Fővárosi Hírlap, 1927 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-05 / 1. szám

*-/ Ara 40 fillér 4-L , Tizenhatodik évfolyam Budapest, 1927. január 5 1. szám íra»tai»D8Sta»i»an8E3»»EgiiogHOiBS ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 20 pengő (250.000 K) Félévre . . ÍO pengő (125.000 Állandóan : GAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ □iiai1iTmnniMn!nmiinÍ8<aiiiaiigc3faniimiiiaiiiE3U8nii»Báita»giP8giaiBBag^rT Városi, poliíiUai és Icösga^dasócfi |*eíilap Felelős szerlceszlő: -BACSÓ EMIC Miegjelenllc minden szerelőn Szerlcesztőség és Kiadó&lvatal: Budapest VI, Sziv-ucca 18. szám -PostataK. cseKK-szdmla 40.424 Telefonszám : Teréz 137—15 ifiiiw.'....—u mrin ~— —n~ ....—* ­Az ujesztend© toiiszöfeéii, oly sok szomorú, rideg, lemondó újesztendő után Budapest népe újból reménykedve tekint a jövőbe. Aki látta az idén szilveszter éjszakáját, annak meg kellett éreznie, hogy Budapest polgársága kiemelke­dett az évtizedes letargiából, nemtörődömségből, re­ménytelenségből és elkeseredésből. Hosszú-hosszú esztendők után a bizalom, a szeretet és a hit ragyo­gott újra a szemekben, a vidámság mosolya játszott az ajkakon, minden jel arra mutatott, hogy az em­berek újra megtalálták a szivüket, a reménységüket, újra hisznek, bíznak a jövőben. Nem történt csoda. Nem jött váratlanul a lelkek nagy átalakulása, a reménység nem a csiiggedés sötétségéből pattant ki. Szomorú esztendők kemény munkája, mindennel dacoló akarása hozta vissza Budapest polgársága számára azokat az időket, amelyeknek talajában a reménység és a bizalom sar- jadozott egykoron. Az esztendő fordulásával boldog örömmel láttuk valamennyien, hogy megint csak el­érkeztünk a béke, az igazi, a lelkeket megnyugtató és munkára serkentő „béke küszöbére. Még tavaly is milyen kevesen voltak, akik bizalommal indultak neki az újesztendőnek és akik homályosan a távol­ban derengeni látták a jobb jövő hajnalhasadását. Ma megsokasooít, megezerszereződött azoknak a száma, akik hirdetői az új idők elérkéztének. Alig egy év előtt még apostoli távolbalátás kellett ahhoz, hogy szilárd hittel törjenek előre az emberek a sötét reménytelenségbe, ma pedig hatalmas tömegek kö­szöntik azokat az úttörőket, akik a reménytelenség­ben is reménykedni tudtak. Sokan vannak, akik állítják és igazuk van abban, hogy a legsötétebb idők legsötétebb bagolyvára a budapesti városháza volt. Nem szívesen gondolunk vissza ezekre az időkre, de mégis emlékezetünkbe öthk ez a fájdalmas gondolat, amikor látjuk az ör­vendetes korszakot, hogy a reakció bagolyvárából pár rövid esztendő alatt miként lett a reménykedő lelkek világítótornya. Még a fejünk fölött csapkod­tak össze a sötétség hullámai, még tombolt a reakció, még aratta szomorú virágait az elkeseredett gyűlölködés, amikor a budapesti városháza ormára felrepült az első bizalmatkeltő zászló és a zászlón az alkotómunka jelszava, amely jelszóból rövid hó­napok alatt a budapesti polgárság megváltó igéje lett. Az alkotómunka jegyében omlottak le a bevefie- tetlennek látszó gyűlöletfalak, világnézeti különbsé­gek és végzetes politikai ellentétek. Ez a megváltó igévé magasztosult jelszó ma már ott íényeskedik Budapest új korának kapuja fölött. Ezen az újesz­tendőn, amikor a bizakodó, hitüket visszanyert tö­megek tódulnak be Budapest új korának kapuján, hálás szeretettel kell megemlékezni arról a férfiúról, aki a nagyszerű gondolattal szeretetté, barátsággá i varázsolta a gyűlöletet. Ügy érezzük, hogy Ripka j Ferenc főpolgármesternek ez az újesztendő volt élete legszebb napja. Hiszen ez az újesztendő az a nap,! amelyen apostoli munkájának gyümölcsei a legtelje­sebb fejlődésben vannak és eljutottunk ahhoz az idő­ponthoz is, ahpl termését már nem verheti el a jég. Most látja igazvalójában az ember, hogy milyen példátlan lelkierő, az akaratnak milyen gazdagsága kellett ahhoz, hogy egy szál ember — igaz, a pol­gári erkölcsök, az emberi szeretet és a fölényes böl- cseség fegyvereivel felszerelve — nekivágjon a gyű­lölettengernek, amelyen a tétlenség, a romlás, a hite- vesztettség csónakjait dobálta a szörnyű idők pusz­tító vihara. Ripka Ferenc szinte szánalmasnak tetszett ab­ban a pillanatban, amikor nekiindult a reménytelen küzdelemnek. De óráról órára növekedett embertár­sai szemében és óráról órára szaparodott azoknak a száma, akik vele együtt hinni kezdtek és akik vele együtt indultak neki, hogy leküzdjék a lehetetlent. A reménység, az alkotómunka vágya, a szeretet aka­rása szinte szakadatlan hullámokban szakadt ki ebből az egyetlen lélekből és ezek a jótékony hullámok borították el az emberi lelkek ezreit. Ripka Ferenc győzelme ma már végleges, befejezett, hatalmas diadal. Nem akarjuk ma felsorolni mindazt, ami az ő akciójának nyomán máris kitermelődött az évtizedes semmittevés pár év előtt még meddő földjéből. Ma csak rámutatunk arra, hogy az újjászületés, a lelkek megbékélése és az alkotómunka vágya megnyitotta a példátlan lehetőségek útját. És ahogy előrehala­dunk ezen az úton, máris az eredmények egész raja sorakozik fel előttünk. Ripka Ferenc állította Buda­pest érdeklődésének középpontjába a gazdasági kér­déseket, ő tette lehetővé, hogy Budapest törvény- hatósági bizottsága munkaképes legyen és meg tudja oldani a legfontosabb kérdéseket. Elsősorban az ő érdeme, hogy ma már a megbékélt Budapest^ vissza­nyerte hitelképességét, hogy*a tőke újra bízik ennek a városnak jövőjében és fejlődésében. A lehetőségek útjának megnyitásával megkezdődött a lakáskérdés megoldása és yánkköszöntött a nagy romlást helyre­A Fővárosi Hírlap legutóbbi számában ismertet­tük azt a fényes győzelmet, amelyet az országgyű­lési választások során az Egységespárt Budapesten aratott. Ezt a győzelmet nem kell mással jellemezni, csak azzal, hogy az Egységespárt az egyetlen, amely a mostani választásokon Budapesten mandá­tumot hódított a többi pártoktól és pedig egyszerre négy mandátumot. Ennek a győzelemnek a gyökerei az ország közhangulatában vannak. De nem marad­hatnak el a győzelem konzekvenciái a főváros tör­vényhatósági életére vonatkozóan sem. Sőt máris je­lentkeznek annak a nagy átalakulásnak a körvona­lai, amely átalakulás a közgyűlési teremben nemcsak a számarányokban fog megnyilatkozni, hanem egy­ben a hegemónia kérdésében is. Már régen beszél­hettünk volna egyes eltolódásokról és az Egységes Községi Polgári Párthoz való csatlakozásokról. Egyelőre azonban nem érkezett el az ideje a beszá­molásnak, mert hiszen a törvényhatósági bizottság életében ma még minden forrongásban van és a pártok élete tulajdonképpen a választások eredmé­nyét csak a közeljövőben fogja véglegesen leszámí­tolni. Éppen, ezért, ami ezekben az eltolódásokban a legfontosabb, a végleges eredmények ismerete nélkül nem lehet teljes képét adni a változásoknak. Annyi azonban bizonyos, hogy az Egységes Községi Pol­gári Párt az országgyűlési választások után erőben és tekintélyben hatalmasan megnövekedve jelent meg a közgyűlési porondon. A községi választások óta máris óriási ennek a pártnak a gyarapodása, most azonban a remények olyan erősen felfokozódtak, hogy az sem tartozik a lehetetlenségek sorába, hogy pár héten belül az Egységes Községi Pol­gári Párt lesz a főváros közgyűlésének nu­merikusán is a legnagyobb pártja. A községi választások az Egységes Polgári Pártnak összesen huszonhárom közgyűlési mandá­tumot adtak. Ami azután történt, körülbelül általáno­san ismert dolog. Amíg ugyanis az Egységes Polgári Párt a kinevezettek húsztagú csoportjával, valamint az állásuknál fogva bizottsági tagok közül tíz fővel növekedett meg, addig a demokratikus blokk, amely­nek a választások után százhuszonnyolc tagja volt, teljesen elemeire bomlott. Ezenkívül a Wolff-pártból hozó beruházások eljövetele. Enélkiil az úttörő munka nélkül lehetetlen lett volna Budapest háztar­tásának rendbehozatala, lehetetlen lett volna a nagy szociális problémák megoldása. Mindezek fölött pe­dig Ripka Ferenc páratlanul eredményes munkája biztosította a főváros számára a kormány legtelje­sebb jóindulatát é$ minden kérdésben való segítsé­gét. így, csak így volt lehetséges az, hogy Budapest érdemes városi tisztviselői kara is eljuthatott a jobb megélhetéshez és csak Ripka Ferenc páratlan tekin­télye és befolyása biztosíthatta ennek a tisztviselői karnak számára azt, hogy az állam tisztviselőivel szemben előnyösebb helyzetbe juthattak. Ezeket az elért eredményeket és a lehetőségek útjának megnyitását ünnepeljük mi ezen az újesz­tendő napján. Ünnepli az egész város polgársága, vele a főváros tisztviselői kara és ebben az ünnepi hangulatban, kívánunk boldog újesztendőt és még az eddiginél is eredményesebb, szebb munkát Ripka Ferencnek, aki megnyitotta Budapest újkorának kapuit. is többen csatlakoztak az Egységes Községi Polgári Párthoz, de az Ugrón Gábor vezetése alatt álló hét­tagú liberális csoport is mindszorosabban kapcsoló­dott bele a Községi Polgári Pártba. Az Egységes Községi Polgári Párt erőgyarapodására döntő be­folyással voltak azután az országgyűlési választá­sok. Már a választási harc folyamata alatt többen csatlakoztak az Egységes Községi Párthoz és pedig elsősorban a liberálisok, Ugrón Gábor, Bódy Tiva­dar és Gaáír Vilmos vezetésével, majd a demokrata­párt több tagja, köztük Horváth IV. Károly, bibiti Horváth János és még mások. Hatalmas erő­gyarapodást jelentett az Egységespárt számára az is, hogy a választások alatt Éber Antal is számos beszédében leszögezte magát a kormány politikája mellé. A legközelebbi hetek meghozzák azt az ered­ményt. hogy újabb csatlakozások történ­nek az Egységes Községi Polgári Párthoz és pedig a jobboldalról csakúgy, mint a bal­oldalról. Arról beszélnek, hogy ezeknek a csatlakozóknak a száma nem lesz kevesebb, mint tizenöt fő. Ezzel az Egységes Községi Polgári Párt tagjainak száma meg fogja közelíteni a nyolcvanat, amivel szemben a Wolf-párt tagjainak száma a nyolcvan alá siilyedne. Ugyáriakkor a harmadik helyre a szocialisták kerül­nek, akiknek ötvennégy mandátumuk volt és marad is. A többi apró baloldali pártok közül nem fog túl­ságosan kiemelkedni számarányával a demokrata­párt, amelynek bomlási folyamata még mindig tart és így ők maguk sem tudják ebben a pillanatban, mégcsak körülbelül sem, hogy a jövőben hány párt­tagra számíthatnak. Ebben a pillanatban meg van tehát az eshetősége annak, hogy az Egységes Községi Polgári Párt tagjainak száma lesz a leghatalmasabb a közgyűlési teremben, de ha a párt ilyen nagyarányú megnövekedése nem történnék is meg, az máris kétségtelen, hogy a Keresztény Községi Polgári Párt után az Egységes Községi Polgári Párt következik. Bethlen Mn pttrtjn numerikus többségével is ül első mt terül a tSrtenytatósISta Az Egységes Községi Polgári Párt napról-napra uj tagokkal gyarapszik — A demokrata-párt feltartóztathatfan bomlása

Next

/
Oldalképek
Tartalom