Fővárosi Hírlap, 1928 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1928-02-08 / 6. (954.) szám

Budapest, 1928. február 8. 11 az Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja. ❖ Előfizetési árak: fél évre . ......................, . 12 pengő. egész évre . 24 pengő Kedden délután mutatták be a portalan szemét­gyűjtő-gépkocsi típusát. A portalan szemétgyűjtés kísérletei az idén minden körülmények között meg­történnek. Az évek óta húzódó probléma halogatá­sának oka nem pénzügyi volt, hanem a rendelkezésre álló gépkocsi-típusok és berendezések között1 eddig még nem tudott dönteni a kiküldött zsűri, illetve nem találták meg azt a végleges típust, amelyet a portalan szemétgyűjtéshez fűzött várakozásoknak minden tekintetben megfelelőnek tartottak. A két évvel ezelőtt megtartott nemzetközi pályázaton an­nak idején két típust választottak ki. a Nuy-félc és a Keller és Knapp rendszerű portalan szemétgyűjtő- gépeket. Később, külföldi tanulmányutak tapaszta­latai után bizonyos aggályok merültek fe! a kül­földön egyébként 'bevált berendezések alkalmazásá­val szemben. Erre a szakemberek Balló Alfréd köz- tisztasági igazgatóval együtt egy újabb típust kon­struáltak, amely egyesíti magában az említett két rendszer összes előnyeit. Ez az új szerkezet most készült el és annak bemutatása kedden délután tör­tént meg a köztisztasági bizottság tagjai, illetve az erre delegált zsűri előtt. A zsűri üzemközben vizs-- gálta meg a szóbanforgó készülékeket, amelyek kö­zül az említett legújabb készülék nyerte meg leg­jobban tetszésüket. Ennek előnye az, hogy egy em­ber végezheti a szemét betöltését és alkalmas ké­szülék segítségével 100%-ig biztosítva van a sze­méttartály megtöltése. A kedd délutáni bemutatón jelen volt Némelhy Béla tanácsnokon kívül Schima- nek Emil müegyet. tanár. Becsey Antal, továbbá Gusztáv Adolphs meghívott szakértő, az európaszerte híres kölni köztisztasági igazgató is. valamint a köz- tisztasági bizottság tagjai közül többen. Nehézségek vannak a Várba tervezett autóbusz­közlekedés körül. A közlekedési bizottság tudva­lévőén úgy határozott, hogy a Békeffy-féle Rába- autóbuszok üzembehelyezésével február közepén meginduló öt vonal ’közül az egyiket a Várba vezeti fel és ezzel közvetlen összeköttetést létesít a Lánc­híd és a Retek ucca között. Hétfőn délelőtt volt az új vonalak műtanrendi bejárása, amelyen meglepe­tésszerűen olyan körülmények merülitek fel. ame­lyek kétségessé teszik. vájjon a Várba tervezett autóbusz-vonal megindítható lesz-e. Bizonyos oldal­ról ugyanis aggályok merültek fell a tekintetben, hogy a Hunyadi János út és az Országház ucca alatti barlangüregeik nem bírják ki az autóbuszokozta állandó rázkódást és ezáltal baleset, vagy szeren­csétlenség előidézői lehetnek. Az érdekes 'megálla­pítás után úgy döntöttek, hogy nyomban szakértői bizottságot hívnak össze a kérdés meg­vizsgálására. amely szombatig ad véleményt. Amennyiben az eredmény az lenne, hogy az emlí­tett földalatti üregek veszedelmesek, abban az eset­ben a várbeli autóbuszközlekedés tervétől el kell állni és ehelyett a rendelkezésre álló egy más vá­rosrészt kapcsolnak be a forgalomba. Scheuer Róbert és Szilágyi Lajos, az autóbuszüzemre felügyelő bi­zottság tagjai ezt az aggodalmat túlzottnak tartják, mert lehetetlen, hogy veszélyessé váljon a megtelt állapotban is csak hat tonnás autóbuszok járatása akikor, amikor ugyanazon az útvonalon ma is 9 ton­nás teherautók közlekednek minden baj nélkül. Hal­lottunk olyan aggodalmat is, hogy a 45 lóerős kis Rába-.kocsik nem fogják kibírni az erősen emelkedő hegyipályán való állandó közlekedést, a közönség erre vonatkozóan is várja a megnyugtatást. Az óbudai gyárak új útvonal építését kérik a várostól. Az Óbuda területén működő gyárak meg­bízásából a Gyáriparosok Országos Szövetsége leg­utóbb azzal a kérelemmel fordult á városhoz, hogy a legközelebbi városszabályozási program keretébe vegye fel egy oly újabb útvonalnak a létesítését, amely némileg tehermentesítené a Zsigmond uccának jelenlegi túlzsúfolt forgalmát. A beadvány szerint a Ödegosztáif ■ nyílt meg a R űr. Pajor sznnntfirlnmftnn (Vili., Vas-ucca 17) RJ kedély- és idegbetegek részére, elmebetegek kizárásával. Moir- M flum- és alkohol elvonó kúrák. Vizgyógylntéxet, Zander Rj és ortopSd gyógytennek; «HektroUierapla, diétás étté- 'á\ Kj ram bejárók részére is,Betegfelvétel mérsékelt klinikai árakon M <1EGL ALFRÉD építőmester, építési vállalkozó jüHiiww11'11 ----- VII. ker„ Komőcsy-ucca 33/b Zsig nod ucca az egyetlen számbajöhetö útvonal, amely egybeköti a II. kerületet, illetve a főváros belterületét a III. kerülettel, de ez ma már csak a legnagyobb nehézségek mellett tudja az óbudai ipartelepekkel kapcsolatos 'teheráruforgalmat lebo­nyolítani. Az érdekelt gyárak nevében tehát a Gyosz arra kéri a fővárost, hagy a budai Dunapartou létesítsen egy nagyszabású új utat, amely párhuzamosan haladna a Zsigmond uccával. A Lipótvárosi Társaskör február 8-án. szerdán, társasvacsorát rendez, amelyen KáMay Tibor nyug. pénzügyminiszter az aktuális gazdasági kér­désekkel kapcsolatban nagyobb beszédet mond. Rendezik a Szervita és a Vörösmarty teret. Az ú.i autóbuszvonalaik .megindulásával és az uccai forgalom rohamos fejlődésével már korábban aktuá­lissá vált a Belváros közlekedésének szabályozása, most azonban már sürgős intézkedésekre van szük­ség. Elsősorban a Szervita tér rendezésére kerül a sor, ahol a Szent Háromság-szobrot övező virágágy körül építenek járdát, amely egyúttal az autóbusz­megálló perronja lesz. Tudvalevő, hogy az autóbusz- közlelkiedés csomópontja a Vörösmarty tér lett, ahon­nan négy irányban indulnak ki az autóbuszvonalak. Ennélfogva itt is több mentősziget építése vált szük­ségessé, részint az autóbuszra várakozók, részint a gyalogos járó-kelők életbiztonságának megóvása érdekében. Jeszenszky Sándor: Szép Budapest. Az örökké panaszkodó, városukkal elégedetlen pesti polgárok számára érdekes és értékes könyv jelent meg a na­pokban Jeszenszky Sándor, kultu s zmi nis z t é r ium i osztálytanácsos tollábóli. „Miért szép Budapest és hogyan lehetne még szebb“: ezt az elvet fejtegeti az író munkájában, mely hű tükre a főváros szép­ségeinek és. hibáinak s pontos története a város utolsó évszázadának. Jeszenszky pontos adatokon építi fel művét, de városának szépségeit és hibáit nem a rideg statisztikus szemüvegén át vizsgálja, hanem a múlt tapasztalatain okulva egy céltudatos fejlődésnek egyengeti útját. A népszerű hangon, min­denki számára írt munka az Athenaeum kiadásában jelent meg. A csinos kiállítású kötet címlapját Balogh Rudolf egyik gyönyörű budai felvétele díszíti. Ára: 5.60 pengő. Szív- és érbetegállomás létesült a Vas uccai dr. Pajor sanatóriumban. a legmodernebb vizsgáló­készülékekkel. Electrocardiograph. Ugyanitt szív­betegek részére pihenő és erősítő kúrák, szénsavas fürdők, fényfürdők, vízkúrák. Zander stb. bennlakók és bejárók részére. A teljes pllátás napidíja 12 P-nél kezdődik. SfMON RÉLA Telefon: Józsof 373-84 SS Autókarosszéria, kocsi­gyártó és autórugó üzeme Budapest, Vili. kerület, Rökk Szilárd ucca 11. szám 1 KÖZPONTI FŰTÉSEK és egészségügyi berendezések vállalata j SZEPE3SY SÁNDOR UTÓDA SZEPESíSY GYULA okleveles in rnök ^udanest. VH, A^onvi-u 25. Telefon J. 380 30 \ KLEIN ZSIGMOND Budapest, V. kerfllet, Berzenczey ucca 23. szám H i f p-g" f HAVERLÄND ANTAL j-jam § a™ 9 ra Budapest Vili, Nap acca 22. T.: J. 329-66 j PROCKL A. GYULA I Speciális outó-e!eí<fromechaniI<ai üzeme j BUDAPEST, VIII. MÁ IY ÁS-TÉR 15. Tel. J. 321-21.. I Alapítva: 1890 KOETIN LAJOS épületfa kereskedő BUDAPEST (í PESTERZSÉBET IX. kar., 8orvk8ár1-0t ML M. I Szabótelep, lágy 8indor-«. 123 ^^elefOT^taee^Sll^iS^^jj^PaotJrtatjMejjij^flM 1 HAMBACH móDALEUTWYLER FERENCI Spapirnagykereskedése és PAPIRNEMO gyára 2 Budapest Vili, Tisza Kálmán-tál. Telefon: J. 368-211 Hamvas Ervin j MŰSZAK! CÉG Telefon: LIPÓT 965-18. F ESCHER ANTAL szobrász jj Budapest, Vi., Hungária-körú? 38/d í; KISZELY GÉZA festő-másoló ¥111., Vas-utca 7. Tclcfonhivói J* 14-91 Telefon: T. 141-77 GLAfZ MIKSA Telefon : t. 141-n bádogos, légszesz-, vízvezeték- és csatornázási berendező Budapest, V., Vlsográdi-ucoa 20. szám­flARthnr oki. gépészmérnök vas és fém­UlHllUlA D&IrU ipari üzeme Tel. J. 458-52. BUDAPEST. VII., DOB-UTCA 92-96. SZ. lfj. HAL ASZ HUBERT ■hut építési vállalkozó jn— Tel.: J. 990-50B UDAPES T VlI,Telep-u.3i SOGOR JÓZSEF építőmester, magas és mélyépitö vállalata Budapest, I., Vas Gereben ucca 18 i.elieÄ ÁBRÁNYI FERENC épület-és díszmübádogos, légszesz és vízvezeték berendező Budapest, Vili., József ucca 31. Telefon: „József“ 325—71 Telefon: „József“ 325—71 stMnfeld és Pnudlts "ádiöéss,ar,er accumuiá,orok uiu cö öicii ici iiLüuuiuicuui uj\ ^rbantarlása, töltése és szak­accumulátor és mechanikai üzem Vit., Damjanich ucca 9. szám. Telefon: j" 449 -25. szerű javítása, valamint autó öninditó és világítás javítása fhlertflríner és Stötir r.-t. egészségügy/ és fűtőberende­zések gyártása és felszerelése Budapest, I., Budafokl-út 9-11. Telefon: József 386-17. o Telefon: József 833-17. „VIKTORIA“ zászlógyár és díszítő vállalat ROMBOLD B. FIAI Alapíttatott: 1842. Zászlók, díszítések, címfestő, mázoló és szobafestő munkák. BUDAPEST, IX, Páva-ucca 7. DUNÁNTÚLI MÉSZ-, TÉGLA- ti KÖlPflR R.-T. KÖZPONT: Budapest, IV., Mária Valéria ucca I. szám. Telefon : Llpdt 985—07. Sürgöny cím : Dunmdss. ■'SS*. Szállít: Meszet, mészkövet és bazaltkavicsot. ZW Fratrlchevlch István eSdTí““ Vili., Dembinszky-« 33. Tel.: J. 372-98. Kiváltai templomok épületek, lépcsőházak, kávéházak, szoba-, festő, díszítő és mázolási munkákat E lektro-forraszto es MŰSZAKI TÁRSASÁG Budapest, V, Dráva U 5. Telefon : L. 971-57 Speciális hegesztések jótállással. !Pappert Jánosj épülői- és műbútorasztalos l TELEFON: J. 359-99. Gyár: TELEFON: J. 359-99. \ : Budapest, VII., Te 1 ep-ucca 80. « ÄüTNBa és TÁRSA Budapest, X., Liget ucca 37 TELEFON; J. 314-79 TERVEZ ÉS KÉSZÍT ; Központi fűtés és szellőztetés, központi melegvíztermelő-, vízvezeték-, fürdőszoba-, ldozet-, csator­názási- és egészségügyi berendezéseket, szivattyú-, szenyvíztisztitó-berendezése- ket, épületbádogos munkákat. K ÖCH ISTVÁN ácsmester tefőemeiésl vállalkozó BUDAPEST, IX., LENKET U. 3. FISCHER HENRIIK Telefon: — ■ j. 623—09. épületfakereskedő Budapest, Eli. kér., Szent Érsdrei-út 8189. t íressalek Testvérek és Patyil asztalosára gyára iydapesl, VI., Országbíró ucca 63. | Telefon : Lipót l>13—74. * Telelőn: L 912-87 dOTSCH Kályhás mester Budapest, II. kér., Batthyány ucca 13. sz. Szabadalmazott töltőkályhái utólérhetetlenek 8 kilogramm szénnel egész nap meleget ad Diels MdLá.mt özvegye épület-, mű- és vasszerkezetlakatos ipartelepe BUDAPEST, VII, MEXTKÓI-UT 6. Saját ház. A Ferenc József lovassági laktanyával szemben. Elvállalok épület-, és műlakatos-munkákat, vasszerkezetek ké­szítését. — Költségvetéssel és tervekkel készséggel szolgálok. REDőnv. és MKHTOsflRú üzem (Ssilyás György NAGY és GULYÁS BUDAPEST, VI1L, BAROSS-U. 18. - TELEFON J. 458-90. BACZÓ ANDOR OKL. MÉRNÖK vasbeton f er véső irodája BUDAPEST Telefon : Teréz 230-37 \Mérieg-ucca 4 (Gresham-palota)

Next

/
Oldalképek
Tartalom