Fővárosi Hírlap, 1929 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1929-11-06 / 45. szám

Budapest, 1929 november 6. 1 Több mint 100 vonat indul naponta a HÉV Páiffy téri állomásáról Megépült a második vágány — Rövidesen mérsé­kelni fogják a tarifát Hónapokkal ezelőtt a Fővárosi Hírlap adott hírt elsőnek azokról a tárgyalásokról, amelyek a MÁV és a HÉV, illetve & HÉV és a főváros között megindultak a budai körvasút forgalmának teljes át­vétele és a filatorigáti második HÉV sínpár kiépítésére vonatkozólag. A budai körvasút — mint ismeretes ■— nemcsak a Császárfürdő előtti Dunaparton halad, hanem lemegy egészen a Páiffy térig, sőt a Margit körúton végig egészen a Déli vasút pályaudvaráig és a Ganz-gy&rig húzódik. A körvasút meglehetősen élénk teherforgalmát eddig a MÁV a város belsejé­ben is gőzmozdonyokkal bonyolította le, igaz, hogy éjjel. De még így sem volt kellemes a budai bérpalo­ták lakóinak, a budai körutak késői járókelőinek, ha végigröhögött az uccukon egy-egy füttyögető, pöfé­kelő mozdonnyal vontatott dübörgő tehervonat. A HÉV ajánlatot tett a MÁV-nak, hogy a körvasút tel­jes személy- és teherforgalmát hajlandó elektromos vontatással ellátni, s a fővárosnak is kötelező ígére­tet tett, hogy a régen sürgetett kültelki forgalmat lényegesen megjavítja, sűrüsíti, ha engedélyt ad egy második sínpár építésére a császárfürdői és filatori­gáti állomások között, illetve erre a célra közterületet enged át díjtalanul. A tárgyalásokat a főváros törvényhatósága ré­széről nagyon sokan ellenezték, mert régi óhaj, hogy a belterületről teljesen vonuljon ki a határra a HÉV. Ez a mostani terjeszkedés pedig ennek ép az ellen­kezőjét szolgálja. Végül mégis a HÉV álláspontja győzött, amit előmozdított a BSZKRT tétova, bizony­talan állásfoglalása, mert nem tudott, vagy nem akart határozott választ adni, mikor és hogyan tudná átvenni, ellátni az Óbuda—Római-fürdő felé irányuló forgalmat. A HÉV időközben, dicséretes gyorsasággal ki­építette a második vágányt és a tanácsnak bemuta­tott menetrend tanúsága szerint komoly szándékról tett tanúbizonyságot a forgalom megjavítása tekin­tetében is. A közterület átadásáról szóló szerződés sze­rint ugyanis a főváros jogot biztosított magának a menetrend- és tarifakérdésekbe való bele­szólásra is. új sínpáron elektromos mozdony viszi ki az óbudai MÁV-állomásig, ahol csatlakoznak az esztergomi vo- 1 iratokhoz. A HÉV látja el a budai körvasút mentén j levő ipartelepek vasúti szolgálatát is és pedig a fő- I város kikötésére a MÁV-v A azonos tarifa mellett. Az | új budai vasúti forgalomról illetékes helyen az aláb- l biakban tájékoztatták a Fővárosi Hírlap munka­társat * — A Császárfürdő és a Filatorigát között a helyiérdekű vasút vonatai szerződéses jogon a MÁV jobbparti körvasújának vágányán közlekedtek. Az egy vágány miatt volt lehetetlen a múltban a Római­fürdő—Szentendre vonalon több vonatot járatni. A vonal túl volt terhelve, mert itt, ezen az egyetlen sín­páron bonyolították le a MÁV Esztergom felé irá­nyuló császárfürdő—óbudai személyforgalmát és a vonalszakasz melletti ipartelepek teherforgalmát is. — Ez az egyvágányú szakasz tette lehetetlenné a Páiffy tér—Szentendre közötti sűrűbb forgalmat, s legfeljebb egyórai időközben tudtak vonatokat in­dítani. Ezzel a közlekedéssel természetesen nem vol­tak megelégedve a vonalmenti területek lakói, külö­nösen nem Óbuda, Aquincum, Rómaifürdő stb. lakos­sága, akiknek igényeit a ritkán közlekedő vonatok nem tudták kielégíteni. A HÉV viszont kénytelen volt igen hosszú vonatokat járatni, hogy a jelent­kező utastömegeket el tudja szállítani. — Mivel ezek a közlekedési állapotok nagyrész­ben a főváros lakosságát érintették, a főváros évek óta sürgette a kereskedelmi miniszternél a megfelelő intézkedéseket. így történt, hogy a kereskedelmi mi­nisztérium felhatalmazására a MÁV és HÉV között megállapodás jött létre oly értelemben, hogy a HÉV megépíti a kérdéses második vágányt és a budai kör- vasúton az egész forgalmat a IiÉV bonyolítja le a Császárfürdő állomás szolgálatával egyetemben. — A tárgyalásokba belekapcsolódott a főváros is, mivel tőle kért a HÉV közterületet a második vágány megépítésére. A főváros ideiglenesen át is engedte a szükséges területet, úgy hogy a HÉV mindaddig használhatja, amíg Nagy-Budapest közlekedési problémája véglegesen meg nem lesz oldva, A HÉV nemcsak új pályatesteket épített az el­múlt év alatt, hanem egyidejűén megnagyobbította a közbeeső állomásokat, Aquincumban pedig a klasz- szikus környezethez illő stílusban, egészen új állo­mást építtetett, amelynek karaktere teljesen megegye­zik az ottani múzeuméval. Az új vonal műtanrendőri bejárása csütörtökön volt meg és november 1-én megindult a budai oldalon az új HÉ V-forgalom. A szentendrei vonalon az új rend szerint naponta több mint száz vonat közlekedik s különösen sűrű a for­galom a belterületen, Békásmegyerig. A HÉV vette át a Császárfürdő MÁV állomásának szolgálatát is és az innen induló MÁ V-vonatokat egy Közúti gőz- és motorhengeriést vállal Sürgönyeim; WOLFFEKE Tel.: Lágymányos 13-82 WOLFF ERNŐ Budapest-Kelenföld, Budaörsi-út 101 s amíg a főváros máskép nem intézkedik, — és azzal a feltétellel, hogy a HÉV a gőzüzemet teljesen ki­küszöböli, a teherforgalmat is villamos mozdonyok­kal bonyolítja le, s bizonyos befolyást biztosít a szé­kesfőváros tanácsának a menetrend- és tarifakérdé­sek intézésébe. A főváros olcsóbb menetdíjat, sűrűbb belterületi köz­lekedést és rövidebb vonategységeket követelt. a HÉV ezeket a feltételeket csaknem egészében telje­sítette is. Bemutatta a tanácsnak az új téli menet­rendet, amely szerint Páiffy tér és Békásmegyer kö­zött naponta több, mint száz vonat fog közlekedni. Az úgynevezett belforgalomban közlekedő 56 vonat­páron kívül Szentendréig, illetve Szentendrétől 22 vonatpárt fog járatni a helyiérdekű. Az új menet- B rend szerint az óbudai HÉV vonalon 15—20 perces sűrűségű közlekedés lesz. — Az új menetrend a közlekedési kívánalmakat nagyjában kielégíti, a tervezetei a tanács is elfogadta. A viteldíj kérdésében még nem történt változás, de a HÉV a napokban megteszi erre vonatkozó előter­jesztését is, s rövidesen letárgyalja a fővárossal ezt a kérdést is. Meg kell jegyeznem, hogy a tarifamegállapítás végeredményben sem a főváros, sem a HÉV, hanem a kereske­delmi miniszter szuverén joga. * Óbuda környékének közlekedési kívánságai tehát, amint a történtekből megítélhetjük, nagyjában meg JÓNÁS FERENC építőmester, építési vállalkozó Telefon ■ nudapest, VII., Kolumbus u. 27 J. 339—81. vannak oldva, de még mindig tisztázatlan, a tarifakér­dés, már pedig ez nem alárendelt jelentőségű. Nem lehet ugyanis rossznéven venni az érdekelt lakosság zúgolódását a 36 filléres jegyek miatt, amit a HÉV-an váltani köteles, aránylag rövid utakra, ugyanakkor, amikor a főváros 24 fillérért szállítja a környékbeli utasokat a legmesszebb eső Rákospalotára, Megyeire és Pestszentlőrincre is. Reméljük, hogy a fővárosnak sikerül e tekintetben is meg­védelmezni a lakosság érdekeit. Az óbudai bonyolult megoldást is csak ideiglenes állapotnak szabad tekinteni és nem késhet soká az az idő, amikor Budapest közlekedési kérdéseiben végle­ges rendezést és egységes rendszert kell megállapítani. FISCHER ÉS HARTMANN mázolómesferek Budapest IV, Képíró ucca 3. sz. TELEFON : Fióküzlet: IX. kér., Tompa ucca 30. szám A. 847-7 3 UtlGARIA GUMIPADLÖ ízléses, tartós, hygienikus I Színben, minőségben elsőrangú í Készül sima és márványozott gyönyörű színekben, folyóméter rekben és kockákban. Gyártja: UNGÁRIA GUTTAPERCHA ÉS GUMIÁRUGYÁR R.-T. BUDAPEST- NAGYTÉTÉNY Gyárt különfólo műszaki gumiárut TAJKERTÉSZET FAISKOLAI CIKKEK gyümölcs és díszfák, gyümölcs és díszcserjék, szólőoitványok, rózsák, évelők és minden más a kertészethez tartozó anyagok MINŐSÉGBEN un ú mólnak kereskedelmi és tájkerté szét TtL J. 396—34 Budapest, VII., Eriséíet-klrőliiné-ot 39. sz. ROHUMANN JANOS ELEKTROTECHNIKAI ÉS MECHANIKAI GYÁR BUDAPEST, VII., SAJÓ-U. 5/a. Gyárt: precíziós fogaskerekeket, fogasrudakat, eszterga-munkát és tömegcikket. Alapíttatott 1904. ZSOLDOS ÉSTÁRSA BUDAPEST, V., KORALL UCCA 31. TELEFON: «90—53. Állandó raktár Nahoiml fűtési és Belco vízvezetéki szerelvényekben 7ITCTI ÁCTItfS elektrotechnikai és műszaki vútfslst U3I BUDAPEST Vili, BÉKÉS UCCA I. U. (Oranla Mozgóval szemben) Teioton: j. sso-ia Iektromei világítás, motorikus és gyengeáramú berendezések szerelése, Sserolésl enyagok és égők raktáron. KOVÁCS Á. ÖDÖNSI8K Budapest, Vili, Bezerédy ucca 8 111 Telelőn: 382 — 93, 408 — 78. g| Központi fűtés-, vízvezeték-, csatornafelszerelési vállalata DELMÁR BÉLA oki. mérnök, építőmester Budapest,VL Bencsyr u. 17 Teiefea 263-40

Next

/
Oldalképek
Tartalom