Fővárosi Hírlap, 1927 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1927-08-03 / 31. szám

Budapest, 1927 augusztus 3, GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ Bontják az „Ofenpester“-t A főváros s egyben az ország egykor oly vi­rágzó malomiparának egyik leghatalmasabb telepét kezdte ki a napokban a bontócsákány. Az Első B u d a p e s t i G ő z ni a 1 o un R.-T. Koháry uccai terjedelmes régi inalomépiilétének helyét tudvale­vőén hatemeletes bérpalota számára megvette egv konzorcium. Az Első Budapesti már régebben egy új tjagyaráinyu modern malomépü'ltetet emelt az Újpesti rakparton, a Viktória malom szomszédságában, s elhatá­rozta, hogy a régi épület nagyértékű telkét áruba bocsátja. Az épület elhordása valósággal amerikai gyor­sasággal megy végbe s alig tíz nap alatt már eltűnt a föld színéről az épület egyik szárnya, a gépház, valamint a 35 méteres magasságú kémény. A Kobáry uecai „Oienpester“ lebontásával a milleniumot megelőző, nagyszerű ütemű gazdasági fejlődés egyik legjellegzetesebb ipartelepe tűnik el a főváros szívéből, hogy helyet adjon egy új, mo­dern bérpalotának. Magyar Általános Takarékpénztár A Magyar Általános Takarékpénztár Részvény­társaság július 30-án dir. Horváth Lipót élnök-ívezér- igazgató elnöklete alatt megtartott rendkívüli köz­gyűlése elhatározta az alaptőkének 8 millió pengő­ről 12 millió pengőre 'való felemelését. Az igazga­tóság a közgyűlés elé terjesztett jelentésében azzal indokolja az újajbbt \t őke emelést, hogy a takarék- pénztár egész üzlete, de különösen 8 fővárosi és 20 vidéki, összesen tehát 28 fiókjának fejlődése annyira erőteljes, hogy újabb tőkék bevonása az üzlet további fellendüléséit és jövedelmezőségét ha­tályosam fokozná. Azonkívül a. takarékpénztár igaz­gatósága a fiókhálózatnak további ifeillesztését is aj árit altosnak tartja, aimi szintén újabb tőkéket ítész kívánatossá. A takarékpénztár jelzálog üzlete is erő- tíedjesien fejlődött. A jeilzáliogiizleten alapuló zálog­levelek kibocsátása, úgyszintén egyéb újonnan be­vezetendő emissziós üzletek szintén a saját tőkék­nek -további erősítését, de különösen ai takarékpénz­tár eddigi külföldi összeköttetéseinek kiterjeszté­sét teszi szükségessé. Ezért a ikögyülés nemcsak az alaptőkének feilem eléséit határozta el, hanem az igazgatóságinak azt a javaslatát is határozaltitá emelte, hogy a kibocsátásra Ikerülő új részvények felét, 40.000 darabot, előzetes megáll apód ás ok jóvá­hagyása gyanánt a Liaizard Brothers & Co. Ltd. lon­doni banlkoégnek engedjék át, ugyanolyan áron, amelyen az új részvényeket a, régi részvényesek­nek ajánlják fel. Ezen részvények eladásának be­fektetési jellegét megfelelő zároláson kiviül, egyéb mégáil apód ások is biztosítják. A közgyűlés határo­zata folytán a 80.000 darab újonnan kibocsátott részvényből a másik 40.000 darlalbot a régi részvé­ny esőiknek ajánlják fel 4:1 arányban, darabonként 80 pengő árban, amelyhez bélyeg,illeték éisi költség fejében 5 pengővel járul, úgy, -hogy a részvényesek összesen 85 pengőt fizetnek minden úi résvénvért. Minthogy pedig az új részvények nem részesednek az idei osztalékban, a takarékpénztár visszatérít az egész befizetett 85 pengő után a befizetés nap­jától 1927 december 31-ig számított évi 6 százalék kamatot, amely kamattérítés a befizetési vételárból levonandó. Az elővételi jog 1927 (augusztus hó 1-től augusz­tus hó 6-ig bezárólag gyakorolható Budapesten: a társaság főpénztáránál (V.. gróf Tisza István ucca fé—dó;), Wlii&nibem: az Aliig emeli ne Ösiterr. ‘Boden- cnediiVAnstaftnáj. Triesztben: az Assicurazioni Generálinál és a Banca Commerciale Triestiina-nál. A közgyűlés még megválasztotta a,z igazgató­ság új tagja gyanánt nemes Rapp Miksa urat, a volt Osztrák-Magyar Bank vezér titkárát. Az alaptőkeemelés keresztülvitele után. a taka­rékpénztár alaptőkéje 12 millió pengőre, tartalék- tőkéje 8 millió pengőre, összes saját tőkéi tehát 20 millió pengőre fognak rúgni. A közgyűlés után megtartott igazgatósági ülé­sen az igazgatóság Kunitzer Marcell és Ágoston Mihály igazgatókat ügyvezető-igazgatókká ne­vezte ki. Változás a Wiener Bankverein vezetőségiében A Wiener Bankverein igazgatótanácsa legutóbb megtartott ülésén elhatározta, hogy a Wiener Bank­verein magyarországi fióktelepének ügyvezető igazgatóját, Schwartz Alfrédet a bécsi központ ügyvezető igazgatóságába. Becs székhellyel meg­hívja. Schwartz Alfréd már több mint 30 éVe tar­tozik az intézet kötelékébe. Pályáját Becsben kezdte és a' Wiener Bankverein magyarországi fiók­telepének felállításakor helyezték át ide vezető állásiba,, amely pozícióban szerzett kiváló érdemeit honorálta most a bécsi központ. A magyarországi fióktelep vezetését most már Fischt Ignác ügy­vezető igazgató fogja ellátni, kinek személyét a bu­dapesti bankvilágban általános megbecsülés veszi körül Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénz­tárnak augusztus, 1-én dr. Grate Gusztáv v. b. t. t. elnöklete alatt tartott rendkívüli közgyűlése az in­tézet jelenlegi 1,293.150 pengő alaptőkéiének később meghatározandó időpontokban négy részletben 143.103 darab 30 P. n. é. úi részvény kibocsátása útján 5,586.300 pengőre való fokozatos felemelését határozta el. Az úi részvényekből, melvck 1928 ja­nuár hó 1 -töl kezeivé bírnak osztalékiogosultsággal, 100.000 darabot egv amerikai tőkecsoport vesz át, 43.105 darab pedig a régi részvények birtokosai­nak fog átvételre fcilaiáiiltatini. A közgyűlés az alapszabályok módosításának elhatározása után az igazgatóságot egy úi tagnak beválasztásával kiegészítette s Ledovskv Gézát az igazgatóság tag­jává választotta. BáMYJ4HO‘MÖ§€0T bármely budapesti állomáson átvéve, olcsó árban prompt szállit „ORNAM&NTIKA» BUDAPEST, IV-, IRÁNYI-U. 28. Te) : József 415—9?.-- - -------------«BTT I HH—«—MMMMaeitWWtia SC HAFFER FERENC ÉS TARSA if. váll. BUDAPEST, III., Veder-ucca 6200 Központi fűtés, vízvezeték, csatornázás és szellőző berendezések szerelése. Lakatos­áruk és kovácsoltvas szíjkerekek gyártása. ohoncihugó mérnök egészségügy!, műszaki berendezések gyára Budapest, VI., Fóthy-út 19. Telefon: L. 908-76. ÜÖSENTHAL MÓR « ÉPÜLETÜVEGEZÉSl VÁLLALATA Budapest VI, Cseugery ucca 64. Tel. T. 144-77. Popperi János épület- és mü'foritfi/rasxtalos TELEFON : J. 359-99. Gyúr: TELEFON : J. 359-99. Bu «lap esi, VII., Telep-ucca SO. II1? » *1 OCMOif/ É P Ü LE T ÉS oUtCZ. OHiiii 1ÍV mubadogos Budapest, ¥31., Izabella ucca 10. szám. 'm, Telefon : József 341—11. Telefon hívó t >45-43 í Kovács OSZKáR Telefon­hívó; J. 145-43 BÁDOGOS-MESTER. ÉRCKOPORSÓ ÉS TEMETKEZÉSI CIKKEK KÉSZÍTŐJE­BUDAPEST, IX., GYEP-UTCA 56. SZÁM. "J Q Á 1/ Q Á y 81 Í1 0 központi fűtés, szellőztetés, gáz- / J fl I A A 11 II U IS csatornázás berendezés, épiüetdisz- • műbádogos. Telefon: Lipót 913 00. Budapest, V., Visegrádi ucca 26c szám. GENERÁL MŰSZAK! R.-T. gápsrerelési vállalat Budapest, IV., Kossuth Lajjos-u. 6 szám.-------- Telefon: Teréz 210 — 93 ===== POPPER ZSIGiOND és TARSA ács- és építőmesteri cég BUDAPES «V., UPÓ -KÖRÚT 15. “elefon: Iroda T. 244-73, Telep L. ö)6-63. szabó épisSett- és mübutor-aszfallos üzeme VII., Szentes u. 41. Zugló (Saját házában) TELEFON: J. 376-95. TELEFON: .1. 376-95. Isner @s%hárxer ______Budapest, IV., Párisi-ucca 3. sz. Bú torszövet, tüggönyanyagoki nagy választékban HAJJAL HENRIK ÉPÍTŐM ESTER BUDAPEST, I!., GALAGON V A-UCCA 2. IFJ. HALASZ HUBERT építkezési vállalkozó Telefonj J. 890—60 JBudapestjJ^ Epüict-köfaragó, márványbuikoló munkák, síremlékek és mauzóleumok készítése Gyulai Bernát építőmester, kőfaragóm ester Iroda : Budapest, VIII., Fiumei-ót 2. Toloíon . I 358-94 Telep: Budapestül , Hajtsár-út 171. telelőn . J. -íoö A legtökéletesebb és legjutányosabban beszerezhető hézagmentes padozatburkolat a LINOLEUM Telefon : T. 232-58. új építkezéseknél, mindennemű átalakításoknál ajánlattal díjmentesen szolgál Eisinger ML J. és Fiai, Budapest, V., Báthory ucca 6. RIEDER OTTÓ villamos Alapitatott: 1825. A. B. C. tagoknak hat havi hitel Budapest, IV. Irányl-u. 20 Telefon: J. 452-37 berendezési vállalat mű­szaki intézet, elektrotechnikai és rádió cikkek raktára 8UTTMANN és SZÉKELY FAKERESKEDÖK BUDAPEST, X, SZÁLLÁS UCCA 2-4 Fióktelep: Vl". DÉR1 UCCA 15* (Nagyfuvaros ucca sarok ] Telefon: József 359—68 Telefon: József 359—68 |M | Budaf AGAZINER ALBERT ÉS TÁRS& IMI mi REDŐNYSYÁW Budapest, V. kér., Honvéd-ucca 38. Telefon: Teréz K6--4 I Központi fűtés, vízvezeték, csatornázási berendezések és épületbádogos munkák Budapest, VII. kér., Szövetség ucca 2/b. STEINER ADOLF TeUfon:yw42^10. Alapittatott 1879. NflTTBD HERMANN Szitaáru szövö ós fíUÜLK ntmnn sodronyfonó ipar Budapest, Vili., József-utca 38. sz. Telefont % ÓO—94.. Szőrsaővddo Szent-Endre BUKOVA LAJOS W • ÉPÜLETÜVEQEZÖ és KÉPKERETEZÖ • ^^pker^akTÁR ^ Budapest, 1X„ Lónyay-utca 48. sz. telefon . József 63-75. ASCHENBRENNER JANOS Telefon: J. 78—89 ácsmester Telefon; J. 378—89 BUDAPEST, VII., RÓNA-UCCA 41. SZÁM Telep: VIL, Hajtsár-út 113. sz. Fűtés Víz ^ , Ssentgyörgyi és Társa &ÍJZ — ---------- ■ .......— Te lefon: József 8-97 Budapest Vili, Baross-u. 88 |hambachotódaLEUTWYleR FERENC­.PAPIRNAGYKERESKEDÉSE ÉS PAPIRNEMÜ GYÁRA. 5 Budapest Vili, Tisza Káimán-tér 1. Telefon: J. 368-215 Betoncsövek, burkoíatiapok nagy készlete ikMOHEA Részvénytársaság “ “ la ■ “ *“— * Cementárugyár, beton- és mélyépítés Budapest, V., Hold-utca 19. Telefon: Lipót 972-10. Szentessy Mihály Telefon: Asztalns- As Icá.r Min sávú cru/ím Asztalos- és kárpitosáru gyára Budapest, IX., Márton ucca 9 Hogyan védekezzünk 0 tuberkulózis ellen ? CSAK SZÁLLÍTJA: GYÁRTJA: »PEROLIN« légfertfítlenitő permetezéssel Budapest Székesfőváros Központi Anyagszertára Perolin gyár, Bakács-tér 5 Telefon szám : József 322-54 KORÓDY ÉS KOVÁCS építész, építőmester, építési vállalkozók Telefon: L. 986-66 BUDAPEST, VII, Fúrése-u. 90 mindenütt a SOPRON“, GYŐR- ES VASMEGYEI TEJGAZDASÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEJET Napi 30 000 liter teljesítőképességű, legmodernebb berendezésű nagyvárosi tejüzem I Telep és központi iroda: I., FEHÉRVÁRI-ÚT 27. Telefon : József 428—01., József 305—31 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom