Fővárosi Hírlap, 1928 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1928-02-01 / 5. (953.) szám

4 Jfmmb&Jíi/smp Budapest. 1928 február í. Tizenhat hónapig tanácskoznak a város­házán a gellérthegyi siklóról, amelyet tizenkét hónap alatt kell megépíteni A döntés késedelme veszélyezteti a gellérthegyi nemzetközi fürdőkiállítás megtartását Közel egy esztendős szünet után a városházán újra foglalkozni kezdenek a nemzetközi fürdőügyi és turisztikai kiállítás, illetve a Budapest Fürdő­városi Egyesület szerződése ügyével. Annyira már­is eljutottak, hogy a pénzügyi bizottság a múlt héten ötös bizottságot küldött ki, amely Édes Endre tanácsnok elnöklésével már össze is ült és a benyúj­tott tervezetet a legalaposabb vizsgálat alá vette. A kérdések egész tömegét adták fel egyrészt a város- gazdasági ügyosztálynak, másrészt pedig a Buda­pest Fürdőváros Egyesület számára. A kívánt ada­tokat a városgazdasági ügyosztály most szedi össze, dr. Szviezsényi Zoltán miniszteri tanácsos, a Buda­pest Fürdőváros Egyesület igazgatója viszont már átnyújtotta a feleleteket tartalmazó nagy­szabású memorandumot. sőt mindenki a legnagyobb jóindulattal foglalkozik a kérdéssel. Figyelembe kell azonban venni azt a nagy felelősséget, amely mindenkire hárul, aki a döntésben részes lesz. Éppen az ügy nagyszerűsége és országos szempontokból való fontossága köve­teli, hogy a legnagyobb alapossággal és a legminució- zusabb óvatossággal vizsgáljunk meg minden kis részletét. Nem szabad a vállalkozást, a rendezést kitenni annak, hogy később a kivitel során a legcsekélyebb zavar, vagy zökkenő álljon be. Mi lesz negyven év múlva? Alkalmunk volt beszélgetni A hatalmas anyagot Édes Endre tanácsnok és Vigyázó Géza tanácsjegyző tanulmányozzák át és a múlt kedden már össze is ült a pártközi bizottság. A döntés azonban még mindig nagyon, de nagyon messze van. Tiszteletben kell tartani, hogy a főváros vagyo­nára vigyáznak, el kell ismerni minden óvatosság jogosultságát, de mindez nem magyarázza meg azt az elkedvetlenítően hosszú huza-vonát. amellyel ennek a nagyfontosságú kiállításnak és a hozzákap­csolódó nagy terveknek ügyét a városházán kezelik. Eljutottunk addig a határig, ahol már komoly veszedelemben forog az egész terv és ha a városházi kunktátorkodás tovább tart. akkor a kiállítás és a kongresszus sikerét áldozzák fel. Annyira jutottunk már. hogy az irigykedő külföld komolyan kezd biza­kodni abban, hogy a kiállítás és a kongresz- szus ügye kicsúszik Budapest kezéből, hogy azután ők valósítsák meg és arassanak le sikert, anyagi hasznot, valamint az idegenforgalom­nak azt a rendkívüli emelését, amelyet ez a kiállt- ' tás, ha itt tartják meg. Magyarországnak és Buda­pestnek hoz. Alaposan meg kell vizsgálni a terveket és a ter­veknek minden hátterét, de sürgősen döntenie kell a fővárosnak, nehogy az ódiumnak a legkisebb árnyéka is a városházát érhesse. Sietni kell, mert mégis llehetetlen az, hogy tizenhat hónapot pepecseljenek el egy szer­ződésen, amelynek értelmében tizenkét hónap alatt kell az egész nagy tervet megvalósítani. „Legminuciozusabb óvatossággal“ A Fővárosi Hírlap munkatársa felkereste Édes Endre tanácsnokot és felvilágosítást kért tőle a halogatás okairól és a főváros állásfoglalásáról. A városgazdasági ügy­osztály vezetőjének válasza így hangzott: — Szó sincs arról, hogy a főváros bármelyik szerve a legkisebb ellenszenvvel kezelné az ügyet, A Böhler-rendszerű ACÉLHÁZ ma az ország szenzációja. Gyors, szolid és olcsó építkezés A jövő ideális lakóháza! Magyarországon gyártja: Márkus Lajos vasszerkezeti gyár Budapest, VI. Hun u. 4. Telefon: L. 920-40,920-41 Dr. Szviezsényi Zoltán min. tanácsossal, a Budapest Fürdőváros Egyesület igazgatójával is, aki a következőket jelentette ki munkatársunk előtt: — A pártközi ötös bizottság kérdéseire való válaszunkat, írásba foglalva már szombaton átnyúj­tottam. A részletekre vonatkozóan bírálatba bocsát­kozni nem vagyok illetékes, csupán annyit jegyez­hetek meg, hogy a feltett kérdések egy részére, az ügy mai stádiumában, precíz feleletet adni merő képtelenség. így pl. hogy tudjak az utolsó fillérig pontos flvilágosítást adni a tervezett sikló építési költségeiről, mikor majd csak a közigazgatási bejárásnál dől el. melyik formát engedélyezik, a földalattit. a földíelettit. vagy a kettő kombinált meg­oldását. Természetesen, arra sem lehet pontosan megfelelni, hogy mi lesz ezekben a helyiségekben 40 év múlva... Ami félvilágosítást megadni azonban módunkban volt, mindent a bizottság rendelkezésére bocsájtot- tunk. abban a reményben, hogy most már nem kés­het a döntés. —- Éppen ma beszéltem József Ferenc őfenségé­vel, s a fenséges úr kérése is az, hogy most már mielőbb végérvényesen tisztázzuk a helyzetet, mert tovább nem tarthat a bizonytalanság. Méltányoljuk a főváros elővigyázatosságát, de sok tekintetben mégis — kérdezzük: — nem indoko­latlan-e a halogatás? A külföld megértését, érdeklő­dését és bekapcsolódását teljes mértékben sikerült felkeltenünk. Ma már az egész művelt világ ismeri a Nemzetközi balneológiái kiállítás terveit, s nagy­része kíváncsian várja. Olaszországgal. Svájccal, Ausztriával, Angliával, az Északamerikai Unióval, Japánnal megegyeztünk a részvételre nézve; Fran­ciaországgal, Csehországgal, Romániával már meg­indultak a tárgyalások. További tárgyalásokba bocsájtkozni azonban vonakodunk, mert a főváros tétovázása némi aggodalommal tölt el bennünket, a kiállítás sorsa tekintetében. Tizenhat hónap és tizenkét hónap — Tizenkét hónap alatt kell megépíteni a gel­lérthegyi siklót és 16 hónapig tart. amíg a szerződés tervezetet átrevideálják, s még akkor sincs döntés. — Mi mindent elkövettünk a siker érdekében. A fenséges úrral együtt a legnagyobb lelkesedéssel feküdtünk neki e nemzeti ügy elősegítésének. Ren­geteg munkát és pénzt áldoztunk máris az előkészü­letekre. A Gallért-hegyet felmérettük, Alpár Ignác 12 terve fekszik a városházán a Citadella átépítésére vonatkozólag. — Ha a döntés a fővárosnál sürgősen megtör­ténik, akkor még lehet vállalni a kiállítás 1929-es megrendezését, de ha az állásfoglalás tovább késik, akkor bizonytalanná válik a sorsa, mert összecsapni a dolgot nem lehet. A bemutatott műszaki tervek, és legkiválóbb, országos hírű szakértőink megállapí­tása szerint ugyanis a kiállítási terület és a környék építési és rendezési munkái készen lehetnek 6—8 hónap alatt, de a sikló elkészítéséhez 12 hónap okvetlenül szükséges. Az idő sürget tehát a legjobban, mert sikló nélkül — amely a kisebb pénzű tömegek szállítására épül — nem lehet kiállítás, ha az autóutat rendbehoz­zák is. — A főváros tehát aránylag nem nagy áldozat­tal nemcsak egy állandó kiállítási területhez jut, hanem ezáltal nagyrészben megoldást nyer a Gellérthegy rendezésének kérdése is. — A kiállítási helyiségek és a 600 személyes előadói terem mellett, kávéház, 'Vendéglő létesülne, a bástyán körsétány lenne. A kiállítással és kongres­szussal kapcsolatosan összegyűlt tudományi és tech­nikai anyagot pedig — amely Dőli egy balneológiái múzeum alapját akarja megvetni az egyesület — minden ellenszolgáltatás nélkül a főváros kapja meg. A múzeum éppen olyan, specialitása lehet maid a fővárosnak, mint a milléniumi kiállítás után fenn­maradt Mezőgazdasági Múzeum. Óvakodjunk a kudarctól Mint ismeretes, József Ferenc királyi herceg néhány hét előtt a városházán tartott pártközi kon­ferencián a pártok vezetőit élőszóval is tájékoz­tatta a tervekről, amelyeknek sürgős jóváhagyását kérte. A városházán azonban tovább is halogatják a dolgot, azért a főherceg most levelet intézett a ta­nácshoz és újból gyors döntést sürget. A levélben többek között ezt mondja: — Kérem Önöket, hogv az én nehéz és fárasztó munkámban ne csupán kritikával és ne csupán jó- szándékoktól sugalt nehézségek feltárásával, ha­nem ezen nehézségek elhárításával is segítségemre legyenek. Mindenekfelett arra kérem a tekintetes Tanácsot, hogy a kiküldött ötös bizottság tagjainak figyelmét különösen a kérdés sürgősségére és a nagyarányú morális kötelezettségekre is hívják fel, mert ennek az ügynek az esetleges balsikere nem az én személyes balsikerem lesz csupán, hanem kellemetlenül hathat vissza úgy a fővárosra, mint az egész országra. Én az Önök tudtával, jóváhagyásával, sőt támoga­tásával dolgoztam eddig — hangsúlyozza a főher­ceg — és ez adott erőt nekem a küzdelemben. Éppen ezért biztosan hiszem, hogy nem fognak engem ezentúl sem cserbenhagyni. SOGOR JÓZSEF építőmester, magas és mélyépítő vállalata Budapest, I,, Vas Gereben ucca 18 ?.alie2S KOCSNER ANTAL épület, és diszműbádogos, légszesa, Budapest, vízvezeték-, closet-, fürdöberendesó II., Retek ucca 2 és csatornázási vállalkozó, valamint gőzfűtési berendező TELEFON T. 216-76 K ÖGH ISTVÁN ácsmester tetőemelési vállalkozó BUDAPEST, IX., LENKET ü. 3­MSTH/l facsiilar-müßely NÁDOR LAJOS Budapest, VIL, Wesselényi ucca 41 Mintaterem : IV Váci ucca 39. sz. TELEFONSZÁM: JÓZSEF 344-68 1 im HAVERLAND ANTAL LI" E ■ Budapest VIII, Nap ucca 22. T.: J. 329-66 Alapítva: 1896 KORVIN LAJOS épflletfa kereskedő BUDAPEST DL kér.. 8oroks4rl-ót ML u. Telefon: tóisef 319—35 PESTERZSÉBET Szabótelep, «any Sándor-«, ttj j>aoi6rtatafe£1>2£^ »KRISTÁLY« VIZET IGYUNK Szent Lukácsfürdő r.-t. T t 1 t 1 o n Toréi 243-90 ,.Kristály*‘ Kisvállalata HL, Zsigmond-u. 25-27. TOMPÉ KAROLY Acstelep, építési anyagkkreskkdésk építési anyagok gyári áron kaphatók Weisz József és Társa Tatarozási munkálatok Üt évi részletekre. Emelstre­ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK ráépítések __eszközBItetnek. I. , B u d a ö r a 1 - ú t 11. (Saját hái) I GATTYÁN PÁL KÖVEZÓMESTER ÚTÉPÍTÉSI VÁLLALATA Budapest, X. kér. Beöthy-ucca 2. Telefon: József 318—62 Vállal: útburkolást, kövezést és minden e szakmába vágó munkát Díjmentes költségvetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom