Fővárosi Hírlap, 1927 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1927-06-22 / 25. szám

Akiknek zárva maradt a szivük . . . — Magánosoknál még kisebb eredménnyel járt az akciónk. Rengeteg kérő levelet küldtünk szét az or­szág földbirtokosaihoz, de 2300 közül csak 38 gyermeket lehetett el­helyezni. A zirci apátság a legelső a kivéte­lek között, mert 55 gyermeket nyaraltat, a pannonhalmi apátság pedig 20-at. A földbirtokosok között a Návayak tanúsítónak nagy megértést. Óföldiáki és Tiszaszentimrei uradalmaik­ban 30 gyermeket üdül leinek. Igen szívesek még Pal- lavichini őrgrófék, Mütternich hercegék és Frigyes főherceg uradalma ... Kérdezősködésünkre, szinte szégyenkezve valja be Petik igazgató, hogy a latifundiumok egész sora, közöttük az Eszterházy hitbizomány, amely közel akko­ra, mint a kis Hollandia, — elzárkóztak a főváros kérése elől, s egyetlen gyermeket sem vállaltak, hasonlóan a püspökségek sem... Ilyenformán azután 3000 gyer­meknek itthon kell maradnia. Ha azonban csak egy­két gyermeket vállalna is minden uradalom, egy nap alatt el lehetne helyezni mind a tizenegyezer gyer­meket s nem kellene szégyenszemre tovább is az ide­gen Németalföld és Belgium jóságát igénybevenni. — A főváros tizenöt üdülőtelepén — veszi át a szót újra Petik igazgató — a gyeremekek állandó orvosi felügyelet alatt fognak a szünidő alatt élni. Az idő legnagyobb részét könnyű szórakozással, já­tékkal, pihenéssel a szabadban töltik el. Külön lesznek azért a hálótermek, nappali- és étkezőtermek és a betegszobák. — Az étkeztetésre különös gondot fordítunk. Naponta ötször kapnak enni, reggelit, tízórait, ebédet, ozsonnát és vacsorát; tejet, vajat, zöldfőzeléket, zsíra­SCHEIBE! MIKLÓS OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK Központi fűtés, vízvezeték és egészségügyi berendezések Budapest, VI!., Vörösmarty ucca 19. Telefon: józsef 415—98. fSüa fill ^Pl SZUDÁR DEZSŐ BUDAPEST VII, KAZINCZY-U. 5 Gyártok: Réz- éa vashutoro- kat, sodrony ágybetéteket, kórház- és iníernátus be­rendezéseket. Városi tisztv.- nek kedvező fizetési felt. mellett RnífU/ÍHU FC központi fűtés, vízvezeték és DUVIUMIl J I egészségügyi berendezések Budapest, VL, Izabella ucca 79. szám. !§ © S3) Telefon: Teréz 209—88. [§ (ü !ö) Vogel Aladár Budapest, S, Fehérvári-úi 12. Telefon: i. 382-32 épiiletfa, asztalosfa, mindennemű deszka, faragott fa, léc és fournér raktár DUNÁNTÚLI MESZ-, TÉGLA- és KOiPAR R.-T. KÖZPONT: Budapest, IV., Mária Valéria ucca I. szám. Telelőn: Lipdt 985—07. Sürgöny cím: Dunmész. Szállít: Meszet, mészkövet és bazaltkavicsot. /%%/ mindennemű kőíaragd munkát. Saját gyártmányú papion!, matracot, ruganyos ágybetétéi kórházak és intézetek részére szállít GöbbötGábor Bpest, í, Koronaőr-u. 8 HERZ HENRIK ÉPÜLET ÉS MŰBÁDOGOS Budapest, VII., Izabella ucca 10. szám. ^ ^ Telefon : József 341—11. in Gyula ácsmester Budapest, VB., Béke-tér 5. Tel.: L. 985-40. HUTTERER és KÓSA épület- és díszmübádogos, egészségügyi berendezési vállalat Budapest, IV. kér., Magyar-ucca 42-44 sz. Telefon i József 452—23. Telefon : József 452—22. GENERÁL MŰSZAKI R.-T. Elektrotechnikai- és gépszerelési vállasat Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 6. szám. ■------ Telefon: Teréz 210—93 -----—— LI SKA BÉLA oki. mérnök, építőmester Budapest, VIII., Mária l'erézia-tér 2. Telefon: József 398—00. dékot bőven. Az ételek minősége, tápereje és mennyi­sége oly kiadós lesz, hogy a fővárosi üdülőtelepeken is okvetlenül híz- niok kell a gyermekeknek. Két kiló súly- gyarapodáson alul az ősszel egy se fog haza menni, de lesz sok akit 8—10 kilóval fel­hizlalunk. Az étrendet a tisztifőorvosi hivatallal együtt állapí­tottuk meg. — Az akció vezetősége csupán arra kéri az ér­dekelt szülőket, ne nyugtalankodjanak. A behívót minden gyermek megkapja. A nyaraltatási akció a legnagyobb rendben folyik s a tanács mindent elkö­vet, hogy az összes gyermekek elhelyeztessenek. Versenytárgyalási hirdetés Budapest székesfőváros tanácsa a köztisztasági hivatal és fuvartclep altiszti és munkásszemélyzete részére az 1927. évre szükséges téliruhák és íruha- neiműek szállítására nyilvános írásbeli (versenytár­gyalást fog tartani. A tanács felhívja tehát mindazokat, akik ezen szállításira vállalkozni akarnak, hogy 1 pengő 60 filléres állami és 1 pengő 60 filléres városi bélyeggel ellátott, magyar nyelven szerkesztett és pecséttel lezárt szabályszerű írásbeli ajánlataikat 1927. július 6-án délelőtt 10 óráig a székesfővárosi köztisztasági hivatal igazgatóságához (VIII., Kun ucca 8. szám.) nyújtsák Jje. Budapesti (Budapesten cégjegyzett) vállalkozók ajánlataikat postán nem küldhetik be. Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt és sértetlen borítékban elhelyezett, közvetlenül vagy posta utján beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni. ^ i : i -.. i ^jdiSUM Elkésve érkező, vagy a fent előírt kellékeknek meg nem felelő ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A székesfőváros tanácsa fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül a megaján­lott árakra való tekintet nélkül szabadon választ­hasson. A szállítási és szerződési feltételek, valamint az ajánlati űrlapok példányai, úgyszintén a lepecsételt hivatalos minták a ‘fent kiírt helyen, naponként d. e. 10—12 órák között díjtalanul kaphatók, illetőleg megtekinthetők. Budapest, 1927. június 8. A székesfőváros tanácsa. Molnár István építéss | föudapesí, I., Horthy MiRlós-úí 36 | Telefon : Jóxsef 385—48 RIEMER MIKSA központi fűtés, egészségügyi berende­zések és bádogos munkák vállalata BUDAPEST, 19., Batthyás?y-uc ca 18. Telefon : L. 970—32. ÉPÜLET-ÜVEGES BUXBAUM DEZSŐ Budapest, Vili., Népszinház-u. 46. sz. Telefon: József 304-391 Elvállal üvegtetők jókarbantartását és minden üveges szakmába vágó munkát) ü C H I U U fő T V Á N épület-bádogos, légszesz- és vizvezetékberendezö Budapest, i., Krisztina-körút 79 Telefon: K. 502-18. EbJkláJEkJEBElLlklEH ©: ?*• W £2 < <5 a*» CB­tfí Vitéz HANTAY ES GALAVITS mérnök elektrotechnikai vállalat Budapest, Vili.. Szigony-ucoa 34. — l'elefoTTj_jr_37jv^5V^__ Budapest. 1927 júniusi 22. Zsíros Károly oki. gépészmérnök Ujj Gyula tanár B^rQ17SC32aES£SZaaE8HtB3ta3B5 sa fűtési és hőtechnikai tervező irodája Budapest, I. kér., Horthy Miklós út 96 sz. Telefon: J. 348-83, J. 453-14 fiíea és Uiilrorik műszaki es villamossági vállalat Budapest V;, Sxondy ucca 20. Telefon : T. 9-92 és T. 9-93 ^ Mindenféle • villamossági cik- I Disco Világítótestek kék eladása nagyban és Schunk & Ebe gyártmányú szénkefék nmnű yvmamossVágli* sXilgj | NyTfaseprőt drb.-ónként P 012 Dv fillérért I. a. minőségűt szállít BSiClQclCS IS’Wcin Nyirfaseprönagykereskedő és fuvaros, Budapest, VI., Petneházy-u. 63 Teletonhlvó : Llpót 915—46. Kérjen mintázott árajánlatot. BENESCH FERENC Budapest, VII., Wesselényi-u. 9. Telefon : Jószef 392-38 Tervez és épít: Községi, uradalmi, valamint magán jellegű magas és alacsony feszültségű elektromos telepeket és vezetékhálózatokat. Részit: Villamosvilágítás, jelző csengő és házitelefon berende­zéseket, kastélyok, villák, bérházak, valamint magán lakásokban. ÉPÜLET ASZTALOS MUNKÁK: Ajtók, ablakok, kapuk, kirakatok, üzletbeiendezések, lakás és irodaberendezések gyártása la szolid kivitelben H E N C Z KÁLMÁN asztalosam gyára Alapítási év 1907 IX., Erke!-ucca17. Telefon : J.359-73 T ra nsf or mátorok Szénkefék Motorok Farkasvűlgyi-íéle Villamossági és Műszaki B.-T, Buda pest, VL, Podmaniczky ucca 35 Telefon : T. 147-75 és T. 277-39 1 LUKASZ KALyHAH A LEGJOBBAK. S LUKÁSZ LAJOS VI. TERÉZ-KÖRUT 22. TELEFON: Teréz 103—47. STRAUSZ HENRIK SZOBAFESTŐ ÉS MÁZOLÓ MESTER TELEFON : JÓZSEF 339-27. BUDAPEST, VII., GARAI-TÉR 9. KOZfW \ácsmester és építőiparos :: Budapest, VH, Őv-uica 183. Telefonhívó: J. 96-21 Parafakögyár Rt. ezelőtt: Kleiner és Bokmayer Budapest, VIII. kér., Főherceg Sdndor-tér 4. Készít sajtolt parafa-parketta padló- burkolatokat. Teljesen zajtalan járású, lábmeleg, vízálló padló Telefon: J. 301-14 vagy J. 301-16 HORVÁTH JÓZSEF MŰASZTALOS Raktáron tart kész lakberendezéseket. A Műasztalosmesterek Szövetkezetének kiállító tagja BUDAPEST, VII!., MADÁCH-UTCA 5. SZÁM. Alapittatott 1879. MUTTER HERMANN sodronyfonó ipar Budapest, Vili., József-utca 38. sz. Telefon: J. óo—94. Szőr szövődő Szent-Endre NYEGRUS GYULA UTÓDAI R. T. Budapest, VII1. kér., Teleki-tér 1-2. szám. ü Különlegességi vasüzlet kocsi alkatrész és fel­szerelésekben Telefon J. 308-17 Vasáru-, szerszám-, gazdasági- és háztartási cikkek nagy raktára KÖRÖSI SÁNDOR asztalosárugyára ; BUDAPEST,; VII, Lőcsei-u. Si-83 C7ÁC7 ni F3BTDT oki. mérnök, építő és faipari vál ff-t L, ÍO ff I Budapest, II., Marglt-kőrut 26. Fatelep: VI., Máglya uooa 76. Telefon : T. 119—36. ÍO tonnás Chenard & Walcker tehervontafó-traktor 60 % megtakarítás teherautóval szemben - Kívánatra üzemben bemutatjuk - Kérjen ajánlatot Budapest, VL, Aróna-út 57. Telefon L 906-09, 916 71 képviselet: Róka és Társa automobil rt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom