Fővárosi Hírlap, 1927 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1927-08-10 / 32. szám

4 Budapest. 1927 augusztus 10. TJwdBaéTii/Skp Téli cirkusz Budapesten - nyíri Kacsa Prágában Az összes cseh lapok közölték a szenzációs hírt, hogy a főváros féli cirkuszt csinál a Sándor-uccai régi képviselőházhói A mi kedves szomszédainknak, a cseheknek mostanában nagyon fáj a mi fejünk. Hiszen igaz, ami igaz, nem panaszkodhattunk éppen eddig sem, figyel­mesek voltak ők eddig irányunlkbatn. A figyelmes­ségükben ugyan nem volt sok köszönet és még ke­vésbé volt benne jóindulat. Most azonban •—- Rother- mere lord volna tán a megmondhatója, hogy mért —- mintha megkettőzték, mintha megsokszorozták volna ezt a figyelmüket. Ennek a nagy figyelmességüknek legfrissebb terméke a cseh lapokban egy külön kis budapesti „iszeinzácd/ó“. Budapestinek mondjuk, mert Buda­pestről keltezték ■ és sajátlagosau Budapestet, Buda- ] pest székesfővárost és annak lakosságát érinti. Ugy- ,1 át szik derék barátaink a Magyarországot érdeklő dolgok megfigyelése mellett ráérnek Budapest szé­kesfőváros dolgaival még külön törődni. A napokban a cseh lapokban — nem egyben vagy kettőben, hanem ahány cseh nevesebb láp Budapestre eljut, valamennyiben — azt szenzációt tálalták íe) a cseh olvasóközönségnek, hogy Budapest székesfőváros a régi képviselő- _ házból — téli cirkuszt csinált. Már meg is csinálta. Az épületet megfelelően átala­kította, egy vállalkozónak bérbe adta. A dolog tel­jesen rendben van már. .A tél messze van ugyan még, egyelőre a nyarat alig bírjuk, de jöhet mar a tél, itt Budapesten készen várja már a téli cirkusz Elolvastuk a híradást és — mosolyogtunk. Nyár van - gondoltuk — a cseh lap budapesti tudósítója kacsavadászatra indult s ott Prágában eilhirték. tán szívesen is elhitték neki, amit ő innen Budapestről nagy kínjában „tudósított“. Azonban a második, harmadik cseh lapban is megvolt a nagy szenzáció smost már nem mosolyogtunk. Most .már azon töp­rengünk, hogy mi itt nem tudunk a dologról, Prága meg egyéb Csehország pedig olyan nagyszerűen van informálva. Ebbe a töprengésbe érthet öl cg jó adag bosszúság is vegyült. Bosszúság ide. töprengés oda. a dolognak vala­hogy .végire kell járni. Elmentünk hát a városházára, hadd tudjuk meg. hogy is esett meg az. hogy itt téli cirkuszt csinálnak, de úgy. hogy arról csak Prága tudjon. A városházán aztán megtudtuk az egész dolgot. Illetékes helyen —- nem ugyan a téli cirkuszról, de arról, ami a cseh lapok híre mögött meghúzódik, a következőkben infoímáltak bennünket: — A tanács a régi képviselőház épületének, amely a főváros tulajdona, hasznosítása dolgában már régebben hozott határozatot. E határozat sze­rint a termet — bizonyos megosztott bérért — át­engedi gyűlések, felolvasások, előadások, esetleg mutatványok tartására. A tanácsi határozat egyik pontja szól a bérről, egy másik szól az átengedés időtartamáról. Bér tkin tét ében megállapítottak egy bizonyos összeget mint — mondjuk — alapbért és a, tanács kimondotta, hogy ezt a díjat kell szedni ak­kor, ha a termet kérő egyén vagy testület vagy vál­lalat semminemű beléptidíjat nem szed. Ha belépti díj is van, akkor a terem átengedéséért, illetőleg használatáért a díj kétszerese jár. Ami a terem használatának időtartamát illeti, ezt négy órában állapították meg olyképpen, hogyha valaki előre bejelenti, hogy a teremre négy óránál hosszabb időre van szüksége, akkor a megfelelően emelt díjak minden megkezdett négy óráért a tel­jes alapdíjat, vagy — .belépti díjaknál — a teljes díj kétszeresét fizeti.-— Ez a tanácsi határozat s a tanács ilyen ér­telmű eljárásra utasítást is adott a városháza gond­noki hivatalának, mely egyebek között ezt az épü­letet, Sándor uccai régi képviselőházat is kezeli. — Már most jelentkezett nemrégiben Schmidt Mihály vállalkozó, aki mutatványok céljaira kérte a volt képviselőház termének átengedését. Ajánlata szabályszerű volt s a gondnoki hiviaital semmi okot sem látott, hogy Schmidt kérelmét elutasítsa. Schmidt azonban, úgy látszik, felette óvatos ember s mikor a termet átengedték neki, ő rendőrségtől, tűz­őrségtől a tereim tűzbiztonsági megvizsgálását kérte. Fölösleges óvatosság volt, mert hisz a terem tűz­biztonságát a főváros alaposan biztosította és ezt Schmidtte'l a vizsgálat kérése után közölték is ille­tékes helyien. A cseh lapok nyári szenzációjának azonban úgylátsziik ez a kérelem volt magja. Schmidt... mutatványok... tűzbiztonsági vizs­gálat ... a cseh lap budapesti tudósítójának fantáziája nyáron tán élénkebben is működik s így megszületett a téli cirkuszról szóló tudósítás. Újra mondjuk, semmi komoly alapja nincs a híresz­telésnek. Nincs szó bérbeadásról — a négy órára való átengedés csak nem bérbeadás ■—, még kevésbé van szó átalakításról. A téli cirkusz — nyári kacsa. így szóit az információ. Nekünk mondták, de Prágának szólt. [ wl HÄRT FEREN C'I ÉPÍTÉSZ — ÉPÍTŐMESTER | ? BUDAPEST, VI!., COLUMBUS-U. 5/b. f | TELEFON* JÓ20EF 35Q-97 | Meiniscíp és WoQl oki. mérnökök, építési vállalkozók Budapest, VII., István-úf ői. szám. Telefon : József 380—02. EIEMEE MIKSA' központi fűtés, egészségügyi berende­zések és bádogos munkák vállalata BUDAPEST, II., Baíthyány-ucca 18. Telefon: L. 970—82. Leimdörfer és Révész fakoreskedök Budapest, I., Horthy Miki s-út 149. — Teleton J.4Q'-99 Épületfa, gömbfa, asztalosom, kész hajópatlé — állandóan raktáron -------------------------­BérsyniuM KISZELY ti EZ A festö-mázoió Vili., Vas-utca 7. Teiefonhivó: J. 14-91 | SOilÁHTULl MESZ-, TÉGLA- KŐIPAR R.-T. I KÖZPONT: Budapest, IV., Mária Valéria ucca !. szám. S Telelőn: Lipdt 985—07. Sürgöny cím: Dunmész. Szállít: Meszet, mészkövet és bazaltkavicsot, /MZ | állal mindennemű kőfaragrf munkát. Nagy Testvérek fémárúgyára VII., Zugló, Telep-utca 31. Telefon: L. 992—31. Épületbádogosmunkák, húzott, préselt, nyomott, hor- gonyolt tömegcikkek bármely fémből. —— HAMVAS ÉS TAKSA QKL. GM. Budapest, V., Katona József ucca 3I (Hoüán ucca sarok)------------------------- Telefon: L. «21-02. -------------------------­Elekt romótorok, dynamók és generátorok vétele, el­adása és javítása. Villanyvilágitási és csengőjelzö berendezések és szerelések. Kérjen köbségvetést. KALL1NA ZDENKO GRAFIKAI SZAKÜZLET Budapest, VJS., Tavaszmezö*u. 16. Telefon : J. 314-16. —— Telefon: J. 314-16. aftßfüSMBJ Éf Tflllfn Központi fűtés, vízvezetékes mU ídíJMiii j i-J fi fflIiGM egészségügyi berendezések Budapest, V!., Isabella ucca 73. szám. S3 löl SS Telefon: Teréz 209—83. SsS 'öS ©I m n i fl ff 7 S fi elektrotechnikai és műszaki vállalat JL M ti L L ü BUDAPEST, Vili,, BÉKÉS UCCA 1, SZ. (Omnia mozgóval szemben) «sarac Te'efon: József 350—18 Elektromos világítás, motorikus és gyengeáramú berendezések szerelése. Szerelési anyagok és égők raktáron. FLESCH GÉZA ÉPÜLETFAKERESKEDÉSE Központi iroda és telep­BUDAPEST, X., BELSŐ JÁSZBERÉNY-ÚT 31—33. SZÁM §0 tflIiLt ISTVÁN épület bádogos, légszesz- és vizvezetékberendezö Budapest, I., Krisztina-körúi 78 Telefon: K, 502­MOHáEOSJÁNOS épület- és díszmű bádogos, gőz-, légszssz-, vízvezeték- és csatornázási vállalata Budapest, 5X., Telepi-u. 27 Telefon: József 413-20 £!0LER ÜÁN08 vórösrézáru- és vegyipari gépgyáros Kórházak felszerelése Vörösréz- edénvek és készülékek, vörösréz- mosóüstók készítése és ónozása. Alumínium-hegesztés. BOD&PSST, Vili. kér., Koszorú isoccs 12 Elektromos világítási és motorikus berendezések tervezése es szerelése. — Szerelési anyagok és égők gyári raktára GABRIEL Á. ti TAL okleveles gépészmérnök eíekroíechnkai vállalata Budapest Vili. Német u. 43. Telefon: J. 414-14. Radítz Samu asbestpadíó készítési vállalat a Hungária magyar hézagmentes asbesipadlógyár volt beltagja Budapest, IX, kerület, Üllői-út 115-b. szám. Telefon: József 306-79, Épületmunkát, beisőberendezési, portálépítés!, műszaki Saíőmegáru készítést stb. vállal WASiHSZKV műasztalos, M, Koháry ucca 21 PiTTlEH SÁNDOR 1 MODERN GÉPEKKEL VILLANYERŐRE BERENDEZETT ORGONA ÉS HARMONEUM GYÁRA Pesterzsébet, Határ-út 2© WIERDL REZSŐ Szállítóberendezések, szállító eszközök. Vasszerkezetek, lemez munkák üzeme Budapest, VI., Szabolcs-u. 4. Tel. L. 989-45 HELIOS FEMÁRUGYAR R. T. X., Mázsa-ucca 5. Telefon: J. 352—41. Öntött es sajtolt sárgaréz épület- __ veret Éoületvasalás. Butorveret. RA DÓ EDE PARKETVÁLLALATA Budapest, VI., Rózsa ucca @5. Telefon : L. 981-30. '«WMEMfflmMr Vállal mlndannamO parketrnunkát régi padlók |av(fá»át ós gyalulását. fliesi és SiilyorlH Riűunlii és oiliamossssi vállnlot Budapest VI, Szondy ucca 20. Telefon : T. 9-92 és T. 9-93. Í "^ Mindenféle villamossági cik- I Ricrn uilánítntPttPlf liek ehldása nagyban és I UISCO VliagiTOTeSTOK kicsinyben — Elvállal minden- ! Schunk & Ebs gyártmányú szénkefék nemű villamossági szerelést | Thierifirtner és Stöhr r.-t. egészségügyi és fűtőberende­zések gyártása és felszerelése Budapest, I-, Budafoki-út 9-11. Telefon: József 385-17. « Telefon: József 385-17. ÄQ&ZINER ÉS YÄÄS& .....——— REDŐNYGYÁR Bu dapest, V. kér., Honvéd-ucca 38. Telefon: Teréz 106—4.' J A KRISCH FEKETE JÁNOS tetőfedő mester Telefon: J. 434-11. Budapest, I., Karolina-dt Ifl SZUTSJENŐ 7 ele fon : József 249-43. oki. mérnök, épitömesfei- épíiési vállalkozó BUDAPEST IV., Váczi-ucca 85 VARGA OTTO LAJOS Telefon : József 352—U. Budapest, IX, Koppány ucca 13-15 PBISTE& GYÖRGY Szab. biológiai szenyvlztlsztitó berendezések r.-t. Budapest, VI, Aréna-út 84. sz. Tel.: Teréz 222—12 KÖi/ezi és Útépítő íészuényfnrsosús Kövez, csatornáz, utat épít és bérhengerlést vállal Budapest, Vili., Kisfaludy ucca 40. sz. - ’........... r ö Tervez ós kivitelez speciális ópftósl munkákat Telefon: József 302—66.

Next

/
Oldalképek
Tartalom