Fővárosi Hírlap, 1927 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1927-07-27 / 30. szám

Budapest, 1927 július 27. rövfiPtys/lTfmf Klebelsberg kultuszminiszter telket és három millió pengőt kér a fővárostól az új Nemzeti Színház felépítésére A Nemzeti Színház centennáriumáitay 1937-re föl akarják építeni az új monumentális színházat — Mi történik a Grassalkovich-féle kikötésekkel ? _ A Kamara Színház kerül a Rákóczi-útra, az új Nemzeti Színház pedig új helyet kap Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a na­pokban rendkívüli fontos gondolatot vetett fel. 1937- ben, vagyis tíz év múlva lesz a Nemzeti Színház centennáriuma. „Figyelemmel arra, hogy monumen­tális épület helyének és terveinek végleges megálla­pítása, —• mondja a miniszter — és maga az építés és művészi díszítés tapasztalás szerint sok időt vesz igénybe, nagyon könnyen abba a súlyos helyzetbe kerülhetünk, hogy megint ott leszünk, ahol déd­anyáink 1837 előtt voltak. megint nem lesz Nemzeti Színházunk“. Emlékeztet azután a miniszter arra, hogy a Nemzeti Színház az 1830-as években sem lé­tesült felsőbb parancsra, hanem létrejött a nagy nemzeti mozgalom gyümöl­cseként, közadakozásból és nemzeti áldozat­készségből. Száz év alatt azonban most kell harmadszor meg­építeni a Nemzeti Színházat és a miniszter joggal mondja azt, hogy ez a példa fényesen mutatja, hogy „azok a híres takarékosak sokszor milyen drága emberek“. Ha tehát most megint a Nemzeti Színház megépítésére gondolunk, hogy az a centennárium ideiére készen dili on. akkor nagy áldozatokat kell hoznunk. A miniszter azonban optimista: megálla­pítja. hogy egy-két éven belül rendelkezésre fognak ái- lani ezek a nagyszabású anyagi eszközök is. Rövidesen felszabadulnak ugyanis a kultusztár­cánál a magas műveltség céljait szolgáló beruházási tételek. Ezeket az összegeket akkor azután a Nem­zeti Színház céljaira lehet fordítani. Az 1929130. évi állami budgetben már meg is jelenhetnek a Nemzeti Színház építésére szolgáin első tételek. Hol épüljön az új Nemzeti Színház Hogy hol épüljön az új Nemzeti Színház, erre a kérdésre egyelőre nincs felelet, de nem is szükséges egyelőre, hogy már ma legyen. Mindenekelőtt egy negatívumot kell elintézni. Ez a negatívum az, hogy ne épüljön a régi helyén. Mindenki tudja, mindenki tisztában van vele, hogy a régi Grassalkovich-féle telek modern érte­lembe vett monumentális színház építésére nem alkalmas. Maga gróf Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter is így véli ezt, mert ezen a helyen minden terjeszke­dési lehetőség majdnem ki van zárva. Hiszen a Mú­zeum körúti oldalon ott áll az egyetem természet- rajzi palotája, a Rákóczi úti oldalon pedig a Pan­nónia szálloda, amelynek kisajátítása túlságosan nagy összegeket igényelne. Vannak azután városrendé­szeti és közlekedési szempontok is. amelyek lehetetlenné teszik az ország első nagy drá­mai színházának a régi helyen való felépí­tését. Van azonban egy aiándékozólevél, amely súlyo­san kötelez. Ez az ajándékozólevél herceg Qrassal- kovich Antalné és 1831 szeptember 22-én ikett. A her­ceg úgy intézkedik, hogyha a magyar theatrum fel­építése nem sikerülne, ivagy a telket nem magyar színház építésére akarnák fordítani, akkor ..azon fundusról további rendelkezésemet és a dolgokba való beleszólásomat magamnak és successoraimnak fentartom.“ Ennek a súlyos kikötésnek áthidalására gróf Kle­belsberg Kunó kultuszminiszternek rendkívül elmés és praktikus terve van. Idők folyamán ugvanis a Nemzeti Színház ma már nemcsak Nemzeti Színház, kettős műintézetté lett. egy kamara színházra és egy nagyobb színházra oszlik. Ezt a kisebb kamaraszínházat — mondja a GOODRICH PNEU AZ UTAK KIRÁLYA SZILÁRD BÉLA AUTO FELSZERELÉS, PNEUMATIK Nagymező ucca IS Andrássy-ú* sarok 2£S Teréz 131-51, 131-52 miniszter — már megépíthetjük a Grassal- kovich-telken. úgy mint a párizsi Comédie Fruncé-t, amely külső frontján tele van üzletekkel. Építhetnénk a Múzeum körút és Rákóczi út sarkán egy öt-hat emeletes üzleti épületet, amelynek belsejében, de sok kijárattal. lehetne a Ka­mara Színház. Ha kedvező kölcsönt kaphatnánk, a legkedvezőbb helyen fekvő hatalmas iizletliáz bőségesen meghozná az annuitásokat és teljesen ingyen jutnánk egy mo­dern kamaraszínházhoz. Mift kíván a kultuszminiszter a fővárostól A kultuszminiszter hatalmas áldozatokra kész. hogy az új Nemzeti Színház megépülhessen. Legelső- sorban azonban a főváros támogatása számít. Alig lehet benne kétség, hogy a miniszter Budapest szé­kesfőváros közönségét a legteljesebb erkölcsi és anyagi támogatással a maga oldalán fogja látni. Gróf Klebelsberg Kunó azonban nemcsak nagyszerű teoretikus, nemcsak nagyszerűen képzeli el a dol­gokat, de praktikus, ember is, akinek tervei szinte fillérig kiszámitottan készen állanak. Ezek szerint a tervek szerint a miniszter a költségeket a telken felül kilenc millió pen­gőre becsüli. Úgy .képzeli el a dolgot a miniszter, hogy az állam a kultusztárca terhére hatmillió pengőt fog adni az ú.i Nemzeti Színház megépítéséhez. a fővárostól pedig azt várja, hogy telket ad­jon és szavazza meg a hátralévő három mil­lió pengőt is. Kétségkívül súlyos teher lesz ez a főváros számára, mert a Nemzeti Színház felépítésének terheiből kö­rülbelül a felerészt kapja. A Nemzeti Színház azon­ban Budapesten lesz, a főváros büszkeségeként fogja majd ápolni a magyar kultúrát és idezarándokol majd az ország népe; ha a magyar kultúra előtt való hódolatát akarja, bemutatni. TELEFON : J. 395-78 uíp TELEFON : J. 395-78 OKL. MÉRNÖK MÉRNÖKJ IRODÁJA ÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALATA Magasépítés, út, vasúi, hídépítés, vasbeton BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRÚT 77—79, I. EM. 17 Saját anyagtelep : I., FEHÉkVÁRI-ÚT 78. Telefon : József 395—78 A íigtökéietesebb és íe.gju* nyos Siban fos x-re/hetö hézagmentes padozatburko at a LINÓLEUM Te,ef'on: T232-58­új építkezéseknél, mindennemű átalakításoknál ajánlattal díjmentesen szolgál Eisiger ^ J, és Piai, Budapest, V„ Báthory uGoa 6, Szentessy Mihály Asztalos- és kárpitosáru gyára Budapest, IX., Márton ucca g Telelőn : J. 373-92 Müller Rezső asztalosára gyára BUDAPEST, VIL, RÓNA-UCCA 31. szám Telefon: J. 381-58. SPITZER SALAMON nagyiparos központi fűtés, vacuum és légfűtés, szellőztető berendezés, lég. szesz-, vízvezeték- és egészségügyi berendezési munkák, valamint épület és diszmü bádogos munkák gyártelepe BUDAPEST, V., Visegrádi-utca 29. sz. & Telefon : Lipót 904-50 TELEFON JÓZSEF 392-78 BIELE& LÁSZLÓ ÉPÜL ET Ü V L. G EZÉSI VÁLLALKOZÓ PnFmiF c7 . ÉS TÁBLAÜVEGKERESKEDŐ CMEQUESZ­POSTATAK. Iroda: BUDAPEST, VIL, NEFELEJTS-U. 45 LAKÁS: IX., ÚLLÓI-ÚT 119. SZÁM 57218 V WIAXuUtfU*«»!» Egészségügyi ...eremde ő, bádogos, szerelő, közporíti^fíHés és csatornázási vállalkozó P^íf^f l'ffjflQiy BudaP‘ 8t’.v > Rpót körút <3. Hunvéd-u. old a1. Teleionszám : T. 278—95. — Alapítva 1906. _______________t^Oíí&íii^Szágáz. | í &üttö a J/A. y 4S& Q3. ctiőndorfer Jenő mérnök központi fűtési, szellöztetési. vízvezetéki és csatornázási berendezések vállalata Budapest, Vili., Gólya ucca 22. sz. Telefon szám: József 431—72 7 Höftes®« Mihály TAKAREKTÜZ H E L Y Ü Z M E Budapest, Vili. kér., Mária-ucca 46. szám Telefon : JAzsef 4'>4-®5 Nagy Testvérek fémárúgyára VII., Zugló, Telep-utca 31. Telefon: L.992—31. Épületbádogosmunkák, húzott, préselt, nyomott, hor- ...in...... gonyolt tömegcikkek bármely fémből. ..... KALOCSÁT AMDRÄS bádogos, szerelő, légszesz, vízvezeték, c ator- názási és egészségügyi berendezések vállalata Budapest, Vili., Nap ucca 3. szám KALL IN A ZDENKO GRAFIKAI SZAKÜZLET Budapest, Vili., Tavaszmeződ. 16. Telefon: J. 314-16. ------------- Telefon : J. 314-16. f II r T I ft C 7 | íj elektrotechnikai és műszaki vállalat ü 3 l L M A L L u BUDAPEST, Vili., BÉKÉS UCCA 1. SZ. (Omnia mozgóval szemben) mm« Telefon: József 350—18 Elektromos világítás, motorikus és gyengeáramú berendezések szerelése. Szerelési anyagok és égők raktáron. FLESCH GÉZA ÉPÜLETFAKERESKEDÉSE Központi iroda és telep: BUDAPEST, X., BELSŐ JÁSZBERENYí-ÚT 31—33. SZÁM TELEFONH'VÓ : JÓZSE 859-04. SZÁM SCHIER ISTVflN épület bádogos, légszesz- és vizvezetékberendező Budapest, I., Krisztina-körút 79 Telefon: K. 502-18 MOHAROS JAMOS épület- és díszmii bádogos, gőz-, légszesz-, vízvezeték- és csatornázási vállalata Budapest, IX., Telepi-u. 27 T lefon: József 413-20 I Braun Ferencs üvegezést vállalata Telefon-hívó L. 075-45- |[ Budapest, II ker.} Fő ucca 44. szám. tó F8TTLER SÁNDOR MODERN GÉPEKKEL VILLANYERŐRE BEREND ZETT ORGONA ÉS WmMOWWM GYÁRA 3*esfterzsébe% Matár-ú* 20 BOTH ADAM központi fűtés, szellőztetés, vízvezeték, csatornázás, légszesz vacuum, fürdő- és szivattyútelepek berendezési vállalata Budapest, VII., Dob-uooa 87. Telefon : József 424—94. GOTSCH Kályhás mester Telefon: L. 912-87 Budapest, II. kér., Batthyány ucca 13. sz. Szabadalmazott töltőkályhái utólérhetetlenek 8 kilogramm szénnel egész nap meleget ad PRXSTER. GYÖRGY Szab. biológiai szenyvlztlsztltó berendezések r.-t. Budapest, VI , Áréna-út 84. sz. Tel..- Teréz 222—12 Zim JENŐ s Telefon: József 249-43. oxl. mérnök, építőmester építési vállalkozó BUDAPEST IV., Váczi-ucca 85 HANTOS TESTI EREK K.-T. FESTŐ-, MÁZOLÓ- ÉS TAPETTÁZO - IPAR ÜZEME BUDAPEST, Vl.f HORN EDE-UTCA 5. SZ. TKUEFOM UPŐT ------------------------- TfcLEFOM ÜTŐT »65—S3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom