Fővárosi Hírlap, 1929 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1929-10-30 / 44. szám

Budapest, 1929 október 30. Újjáalakul a központi választmány I \wiHARY FERENC Választás: a szerdai közgyűlésen Ä Központi Választmány mandátuma, mint isme­retes, az év végével lejár. A választási törvény sze­rint az új választmányt a mandátum lejárta, tehát december 31-e előtt legalább két hónappal kell meg­választani. Éppen ezért a választás a szerdai köz­gyűlésen lesz, titkos szavazással, lajstromosan. A választást megelőző ajánlásokat vasárnap tartották meg. A központi választmány újjáválasztásánál két lista fut. Az egyik a Községi Polgári Párt és a Ke­resztény Községi Párt közös listája, a> másik az egye­sített demokrata-szociáldemokrata lista. A választásoknál a két lista ellenére sem vár­ható nagyobb harc, mert a leadott szavazatok szerint, arányosítással fogják az új választmányt összeállí­tani. A két listát itt ismertetjük: Az Egységes Községi Polgári Párt és a Keresz­tény Községi Párt egyesített listája a következő: Joanovich Pál, Usetty Béla, Budai Dezső, Horváth Károly, Petrovácz Gyula, Botzenhardt János, Martin János, Szőke Gyula, Or óva Zsigmond, Seemann Mi­hály, Bozóky Adám, Girardi Tibor, Lakatos Géza, Bóíin József, Larnpel Vilmos, Payr Hugó, Pászthy János, Battenberg Lajos, Miklós Ferenc, Nagy Fe­renc, Nessy Gyula, Müller Antal, Repold Károly, Wellisch Andor. Az egyesített demokrata és szociáldemokrata lista: Farkas István, Pakots József, Büchler József, Hajdú Marcel, Propper Sándor, Wilheim Adolf, Szepessy Albert, Vörösváry Miklós, Horváth Pál, Schliff er Zsigmond, Gonda Béla, Lányi Géza, Grün­zweig Sámuel, Kovács Andor, vitéz András József, Áron Dezső, Garai Ármin, Gedö Árpád, Bechtler Péter, Hazai Béla, Schmanlla Géza, Eibenschütz Ignác, Schwarz Márkus, Andódy Géza. Dürer városa Budapesten Emlékezetes még az a propagandisztikus és er­kölcsi szempontból egyaránt hatalmas siker, amelyet az idén februárban a magyar kultúra Nürnbergben aratott. Ennek a látogatásnak viszonzásaként most Budapesten rendez képkiállítást és általában nürn­bergi hetet Dürer városa. Budapest kiváló barátja, Hermann Luppe dr. nürnbergi főpolgármester és Nurnbergben élő kitűnő hazánkfia, Körmendy-Frím Ervin festőművész kezdeményezték ezt a nagyarányú akciót, amelynek bevezetőjeként vasárnap délelőtt nagy tetszéstől kísért előadást tartott a nürnbergi városháza sajtófőnöke: Hans Friedrich dr. Az elő­adást Liber Endre tanácsnok ünnepi beszéde vezette be, ebben bemutatta a magyar közönségnek Fried­rich dr.-t, akinek előadására külön is felhívta a figyelmet. Az üdvözlések elhangzása után Friedrich dr. megtartotta nagysikerű előadását, amelynek ez volt a címe: ,,A romantikus és a modern Nürnberg”. Élvezetes és értékes előadásában megelevenedett ez a csodálatos német város, amely a legépebben őrizte meg a középkor építészeti kultúrájának em­lékeit. Rámutatott a magyar vonatkozásokra, elsősor­ban a magyar származású Dürerre, valamint Ku- petzky Jánosra, akinek művészete szintén Nürnbergi­ben virágzott. Az előadást vetített képek bemutatása követte és ezek a képek a szemnek is életté varázsolták azo­kat a csodákat, amelyekről Friedrich dr. szuggesztív előadását tartotta. A szépen sikerült ünnepség a német himnusz hangjai mellett ért véget. Friedrich dr. egyébként hétfőn este az Otthon­ban tartott előadást Nürnbergről és a budapesti hét jelentőségéről. I • építész építőmester . BUDAPEST, VII., COLUMBUS UCCA 33. sz. TELEFON: JÓZSEF 350-37 r~ KESZLER JENO ES FIVÉRÉ EGÉSZSÉGÜGYI BERENDEZŐK Központi fűtés-, vízvezeték- és csatornázási vállalat Budapest VI, Andrássy-út 67. Telelőn; Automata 151 —13 STOBBE KÁLMÁN építőm es ter BUDAPEST, V., VISEGRÁDI UCCA 9. j TELEFON : 975—93 ILKOVITS J. Központi fűtések és vízvezetéki berendezések vállalata BUDAPEST, VI, ANDRÁSSY ÚT 92 Telefon : Aut. 12—07. sz. BITÜMEM UTEPITO R. T. Budapest, DC., Ferenc-körút 46. ÁMON ANTAL és FIAI KŐVEZŐM ESTEREK, ÚT,- CSATORNA- ÉS BETON- ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK, FÖLDMUNKA, VÁGÁNY- FEKTETÉS, MÉSZKŐBÁNYA. Vilii., Fülé ucca 10. Telefon: J. 303-35. Ülőbútor-állvány! tele^ÍóSe? 425-40 BUDAPEST, VII., GRASSALKGVICH U. 21. SAJÁT HÁZ. FUCHS ü. Első Magyar Tizedes- és Százados-Hidmérleggyár R.-T. BUDAPEST Gyár és iroda: VI., Váci-út 43. Városftaktár: VII., Károly klrály-út 1 Telefon: L. 915—23. Telefon: József 429—90. Révész János 0«ment-, márványmozaik-és mükfi- árúgyár, betonipari vállalat. Burkoló-, műká é3 csatornázási munkák. TELEFON; Újpest 198. is Központi iroda: ÚJPEST, CSZ UCCA 14. HEIZER FRIGYES DRÓTKERÍTÉS- és SODRONYFONÓ-EPARTELEPE BUDAPEST, VHL, Stafienberger a. 10. TELEFOlb J. S02-3S. PETRÓCZKY LAJOS Aut. 508-84 BUDAPEST, I., MAROS U. 9 Elvállal: teherfuvarozást, földmunkát, bútorszállítást csukott vagy nyitott kocsikban, helyben és vidéken TÓTH 1ST DÁN Telefonautomata 510—29. szám. V1LLLANYSZERELŐ Budapest, I., Greguss ucca 8. szám ——® SÁMUEL GYÖRGY épület,- díszmű-bádogos és egészségügyi berendező BUDAPEST, VI, ARADI U. 45. TELEFON! AUT. 223-62. Mandorff és Társa Vas, fémlakaics és gépjármű áru munkák üzeme Budapest VL, Szabolcs ucca S. Telefon: Aut. 142—67. Szobafestő, mázoló és ércfényező munkákat kiváló kivitelben készít SZEGŐ JÓZSEF Budapest, VII., Kazinczy ucca 20. Telefon: J. 440-60. Sternberg és Kálmán Tiizifecskendók, tűzoltó- ßljtagsf JÓZSeMíÜrŐI 35 szerek, egyem íelszerele- r ’ sek és kútszivattyú-gyára Telefon: József 301<*80 Ssmaíana Jóssal müsset KI és villamossági vállalat Budapest, V,, Wekerle Sándor-u. 13 TELEFON: 219-52 Kerti és Farkos Budapest, IX. Lónyai-u. 13b Telefon: Aut. 868—17. hatóságilag eng. villamossági és műszaki vállalata, mecha­nikai és rádió szakműhely TREMMEL TESTVÉREKTSÜSS bádogos és szerelő, egészségügy!, műszaki berendezési vállalata BUDAPEST, Vili, BAROSS UCCA 50 SZÁM KOCH 1ST VAU ÁCSMESTER TETŐEMELÉSi VÁLLALKOZÓ ÁCSTELEPE BUDAPEST, IX, LENKEI UCCA 3. SZÁM TELEFON: JÓZSEF 318—90 ROYAL BENZINKUTAK a legjobb üzemanyagot és a legjobb amerikai Readway-olajat szolgáltatják PAJOR LÁSZLÓ ....^.....BUDAPEST, V., Tel .: L. 906-15 és Auf. 290-07 VÁCI-ÚT 18. SZÁM FISCHER MARKUSZ ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS ÜZEM ÉS IRODA: BUDAPEST, X., LEGET UCCA 20 RIEGER OTTO ORGONAGYÁR ÚJ ORGONÁKAT valamint HO ML OKZA TSIPOKA T szállítunk és orgona javításokat mérsékelt árban és művészi kivitelben elvállalunk. Gyáraink­ból negyven éves fennállása óta 2300 új orgona került szállításra. BUDAPEST, X, SZIGLIGETI UCCA 29. (RÁKOSFALVA) TELEF. JÓZSEF 393-45. Kész ajtók és ablakok alapmázoív* É fel il ® B 51 ángy mennyiségben, azonnal kaphatók. Készít azonkívül tömör hálószobákat és rendelésre rajz szerint, mindenféle szolidabb kivitelben Malonisoky József áru gyárit Gyártelep: VIL, F R A N CI A - Ú T 11. SZÁM Telefon: T. 464—65, 464—66. Prospektus díjtalan FRIEDRICH JAKAB ÁCSMESTER ÉS TETŐEMELÉSI VÁLLALAT Budapest, V., Párkány ucca 1418. Telefon: Lípót 969—98 maim jtni Budapest, V!., Szent Lá F ácsmester szJó út 55 b. TELEFON: | J. 369-84. A. 133-85. 1 F BUDAPEST Dr. KOLLÁR 'EDÉLLEMEZ ÉS VÉGYIIPAR , IX., ILLATOS-ÚT 3. SZÁM. Magyar Vasbefon Építési Vállalat Kemény és Tisza Budapest, V,, Mária Valéria ucca 19. Telefon: Aut. 825—42. Mindennemű vasvázas betOTmunka, vízmedence, víztorony magas építkezés építése. SCHAFFER KÁROLY okleveles mérnök Vasút-, út-, betonépitési vállalkozó kövezö-mester Budapest Vili, Aggteleki ucca 17. Telefon: József 325-88 WinRler Jlníc&l pala- és cserépfedö-mester tetőjólearbantartási vállalat Uudapesí, VI., Isabella^u. 47. Telelőn: Hűl. 297—06. Költségvetésele díjmenteseit. Referenciáié. Hossnyai Isidor vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, légszesz- U1I., Tl}Öl£Öly-ÚÍ 75. SSZ. vezeték beiendező, épület- és díszmübádogos Teletonszám: József 326-69 KLOSE 0. F. FELVONÓGYÁR (saját gyártelepünkön) BUDAPEST, VI., GÖMB U. 44 Mindennemű felvonónak legtöké­letesebb kivitelben való gyártása Telefon: Llpét 960-24. v Országos építő r. t. Budapest, V. Harmincad-u.3 Telefon: Aut. 824-05, 824-06.

Next

/
Oldalképek
Tartalom