŰcca u^zám fehérített lenszövetek, ponyvák. Telelőn: Lipdt 981-25 SÜSS és TÁRSA elektrotechnikai mérnöki iroda és gyár BUDAPEST VI, HUNGÁRIA KÖRÚT183 Telefon : J. 396-57 Telefon : J. 396-57 Kerti és Farkor hatóságilag eng. villamossági és műszaki vállalata, mecha­nikai és rádió szakműhely Budapest, IX. Lónyai-u. 13b Telefon: Aut. 860—17 EGYESÜLT GÉP- ÉS FÉMÁRU- GYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG K Budapest, VI., Lőportár-u. 9-11 TELEFON : AUTOMATA 275—13 GYÁRTMÁNYAI: Szikvizgyárr oerenoe zések, izónsavfürdő-kóízülókek. Bőr­éé sörkimérőkészülékek, jégszekrények. Elektromotorok, mosodai berendezések, mosó- és vasalóqópek. — Fémtömeg­cikkek. — Folyékony szénsav. Kész ajtók és ablakok LUTZ LAKK ÉS FESTÉKGYÁR RÉSZV.-1 ARS I BUDAPEST, VII., ŐRNAGY UCCA 4. tZ [ nagy mennyiségben, azonnal kaphatók. Készít azonkívül tömör hálószobákat és rendelésre rajz szerint, mindeníélc asztalosmunkát a leg- Molnmcnifl/ In7?0f aSztal°B" szolidabb kivitelben iWuíUIIIuUlVjf ÜU£5ul árugyárrt Gyártelep: VII., F R A N C I A - Ú T 11. SZÁM Telefon : T. 484—65, 464—66. Prospektus díjtalan KLOSE 0. F. FELVONÓGYÁR (saját gyártelepünkön) BUDAPEST, VI., GÖMB U. 44 Mindennemű felvonónak legtöké­letesebb kivifelben való gyártass Telefon: Lipót 960-24. KÖZPONTI FŰTÉSEK és egészségügyi berendezések vállalata SZEPESSY SÁNDOR UTÓDA SZEPziSSY GYULA oklevelet mérnök, Budapest, VII. Abonyl ucca 25. Telefon: J. 380-30 MÉHN ANTAL ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST, II., BATTYU-U. 7. Telefon: Auf. 506-24

Next

/
Oldalképek
Tartalom