Fővárosi Hírlap, 1929 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-02 / 1. szám

/. szám CX yl A ve. z T'/> Ára SüSiér Tizennyolcadik évfolyam Budapest, /.929 január 2. / Ú\j | P^||gTt|^8ani^!sgaiH™ii3iig^goB88i^m0HioiiiBNia8ggsiH5Oi8is»»oinofnaigiO8Bgos?o§s8omogíiysggogímnía¥8eagÍ ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre ................................24 pengő Fél évre........................................12 pengő VÁR OSI, POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal BUD AD EST VI., SZÍV UCCA 18 SZ. Állandóan: GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ Felelős szerkesztő: BACSÓ EMIL Postatakarékpénzt. csekkszámla 40.424 TELEFON: AUTQ3IATA 187-15 Korszakalkotó lesz az év, amelynek küszöbét most nem minden meghatottság és nem minden felelősségérzet nélkül lépjük át. Kor­szakalkotónak mondta az a Ripka Ferenc, akit, mióta Budapest polgárságának egész érzelmi világát, egész lelkületét átalakította, bátran tekinthetünk a mai korszak legkitűnőbb ismerőjének és irányítójának. Hiszen ő volt az, aki megérezte az időnek elérkeztél, amikor a gyűlölködésben, egymás gyötrésében kifá­radt budapesti polgárságot ismét vissza lehetett ve­zetni az alkotó munka, a békés tevékenység becsüle­tes, megnyugtató világába. Kiváló és lelkes munka­társai közreműködésével sikerült is ez a főpolgár­mesternek, aki újesztendő napján méltán jelentette ki, .hogy túl vagyunk a lelki-válságok mélypontján. Túl a lelki-válságok mélypontján kezdődik tehát egy, vagy ki tudja hány, korszakalkotó esztendő. Már a rz öeztun/iö fg, j^Dfiely után most tettünk pon tot, a nagy alkotások jegyében indult meg, de az alkotások nem születhetnek száguldó erővel. Ilyen­formán az 1928-ik esztendő csak előszobája, úttörője lehetett az igazán korszakalkotó munkáknak és ese­ményeknek. Ma azonban elérkeztünk oda, hogy jogos váddal lehetne illetni minden intéző faktort, aki nem erezné meg az idők eljöttét, a fokozodó teremtő munka kötelező voltát. Ripka Ferenc főpolgármester és Kozma Jenő, az Egységes Községi Polgári Párt elnöke újévi be­szédjükben széles és mindenki számára örvendetes programját is adták ennek a korszakalkotó tevé­gazdag eredményekkel és személyekkel indulnak el az új esztendő útjain ezek a megoldandó kérdések. Vagy nem komoly eredmény-e hogy már legközelebb kor­mányrendelet jelenik meg, amely kijelöli a nagy fej­lődésnek induló városrészeket, amelyek majd adómen­tességet kapnak. Ez az út, amelyen az idősebb Wekerle Sándor áldásos városfejlesztési akciója is megindult és amely út városrészeket adott Buda­pestnek. Az egyéb nagy kérdések megoldásánál szerencsés és kitűnő szerep fog jutni a főváros új intézményé­nek a Községi Takarékpénztárnak és most reorgani­zálandó régi hatalmas alkotásának, a Vásárpénztár­nak. A Községi Takarékpénztár fogja — mint Kozma Jenő bejelenti — kezébe venni a főváros fejlődésének egyik igen hathatós eszközét, a telekvásárlások le­bonyolítását, valamint gazdasági és szociális létünk eoyüv igen fontos róezét, a hitelkérdés megoldását. A Vásárpénztár viszont arra lesz hivatott elsősorban, hogy Budapest közélelmezésének ügyét a mai kor igé­nyeinek megfelelően megszervezze, talpraállítsa. Óriási feladatok ezek, amelyekből ezer és ezer más kérdés sarjadzik, de ezek a kisebb kérdések szinte auto­matikusan oldódnak meg, ha Budapest közigazgatá­sának, gazdasági életének kolosszális problémái már megoldást nyertek. Mindehhez hatalmas erőre, odaadásra, önzetlen munkára van szükség. Helyzeténél, súlyánál, erkölcsi erejénél fogva elsősorban az Egységes Községi Pol­gári Párt hivatott ennek a munkának a vezetésére. A pártban megvan a szükséges erő, akarat, össze­tartás és lelkesedés, amellyel a sikereket előre bizto­I sít ja. Azok a figyelmeztető szavak, amelyeket Ripka Ferenc és Kozma Jenő újesztendő napján a párthoz intéztek, a munka harci riadói. Ezeknek kell áthatni mindnyájunk szivét és akkor nemcsak tiszta acéllal, ä r Lauem nK alkotás szent fegyverével győzzük le ellen­feleinket. sammiKY bílü^yninisztbi i nagyszabású reformra készül az ide« I genforgalom fejlesztése érdekében Késiül az idei@n>rind8i@t reformja - Lénye­iéi könnyítések a határellenőrzésnél kenységnek. Olyan programot adtak, amely tökéle­tesen fedi a kor igényeit, amelyben minden benne van, amit a város lakosságának bármely rétege jogo­san kíván. Ez a munkaprogram azonkívül és főként a főváros egyetemének jövőjét alapozza meg olyan módon, hogy generálisan, évtizedekre kiható erővel kíván nagyszabású intézményeket és intézkedéseket létesíteni. Az alkotások homlokterében természetesen a fő­város adminisztrációjának ujjáalkotása áll. Nem sze­mélyi és nem érzelmi kérdésekről van itt szó és semmi esetre sincs joga ezt a problémát senkinek szentimentális szempontok szerint kezelni. A nagy reform nem lesz cinikus gőzmasina, amely mindent, ami szép és jó volt a múltban, lehengerel. De nem állhat meg könnyes szemmel a régmúlt rom­jainál sem. Más időket élünk ma, mint mikor a fő­városi törvény, amelyet most kegyelettel clparentá- lunk, megszületett. Ma az automobil korszakában élünk, amikor — mint Ripka Ferenc mondta a dülőutak forgalmi akadályokká váltak. Ma gyors, emberics, olcsó és egyszerű közigazgatásra van szük­ség és Budapest népe boldog lesz, ha végre-valahára hozzájut ehhez. A többi nagy probléma is mind ismeretes. Mégis jó lesz hallani, hogy azok, akik a főváros ügyeit irá­nyítják, nem feledkeztek meg egyetlen egyről sem. Sőt Kozma Jenő szájából hallottuk, máris milyen Országos és községi politikusok, érdekeltségek és egyesületek vezetői, valahányszor Budapest szé­kesfőváros fejlesztésének kérdése kerül megvita­tásra, mindig az idegenforgalom fejlesztésének szük­ségességét állítják a megoldandó problémák első sorába. Ripka Ferenc főpolgármester már akkor, amikor kormánybiztosként,] működött a főváros élén, legelső programm-adásako] megjelölte az utakat, amelyen az idegenforgalmi] fokozását el lehet érni. Az ő praktikus kezdeményezései máris igen komoly eredményeket hoztak. Igea nagy jelentősége van annak is, hogy Scitovszky Béla belügyminiszter hiva- _ talba lépésétől kezdve mindig örömmel támogatta a I főpolgármester akcióit. „Fürdőkádakkal nem lehet idegenforgalmat esi- S nálni:> — mondotta a Fővárosi Hírlap egyik tavalyi 8 szamában Scitovszky Béla belügyminiszter, aki mind­azokon a helyeken, ahol kapcsolatokat tartanak fel idegenforgalmi szervezetekkel, állandóan sürgette az idegenforgalom emelését célzó előfeltételek meg­teremtését. Ebben a feladatkörben elsőnek maga Scitovszky Béla belügymi­niszter készült el munkájával. Mint a Fővárosi Hírlap munkatársa értesül a belügyminisztériumban előkészítés alatt áll az idegenrendelet reformtervezete. A reform kimondott célja az, hogy az idegenforgalom lebonyolítását akadályozó, vagy megnehezítő rendé­szeti intézkedések terén könnyítések történjenek. Beszéltünk ebben az ügyben Scitovszky Béla belügyminiszterrel is, aki a következőket mondotta a Fővárosi Hírlap — Az idegenre adelet reformja országos úgyszólván száz százalékban a főváros felé irányúi, Lényeges változtatásokat tervezek sok tek Célom az, hogy minden fölösleges rendőri zaklatástól Az egész vonalon enyhítéseket hozok be a amellyel meg akarom teremteni az idegenforgalom A Fővárosi Hírlap munkatársának értesülése sze­rint a kiadandó új rendele; az eddigi rendszerbe rend­kívül érdekes változtatásodat hoz. így például vízumot ezentúl a határállomásokon is lehet szerezni, a határállomásokon to­vábbá egyesítik a vám- és jegyvizsgálatot. Lényeges újítás az is, hogy a külföldiek ellenőrzése a jövőben nem lesz többé annyira körülményes, az adminisztrációt e téren erősen lecsökkenték. A tartózkodási engedélyek időtartamát is meghosszabbítják egy esztendőre. munkatársának: jelentőségű, minthogy azonban az idegenforgalom lényegében speciálisan budapesti jelentőségű is. ntetben, de főként a határellenőrzésnél. megkíméljem az idegeneket, reformban. fejlesztésének alapfeltételeit. A kiutasítási ügyek megreformálásáról is intézkedni fog az új rendelet és pedig olyan formában, hogy a lakhatási bizonylatokat a IV. kerületi elöljáróság fogja kiadni. Scitovszky Béla belügyminiszter nyilatkozatából és egyéb értesüléseinkből máris meglehet állapítani, hogy az idegenforgalom emelése érdekében jelentős reformok készülnek, amelyek kétségkívül előnyös hatást foe-nak ava kőről ni Budapest fejlődésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom